Şematik Ticari İşletme Hukuku Ömer Korkut

Şematik Ticari İşletme Hukuku


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
124
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750256899
Boyut
16x24
Baskı
1Prof. Dr. Ömer KORKUT

Arş. Gör. M.Fatih CENGİL

Arş. Gör. Mehmet DURDU

Arş. Gör. İdil Nur Gürbüz GÖKBERK

Arş. Gör. M. Zahid DOĞANAY

 

Konu Başlıkları
- Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Sistemler
- Ticaret Hukukunu Düzenleyen Temel Kanunlar
- Ticari İşletme
- Ticari İşletmenin Rehni
- Ticari İş ve Tabi Olduğu Hükümler
- Ticari Yargı
- Tacir Kavramı ve Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
- Ticaret Sicili
- Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
- Marka
- Haksız Rekabet
- Ticari Defterler
Cari Hesap

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar Cetveli 13
I. TİCARET HUKUKUNUN DÜZENLENMESİNDE SİSTEMLER 15
II. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEYEN TEMEL KANUNLAR 15
III. TİCARİ İŞLETME 17
A. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI 17
B. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI 17
C. TİCARİ İŞLETMENİN YAPISI 18
D. TİCARİ İŞLETMENİN ORGANİZASYON NİTELİĞİ 18
E. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 18
F. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ–ŞUBE 19
G. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ 20
IV. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ 23
A. UYGULANACAK HÜKÜMLER 23
B. REHNİN KONUSU 23
C. REHNİN KURULMASI 24
D. REHNİN KAPSAMI 25
E. REHNİN DİĞER SİCİLLERE BİLDİRİLMESİ 25
F. REHİN VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 25
G. REHİN ALANIN HAKLARI 26
H. REHNİN SONA ERMESİ 26
I. REHİN İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME 27
V. TİCARİ İŞ VE TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER 29
A. TİCARİ İŞ 29
B. TİCARİ İŞ KARİNESİ 29
C. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR 29
1. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk 30
2. Ticari İşlerde Faiz 30
3. En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuki Akıbeti 31
4. Ticari İşlerde Zamanaşımı 31
D. TİCARİ HÜKÜMLER 31
VI. TİCARİ YARGI 33
A. TİCARİ DAVALAR 33
B. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME 33
C. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK 34
VII. TACİR KAVRAMI VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 35
A. TACİR 35
1. Tacir Sıfatı 35
a. Gerçek Kişi Tacir 35
aa. Ticari İşletmenin Mevcut Olması 36
ab. Ticari İşletmenin Faaliyette Olması 36
ac. Ticari İşletmenin Kendi Adına Faaliyette Olması 37
b. Tüzel Kişi Tacirler 38
ba. Ticaret Şirketleri 38
bb. Ticari İşletme İşleten Dernekler 39
bc. Ticari İşletme İşleten Vakıflar 39
bd. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan İşletmeler 40
c. Özel Durumlar 41
2. Tacir Sıfatının Kaybı 42
a. Gerçek Kişi Tacirlerde 42
b. Tüzel Kişi Tacirlerde 42
c. Özel Durumlar 43
B. TACİR OLMANIN SONUÇLARI 43
1. İflasa Tabi Olma 43
2. Ticaret Siciline Kaydolma 44
3. Odalara Kaydolma 45
4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma 45
5. Ticari İş Karinesine Tabi Olma 45
6. Ticari Örf ve Adete Tabi Olma 46
7. Ticari Defter Tutma 46
8. Basiretli İş Adamı Gibi Davranma 46
9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı 48
10. Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe 48
11. Fatura Düzenleme 49
12. Faturaya İtiraz 50
13. Teyit Mektubuna İtiraz 52
14. İhbar ve İhtarların Belli Şekillerde Yapılması 52
15. Hapis Hakkında Sağlanan Kolaylıklar 54
16. Ticari Satış ve Trampa Hakkındaki Özel Hükümlerden Faydalanma veya Bunlara Tabi Olma 55
a. Kısmi İfa Durumu 55
b. Alacaklı Temerrüdü Durumu 56
c. Ayıplı Mal Teslimi Hali 56
C. ESNAFLARA UYGULANABİLECEK TİCARİ HÜKÜMLER 57
VIII. TACİR YARDIMCILARI 59
A. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI 59
1. Ticari Temsilci 59
a. Atanması 59
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı 60
c. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılabileceği Haller 60
d. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 60
2. Ticari Vekil 61
a. Atanması 61
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 61
c. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 62
3. Pazarlamacı 63
a. Atanması 63
b. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 64
B. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI 64
1. Simsar (Tellal) 64
a. Simsarın Borçları 65
b. Simsarın Hakları 66
c. Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi 67
2. Acente 67
a. Unsurları 67
b. Acentenin Yetkileri 69
c. Acentenin Hak ve Borçları 69
ca. Acentenin Hakları 69
cb. Acentenin Borçları 70
d. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi 71
e. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları 72
ea. Denkleştirme Talebi 72
eb. Tek Satıcılık ve Franchise Sözleşmelerinde Denkleştirme Talebi 72
ec. Denkleştirme Bedelinin Hesaplanması 73
f. Zamanaşımı 73
3. Komisyoncu 73
a. Borçları 74
b. Hakları 75
IX. TİCARET SİCİLİ 77
A. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI 77
1. Ticaret Sicil Müdürlüğünün Kuruluşu 77
2. Teşkilat 77
B. SİCİL İŞLEMLERİ 78
1. Sicil İşlemlerinin Yapılışı 78
2. Sicil Müdürünün İnceleme Görevi 79
3. Red Kararına İtiraz 79
4. Geçici Kayıt 80
C. ALENİYET (AÇIKLIK) 80
D. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ 81
1. İşleme İlişkin Etkisi 81
2. Üçüncü Kişiler Bakımından Etkisi 81
E. SİCİLE GÜVEN İLKESİ 81
X. TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI 83
A. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI 84
1. Çekirdek 84
a. Gerçek Kişi Tacirler (TTK m. 41) 84
b. Adi Şirket 84
c. Kollektif Şirket (TTK m. 42/1) 84
d. Komandit Şirket (TTK m. 42/2) 85
e. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler (TTK m.43) 85
f. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişiler (TTK m. 44/1.) 85
g. Donatma İştiraki (TTK m. 44/2.) 86
2. Ek 86
B. İŞLETME ADININ OLUŞTURULMASI 87
XI. MARKA 89
A. KAVRAM 89
B. İŞLEVİ 89
C. TÜRLERİ 90
D. TESCİLİ 90
1. Tescilin Yapılışı 92
2. Marka Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 93
3. Markayla İlgili Hukuki İşlemler 93
4. Marka Hakkının Sona Ermesi 94
5. Marka Hakkının Korunması 94
XII. HAKSIZ REKABET 97
A. TANIM VE UNSURLAR 97
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET ÖRNEKLERİ (TTK M. 55) 97
C. HAKSIZ REKABETİN YAPTIRIMLARI 99
1. Cezai Yaptırımlar 99
2. Hukuki Yaptırımlar 100
a. Açılabilecek Davalar 100
b. Davacı Sıfatı 101
c. Davalı Sıfatı 101
d. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası 101
e. Zamanaşımı (TTK m. 60) 101
XIII. TİCARİ DEFTERLER 103
A. TİCARİ DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR 103
B. TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 104
C. DEFTER TUTULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 106
1. Tutulması Sırasındaki Usul 106
2. Saklama Yükümlülüğü 107
3. Defterlerin Zayi Olma Durumu 107
D. TİCARİ DEFTERLERİN ONAYI 108
E. TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ 109
F. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK KULLANILMASI 110
1. Sahibi Lehine Delil Olarak Kullanılması 110
2. Sahibi Aleyhine Delil Olarak Kullanılması 112
XIV. CARİ HESAP 115
A. GENEL OLARAK 115
B. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLEN VEYA GEÇİRİLEMEYEN ALACAKLAR 116
1. Cari Hesaba Geçirilebilen Alacaklar 116
2. Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar 117
C. CARİ HESAPTA SÜRELER 118
1. Sözleşme Süresi 118
2. Hesap Devresi 118
D. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 119
1. Alacağın Yenilenmesi 119
2. Tarafların Alacaklı ve Borçlu Sıfatı 119
3. Faiz 120
E. BAKİYENİN KABULÜ 120
F. BAKİYENİN HACZİ 121
G. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 122
H. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI 122
Kavramlar Dizini 123

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat