%1
Fikri Mülkiyet Hukuku Davaları Hakkında HGK Kararları 2022 Şaban Kayıh

Fikri Mülkiyet Hukuku Davaları Hakkında HGK Kararları 2022


Basım Tarihi
2023-11
Sayfa Sayısı
360
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258385892
Boyut
16x24
Baskı
1300,00 TL 297,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 297 puan kazanacaksınız)
   297

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

Av. Aydan DÜZGÜNKAYA

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .i

İÇİNDEKİLER iii

ÖZETLİ İNDEKS.1

KARAR NO: 1 Sadece Tek Bir Harfin Farklı Öldug u İ ngilizce Marka

Kullanımının Sömut Ölayda Örtalama Tu keticide Yanıltıcı

Ölabileceg i 13

KARAR NO: 2 Taraf Malları Aynı Ölmamakla Birlikte Marka Kapsamındaki

Malların Benzer Ölması Halinde de Markaların

İ lişkilendirilebileceg inin Kabulu Gerektig i 21

KARAR NO: 3 Direnme Kararında Ö nceki Hu kme Atıf Yapılarak

Direnildig inin Belirtilmesi, Direnme Kararının Usule Uygun

Ölmadıg ı .30

KARAR NO: 4 Marka Hu ku msu zlu g u , Kullanılan "Eczacı" İ baresinin Marka

Kapsamındaki Mal ve Hizmetlerle İ lgili Ölup Ölmadıg ının

Tespiti Gerektig i .32

KARAR NO: 5 Haksız Rekabetin Tespiti ve Men'i, Karşılaştırıcı Reklam

Filminin Yanıltıcılıg ı, İ spat Yu ku .41

KARAR NO: 6 Eserden Kaynaklı Mali Haklar, Farklı Yayınevlerinden Basılan

Kitaplar Arasında Benzerlik, Maddi ve Manevi Tazminat

Talebi, Bilirkişi İ ncelemesi Gerekip Gerekmedig i .49

KARAR NO: 7 Marka Hu ku msu zlu g u , Direnme Adı Altında Verilen Kararın

Yeni Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Karar Öldug u, Temyiz İ nceleme

Merci 57

KARAR NO: 8 Aynı Sınıflarda Tescilli Taraf Markaları Arasında Karıştırılma

İ htimali Ölup Ölmadıg ı.63

KARAR NO: 9 Endu striyel Tasarıma İ lişkin Verilen Yİ DK Kararının İ ptali

Talebi, Tasarımı Devretmiş Şirkete Husumet Yö neltilip

Yö neltilemeyeceg i 72

KARAR NO: 10 Marka Hu ku msu zlu g u , Aynı Sınıfın Alt Grup Hizmetlerinde

Karıştırılma İ htimali Bulunması Halinde de Tescil Talebinin

Reddi Gerektig i .80

KARAR NO: 11 Yİ DK Kararının İ ptali Davası, Harcın Su resinde Yatırılmasına

Rag men İ stinaf Dilekçesinin Su re Geçtikten Sönra Verilmesi,

İ stinaf Tarihinin Neye Gö re Tespit Edileceg i .88

KARAR NO: 12 Yİ DK Kararının İ ptali, Tescilli Markanın Serisi Nitelig indeki

U ru nu n Mu ktesep Haktan Yararlanabilmesinin Köşulları 96

İçindekiler

iv

KARAR NO: 13 Marka Hu ku msu zlu g u , İ ltibas İ ncelemesi Yapılırken Dikkat

Edilmesi Gereken Hususlar 105

KARAR NO: 14 Yİ DK Kararının İ ptali Talebi, İ şaretlerin Benzerlig i ve

Karıştırılma İ htimalinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar .114

KARAR NO: 15 Temyiz Dilekçelerinin Taraflara Eksik Teblig Edildig i,

Eksikliklerin Giderilmesi Gerektig i .123

KARAR NO: 16 Marka Hu ku msu zlu g u , Mag azacılık Hizmetlerinin Belli Bir

Mala veya Sektö re Ö zgu lenmemiş Ölması, Karıştırılma

İ htimalinin Tespitinin Neye Gö re Yapılacag ı .125

KARAR NO: 17 Yİ DK Kararının İ ptali Talebi, Aynı Sınıfta Tescilli İ bareler

Arasında İ ltibas Ölup Ölmadıg ı, Kullanılan Yan Unsurların

Farklılaştırmaya Yetip Yetmedig i .135

KARAR NO: 18 Yİ DK Kararının İ ptali Talebi, Marka Tanınmışlıg ının Nasıl

İ spat Edileceg i, BK Rapörunun Hu kme Esas Alınıp

Alınamayacag ı .145

KARAR NO: 19 Yİ DK Kararının İ ptali Talebi, Markalar Arasında İ ltibas

Bulunup Bulunmadıg ı156

KARAR NO: 20 Yİ DK Kararının İ ptali, Markalar Arasında İ ltibas Bulunup

Bulunmadıg ı, Alanında Uzman Ölan Tu keticiler Sö z Könusu

Öldug unda Deg erlendirmenin Nasıl Yapılacag ı .165

KARAR NO: 21 Yerel Mahkemece Bözma İ lamı Dög rultusunda Yeni Bir Karar

Verilmesi, Temyiz İ ncelemesini Yapacak Merci .176

KARAR NO: 22 Yİ DK Kararının İ ptali Talebi, Markalar Arasında Benzerlik

Bulunup Bulunmadıg ı .177

KARAR NO: 23 Yİ DK Kararının İ ptali Talebi, Daha Ö nce Kullanılan Markanın

Kö tu niyetli Öldug unun Tespitinden Sönra Markaya Yeni

Unsurlar Eklenerek Yeniden Tescil Başvurusu Yapılması .185

KARAR NO: 24 Tasarıma Tecavu z Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi, Temyiz

Kesinlik Sınırı 194

KARAR NO: 25 Yİ DK Kararının İ ptali Talebi, Alt Sınıf Yö nu nden Marka

Hu ku msu zlu g u ne Karar Verilip Verilemeyeceg i 201

KARAR NO: 26 Marka Devir Sö zleşmesinin İ ptali, Bözmaya Eylemli Uyma

Halinde Temyiz İ ncelemesini Yapacak Ölan Merci .209

KARAR NO: 27 Yİ DK Kararının İ ptali, Başvuruya Könu Markada Yer Alan

İ barenin Ayırt Edicilik Unsurunun Du şu k Ölup Ölmadıg ı .213

KARAR NO: 28 Yİ DK Kararının İ ptali, İ bareler Arasında Karıştırılma

İ htimalinin Bulunup Bulunmadıg ı .221

İçindekiler

v

KARAR NO: 29 Yİ DK Kararının İ ptali, Başvuruda Yer Alan İ barelerin Tescilli

Markanın Serisi Bag lamında mı İ ltibas Ölarak mı

Deg erlendirilmesi Gerektig i .231

KARAR NO: 30 Dösya Temyiz Aşamasındayken Davadan Feragat Edilmesi

U zerine Yapılacak İ şlem .242

KARAR NO: 31 Yİ DK Kararının İ ptali, Markalar Arasında İ ltibas Bulunup

Bulunmadıg ı 245

KARAR NO: 32 İ stinaf Mahkemesi Tarafından Yeniden Hu ku m Kurulması

U zerine Verilen Kararın Yargıtay Tarafından Bözulması

Halinde İ stinaf Mahkemesi Tarafından Verilmesi Gereken

Karar .253

KARAR NO: 33 Yİ DK Kararının İ ptali, Markada Yer Alan İ barelerin Benzerlig e

Yöl Açıp Açmadıg ı .265

KARAR NO: 34 Yİ DK Kararının İ ptali, Markada Geçen İ fadenin Benzerlik

Unsuru Taşıyıp Taşımadıg ı .274

KARAR NO: 35 Bag lantılı Hak Sahiplig ine Dayalı Manevi Tazminat Talebi 281

KARAR NO: 36 Yİ DK Kararının İ ptali, Markalar Arasında Karıştırılma İ htimali

Bulunup Bulunmadıg ı .309

KARAR NO: 37 Yİ DK Kararının İ ptali, Markalar Arasında Kö ken Belirtme

Fönksiyönu Yö nu nden İ ltibas Ölup Ölmadıg ı .317

KARAR NO: 38 Yİ DK Kararının İ ptali, Markanın Tanınmışlıg ından Haksız

Yarar Sag lama Unsurunun Gerçekleşip Gerçekleşmedig i .326

KARAR NO: 39 Yİ DK Kararının İ ptali, İ lk Kararda Deg erlendirilmeyen

Hususun Bözma Sönrası Verilen Direnme Kararında

Deg erlendirilmesi, Verilen Hu kmu n Direnme Kararı Ölarak

Nitelendirilemeyeceg i .335

KARAR NO: 40 Yİ DK Kararının İ ptali, Taraf Markaları Arasında Möbilya

Emtiası Yö nu nden İ ltibas Bulunup Bulunmadıg ı 342

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
297,00   
297,00   
2
148,50   
297,00   
3
99,00   
297,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
297,00   
297,00   
2
148,50   
297,00   
3
99,00   
297,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
297,00   
297,00   
2
148,50   
297,00   
3
99,00   
297,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
297,00   
297,00   
2
148,50   
297,00   
3
99,00   
297,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
297,00   
297,00   
2
148,50   
297,00   
3
99,00   
297,00   
Kapat