%3
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Canan Ruhi

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi


Basım Tarihi
2022-11
Sayfa Sayısı
1184
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750281785
Boyut
16x24
Baskı
3960,00 TL 931,20 TL
(Bu ürünü aldığınızda 931 puan kazanacaksınız)
   931

Canan RUHİ

Ahmet Cemal RUHİ

 

İÇİNDEKİLER
 
Sunuş 
 
7
Birinci Bölüm TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 
 
15
I. MEVZUAT 
 
15
II. TANIMI 
 
19
III. HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
19
A. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Bir Önsözleşmedir 
 
19
B. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Kişisel Bir Hak Doğurur 
 
20
C. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Yasal Dayanağı 
 
20
D. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmensin Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerekir 
 
20
E. Taraflara Sağladığı Haklar 
 
20
IV. ÖNEMİ 
 
21
V. ŞEKLİ 
 
21
VI. ÇEŞİTLERİ 
 
25
VII. DİĞER SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN FARKI 
 
25
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Farkı 
 
25
B. Trampa Sözleşmesinden Farkı 
 
26
C. Alım (İştira), Geri Alım (Vefa) ve Önalım (Şuf’a) Sözleşmelerinden Farkı 
 
26
D. Miras Hakkının Devri Sözleşmesinden Farkı 
 
26
VIII. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 
 
27
A. Genel Bilgi 
 
27
B. Vaat Borçlusu 
 
27
C. Vaat Alacaklısı 
 
29
IX. SÖZLEŞMENİN KONUSU 
 
31
X. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI 
 
32
XI. TEMİNAT AMACIYLA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN HÜKMÜ 
 
33
XII. SÖZLEŞMENİN VEKİL ELİYLE YAPILMASI 
 
34
A. Genel Bilgi 
 
34
B. Azledilmiş Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Bağlayıcılığı 
 
35
XIII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER 
 
38
XIV. SÖZLEŞMEDEN DÖNME CEZASI 
 
39
İkinci Bölüm TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 
 
41
I. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 
 
41
A. Mevzuat 
 
41
B. Genel Bilgi 
 
42
C. Yargılama Aşamasında Elbirliği Ortaklığının Çözülmesi 
 
44
D. Tescil İsteminde İfa Olanağının Bulunmaması Halinde Tazminat İstemi 
 
45
E. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları 
 
47
F. Ödenmeyen Bedelin Tespiti 
 
49
II. İFA OLANAĞININ BULUNMADIĞI HALLER 
 
49
A. İmara Aykırı Yapılar 
 
49
B. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’ndaki Kısıtlama 
 
50
C. 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’daki Kısıtlama 
 
50
D. 5543 Sayılı İskân Kanunu’ndaki Kısıtlama 
 
51
E. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanuna Tabi Taşınmazlar 
 
51
F. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki Kısıtlama 
 
52
G. 442 Sayılı Köy Kanunu’ndaki Kısıtlama 
 
53
H. 2644 sayılı Tapu Kanunu’ndaki Kısıtlama 
 
53
I. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ndaki Kısıtlama 
 
53
İ. 6831 Sayılı Orman Kanunu’ndaki Kısıtlama 
 
54
III. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ VE SONUÇLARI 
 
54
A. Mevzuat 
 
54
B. Genel Bilgi 
 
54
C. Satış Vaadi Şerhinin Tapuya İşlenmesi 
 
57
1. Genel Bilgi 
 
57
2. Satış Vaadi Şerhinin Tesisi İçin İstenen Belgeler 
 
57
3. İşlem Aşamaları 
 
57
4. İşlemin Mali Yönü 
 
58
D. Şerh İşleminin Terkini 
 
58
1. Genel Bilgi 
 
58
2. Terkin İşleminin Aşamaları 
 
58
3. Terkin İşleminin Mali Yönü 
 
59
4. Konu İle İlgili Genelge 
 
59
IV. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE ÖNALIM HAKKININ KARŞI KARŞIYA GELMESİ DURUMU 
 
60
V. TAŞINMAZIN BİRDEN ÇOK KİŞİYE SATILMASI HALİ 
 
60
VI. DAVA AÇILDIKTAN SONRA DAVA KONUSU HAKKIN DEVRİ HALİ 
 
61
VII. SATIŞ VAADİNE KONU TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI DURUMU 
 
62
VIII. ALACAĞIN TEMLİKİ VE BORCUN NAKLİ 
 
62
IX. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARINDA İLERİ SÜRÜLEN SAVUNMALAR 
 
64
A. Muvazaa İddiasının Bulunması ve İspat Kuralı 
 
64
B. Gabin İddiası 
 
66
C. Hile İddiası 
 
67
D. Korkutma (İkrah) 
 
67
E. Ehliyetsizlik İddiası 
 
68
F. Sahtecilik İddiası 
 
69
G. İyiniyet İddiası 
 
70
H. Zamanaşımı 
 
71
X. İFA İMKÂNSIZLIĞI NEDENİYLE SATIŞ BEDELİNİN İADESİ TALEBİ 
 
72
XI. İPOTEK, HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR ŞERHLERİNİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ 
 
73
XII. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA GÖREV VE YETKİ 
 
74
A. Görev 
 
74
B. Yetki 
 
76
C. Tapu İptal ve Tescil Davası 
 
76
XIII. YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL 
 
76
Üçüncü Bölüm KANUN YOLLARI 
 
79
1. İstinaf 
 
79
2. Temyiz 
 
80
UYGULAMAYA YÖNELİK KISA BİLGİLER 
 
81
DAVANIN AÇILMASI VE YARGILAMA AŞAMALARI 
 
81
1. Dilekçeler Aşaması 
 
81
2. Ön İnceleme Aşaması 
 
87
3. Tahkikat Aşaması 
 
89
4. Sözlü Yargılama Aşaması 
 
91
5. Hüküm Aşaması 
 
91
6. Kanun Yolları 
 
92
DAVA İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 
 
93
Dava Dilekçesi (Kat Karşılığı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Tazminat) 
 
93
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Kat Karşılığı Satılan Taşınmazın Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat) 
 
95
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden kaynaklanan Tapu iptali ve Tazminat Davası) 
 
98
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Mirasçı Tarafından Yine Mirasçılara Satılan Taşınmazın Tapu İptali Cebren Tescili Dava Dilekçesi) 
 
101
Dava Dilekçesi (Muris Tarafından Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satılan Taşınmazın Cebren Tescili Dava Dilekçesi) 
 
102
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesi Talepli İtirazın İptali Dava Dilekçesi) 
 
104
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi İle Satışı Ve Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Açılan Tazminat Davası Dava Dilekçesi) 
 
106
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklı Edimin İmkânsızlığı Nedeni İle Tazminat Davası Dilekçesi) 
 
109
Dava Dilekçesi (Tapu Tahsis Belgesi İle Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Dava Dilekçesi) 
 
111
Dava Dilekçesi (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi Dilekçesi) 
 
112
Dava Dilekçesi (Taşınmazın Cebren Tescili İstemi Dilekçesi) 
 
114
Dava Dilekçesi (Cebri Tescil (Ferağa İcbar) Davası Dilekçesi) 
 
115
Cevap Dilekçesi (Kat Karşılığı Taşınmaz Satış Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Açılan Tazminat Davası) 
 
116
Cevap Dilekçesi 
 
117
Cevaba Cevap Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Tazminat Davasında Cevaba Cevap Dilekçesi) 
 
118
Islah Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Kat Karşılığı Verilen Taşınmaz Islah Dilekçesi) 
 
120
Gerekçeli Mahkeme Kararı (Tapusuz Taşınmazın Taşınmaz Satış Vaadi İle Satışı Nedenli Tapu İptali ve Cebren Tescil) 
 
121
İstinaf Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Açılan Tazminat Davasının İstinaf Dilekçesi) 
 
123
İstinaf Talebine Karşı Verilen Cevap Dilekçesi (Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Açılan Tazminat) 
 
126
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
 
128
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
 
220
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
 
1141
Kavram Dizini 
 
1183
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
931,20   
931,20   
2
465,60   
931,20   
3
310,40   
931,20   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
931,20   
931,20   
2
465,60   
931,20   
3
310,40   
931,20   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
931,20   
931,20   
2
465,60   
931,20   
3
310,40   
931,20   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
931,20   
931,20   
2
465,60   
931,20   
3
310,40   
931,20   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
931,20   
931,20   
2
465,60   
931,20   
3
310,40   
931,20   
Kapat