Şematik Ticari İşletme Hukuku Ömer Korkut

Şematik Ticari İşletme Hukuku


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
136
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750280566
Boyut
16x24
Baskı
4Ömer KORKUT
M. Fatih CENGİL
Mehmet DURDU
İdil Nur GÜRBÜZ GÖKBERK
M.Zahid DOĞANAY

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar Cetveli 13
I. TİCARET HUKUKUNUN DÜZENLENMESİNDE SİSTEMLER 15
II. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEYEN TEMEL KANUNLAR 15
III. TİCARİ İŞLETME 17
A. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI 17
B. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI 17
C. TİCARİ İŞLETMENİN YAPISI 18
D. TİCARİ İŞLETMENİN ORGANİZASYON NİTELİĞİ 18
E. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 19
F. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ–ŞUBE 19
G. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ 20
H. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ 23
1. Uygulanacak Hükümler 23
2. Rehnin Konusu 23
3. Rehnin Kurulması 24
4. Rehnin Kapsamı 25
5. Rehnin Diğer Sicillere Bildirilmesi 25
6. Rehin Verenin Yükümlülükleri 26
7. Rehin Alanın Hakları 26
8. Rehnin Sona Ermesi 26
9. Rehin İlişkisinden Doğan Davalarda Görevli Mahkeme 27
IV. TİCARİ İŞ VE TÂBİ OLDUĞU HÜKÜMLER 29
A. TİCARİ İŞ 29
B. TİCARİ İŞ KARİNESİ 29
C. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR 30
1. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk 30
2. Ticari İşlerde Faiz 30
3. En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuki Akıbeti 32
4. Ticari İşlerde Zamanaşımı 32
D. TİCARİ HÜKÜMLER 32
V. TİCARİ YARGI 35
A. TİCARİ DAVALAR 35
B. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME 35
C. TİCARİ DAVALARDA DELİLLER VE UYGULANACAK USUL 36
D. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK 36
VI. TACİR KAVRAMI VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 37
A. TACİR 37
1. Tacir Sıfatı 37
a. Gerçek Kişi Tacir 37
aa. Ticari İşletmenin Mevcut Olması 38
ab. Ticari İşletmenin Faaliyette Olması 38
ac. Ticari İşletmenin Kendi Adına Faaliyette Olması 39
b. Tüzel Kişi Tacirler 40
ba. Ticaret Şirketleri 40
bb. Ticari İşletme İşleten Dernekler 41
bc. Ticari İşletme İşleten Vakıflar 41
bd. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan İşletmeler 42
c. Özel Durumlar 43
2. Tacir Sıfatının Kaybı 44
a. Gerçek Kişi Tacirlerde 44
b. Tüzel Kişi Tacirlerde 44
c. Özel Durumlar 45
B. TACİR OLMANIN SONUÇLARI 45
1. İflâsa Tâbi Olma 45
2. Ticaret Siciline Kaydolma 46
3. Odalara Kaydolma 47
4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma 47
5. Ticari İş Karinesine Tâbi Olma 47
6. Ticari Örf ve Âdete Tâbi Olma 48
7. Ticari Defter Tutma 48
8. Basiretli İş Adamı Gibi Davranma 49
9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı 50
10. Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe 50
11. Fatura Düzenleme 51
12. Faturaya İtiraz 52
13. Teyit Mektubuna İtiraz 54
14. İhbar ve İhtarların Belli Şekillerde Yapılması 54
15. Hapis Hakkında Sağlanan Kolaylıklar 56
16. Ticari Satış ve Trampa Hakkındaki Özel Hükümlerden Faydalanma veya Bunlara Tâbi Olma 57
a. Kısmi İfa Durumu 57
b. Alacaklı Temerrüdü Durumu 58
c. Ayıplı Mal Teslimi Hâli 58
C. ESNAFLARA UYGULANABİLECEK TİCARİ HÜKÜMLER 59
VII. TACİR YARDIMCILARI 61
A. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI 61
1. Ticari Temsilci 61
a. Atanması 61
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı 62
c. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılabileceği Hâller 62
d. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 62
2. Ticari Vekil 63
a. Atanması 63
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 63
c. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 64
3. Pazarlamacı 65
a. Atanması 65
b. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 66
B. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI 66
1. Simsar (Tellal) 66
a. Simsarın Borçları 67
b. Simsarın Hakları 68
c. Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi 69
2. Acente 69
a. Unsurları 69
b. Acentenin Yetkileri 71
c. Acentenin Hak ve Borçları 71
ca. Acentenin Hakları 71
cb. Acentenin Borçları 72
d. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi 73
e. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları 74
ea. Denkleştirme Talebi 74
eb. Tek Satıcılık ve Franchise Sözleşmelerinde Denkleştirme Talebi 74
ec. Denkleştirme Bedelinin Hesaplanması 75
f. Zamanaşımı 76
3. Komisyoncu 76
a. Borçları 77
b. Hakları 78
4. Taşıma İşleri Komisyoncusu 80
a. Unsurları 80
b. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları 81
c. Gönderenin Borçları 81
d. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları 82
e. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu 82
f. Zamanaşımı 83
VIII. TİCARET SİCİLİ 85
A. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI 85
1. Ticaret Sicil Müdürlüğünün Kuruluşu 85
2. Teşkilat 85
B. SİCİL İŞLEMLERİ 86
1. Sicil İşlemlerinin Yapılışı 86
2. Sicil Müdürünün İnceleme Görevi 87
3. Red Kararına İtiraz 87
4. Geçici Kayıt 88
C. ALENİYET (AÇIKLIK) 88
D. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ 89
1. İşleme İlişkin Etkisi 89
2. Üçüncü Kişiler Bakımından Etkisi 89
E. SİCİLE GÜVEN İLKESİ 89
IX. TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI 91
A. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI 92
1. Çekirdek 92
a. Gerçek Kişi Tacirler (TTK m. 41) 92
b. Adi Şirket 92
c. Kollektif Şirket (TTK m. 42/1) 92
d. Komandit Şirket (TTK m. 42/2) 93
e. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler (TTK m. 43) 93
f. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişiler (TTK m. 44/1) 93
g. Donatma İştiraki (TTK m. 44/2) 94
2. Ek 94
B. İŞLETME ADININ OLUŞTURULMASI 95
X. MARKA 97
A. KAVRAM 97
B. İŞLEVİ 97
C. TÜRLERİ 98
D. TESCİLİ 98
1. Tescilin Yapılışı 100
2. Marka Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 101
3. Markayla İlgili Hukuki İşlemler 101
4. Marka Hakkının Sona Ermesi 102
5. Marka Hakkının Korunması 102
XI. HAKSIZ REKABET 105
A. TANIM VE UNSURLAR 105
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET ÖRNEKLERİ (TTK m. 55) 105
C. HAKSIZ REKABETİN YAPTIRIMLARI 107
1. Cezai Yaptırımlar 107
2. Hukuki Yaptırımlar 108
a. Açılabilecek Davalar 108
b. Davacı Sıfatı 109
c. Davalı Sıfatı 109
d. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası 109
e. Zamanaşımı (TTK m. 60) 109
XII. TİCARİ DEFTERLER 111
A. TİCARİ DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR 111
B. TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 112
C. DEFTER TUTULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 114
1. Tutulması Sırasındaki Usul 114
2. Saklama Yükümlülüğü 115
3. Defterlerin Zayi Olma Durumu 115
D. TİCARİ DEFTERLERİN ONAYI 116
E. TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ 117
F. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK KULLANILMASI 118
1. Sahibi Lehine Delil Olarak Kullanılması 118
2. Sahibi Aleyhine Delil Olarak Kullanılması 120
XIII. CARİ HESAP 123
A. GENEL OLARAK 123
B. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLEN VEYA GEÇİRİLEMEYEN ALACAKLAR 124
1. Cari Hesaba Geçirilebilen Alacaklar 124
2. Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar 125
C. CARİ HESAPTA SÜRELER 126
1. Sözleşme Süresi 126
2. Hesap Devresi 126
D. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 127
1. Alacağın Yenilenmesi 127
2. Tarafların Alacaklı ve Borçlu Sıfatı 127
3. Faiz 128
E. BAKİYENİN KABULÜ 128
F. BAKİYENİN HACZİ 129
G. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 130
H. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI 130
Kaynaklar 131
Kavramlar Dizini 133

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat