%3
Türkiye’de Kıyafet Özgürlüğü Ramazan Çağlayan

Türkiye’de Kıyafet Özgürlüğü


Basım Tarihi
2024-06
Sayfa Sayısı
716
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052648940
Boyut
16x24
Baskı
1Ramazan ÇAĞLAYAN

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ5

İÇİNDEKİLER 7

KISALTMALAR  15

GİRİŞ .17

BİRİNCİ BÖLÜM

TARİHÎ BİLGİLER

TÜRKLERDEKIYAFETE DAİR TARİHÎ BİLGİLER.21

ESKİ TÜRKLERDE KIYAFET21

İslâmiyet’in Kabulünden Önce Türklerde Kıyafet 21

Eski Türklerde Erkek Kılık-Kıyafeti21

Eski Türklerde Kadın Kıyafeti .22

İslam’ın Kılık-Kıyafet Ahkâmı24

İslâm’da Erkek Kılık-Kıyafeti.25

İslam’da Kadın Kıyafeti 26

Selçuklularda Kılık-Kıyafet .27

Selçuklularda Erkek Kılık-Kıyafeti 27

Selçuklularda Kadın Kıyafeti30

OSMALI DEVLETİ DÖNEMİNDE KIYAFET31

Osmanlı Devleti Döneminde Kıyafete İlişkin Genel Bilgiler.31

Osmanlı’da Erkek Kılık-Kıyafeti .32

Osmanlı’da Kadın Kıyafeti.36

Meşrutiyet Döneminde Kıyafet Tartışmaları43

Şapka-Fes Tartışmaları 43

Çarşaf-Peçe Tartışmaları .45

Osmanlı Devleti’nde Kıyafet Düzenlemeleri .59

Kıyafet Düzenlemelerine Dair Genel Bilgiler59

Osmanlı Döneminde Kıyafet Yasakları68

Başın Kapatılması Âdab-ı Muaşeret Kuralıdır80

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KIYAFET .81

Cumhuriyet Döneminde Erkek Kıyafeti 81

 

8 İçindekiler

Mecliste Fes-Kalpak Tartışması . 81

Yazarlar Arasında Şapka Tartışması 82

Devlet Memurlarının Kıyafetleri Hakkında Kararnâme 87

Mustafa Kemalin İnebolu ve Kastamonu Nutukları 88

1925 Tarihli Şapka İktisası Hakkında Kanun. 92

Cumhuriyet Döneminde Kadın Kıyafeti102

Mustafa Kemal’in Kadın Kıyafetine Yaklaşımı.102

Yerel İdarelerde Kıyafet Yasağı Uygulamaları.105

Çarşafı Yasaklamaya Yönelik Kanun Teklifi .107

ç. Çarşafla Mücadele Haftaları.108

Millî Birlik Komitesi Dönemi Kıyafet Uygulamaları 109

1963 Sonrası Kıyafet Uygulamaları110

12 Mart Muhtırası Sonrası Kıyafet Uygulamaları.113

12 Eylül Darbesi Sonrası Kıyafet Uygulamaları 116

İrtica ile Mücadele Hedefi.118

Memurlar İçin Kıyafet Düzenlemeleri.119

Orta Öğretimde Başörtüsü Yasağı.120

ç. Üniversitelerde Başörtüsü Yasağı.122

Kanunî Düzenlemeler ve Anayasa Mahkemesi .127

28 Şubat Süreci ve Kıyafet Uygulamaları.131

2002 Sonrası Kıyafet Uygulamaları146

Yasaklamalar Devam Ediyor .146

Anayasa Değişikliği ve Anayasa Mahkemesi 154

2010 Sonrası Kıyafet Meselesi Çözülüyor .162

2020 Sonrası Kıyafet Tartışmaları166

 

İKİNCİ BÖLÜM

MEVZUAT VE UYGULAMA

 

CUMHURİYET DÖNEMİNDEKIYAFET MEVZUATI VE UYGULAMA 169

KIYAFET UYGULAMALARININ İLK İZLERİ169

EYLÜL 1925 TARİHLİ VE 2413 SAYILI KARARNÂME 172

1925 TARİHLİ ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA.177

Kanunun Yapılması Öncesi Gelişmeler .178

Kanunun Mecliste Kabulü .182

Kanunun Uygulanışı 188

Kolluk Yetkisine Dayanılarak Uygulama188

 

İçindekiler 9

Mahkeme Elliyle Uygulama . 189

RESMÎ MERASİMDE GİYİLECEK KIYAFET DÜZENLEMLERİ. 196

1925 Tarihli Resmî Merasimde Giyilecek Elbise Talimatnâmesi . 196

1964 Tarihli Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliği 199

1967 Tarihli Gençlik ve Spor Bayramı Yönetmeliği 200

1973 Tarihli Çelenk Sunulma Yönetmeliği . 201

1982 Tarihli Memur Yemin Merasimi Yönetmeliği 202

2012 Tarihli Resmî Bayramlar Tören ve Kutlama Yönetmeliği 202

İLMİYE SINIFI KIYAFETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 203

Dinî Kurumlarla İlgili Gelişmeler 204

Kıyafete İlişkin 1925 Tarihli Kararnâme ve Kanun 207

Şapka İktisası Hakkında Kanun ve İlmiye Kıyafeti 211

Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun ve İlmiye Kıyafeti. 212

İlmiye Kıyafetinin İlmiye Sınıfı Dışındakilerce Giyilmesi. 216

Diyanet İşleri Başkanlığına İlişkin Kanunlar ve Kıyafet 217

HÂKİM VE SAVCILARA İLİŞKİN KIYAFET DÜZENLEMELERİ. 218

Hükkâm ve Mensubin-i Adliyenin Resmî Kisveleri Hakkında

Kanun  219

Kisve-i Hükkâm Hakkında Talimatnâme. 220

1926 ve 1934 Tarihli Hâkimler Kânunu 227

1983 Tarihli Hâkim ve Savcılar Kanunu 228

Genel Olarak Hâkim ve Savcılarda Kıyafet . 228

Yüksek Yargı Mensuplarında Kıyafet 231

AVUKATLARA İLİŞKİN KIYAFET DÜZENLEMELERİ 234

Kisve-i Hükkâm Hakkında Talimatnâme’de Avukat Kıyafeti 234

1938 Tarihli Avukatlık Kanunu ve Kıyafet 236

1969 Tarihli Avukatlık Kanunu ve Kıyafet 236

DEVLET MEMURLARI KIYAFET MEVZUATI VE UYGULAMA 240

Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri Hakkında Kararnâme . 241

1926 Tarih ve 788 sayılı Memurin Kanunu 244

1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 247

1982 Tarihli Kılık-Kıyafet Yönetmeliği. 249

Sağlık Hizmeti Görevlilerinin Kıyafetine İlişkin Düzenlemeler. 256

Kıyafet Mevzuatının Uygulanışı. 261

YÜKSEKÖĞRETİMDE KIYAFET DÜZENLEMELERİ VE UYGULAMA. 263

1924 Tarihli Dârülfünûn Talimatnâmesi Dönemi . 263

 

10 İçindekiler

1934 Tarihli İstanbul Üniversitesi Talimatnâmesi Dönemi 264

1946 Tarih ve 4936 Sayılı Üniversiteler Kanunu Dönemi265

1973 Tarih ve 1750 Sayılı Üniversiteler Kanunu Dönemi267

1982 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Dönemi.271

Öğretim Elemanları Bakımından.272

Mevzuattaki Durum 272

Mevzuatın Uygulanışı.275

Yükseköğretim Öğrencileri Bakımından277

Mevzuattaki Durumu278

Mevzuatın Uygulanışı.287

BAKANLIĞA BAĞLI OKULLARDA KIYAFET DÜZENLEMELERİ294

1915 Tarihli Mekatib-i İbtidaiye-i Umumiye Talimatnamesi .294

1930 Tarihli Lise ve Orta Mektepler Talimatnâmesi300

1931 Tarihli Muallim Mektebi Talimatnâmesi301

1939 Tarihli Disiplin Talimatnâmesi.302

Mektep Kasketlerinin Talebe Olmayanlarca Giyilmesini

Yasaklayan Kanun 303

Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun ve Nizamnâme.304

1962 Tarihli Otelcilik Okulları Yönetmeliği306

1964 Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği.306

1965 Tarihli İlköğretmen Okulları İdare Yönetmeliği .307

1967 Tarihli İlköğretmen Okulları Disiplin Yönetmeliği 308

1966 ve 1972 Tarihli İlkokul Yönetmelikleri.308

1971 Tarihli Disiplin Yönetmeliği .309

1975 Tarihli Ortaokullar ve Ortaöğretim Kurumları Disiplin

Yönetmeliği310

1976 Temel Eğitim Birinci Kademe (İlkokul) Yönetmeliği310

1978 Tarihli Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Temel Eğitim II.

Kademe (Ortaokul) İle Ortaöğretim Kurumları Disiplin

Yönetmeliği311

1979 Tarihli Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları

Yönetmeliği312

1978 Tarihli Yönetmelikte 1981 Tarihinde Yapılan Değişiklik .313

1981 Tarihli Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı

Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin

Yönetmelik.314

2003 Tarihli Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları

Yönetmeliği318

 

İçindekiler 11

2007 Tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül

ve Disiplin Yönetmeliği 319

2012 Tarihli Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin

Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik . 320

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve

Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te 2014 Değişikliği 323

İmam-Hatip Mekteplerinde Kıyafet Düzenlemeleri . 324

ELÇİLERİN KABÜLÜNE İLİŞKİN MEVZUATTA KIYAFET 330

DEVLETİN SİVİL MEMURA KIYAFET YARDIMI 332

Genel Olarak Kıyafet Yardımına İlişkin Kanunlar 332

Başörtüsü, Sarık ve Cübbe Yardımına İlişkin Yönetmelikler 333

KIYAFETE İLİŞKİN HÜKÜM İÇEREN DİĞER MEVZUAT. 335

1920 Tarihli Düğünlerde Men’i İsrafat Kanunu 335

Evlendirme Düzenlemelerinde Kıyafet 337

Meclis İçtüzüklerinde Kıyafet Düzenlemeleri . 338

Seçim ve Partiler Mevzuatında Kıyafet Düzenlemeleri. 341

Toplantı ve Gösteri Mevzuatında Kıyafet 343

PTT Mevzuatında Kılık-Kıyafet Düzenlemeleri 343

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YARGI İÇTİHATLARI

 

III. YARGIİÇTİHATLARINDA KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ 345

DANIŞTAY İÇTİHATLARINDA KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ. 345

Danıştay’ın 25.2. 1974 Tarihli Kararı 345

Danıştay’ın 1983 -1985 Arası Kararları. 348

Danıştay’ın 20.12.1983 Tarihli Kararı 348

Danıştay’ın 23.2.1984 Tarihli Kararı. 349

Danıştay’ın 13.12.1984 Tarihli Kararı 350

Danıştay’ın 12.2.1987 Tarihli Kararı. 354

Danıştay’ın 16.11.1987 Tarihli Kararı 356

Danıştay’ın 27.6.1988 Tarihli Kararı. 358

Danıştay’ın 7.7.1989 Tarihli Kararı 360

Danıştay’ın 13.11.1992 Tarihli Kararı 362

Danıştay’ın 17.6.1994 Tarihli Kararı. 365

Elazığ İdare Mahkemesi’nin 2010 Tarihli Kararı. 369

Danıştay’ın 12.11.2014 Tarihli Kararı 371

Danıştay’ın 18.11.2020 Tarihli Kararı 375

 

12 İçindekiler

Danıştay’ın 19.11.2020 Tarihli Kararı.382

Danıştay’ın 2021 ve 2022 Tarihli Kararları388

Danıştay’ın 29.3.2021 Tarihli Kararı .389

Danıştay’ın 20.4.2022 Tarihli Kararı .394

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ399

Anayasa Mahkemesi’nin 1989 ve 1991 Tarihli Kararları.399

Anayasa Mahkemesi’nin 7.3.1989 Tarihli Kararı.399

Anayasa Mahkemesi’nin 9.4.1991 Tarihli Kararı.410

Anayasa Mahkemesi’nin 5.6.2008 Tarihli Kararı .427

Anayasa Mahkemesi’nin 2014 Tarihli Bireysel Başvuru Kararı441

Anayasa Mahkemesi’nin 2018 Tarihli Bireysel Başvuru Kararı474

Anayasa Mahkemesi’nin 2022 Tarihli Bireysel Başvuru Kararı502

STRASBOURG YARGISI KARARLARINDA KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ.516

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Kararları .517

AİHK’ın 1993 Tarihli Şenay Karaduman/Türkiye Kararı.517

AİHK’ın 1993 Tarihli Lamiye Bulut/Türkiye Kararı.521

AİHM’in 2004 Tarihli Leyla Şahin/Türkiye Kararı 527

AİHM’in 2006 Tarihli Sevgi Kurtulmuş/Türkiye Kararı548

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KILIK-KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ

 

KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ VE YANSIMALARI. 559

KILIK-KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ 559

Genel Olarak Kılık-Kıyafet Özgürlüğü559

Kıyafet Özgürlüğünün Tabiî Haklardan Oluşu.560

KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ- EŞİTLİK İLKESİ.563

Kıyafet Özgürlüğü-Eşitlik İlkesi İlişkisi.563

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 570

Ayrımcılık Kavramı İçine Giren Hususlar571

Ayrımcılıkla Mücadele ve Ayrımcılık Yasağının Kapsamı 572

Ayrımcılık Yasağının İstisnaları.573

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Görevleri ve

Yetkileri 574

Kurum Kararlarından Örnekler .576

KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ-İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ.585

Genel Olarak İfade Özgürlüğü .585

 

İçindekiler 13

Kıyafet Özgürlüğü- İfade Özgürlüğü İlişkisi . 591

Anayasa Mahkemesi’nin Yaklaşımı 591

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Yaklaşımı. 600

KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ-DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ 605

Genel Olarak Din ve Vicdan Özgürlüğü. 605

Kıyafet Özgürlüğü-Din Özgürlüğü İlişkisi 616

Din Özgürlüğünün Dış Tezahürü Olarak Kıyafet 616

Anayasa Mahkemesi’nin Yaklaşımı 620

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Yaklaşımı. 624

KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ-ÖZEL HAYATA SAYGI İLKESİ 637

Genel Olarak Özel Hayata Saygı İlkesi. 637

Kıyafet Özgürlüğü- Özel Hayata Saygı İlkesi İlişkisi . 641

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 642

Anayasa Mahkemesi Kararı. 657

Danıştay Kararları . 661

KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ-MADDÎ VE MANEVÎ VARLIĞI GELİŞTİRME 664

Genel Olarak Maddî ve Manevî Varlığın Korunması Hakkı . 664

Mevzuattaki Durum 666

Sınırlandırılması. 668

Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı. 670

Kıyafet Özgürlüğü-Maddî ve Manevî Varlığı Koruma Hakkı. 671

SÖZLEŞME HÜRRİYETİ VE KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ . 672

Genel Olarak Sözleşme Hürriyeti ve Sınırları 672

Sözleşme Hürriyetinin İçeriği. 674

Sözleşme Hürriyetinin Sınırları. 677

İşverenin Yönetim Hakkı ve Sınırları 681

Sözleşme Hürriyeti- Kıyafet Özgürlüğü İlişkisi. 683

GENEL DEĞERLENDİRMELER. 691

KAYNAKÇA . 699

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
795,40   
795,40   
2
397,70   
795,40   
3
265,13   
795,40   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
795,40   
795,40   
2
397,70   
795,40   
3
265,13   
795,40   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
795,40   
795,40   
2
397,70   
795,40   
3
265,13   
795,40   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
795,40   
795,40   
2
397,70   
795,40   
3
265,13   
795,40   
Kapat