Şematik Ticari İşletme Hukuku Ömer Korkut

Şematik Ticari İşletme Hukuku


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
126
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750263835
Boyut
16x24
Baskı
2Prof. Dr. Ömer KORKUT

 

Konu Başlıkları
- Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Sistemler
- Ticaret Hukukunu Düzenleyen Temel Kanunlar
- Ticari İşletme
- Ticari İşletmenin Rehni
- Ticari İş ve Tabi Olduğu Hükümler
- Ticari Yargı
- Tacir Kavramı ve Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
- Ticaret Sicili
- Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
- Marka
- Haksız Rekabet
- Ticari Defterler
Cari Hesap

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar Cetveli 13
I. TİCARET HUKUKUNUN DÜZENLENMESİNDE SİSTEMLER 15
II. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEYEN TEMEL KANUNLAR 15
III. TİCARİ İŞLETME 17
A. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI 17
B. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI 17
C. TİCARİ İŞLETMENİN YAPISI 18
D. TİCARİ İŞLETMENİN ORGANİZASYON NİTELİĞİ 18
E. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 18
F. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ–ŞUBE 19
G. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ 20
IV. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ 23
A. UYGULANACAK HÜKÜMLER 23
B. REHNİN KONUSU 23
C. REHNİN KURULMASI 24
D. REHNİN KAPSAMI 25
E. REHNİN DİĞER SİCİLLERE BİLDİRİLMESİ 25
F. REHİN VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 26
G. REHİN ALANIN HAKLARI 26
H. REHNİN SONA ERMESİ 26
I. REHİN İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME 27
V. TİCARİ İŞ VE TÂBİ OLDUĞU HÜKÜMLER 29
A. TİCARİ İŞ 29
B. TİCARİ İŞ KARİNESİ 29
C. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR 29
1. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk 30
2. Ticari İşlerde Faiz 30
3. En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuki Akıbeti 31
4. Ticari İşlerde Zamanaşımı 31
D. TİCARİ HÜKÜMLER 32
VI. TİCARİ YARGI 33
A. TİCARİ DAVALAR 33
B. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME 33
C. TİCARİ DAVALARDA DELİLLER VE UYGULANACAK USUL 34
D. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK 34
VII. TACİR KAVRAMI VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 35
A. TACİR 35
1. Tacir Sıfatı 35
a. Gerçek Kişi Tacir 35
aa. Ticari İşletmenin Mevcut Olması 36
ab. Ticari İşletmenin Faaliyette Olması 36
ac. Ticari İşletmenin Kendi Adına Faaliyette Olması 37
b. Tüzel Kişi Tacirler 38
ba. Ticaret Şirketleri 38
bb. Ticari İşletme İşleten Dernekler 39
bc. Ticari İşletme İşleten Vakıflar 39
bd. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan İşletmeler 40
c. Özel Durumlar 41
2. Tacir Sıfatının Kaybı 42
a. Gerçek Kişi Tacirlerde 42
b. Tüzel Kişi Tacirlerde 42
c. Özel Durumlar 43
B. TACİR OLMANIN SONUÇLARI 43
1. İflâsa Tâbi Olma 43
2. Ticaret Siciline Kaydolma 44
3. Odalara Kaydolma 45
4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma 45
5. Ticari İş Karinesine Tâbi Olma 45
6. Ticari Örf ve Âdete Tâbi Olma 46
7. Ticari Defter Tutma 46
8. Basiretli İş Adamı Gibi Davranma 46
9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı 48
10. Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe 48
11. Fatura Düzenleme 49
12. Faturaya İtiraz 50
13. Teyit Mektubuna İtiraz 52
14. İhbar ve İhtarların Belli Şekillerde Yapılması 52
15. Hapis Hakkında Sağlanan Kolaylıklar 54
16. Ticari Satış ve Trampa Hakkındaki Özel Hükümlerden Faydalanma veya Bunlara Tâbi Olma 55
a. Kısmi İfa Durumu 55
b. Alacaklı Temerrüdü Durumu 56
c. Ayıplı Mal Teslimi Hâli 56
C. ESNAFLARA UYGULANABİLECEK TİCARİ HÜKÜMLER 57
VIII. TACİR YARDIMCILARI 59
A. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI 59
1. Ticari Temsilci 59
a. Atanması 59
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı 60
c. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılabileceği Hâller 60
d. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 60
2. Ticari Vekil 61
a. Atanması 61
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 61
c. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 62
3. Pazarlamacı 63
a. Atanması 63
b. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 64
B. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI 64
1. Simsar (Tellal) 64
a. Simsarın Borçları 65
b. Simsarın Hakları 66
c. Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi 67
2. Acente 67
a. Unsurları 67
b. Acentenin Yetkileri 69
c. Acentenin Hak ve Borçları 69
ca. Acentenin Hakları 69
cb. Acentenin Borçları 70
d. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi 71
e. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları 72
ea. Denkleştirme Talebi 72
eb. Tek Satıcılık ve Franchise Sözleşmelerinde Denkleştirme Talebi 72
ec. Denkleştirme Bedelinin Hesaplanması 73
f. Zamanaşımı 74
3. Komisyoncu 74
a. Borçları 75
b. Hakları 76
IX. TİCARET SİCİLİ 79
A. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI 79
1. Ticaret Sicil Müdürlüğünün Kuruluşu 79
2. Teşkilat 79
B. SİCİL İŞLEMLERİ 80
1. Sicil İşlemlerinin Yapılışı 80
2. Sicil Müdürünün İnceleme Görevi 81
3. Red Kararına İtiraz 81
4. Geçici Kayıt 82
C. ALENİYET (AÇIKLIK) 82
D. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ 83
1. İşleme İlişkin Etkisi 83
2. Üçüncü Kişiler Bakımından Etkisi 83
E. SİCİLE GÜVEN İLKESİ 83
X. TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI 85
A. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI 86
1. Çekirdek 86
a. Gerçek Kişi Tacirler (TTK m. 41) 86
b. Adi Şirket 86
c. Kollektif Şirket (TTK m. 42/1) 86
d. Komandit Şirket (TTK m. 42/2) 87
e. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler (TTK m. 43) 87
f. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişiler (TTK m. 44/1) 87
g. Donatma İştiraki (TTK m. 44/2) 88
2. Ek 88
B. İŞLETME ADININ OLUŞTURULMASI 89
XI. MARKA 91
A. KAVRAM 91
B. İŞLEVİ 91
C. TÜRLERİ 92
D. TESCİLİ 92
1. Tescilin Yapılışı 94
2. Marka Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 95
3. Markayla İlgili Hukuki İşlemler 95
4. Marka Hakkının Sona Ermesi 96
5. Marka Hakkının Korunması 96
XII. HAKSIZ REKABET 99
A. TANIM VE UNSURLAR 99
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET ÖRNEKLERİ (TTK m. 55) 99
C. HAKSIZ REKABETİN YAPTIRIMLARI 101
1. Cezai Yaptırımlar 101
2. Hukuki Yaptırımlar 102
a. Açılabilecek Davalar 102
b. Davacı Sıfatı 103
c. Davalı Sıfatı 103
d. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası 103
e. Zamanaşımı (TTK m. 60) 103
XIII. TİCARİ DEFTERLER 105
A. TİCARİ DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR 105
B. TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 106
C. DEFTER TUTULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 108
1. Tutulması Sırasındaki Usul 108
2. Saklama Yükümlülüğü 109
3. Defterlerin Zayi Olma Durumu 109
D. TİCARİ DEFTERLERİN ONAYI 110
E. TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ 111
F. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK KULLANILMASI 112
1. Sahibi Lehine Delil Olarak Kullanılması 112
2. Sahibi Aleyhine Delil Olarak Kullanılması 114
XIV. CARİ HESAP 117
A. GENEL OLARAK 117
B. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLEN VEYA GEÇİRİLEMEYEN ALACAKLAR 118
1. Cari Hesaba Geçirilebilen Alacaklar 118
2. Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar 119
C. CARİ HESAPTA SÜRELER 120
1. Sözleşme Süresi 120
2. Hesap Devresi 120
D. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 121
1. Alacağın Yenilenmesi 121
2. Tarafların Alacaklı ve Borçlu Sıfatı 121
3. Faiz 122
E. BAKİYENİN KABULÜ 122
F. BAKİYENİN HACZİ 123
G. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 124
H. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI 124
Kavramlar Dizini 125

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat