Şirketler Hukuku Tamer Bozkurt

Ticaret Hukuku Pratik ÇalışmalarıŞirketler Hukuku


Basım Tarihi
2021-04
Sayfa Sayısı
267
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050508543
Boyut
16x24
Baskı
3Konu Başlıkları
- Tamamı Çözümlü Örnek Olaylar
- Yargıtay Kararları
Çoktan Seçmeli Sorular

 

 

OLAYLAR 1

OLAY 1 3

Gizli Adi Şirket - Ortakların Tacir Sıfatı ve Sorumluluğu - Kazancın Paylaşılması 3

OLAY 2 8

Adi Şirket - Kâr ve Zarara Katılma - Tasfiye Payının Belirlenmesi 8

OLAY 3 11

Adi Şirket - Tüzel Kişilik - Hak ve Fiil Ehliyeti - Elbirliği

Mülkiyeti - Adi Şirkette Sermaye Payı - Adi Şirkette Tacir Sıfatı 11

OLAY 4 12

Adi Şirket - Kollektif Şirket - Tacir Gibi Sorumlu Olma - İyiniyetli Üçüncü Kişinin Korunması - Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar 12

OLAY 5 13

Adi Şirket - Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi - Zamanaşımı 13

OLAY 6 15

Adi Şirket - Kuruluş - Sözleşmenin Şekli - Devri Özel Şekle Tâbi Malvarlığı Unsurlarının Sermaye Olarak Getirilmesi 15

OLAY 7 17

Adi Şirket - Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmemesi

- Rekabet Yasağı - Alt Katılım Ortaklığı - İşletme Konusunun Değiştirilmesi - Kâr ve Zarar Paylaşımı - Tasfiye Payı 17

OLAY 8 23

Adi Şirket Ortaklarının Sorumluluğu - Sona Erme -Yönetim Yetkisinin Kaldırılması 23

 

OLAY 9 25

Kollektif Şirketlerde Yöneticinin Atanması ve Görevden Alınması

- Oy Hakkı - Kâr Dağıtımının Gerçekleştirilmemesi - İtiraz Hakkı

- Rekabet Yasağı - Sözleşme Değişikliği - Ortağın Kişisel Alacaklıları . 25

OLAY 10 30

Kollektif Şirketin Kuruluşundan Önceki Aşama - Kollektif Şirket Kurucularının İka Ettiği Haksız Fiillerden Sorumluluk - Kurucuların Yaptığı Hukuki İşlemlerden Sorumluluk 30

OLAY 11 32

Kollektif Şirket Sözleşmesinde Eksiklik - Tescilden Önce

Sorumluluk - Şirket Sözleşmesinin Tescili 32

OLAY 12 34

Kollektif Şirket - Kollektif Şirkette Rekabet Yasağı - Rekabet

Yasağının Kapsamı - Fiili İşletme Konusu - Zamanaşımı 34

OLAY 13 37

Kollektif Şirket - Kollektif Şirkette Yönetim ve Temsil - Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması - İşletme Konusu ve İşletme Konusu

Dışındaki İşlemler 37

OLAY 14 40

Kollektif Şirket Kuruluşu - Sermaye Koyma Borcu ve İfası 40

OLAY 15 43

Anonim Şirket - Kuruluş, Kuruluştan Doğan İşlemler ve Sorumluluk, Kuruluş Masrafları - Borcun Yüklenimi 43

OLAY 16 48

Ortağın Kişisel Alacaklısının Şahıs ve Sermaye Şirketlerindeki Konumu - Şirket Alacaklısı ile Ortağın Kişisel Alacaklısının Ayırt Edilmesi - Haciz İhbarnamesi - Sermaye Borcunun

Ödenmemesi ve Alacaklının Başvurusu 48

 

OLAY 17 52

Anonim Şirket - Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

- Doğrudan - Dolaylı Zarar Ayrımı - Sorumluluktan Kurtulma

- Kusuru ve Kusursuzluğu İspat Yükünün Kimde Olduğu - İbra

- Sorumluluk Davasında Zamanaşımı 52

OLAY 18 62

Anonim Şirket - Kuruluş Döneminden Sonraki Bir İşletme veya Ayının Devralınması veya Kiralanması - Sermayenin (Malvarlığının) ve Alacaklıların Korunması İlkesi - Kanuna Karşı Hile

- Yöneticilerin Sorumluluğu 62

OLAY 19 66

Anonim Şirket - Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Ehliyetleri, Seçilme Koşulları - Emredici Hükümler İlkesi

- Genel Kurul Kararlarının İptali - Alacaklıların Korunması 66

OLAY 20 70

Anonim Şirket Yönetim Kurulu - Yönetim ve Temsil 70

OLAY 21 74

Anonim Şirket - Ortakların Sorumluluğu - Tek Borç İlkesi

- Ticari Borca Kefalet 74

OLAY 22 76

Ticaret Şirketlerinin Kuruluştan Önceki Aşamada Tâbi Olduğu Statü

- Adi Şirket, Kollektif Şirket - Sermaye Payı - Emeğini Sermaye

Olarak Getiren Ortağın Zarardan Muaf Tutulup Tutulamayacağı 76

OLAY 23 81

Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler - Sermaye Payı

- Taşınır, Taşınmaz Mallar ile Fikri Mülkiyet Haklarının Sermaye Olarak Taahhüdü - Ayın Sermaye Ön Şartlar - İlgili Sicile Şerh Düşülmesi - Ayın Sermayede Taahhüt ve Tasarruf İşlemleri

- Nakit Sermayenin İfa Şekli - İhtiyati Tedbir - Hukuki Menfaat 81

 

OLAY 24 85

Anonim Şirketlerde Kuruluş - Kanuna Karşı Hile 85

OLAY 25 88

Anonim Şirketlerde Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Yetkisi

- Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi

- Şirket Merkezinin Değiştirilmesi 88

OLAY 26 90

Birleşme - Devralınan Şirketin Borçlarından Sorumluluk 90

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR TAHLİLLERİ 93

YARGITAY KARARI 1 95

Adi Şirket   - Zarar Paylaşımı   - Emeğini Sermaye Olarak Getiren Ortağın Durumu 95

YARGITAY KARARI 2 97

Adi Şirket - Sermaye - Taşınmaz - Tahsis - Şekil Şartı 97

YARGITAY KARARI 3 100

Adi Şirket - Ayın Sermaye Taahhüdü - Şekil 100

YARGITAY KARARI 4 102

Adi Şirket - Yöneticinin Şirket Kazancı ile Taşınmaz Edinmesi

- Tasfiye Payı - Resmi Şekil 102

YARGITAY KARARI 5 106

Adi Şirket - Temsil - Dolaylı Temsil - Taraf Ehliyeti 106

YARGITAY KARARI 6 108

Ticaret Şirketleri - İşletme Konusu - Ultra Vires

- Askıda Geçerli ve Askıda Geçersiz Sözleşmeler

- İşletme Konusu Dışına Çıkılarak İşlem Yapılması 108

YARGITAY KARARI 7 110

Anonim Şirket - Ticari İşletmenin Sermaye Olarak Konulması 110

 

YARGITAY KARARI 8 112

Ayın Sermaye Taahhüdü - Hacizli Taşınmaz - Ayının Mülkiyetinin Geçişi - Tescile Zorlama Davasının Açılmasının Gerekip Gerekmediği 112

YARGITAY KARARI 9 114

Anonim Şirket - Ayni Sermaye - Mülkiyetin Geçişi -Taahhüt ve Tasarruf İşlemleri 114

YARGITAY KARARI 10 117

Anonim Şirket - Kuruluş Dönemindeki İşlemler

- Borcun Yüklenimi - Müteselsil Sorumluluk

- Şirket Tüzel Kişiliğinin Borcu Üstlenme Koşulları 117

YARGITAY KARARI 11 119

Anonim Şirket - Kuruluş - Kuruluştan Sonra İki Yıl İçindeki Devralmalar - Kira Sözleşmesi - Genel Kurul Onayı 119

YARGITAY KARARI 12 121

Anonim Şirket - Temsil Yetkisi - Tek Başına İmza Yetkisi

- Birlikte İmza - Sicilin Müspet İşlevi 121

YARGITAY KARARI 13 122

Anonim Şirket - Temsil Yetkisi - Münferiden Temsil - Çift İmza 122

YARGITAY KARARI 14 123

Anonim Şirket - Yönetim ve Temsil Yetkileri

- Yetkinin Devredilmesi - Çift İmza - Şahsi Sorumluluk 123

YARGITAY KARARI 15 125

Anonim Şirket - Murahhas Müdür - Müdür - Temsil Yetkisi

- Yetki Devri - Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması

- Merkez ve Şube İşleri ile Birlikte İmza Sınırlamaları

- İyiniyetin Korunması - Sicilin Olumlu İşlevi 125

YARGITAY KARARI 16 128

Anonim Şirket - Yöneticilerin Sorumluluğu - Doğrudan Zarar

- Şirketin Malvarlığının Borçtan Kurtulmak İçin Başkalarına Devredilmesi - İbra - Şirketin İflası - Alacaklının Dava Hakkı 128

 

YARGITAY KARARI 17 131

Anonim Şirket - Kuruluştan Doğan Sorumluluk ve İbra 131

YARGITAY KARARI 18 133

Anonim Şirket - Finansal Tabloların Görüşülmesinin Ertelenmesi

- Azınlık Hakları - Genel Kurulda Temsil - İbraya Katılma

- Yetkisiz Katılım - Genel Kurul Kararlarının İptali

- Kâr Payı Dağıtımı Kararı - Olağanüstü Yedek Akçe Ayrılması 133

YARGITAY KARARI 19 137

Anonim Şirket - Sermaye Borcunun İfası - Yöneticilerin

Sermaye Alacağını Şirkete İntikal Ettirmemesi - Zamanaşımı 137

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 139

KAYNAKÇA 220

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat