Ticaret Hukuku Tamer Bozkurt

ThemisTicaret Hukuku


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
500
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789750276156
Boyut
16x24
Baskı
5150,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 150 puan kazanacaksınız)
   150

Tamer Bozkurt

 

Konu Başlıkları
- Ticari İşletme Hukuku
- Şirketler Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ön Söz ix
Kısaltmalar Cetveli xxv
1. Kısım
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
1. Bölüm
TİCARÎ İŞLETME KAVRAMI VE
TİCARÎ İŞLETME ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER
§ 1. Ticaret Hukukunda Sistemler 1
§ 2. Türk Ticaret Kanunu’nun Başat Kavramı: “Ticarî İşletme” 2
I. KAVRAM VE TANIM 2
II. BİR ORGANİZASYONUN “TİCARÎ İŞLETME” SAYILABİLMESİ İÇİN GEREKEN UNSURLAR 3
III. TİCARÎ İŞLETMEYİ OLUŞTURAN UNSURLAR VE BUNLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ SORUNU 5
IV. TİCARÎ İŞLETMENİN ÖRGÜTLENMESİ (MERKEZ/ŞUBE) 5
V. TİCARÎ İŞLETMENİN DEVRİ VE REHNİ 8
2. Bölüm
TİCARÎ İŞ, BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLMASININ
SONUÇLARI VE TİCARÎ HÜKÜMLER
§ 3. Ticarî İş 25
I. KAVRAM 25
II. BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLARAK BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK ÖLÇÜTLER 25
III. BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLARAK SAPTANMASININ YARATACAĞI SONUÇLAR 29
IV. 3095 SAYILI “KANUNÎ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN”UN ÖNGÖRDÜĞÜ REJİM VE FAİZ ORANLARI 34
§ 4. Ticarî Hükümler 36
I. GENEL OLARAK 36
II. TİCARÎ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SIRASI 37
III. TİCARÎ HÜKÜM OLMAYA BAĞLANAN BAZI SONUÇLAR 39
3. Bölüm
TACİR VE ESNAF
§ 5. Tacir 41
I. GENEL OLARAK 41
II. TACİR SIFATININ KAZANILMASI 41
III. TACİR SIFATININ SONUÇLARI: NİMET VE KÜLFETLER 46
IV. TACİR SIFATININ KAYBI VE BUNUN SONUÇLARI 56
4. Bölüm
TİCARÎ YARGI
§ 6. Genel Olarak Ticarî Yargı 57
I. BİR DAVANIN TİCARÎ DAVA OLARAK BELİRLENMESİNDEKİ ÖLÇÜTLER (TİCARÎ DAVA TÜRLERİ) 57
II. TİCARÎ DAVALARIN GÖRÜLMESİ 61
5. Bölüm
TİCARET SİCİLİ
§ 7. Genel Olarak Ticaret Sicili 62
I. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI 62
II. SİCİL İŞLEMLERİ 63
III. TİCARET SİCİLİ MEMURUNUN İNCELEME GÖREVİ 65
IV. İLAN VE ALENİYET 66
V. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ 66
VI. TİCARET SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ 69
VII. SİCİL KAYITLARININ TUTULMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK 69
6. Bölüm
TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI
§ 8. Ticaret Unvanı 70
I. GENEL OLARAK 70
II. OLUŞTURULMASI 70
III. TİCARET UNVANI ile İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR (DEĞİŞİKLİKLER) 73
§ 9. İşletme Adı 75
7. Bölüm
MARKA
§ 10. Marka 77
I. GENEL OLARAK MARKA VE TÜRLERİ 77
II. MARKANIN TESCİLİ 78
III. MARKANIN TESCİLİ VE SONUÇLARI 83
IV. MARKANIN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI 84
V. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ/İPTALİ VE MARKA HAKKININ SONA ERMESİ 85
VI. MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE HAKKIN KORUNMASI 86
8. Bölüm
HAKSIZ REKABET
§ 11. Haksız Rekabet 89
I. KAVRAM VE HAKSIZ REKABET YOLUYLA KORUNAN DEĞERLER 89
II. KOŞULLAR 90
III. HAKSIZ REKABET HALLERİ 91
IV. HAKSIZ REKABET SONUCU AÇILABİLECEK DAVALAR ve DAVA AÇMAYA YETKİLİ OLANLAR 96
9. Bölüm
TİCARÎ DEFTERLER
§ 12. Ticarî Defterler 100
I. GENEL OLARAK VE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU’NUN YETKİLERİ 100
II. TUTULACAK DEFTERLER 100
III. TİCARÎ DEFTER TUTMA İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLAR 101
IV. TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT GÜCÜ 103
10. Bölüm
CARİ HESAP
§ 13. Cari Hesap 106
I. GENEL OLARAK 106
II. TANIM VE ÖZELLİK ARZ EDEN NOKTALAR 106
III. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLECEK VE GEÇİRİLEMEYECEK ALACAKLAR 107
IV. CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ VE HÜKÜMLERİ 108
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ 110
VI. ZAMANAŞIMI 111
11. Bölüm
TACİR (VE ESNAF) YARDIMCILARI
§ 14. Genel Olarak Tacir (ve Esnaf) Yardımcıları, Tasnif Ölçütleri ve Günlük Hayattan Örneklerle Konunun Canlandırılması 112
I. BAĞIMLI YARDIMCILAR 114
II. BAĞIMSIZ YARDIMCILAR 120
2. Kısım
ŞİRKETLER HUKUKU
1. Bölüm
GENEL OLARAK ŞİRKETLER HUKUKU VE
BU KONUDA YAPILAN AYIRIMLAR
§ 1. Genel Olarak Şirketler Hukuku 141
§ 2. “Şirket”in Unsurları 141
I. GENEL OLARAK 141
II. UNSURLAR 142
§ 3. Şirketler Hukuku Alanındaki Tasnifler 146
I. DÜZENLENDİĞİ YERE GÖRE 146
II. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLUP OLMAMASINA GÖRE 147
III. ORTAKLARIN ŞİRKET İÇİNDEKİ KONUMLARINA GÖRE 147
IV. SERMAYE YAPILARINA GÖRE 151
V. ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE OLAN BORCU NEDENİYLE ORTAKLARA BAŞVURULUP BAŞVURULAMAYACAĞINA VE BAŞVURULABİLECEKSE SORUMLULUĞUN DERECESİNE GÖRE 154
2. Bölüm
ADİ ŞİRKET
§ 4. Genel Olarak Adi Şirket 156
§ 5. Adi Şirketin Özellikleri 157
I. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLMAMASI VE SONUÇLARI 157
II. İŞLEVLERİ 157
III. KONUSU VE AMACI 158
§ 6. Adi Şirketin Kuruluşu 158
§ 7. Adi Şirketin İşleyişi 158
I. İÇ İLİŞKİ 158
II. DIŞ İLİŞKİ 166
III. SONA ERME 168
IV. SONA ERMENİN SONUÇLARI 169
3. Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİ
§ 8. Ticaret Şirketleri Hakkındaki Genel Hükümler 171
I. GENEL OLARAK 171
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ 171
III. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ŞİRKET İLE ORTAKLAR ARASINDAKİ MUHTELİF İLİŞKİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER 172
4. Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKET
§ 9. Kollektif Şirket 179
I. GENEL OLARAK 179
II. TANIM VE UNSURLAR 179
III. KURULUŞU 180
IV. KURULUŞTAN ÖNCEKİ DÖNEME AİT SORUMLULUK 181
§ 10. Kollektif Şirketin İşleyişi 182
I. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER 182
II. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER VE TEMSİL 185
III. ŞİRKET VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 186
IV. ORTAKLAR ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 188
V. SONA ERME VE TASFİYE 190
5. Bölüm
KOMANDİT ŞİRKET
§ 11. Genel Olarak Komandit Şirket 193
I. TANIM 193
II. UNSURLAR 193
III. KURULUŞ 193
IV. İÇ İLİŞKİLER 193
V. DIŞ İLİŞKİLER VE SORUMLULUK 194
VI. SONA ERME 195
6. Bölüm
ANONİM ŞİRKET
§ 12. Genel Olarak Anonim Şirket 197
I. GENEL OLARAK 197
II. KAVRAM VE TANIM 197
III. UNSURLAR 198
IV. ANONİM ŞİRKETLERE HÂKİM OLAN İLKELER 204
§ 13. Kuruluş 207
I. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU 207
II. KURULUŞTAKİ SAKATLIKLAR VE FESİH DAVASI 212
III. KURULUŞTAN ÖNCEKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN SORUMLULUK VE MASRAFLAR 213
IV. KURULUŞ FORMALİTELERİNİN ARKADAN DOLANILMASI VE KANUNA KARŞI HİLE 214
7. Bölüm
ANONİM ŞİRKETTE İŞLEYİŞ VE ORGANLAR
§ 14. Genel Olarak 216
§ 15. Yönetim Kurulu (YK) 218
I. GENEL OLARAK 218
II. SEÇİM, ATAMA VE GÖREVİN SONA ERMESİ 218
III. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ, TOPLANMASI VE KARAR ALMASI 222
IV. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 225
V. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 229
§ 16. Müdürler 234
§ 17. Anonim Şirketlerde Denetim 234
I. GENEL OLARAK 234
II. HESAP DENETÇİSİ 235
§ 18. Genel Kurul (GK) 239
I. GENEL OLARAK 239
II. GENEL KURULUN TOPLANMASI (OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ) 240
III. GENEL KURUL TOPLANTISININ YÜRÜTÜLMESİ 245
IV. PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURULDA KİŞİSEL HAKLARINI KULLANMASI 249
V. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 252
§ 19. Anonim Ortaklıkta Pay Sahiplerine İlişkin Bazı Haklar 257
I. ÇOĞUNLUK HAKLARI – BİREYSEL HAKLAR 257
II. AZINLIK HAKLARI 258
III. MÜKTESEP VE VAZGEÇİLMEZ HAKLAR 259
8. Bölüm
ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SAHİPLİĞİ VE
MENKUL KIYMETLER
§ 20. Pay 260
I. GENEL OLARAK PAY 260
II. PAY KAVRAMININ İFADE ETTİĞİ ANLAMLAR 260
III. KAZANMA VE KAYBETME 261
IV. ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSE/HİSSE SENETLERİNİ KAZANIM–REHİN İLE KENDİ PAYLARINI TAAHHÜT YASAĞI 261
V. PAY SAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI 263
§ 21. Anonim Şirkette Menkul Kıymetler 273
I. GENEL OLARAK 273
II. PAY SENETLERİ VE PAY DEVRİ 273
III. İLMÜHABERLER 284
IV. İNTİFA SENETLERİ 285
V. BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER 286
9. Bölüm
ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİ İLE SERMAYE ARTIRIMI–AZALTIMI– FİNANSAL TABLOLAR VE YEDEK AKÇELER
§ 22. Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi ve Sermaye Artırımı–Azaltımı 287
I. GENEL OLARAK 287
II. SERMAYENİN ARTIRILMASI/AZALTILMASI 287
§ 23. Finansal Tablolar ve Yedek Akçeler 289
10. Bölüm
ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKÎ SORUMLULUK
§ 24. Anonim Şirketlerde Sorumluluk 291
I. GENEL OLARAK 291
II. SORUMLU OLANLAR 291
III. TESELSÜL VE BAŞVURU 294
IV. SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER VE DAVA İLE İLGİLİ USUL KURALLARI 294
11. Bölüm
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ
§ 25. Anonim Şirketin Son Bulması 297
I. GENEL OLARAK VE SONA ERME NEDENLERİ 297
II. SONA ERMENİN SONUÇLARI 298
III. TASFİYE 298
12. Bölüm
LİMİTED ŞİRKET
§ 26. Genel Olarak Limited Şirket 302
I. GENEL OLARAK 302
II. TANIM VE UNSURLAR 302
III. ŞİRKETİN KURULUŞU 305
§ 27. Limited Şirketin İşleyişi ve Organlar 306
I. GENEL OLARAK 306
II. GENEL KURUL 306
III. MÜDÜR/MÜDÜRLER 309
§ 28. Limited Şirkette Ortaklık Sıfatı, Ortakların Hak, Borç ve Sorumlulukları 311
I. ESAS SERMAYE PAYLARI VE PAY DEFTERİ 311
II. PAY SAHİPLİĞİ KONUSUNDA DEĞİŞİK OLASILIKLAR 312
III. ORTAKLIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ 314
IV. ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI 316
V. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 318
VI. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİ 320
§ 29. Limited Şirkette Sözleşme Değişiklikleri 320
I. GENEL OLARAK 320
II. SERMAYE ARTIRIMI VEYA AZALTMA 320
§ 30. Anonim Şirkete Yapılan Atıflar 321
§ 31. Limited Şirketin Sona Ermesi 322
I. SONA ERME NEDENLERİ 322
II. SONA ERMENİN SONUÇLARI 322
13. Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME)
§ 32. Genel Olarak 323
§ 33. Birleşme 324
I. İLKELER, BİRLEŞME TÜRLERİ VE GEÇERLİ BİRLEŞMELER 324
II. BİRLEŞMEDE ORTAKLIK PAYLARI VE HAKLARININ KORUNMASI 325
III. BİRLEŞME İŞLEMLERİ VE SÜRECİ 327
IV. ALACAKLILARIN, ÇALIŞANLARIN KORUNMASI VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 330
§ 34. Bölünme 331
I. GENEL OLARAK, KAVRAM VE AMAÇLAR 331
II. İLKELER, BÖLÜNME TÜRLERİ VE GEÇERLİ BÖLÜNMELER 331
III. BÖLÜNMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 334
IV. BÖLÜNME İŞLEMLERİ VE SÜRECİ 335
V. BÖLÜNMEYE KATILAN ŞİRKETLERLE ORTAKLARIN KİŞİSEL SORUMLULUĞU VE İŞ İLİŞKİLERİNİN GEÇMESİ 336
VI. BÖLÜNMENİN KESİNLEŞMESİ 337
§ 35. Tür Değiştirme 337
I. GENEL OLARAK, KAVRAM VE AMAÇLAR 337
II. İLKELER VE GEÇERLİ TÜR DEĞİŞTİRME ŞEKİLLERİ 338
III. ŞİRKET PAYLARI VE HAKLARININ KORUNMASI 339
IV. TÜR DEĞİŞTİRMENİN UYGULANMASI VE SÜREÇ 340
§ 36. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme ile İlgili Ortak Hükümler 342
I. ORTAKLIK PAYLARI VE HAKLARININ İNCELENMESİ 342
II. BİRLEŞMENİN, BÖLÜNMENİN VE TÜR DEĞİŞTİRMENİN İPTALİ VE EKSİKLİKLERİN SONUÇLARI 342
III. SORUMLULUK 343
3. Kısım
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
1. Bölüm
NEDEN KIYMETLİ EVRAK HUKUKU?
§ 1. Genel Olarak Kıymetli Evrak ve Alacağın Devri İlişkisi 345
I. GENEL OLARAK 345
II. “KIYMETLİ EVRAK” TERİMİ VE “ADİ SENET”TEN FARKLILIKLAR 345
III. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU İLE BORÇLAR HUKUKU BAĞLANTISI; KAMBİYO SENETLERİNDEKİ PİYASA İŞLEYİŞİ VE ÖĞRETİCİ BİR ÖRNEK 351
§ 2. Kıymetli Evrak Hukuku ile İlgili Yasal Düzenleme 355
§ 3. Kıymetli Evrak Hukukunun Temel Kavramları 357
§ 4. Kıymetli Evrakın Unsurları, Borçlunun Durumu ve Devir 363
I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 363
II. KIYMETLİ EVRAKTA BORÇLUNUN DURUMU 364
§ 5. Kıymetli Evrak Alanında Yapılan Tasnifler 366
I. TEMSİL ETTİĞİ HAKKIN TÜRÜNE GÖRE 366
II. KIYMETLİ EVRAKTAKİ “MÜNDEMİÇ” HAKKIN SENETTEN ÖNCE VAR OLUP OLMAMASINA GÖRE 367
III. KIYMETLİ EVRAKIN DÜZENLENMESİNE NEDEN OLAN TEMEL İLİŞKİ İLE BAĞLANTISINA GÖRE (İLLΖMÜCERRET KIYMETLİ EVRAK) 368
IV. DEVİR ŞEKLİ VEYA HAK SAHİBİNİ TESPİT ŞEKLİNE GÖRE 369
V. KAMU GÜVENİNE LAYIK OLUP OLMAMASINA GÖRE 381
§ 6. Kıymetli Evrakta Tahvil 382
2. Bölüm
KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ
§ 7. Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali 383
I. GENEL OLARAK 383
II. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 384
III. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER 385
IV. İPTAL KARARININ SONUÇLARI 388
3. Bölüm
KAMBİYO SENETLERİ (TİCARÎ SENETLER)
§ 8. Genel Olarak Kambiyo Senetleri ve Özellikleri 390
I. GENEL OLARAK VE YASAL DÜZENLEME 390
II. KAMBİYO SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ 390
III. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET, TEMSİL ve İMZA 392
4. Bölüm
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK POLİÇE VE BONO
§ 9. Poliçe ve Bono 395
I. GENEL OLARAK, HUKUKİ NİTELEME VE İŞLEYİŞ 395
II. ZORUNLU ŞEKİL UNSURLARI 398
III. AÇIK (BEYAZ) POLİÇE (BONO VE ÇEK) VE EKSİK POLİÇE / BONO / ÇEKTEN FARKLARI 409
§ 10. Poliçede Düzenleyenin (Keşidecinin) Konumu ve Kabul 411
I. DÜZENLEYENİN (KEŞİDECİNİN) DURUMU 411
II. GENEL OLARAK KABUL VE BONO İLE ÇEKTE DURUM 412
III. “DOKUZ SORUDA” KABULE ARZ 412
§ 11. Poliçenin (Bono ve Çekin) Cirosu 421
I. GENEL OLARAK 421
II. CİRONUN YAPILIŞI, ŞEKLİ, SÜRESİ ve TÜRLERİ 422
§ 12. Poliçe ve Bonoda Ödeme ve Aşamaları 436
I. VADE – ÖDEME GÜNÜ AYIRIMI 436
II. POLİÇE VE BONODA VADE TÜRLERİ 436
III. POLİÇE VE BONODA ÖDEME REAKSİYONUNUN BAŞLAMASI 438
§ 13. Poliçe ve Bonoda Hamilin Başvuru (Müracaat) Hakları 443
I. GENEL OLARAK 443
II. BAŞVURU HAKLARININ KULLANILMA KOŞULLARI 444
III. İHBAR KÜLFETİ 451
IV. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI 452
V. BAŞVURU BORÇLULARI VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER 453
VI. BAŞVURU HAKKININ DÜŞMESİ 454
§ 14. Poliçe ve Bonoda Zamanaşımı 455
I. GENEL OLARAK 455
II. SÜRELER 455
III. SÜRELERİN HESABI 457
IV. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE DURMASI 457
V. ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ POLİÇE, BONONUN ÇEKİN AKIBETİ 458
§ 15. Poliçe ve Bonoda Aval 459
I. GENEL OLARAK 459
II. AVALLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 459
§ 16. Emre Yazılı Havale ve Ödeme Vaadi 462
§ 17. Sebepsiz Zenginleşme ve Karşılığın Devri 462
I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 462
II. KARŞILIĞIN DEVRİ 464
5. Bölüm
ÇEK
§ 18. Genel Olarak Çek 466
I. GENEL OLARAK 466
II. ÇEKİN İKTİSADÎ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 467
III. ÇEKLE POLİÇENİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ÇEKİN ÖZELLİKLERİ 467
§ 19. Çekin Unsurları 468
I. ÇEKİN ZORUNLU İÇERİĞİ 468
II. ÇEKE KONULABİLECEK İHTİYARÎ KAYITLAR ile KONULAMAYACAK KAYITLAR 473
IV. ÇEKTE KABUL YASAĞI VE YANSIMALARI 474
§ 20. Çekte Muhatap Banka–Düzenleyen İlişkileri 475
I. GENEL OLARAK ÇEK ANLAŞMASI 475
II. MUHATAP BANKANIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 476
III. BANKANIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ÖZEL GÖRÜNÜMÜ: SAHTE VEYA TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN ÖDENMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK 477
§ 21. Çekin Tedavülü 478
I. DEVİR ŞEKLİ AÇISINDAN ÇEKLER 478
§ 22. Çekin Ödenmesi ve Ödeme Aşamaları 481
I. GENEL OLARAK ve “VADE” SORUNU 481
II. ÇEKİN İBRAZI 481
KAYNAKÇA 493

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
   
   
Kapat