%3
Şematik Ticari İşletme Hukuku Ömer Korkut

Şematik Ticari İşletme Hukuku


Basım Tarihi
2023-11
Sayfa Sayısı
136
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750288968
Boyut
16x24
Baskı
5140,00 TL 135,80 TL
(Bu ürünü aldığınızda 135 puan kazanacaksınız)
   135

Ömer KORKUT
M. Fatih CENGİL
Mehmet DURDU
İdil Nur GÜRBÜZ GÖKBERK
M.Zahid DOĞANAY

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar Cetveli 
 
13
I. TİCARET HUKUKUNUN DÜZENLENMESİNDE SİSTEMLER 
 
15
II. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEYEN TEMEL KANUNLAR 
 
15
III. TİCARİ İŞLETME 
 
17
A. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI 
 
17
B. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI 
 
17
C. TİCARİ İŞLETMENİN YAPISI 
 
18
D. TİCARİ İŞLETMENİN ORGANİZASYON NİTELİĞİ 
 
18
E. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
19
F. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ–ŞUBE 
 
19
G. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ 
 
20
H. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ 
 
22
1. Uygulanacak Hükümler 
 
22
2. Rehnin Konusu 
 
23
3. Rehnin Kurulması 
 
23
4. Rehnin Kapsamı 
 
24
5. Rehnin Diğer Sicillere Bildirilmesi 
 
25
6. Rehin Verenin Yükümlülükleri 
 
25
7. Rehin Alanın Hakları 
 
26
8. Rehnin Sona Ermesi 
 
26
9. Rehin İlişkisinden Doğan Davalarda Görevli Mahkeme 
 
26
IV. TİCARİ İŞ VE TÂBİ OLDUĞU HÜKÜMLER 
 
27
A. TİCARİ İŞ 
 
27
B. TİCARİ İŞ KARİNESİ 
 
27
C. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR 
 
28
1. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk 
 
28
2. Ticari İşlerde Faiz 
 
29
3. En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuki Akıbeti 
 
30
4. Ticari İşlerde Zamanaşımı 
 
30
D. TİCARİ HÜKÜMLER 
 
30
V. TİCARİ YARGI 
 
33
A. TİCARİ DAVALAR 
 
33
1. Mutlak Ticari Davalar 
 
33
a. TTK m. 4’te Öngörülen Mutlak Ticari Davalar 
 
33
b. Özel Kanunlarda Düzenlenen Mutlak Ticari Davalar 
 
34
2. Havale, Vedia ve Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar 
 
35
3. Nispi Ticari Davalar (Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Hususlardan Doğan Davalar) 
 
35
B. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME 
 
35
C. TİCARİ DAVALARA İLİŞKİN GÖREV KONUSUNDA TARTIŞMALI HUSUSLAR 
 
36
1. Kira Sözleşmesi Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme 
 
36
2. Tüketici Mahkemesi – Ticaret Mahkemesi Ayrımı 
 
36
a. Tüketici, Tüketici İşlemi, Tüketici Mahkemesi Görevi 
 
36
b. Özel Haller 
 
37
3. Hizmet Sözleşmesinde Rekabet Yasağı Uyuşmazlıklarında Görevli Mahkeme 
 
38
4. Sigorta Rücu Davalarında Görevli Mahkeme 
 
38
D. TİCARİ DAVALARDA DELİLLER VE UYGULANACAK USUL 
 
39
E. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK 
 
39
VI. TACİR KAVRAMI VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
 
41
A. TACİR 
 
41
1. Tacir Sıfatı 
 
41
a. Gerçek Kişi Tacir 
 
41
aa. Ticari İşletmenin Mevcut Olması 
 
42
ab. Ticari İşletmenin Faaliyette Olması 
 
42
ac. Ticari İşletmenin Kendi Adına Faaliyette Olması 
 
43
b. Tüzel Kişi Tacirler 
 
44
ba. Ticaret Şirketleri 
 
44
bb. Ticari İşletme İşleten Dernekler 
 
45
bc. Ticari İşletme İşleten Vakıflar 
 
45
bd. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan İşletmeler 
 
46
c. Özel Durumlar 
 
47
2. Tacir Sıfatının Kaybı 
 
48
a. Gerçek Kişi Tacirlerde 
 
48
b. Tüzel Kişi Tacirlerde 
 
48
c. Özel Durumlar 
 
49
B. TACİR OLMANIN SONUÇLARI 
 
49
1. İflâsa Tâbi Olma 
 
49
2. Ticaret Siciline Kaydolma 
 
50
3. Odalara Kaydolma 
 
51
4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma 
 
51
5. Ticari İş Karinesine Tâbi Olma 
 
51
6. Ticari Örf ve Âdete Tâbi Olma 
 
52
7. Ticari Defter Tutma 
 
52
8. Basiretli İş Adamı Gibi Davranma 
 
53
9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı 
 
54
10. Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe 
 
54
11. Fatura Düzenleme 
 
55
12. Faturaya İtiraz 
 
56
13. Teyit Mektubuna İtiraz 
 
58
14. İhbar ve İhtarların Belli Şekillerde Yapılması 
 
58
15. Hapis Hakkında Sağlanan Kolaylıklar 
 
60
16. Ticari Satış ve Trampa Hakkındaki Özel Hükümlerden Faydalanma veya Bunlara Tâbi Olma 
 
61
a. Kısmi İfa Durumu 
 
61
b. Alacaklı Temerrüdü Durumu 
 
62
c. Ayıplı Mal Teslimi Hâli 
 
62
C. ESNAFLARA UYGULANABİLECEK TİCARİ HÜKÜMLER 
 
63
VII. TACİR YARDIMCILARI 
 
65
A. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI 
 
65
1. Ticari Temsilci 
 
65
a. Atanması 
 
65
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı 
 
66
c. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılabileceği Hâller 
 
66
d. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 
 
66
2. Ticari Vekil 
 
67
a. Atanması 
 
67
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 
 
67
c. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 
 
68
3. Pazarlamacı 
 
69
a. Atanması 
 
69
b. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 
 
70
B. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI 
 
70
1. Simsar (Tellal) 
 
70
a. Simsarın Borçları 
 
71
b. Simsarın Hakları 
 
72
c. Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
73
2. Acente 
 
73
a. Unsurları 
 
73
b. Acentenin Yetkileri 
 
75
c. Acentenin Hak ve Borçları 
 
75
ca. Acentenin Hakları 
 
75
cb. Acentenin Borçları 
 
76
d. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
77
e. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları 
 
78
ea. Denkleştirme Talebi 
 
78
eb. Tek Satıcılık ve Franchise Sözleşmelerinde Denkleştirme Talebi 
 
78
ec. Denkleştirme Bedelinin Hesaplanması 
 
79
f. Zamanaşımı 
 
80
3. Komisyoncu 
 
80
a. Borçları 
 
81
b. Hakları 
 
82
4. Taşıma İşleri Komisyoncusu 
 
83
a. Unsurları 
 
84
b. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları 
 
84
c. Gönderenin Borçları 
 
85
d. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları 
 
85
e. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu 
 
86
f. Zamanaşımı 
 
86
VIII. TİCARET SİCİLİ 
 
87
A. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI 
 
87
1. Ticaret Sicil Müdürlüğünün Kuruluşu 
 
87
2. Teşkilat 
 
87
B. SİCİL İŞLEMLERİ 
 
88
1. Sicil İşlemlerinin Yapılışı 
 
88
2. Sicil Müdürünün İnceleme Görevi 
 
89
3. Red Kararına İtiraz 
 
89
4. Geçici Kayıt 
 
90
C. ALENİYET (AÇIKLIK) 
 
90
D. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ 
 
91
1. İşleme İlişkin Etkisi 
 
91
2. Üçüncü Kişiler Bakımından Etkisi 
 
91
E. SİCİLE GÜVEN İLKESİ 
 
91
IX. TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI 
 
93
A. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI 
 
94
1. Çekirdek 
 
94
a. Gerçek Kişi Tacirler (TTK m. 41) 
 
94
b. Adi Şirket 
 
94
c. Kollektif Şirket (TTK m. 42/1) 
 
94
d. Komandit Şirket (TTK m. 42/2) 
 
95
e. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler (TTK m. 43) 
 
95
f. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişiler (TTK m. 44/1) 
 
95
g. Donatma İştiraki (TTK m. 44/2) 
 
96
2. Ek 
 
96
B. İŞLETME ADININ OLUŞTURULMASI 
 
97
X. MARKA 
 
99
A. KAVRAM 
 
99
B. İŞLEVİ 
 
99
C. TÜRLERİ 
 
100
D. TESCİLİ 
 
100
1. Tescilin Yapılışı 
 
102
2. Marka Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 
 
103
3. Markayla İlgili Hukuki İşlemler 
 
103
4. Marka Hakkının Sona Ermesi 
 
104
5. Marka Hakkının Korunması 
 
104
XI. HAKSIZ REKABET 
 
107
A. TANIM VE UNSURLAR 
 
107
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET ÖRNEKLERİ (TTK m. 55) 
 
107
C. HAKSIZ REKABETİN YAPTIRIMLARI 
 
109
1. Cezai Yaptırımlar 
 
109
2. Hukuki Yaptırımlar 
 
110
a. Açılabilecek Davalar 
 
110
b. Davacı Sıfatı 
 
111
c. Davalı Sıfatı 
 
111
d. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası 
 
111
e. Zamanaşımı (TTK m. 60) 
 
111
XII. TİCARİ DEFTERLER 
 
113
A. TİCARİ DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR 
 
113
B. TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 
 
114
C. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
116
1. Tutulması Sırasındaki Usul 
 
116
2. Saklama Yükümlülüğü 
 
117
3. Defterlerin Zayi Olma Durumu 
 
117
D. TİCARİ DEFTERLERİN ONAYI 
 
118
E. TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ 
 
119
F. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK KULLANILMASI 
 
120
1. Sahibi Lehine Delil Olarak Kullanılması 
 
120
2. Sahibi Aleyhine Delil Olarak Kullanılması 
 
122
XIII. CARİ HESAP 
 
125
A. GENEL OLARAK 
 
125
B. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLEN VEYA GEÇİRİLEMEYEN ALACAKLAR 
 
126
1. Cari Hesaba Geçirilebilen Alacaklar 
 
126
2. Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar 
 
127
C. CARİ HESAPTA SÜRELER 
 
128
1. Sözleşme Süresi 
 
128
2. Hesap Devresi 
 
128
D. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 
 
129
1. Alacağın Yenilenmesi 
 
129
2. Tarafların Alacaklı ve Borçlu Sıfatı 
 
129
3. Faiz 
 
130
E. BAKİYENİN KABULÜ 
 
130
F. BAKİYENİN HACZİ 
 
131
G. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
 
132
H. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI 
 
132
Kaynaklar 
 
133
Kavramlar Dizini 
 
135
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,80   
135,80   
2
67,90   
135,80   
3
45,27   
135,80   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,80   
135,80   
2
67,90   
135,80   
3
45,27   
135,80   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,80   
135,80   
2
67,90   
135,80   
3
45,27   
135,80   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,80   
135,80   
2
67,90   
135,80   
3
45,27   
135,80   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,80   
135,80   
2
67,90   
135,80   
3
45,27   
135,80   
Kapat