İflas ve Konkordato Hukuku Timuçin Muşul

İflas ve Konkordato Hukuku


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
846
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053007937
Boyut
16x24
Baskı
2198,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 198 puan kazanacaksınız)
   198
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. Timuçin MUŞUL

 

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
BİRİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ 9
İÇİNDEKİLER 13
KISALTMALAR 39


İflâs Hukukuna Giriş
§ 1. GENEL BİLGİLER 53
A- Cüzî ve Küllî İcra 53
B- Takipli ve Takipsiz İflâs 53
I- Takipli iflâs 53
II- Takipsiz iflâs 55
C- İflâsa Tâbi Şahıslar 55
I- Tacirler (Tüccar) 57
1) Gerçek kişi tacirler 57
2) Tüzel kişi tacirler 57
a) Ticaret şirketleri 57
b) Gayesine varmak için ticari bir işletme işleten dernekler 59
c) Kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticarî şekilde işletilmek üzere devlet, vilâyet, belediye gibi, kamu tüzel kişileri tarafından
kurulan teşekkül ve müesseseler 60
II- Tacir sayılanlar 60
III- Tacir gibi sorumlu olanlar 61
IV- Tacir olmadıkları halde özel kanun hükümleri uyarınca iflâsa tâbi olanlar 62
1) Ticareti terk edenler 62
2) Kollektif şirket ortakları 63
3) Komandite ortaklar 63
4) 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca
iflâsı istenebilecek olanlar 63
5) Terekenin iflâsına karar verilmesi 64

a) Borçlunun iflâs yoluyla takip sırasında ölmesi 64
b) Borçlunun iflâs yoluyla takip başlamadan ölmesi 65
c) Borçlunun, iflâs kararından sonra ölmesi 65
Ç- Şeklî ve Maddî İflâs Sebebi 65
D- İflâsın Mülkîliği Ve Tekliği İlkeleri 66
I- İflâsın mülkîliği 66
II- İflâsın tekliği 67
E- İflâs Teşkilâtı 67
F- İlâmlı veya İlâmsız Haciz Yoluyla Takip ile İflâs Yoluyla Takip Arasında
Seçim Hakkı 68
G- İflâs Harç ve Masrafları 70
Takipsiz İflâs
§ 2. İCRA VE İFLÂS KANUNU’NDA DÜZENLENEN TAKİPSİZ İFLÂS HALLERİ 71
A- Genel Olarak 71
B- Alacaklının Talebi İle 74
I- İİK m.177/b.1’de sayılan haller 75
1) Borçlunun malûm yerleşim yerinin olmaması 75
2) Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla kaçması 76
3) Borçlunun alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli muamelelerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi 77
4) Borçlunun haciz yoluyla yapılan takip sırasında mallarını saklaması 77
II- Borçlunun ödemelerini tatil etmiş olması 78
III- İİK m.308’deki durumun mevcut olması 78
IV- İlâma dayanan alacağın icra emri ile istenilmesine rağmen
ödenmemiş olması 79
V- Borçları aktifinden fazla olan sermaye şirketinin, şirket alacaklısının
talebi ile takipsiz iflâsı 80
VI- Kollektif veya komandit şirket ortaklarının, şirket alacaklısının
talebi ile takipsiz iflâsı 84
1) Borçlu kollektif şirket aleyhine alınan ilâma dayanılarak girişilen takipte gönderilen icra emrine rağmen borcun ödenmemiş olması 84
2) Borçlu kollektif şirkete karşı girişilen iflâs yoluyla takipte verilen
depo kararının, şirket ortaklarına da tebliğ edilmiş olması 85
C- Borçlunun Talebi İle 86

I- Borçlunun, kendi iflâsını istemesinin ihtiyarında olması 87
II- Borçlunun, kendi iflâsını istemek zorunda olması 88
Ç- Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflâsı 89
D- Terekenin İflâs Hükümlerine Göre Tasfiyesi 90
I- Reddedilen mirasın tasfiyesi 91
II- Mevcudu borcuna yetişmeyeceği anlaşılan terekenin tasfiyesi 91
Takipli İflâs:
Kambiyo Senedine Dayanan İflâs Yolu ile Takip, İflâs Davası, Yargılama ve Hüküm
§ 3. KAMBİYO SENEDİNE DAYANAN İFLÂS YOLU İLE TAKİP 93
A- Genel Olarak 93
B- Takip Talebi 93
C- Ödeme Emri 96
Ç- İtiraz ve şikâyet 97
D- İflâs Davası, Yargılama ve Hüküm 102
I- Borçlu, ödeme emrine karşı itiraz ve şikâyette bulunmamış ise 102
II- Borçlu, ödeme emrine karşı itiraz ve/veya şikâyette bulunmuş ise 107
Adi İflâs Yolu İle Takip, İflâs Davası, Yargılama ve Hüküm
§ 4. KONUSU, İFLÂSA TÂBİ BORÇLU ve TAKİBİN AŞAMALARI 113
A- Konusu 113
B- Borçlunun İflâsa Tâbi Şahıslardan Olması 115
C- Adi İflâs Yoluyla Takibin Aşamaları 117
§ 5. YETKİLİ İCRA DAİRESİ, TAKİP TALEBİ, ÖDEME EMRİ, İTİRAZ VE ŞİKÂYET 119
A- Yetkili İcra Dairesi 119
B- Takip Talebi 120
C- Ödeme Emri 122
Ç- Ödeme Emrine İtiraz ve Şikâyet 124
§ 6. İFLÂS DAVASI, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, YARGILAMA VE HÜKÜM 133
A- Görevli ve Yetkili Mahkeme 133
I- İflâs davasının hangi süre içinde, hangi mahkemede açılacağı 133
II- İtirazın kaldırılması ve iflâsa karar verilmesi talebiyle açılan iflâs
davasının, sonradan açılan alacak davasına etkisinin ne olacağı 138
III- İflâs davasının, cebri icra hukuku esaslarına tâbi olup olmadığı 143

IV- İflâs talebinin ilânı 146
B- Ödeme Emrine Hiç İtiraz Edilmemiş İse 148
I- Borçlu, ödeme emrine itiraz süresi içinde ileri sürme imkânını haiz
olduğu halde hiç itiraz etmemiş ise. 148
II- Borçlu, ödeme emrine itiraz süresi içinde kusuru olmaksızın bir
engel sebebi ile hiç itiraz etmemiş ise. 152
III- İtiraz sebebi, ödeme emrinin kesinleşmesinden sonraki devrede
ortaya çıkmış ise. 153
C- Ödeme Emrine İtiraz Edilmiş İse 153
Ç- Depo Emri Ve İflâs Kararının Verilmesi 158
D- Masrafların Peşin Verilmesi 165
E- İflâs Kararından Önceki Muhafaza Tedbirleri 167
I- Mahkemenin muhafaza tedbiri olarak neye karar vereceği 167
1) Defter tutmadan başka muhafaza tedbirleri 167
2) Borçlu mallarının defterinin tutulması 168
II- Muhafaza tedbirlerine ilişkin özellikler 168
1) Muhafaza tedbirlerinin amacı 168
2) Mahkemenin muhafaza tedbirlerine karar vermek zorunda
olup olmadığı 168
3) Muhafaza tedbirinin teminatı gerektirip gerektirmeyeceği ve etkisi 169
a) Teminatın ne zaman istenebileceği 169
b) Teminatın gerekmediği haller 169
4) Muhafaza tedbirlerinin ne zamana kadar devam edeceği 169
a) Muhafaza tedbiri defter tutmadan başka bir şey ise 169
b) Muhafaza tedbiri defter tutma ise 170
F- İflâs Kararının Verilmesi, Tebliği ve Kanun Yolları 170
G- İflâs Kararından Sonra Ödeme ve Feragat 172
Ğ- İflâs Kararının İflâs Dairesine Bildirilmesi ve İlânı 173
İflâsın Açılması ve Masanın Oluşması, İflâsın Kaldırılması ve Takiplere Etkisi
§ 7. İFLÂSIN AÇILMASI ve MASANIN OLUŞMASI 175
A- Genel Olarak 175
B- Masanın Oluşması, Defter Tanzimi ve Muhafaza Tedbirleri 176

§ 8. İFLÂSIN KALDIRILMASI 181
A- Genel Olarak 181
B- İflâsın Kaldırılma Şartları 182
I- İflâsın kaldırılması sebeplerinden biri mevcut ve belgelenmiş
olmalıdır 182
1) Müflisin, bütün alacaklılarının taleplerini geri aldıklarına dair
bir beyanname göstermesi 183
2) Müflisin, bütün alacakların itfa olunduğu hakkında bir vesika göstermesi 183
3) Müflisin, iflâs alacaklıları ile akdettiği konkordatonun ticaret mahkemesince tasdik edilmiş olması 185
II- İflâsın kaldırılması talep edilmiş olmalıdır 186
III- İflâsın kaldırılması talebi, evvelce iflâsa karar veren ticaret
mahkemesine yapılmış olmalıdır 187
IV- İflâsın kaldırılması, süresi içerisinde talep edilmiş olmalıdır 187
C- Karar ve Kanun Yolu 188
I- Karar 188
II- Kanun yolu 189
Ç- İflâsın Kaldırılmasının Takiplere Etkisi 190

İflâsın Açılmasının;
Borçlunun Mallarına ve Tasarruf Yetkisine,
Alacak ve Borçlarına, Derdest Davalar ve İcra Takiplerine, Takasa, Akitlere Etkisi
§ 9. İFLÂSIN AÇILMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI 191
A- İflâsın Açılmasının Borçlunun Malları Hakkındaki Sonuçları 191
I- İflâs masasının oluşması 191
II- Rehinli mallar 193
1) İflâstan önce borçlu malları üzerinde tesis edilmiş rehin 193
2) Rehinli alacağın muacceliyet kazanıp kazanmayacağı 194
a) Taşınır rehninde 194
b) Taşınmaz rehninde 194
c) Rehinli malın 3.kişiye ait olması halinde 195
3) Rehinli alacaklı henüz takibe girişmemişse 195
4) Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip sırasında borçlunun
iflâsı 196
5) Masa hakkında faydalı olmayacağı anlaşıldığı için kapatılıp
mühürlenen yerler 197

III- Mahcuz mallar 198
1) İhtiyati hacizli mallar 198
2) Kesin hacizli mallar 198
IV- Takasa itiraz ve iptal davasına tâbi haklar 199
V- İflâs masasından çıkarılabilecek mal ve haklar 201
1) Tahsil için verilen senetler 201
2) Başkasına ait malın satış bedeli 201
3) Satıcının, malı geri alma hakkının olup olmadığı 203
VI- Müflisin tasarruf yetkisinin sona ermesi ve tek istisnası 204
1) Tasarruf yetkisinin ne zaman sona ereceği 204
2) Müflisin iflâsın kaldırılmasından önce yaptığı sözleşmeden doğan borcunu iflâsın kaldırılmasından sonra eda etmesi
istenebilir mi? 206
3) Müflisin yapacağı ödemenin hangi şartlarla geçerli olabileceği 208
VII- Müflise ödeme yapılması 210
VIII- İflâsın açılmasının borçlu aleyhindeki derdest icra takiplerine etkisi 210
1) Haciz yoluyla veya teminat gösterilmesine ilişkin takipler 210
2) Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipler. 212
3) Takip yasağının hangi alacaklar için ve kime karşı olduğu 213
a) İflâs alacakları 213
b) İflâsın açılmasından sonra doğan alacaklar 213
c) Para ve teminat alacağı dışındaki takipler 213
4) Müflisin iflâs kararından önce alacaklı sıfatıyla başlattığı takipler 214
IX- Mahcuz mala istihkak davası sırasında borçlunun iflâsı 214
X- İflâsın derdest hukuk davalarına etkisi ve davayı takip yetkisinin
devri 215
1) Genel olarak 215
a) Borçlunun dava açıldıktan sonra iflâsı halinde 216
b) Borçlunun dava tarihinden önce iflâsı halinde 216
2) Kural ve istisnaları 217
a) Kural 217
b) İstisnaları 228
c) İflâstan önce veya sonra açılan itirazın iptali davasına iflâsın etkisi 231
aa) İflâstan önce açılan itirazın iptali davasına iflâsın etkisi 231
bb) İflâstan sonra açılan itirazın iptali davasına iflâsın etkisi 232

ç) İflâsın açılması ile duran derdest hukuk davasında müflisin,
davacı veya davalı durumunda olması 233
aa) Müflis davacı ise 235
bb) Müflis davalı ise 237
c) İİK m.245 hükmünün hangi ihtilâflı alacaklar ve ne zaman
açılan davalar bakımından uygulanacağı 238
XI- İflâsın akitlere etkisi 239
1) Genel olarak. 239
2) İflâsın tam iki taraflı akitlere etkisi 240
a) Tam ve eksik iki taraflı akitler 240
b) Tam iki taraflı akdin yapılmasından sonra taraflardan
birinin iflâsı 240
c) Alacağın, paradan başka bir şey olması 241
ç) Kiralayanın, kira hakkı şerh edilmeden iflâs etmesi 242
3) İflâsın, taraflardan birini borç altına sokan akitlere etkisi. 243
4) İflâsın, kat karşılığı inşaat sözleşmelerine etkisi 243
XII- İflâsın ticaret şirketlerine etkisi 244
B- İflâsın Açılmasının Alacaklıların Hakları Üzerindeki Etkileri 244
I- “İflâs alacağı” ve “masa borcu” kavramları 244
II- Yabancı para alacaklarının masaya ne şekilde kayıt edileceği 250
III- Ana alacağın masaya kaydı ve faiz işlemesi 253
1) İflâs masasına yazılacak alacakların hesaplanması 254
2) Masa malvarlığı bedelinin paylaştırılması 256
a) Hangi sıraya göre paylaştırılacağı 256
b) İflâsın açılmasına kadar ve iflâs açıldıktan sonra faiz 257
c) Rehinle temin edilmiş ve edilmemiş alacaklar için faiz
ödemesinin ne zaman yapılacağı 258
ç) Müflisin vadesi gelmemiş faizsiz borçları 258
d) Masaya kayıtlı amme alacağı için faiz işleyip işlemeyeceği. 258
IV- İpotekli iflâs alacakları 259
1) İpotekli iflâs alacağının, masaya kaydı ve sırası 259
2) İflâs alacağının, kesin borç ipoteği veya limit ipoteği ile teminat
altına alınmış olması 262
a) Kesin borç ipoteği 262
b) Limit ipoteği 262
3) İflâs alacağının ipotekli olmasının, toplantı ve karar nisabının hesabında önem arz etmediği 263
V- Taliki şarta veya gayri muayyen vadeye bağlı alacaklar 264

1) Genel olarak 264
2) Teminat mektubundaki teminat bedelinin, müflisin iflâs
masasına yazdırılıp yazdırılamayacağı 265
a) Bankanın, teminat bedelini ne zaman takip konusu
yapabileceği 265
b) Borçlunun iflâsı halinde 265
VI- Paradan gayrı alacaklar 268
VII- Borçlunun iflâsı halinde takas 269
1) Genel olarak 269
2) Takasın caiz olmadığı haller 271
3) Takasa itiraz 273
a) Kimin itiraz edebileceği 274
b) Davanın kime karşı açılacağı 274
c) Yetkili ve görevli mahkeme 274
ç) Hangi şartlarla itiraz edilebileceği 275
d) Davanın davacı lehine sonuçlanması. 279
VIII- Kefilin iflâsı 279
IX- Müşterek borçluların iflâs işlemlerinin aynı zamana rastlaması 280
X- Müflisle birlikte borçlu olanın kısmî ödemede bulunmuş olması 280
XI- Kollektif şirketin ve sınırsız sorumlu ortakların iflâsı 281
1) Kollektif şirketin iflâsı 282
2) Kollektif şirket ortaklarından birinin iflâsı 282
3) Kollektif şirket ile ortaklardan birinin iflâs masasının tasfiyesi işlemlerinin aynı zaman dilimine rastlaması 283
4) Kollektif şirket ortaklarından bir kaçının iflâs masasının tasfiyesi işlemlerinin aynı zaman dilimine rastlaması 284
XII- Müflis anonim şirket ortağının şahsî alacaklısının, şirketin tasfiyesi sonucu ortağa düşecek pay sebebiyle alacağını masaya yazdırıp
yazdıramayacağı 284
İflâs Masasının Tasfiyesi ve İflâsın Kapanması
§ 10. TASFİYENİN TATİLİ, BASİT VE ADİ TASFİYE USULLERİ 285
A- Genel Olarak 285
B- Tasfiyenin Tatili 285
C- Basit Tasfiye 287
I- Hangi hallerde basit tasfiye usulünün uygulanacağı 287

1) Defteri tutulan mallar bedelinin adi tasfiye masraflarını karşılamayacağının anlaşılması 287
2) Adi tasfiye işlemlerinin 6 ay içinde bitirilmemesi 289
II- Basit tasfiye usulünün nasıl uygulanacağı 289
Ç- Adi Tasfiye 291
I- Adi tasfiye kararı ve ilânı. 291
1) Genel olarak. 291
2) İzlenecek adi tasfiye usulünün ana hatları 291
3) Tasfiyenin adi şekilde yapılacağına dair ilânda yer alması
gereken kayıtlar 293
II- İflâs alacaklarının masaya kaydı 296
1) İflâs alacağının kanunî süresi içinde masaya kaydı 296
2) İflâs alacağının masaya geç kaydı 298
3) İflâs alacağının masaya hiç kayıt ettirilmemiş olması 298
III- İlk alacaklılar toplantısı 300
1) İlk alacaklılar toplantısının yapılması ve büro teşkili 300
2) Toplantı ve karar nisabı 300
a) Toplantı nisabı 300
b) Karar nisabı 301
3) İlk alacaklılar toplantısının görev ve yetkileri 301
a) İflâs idaresi için adayları belirlemek 301
b) Müstacel kararlar vermek 301
c) Konkordato teklifi üzerine tasfiyeyi tatil etmek 301
4) Kararlar aleyhine başvurma 301
IV- İflâs idaresi 302
1) İflâs idaresinin teşkil edilmesi 302
2) İflâs idaresinin görev ve yetkileri 303
a) Masa malvarlığını tasfiye etmek 303
b) Alacak ve istihkak iddiaları hakkında kararlar vermek 304
c) Dava açmak, icra takipleri yapmak 309
ç) Masa mallarını paraya çevirmek 309
d) Paraları paylaştırıp aciz vesikası düzenlemek 310
e) İflâsın kapatılmasını talep etmek 310
3) İflâs idare memurlarının görevine son verilmesi 310
4) İflâs idare memurlarının hukukî ve cezaî sorumluluğu 310
5) İflâs idaresinin tâbi olduğu hükümler 311
6) İflâs idaresinin denetlenmesi 312

§ 11. ALACAKLARIN İNCELENMESİ VE SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ 313
A- İflâs Alacaklarının İncelenip Kabul veya Reddedilmesi 313
B- Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi ve Alacaklılara Duyurulması 315
C- Sıra Cetveline Karşı İtiraz ve Şikâyet 324
I- Sıra cetveline karşı şikâyet 324
1) Masaya kayıt edilen bir alacak iddiasının sıra cetveline hiç alınmaması 324
2) Sıra cetvelinde yer alan bir alacaklının sadece kendi sırasına
karşı çıkması 324
3) Sıra cetveline kayıt edilen alacağın, kanunun emredici
hükümlerine aykırı şekilde hesaplanmış olması 325
II- Sıra cetveline itiraz davası 325
1) Kayıt kabul davası 327
2) Sıra cetveline itiraz davası sonunda verilen karara karşı kanun
yolu süresi 340
3) Bir alacaklının, sıra cetvelindeki diğer bir alacaklının alacağına
veya sırasına karşı çıkması. 344
§ 12. İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI 347
A- İkinci Alacaklılar Toplantısına Davet 347
B- İkinci Alacaklılar Toplantısının Yetkileri 348
C- İkinci Alacaklılar Toplantısının Yapılamaması 349
Ç- Yeniden Alacaklılar Toplantısı 349
§ 13. MASA MALVARLIĞININ PARAYA ÇEVRİLMESİ 351
A- Paraya Çevirme Usulü 351
B- Açık Artırma Yoluyla Satış 352
I- Artırmanın ilânı 352
II- Artırma ve ihale. 352
§ 14. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI VE ACİZ VESİKASI 353
A- Paraların Paylaştırılması 353
I- Sıra cetvelinin kesinleşmesi, pay cetveli ve son hesap 353
II- Masadaki paraların paylaştırılmasında sıra 354
B- Borç Ödemeden Aciz Vesikası 356
I- İflâsta, hangi aciz vesikasının ne zaman düzenleneceği 356
II- İflâstaki aciz vesikasının hukukî sonuçları 358
1) Maddi hukuk bakımından 358
2) Takip hukuku bakımından 358
III- Yeni mal iktisabı 361

§ 15. İFLÂSIN KAPANMASI VE YAPILACAK İŞLEMLER 363
A- İflâsın Kapanması 363
B- İflâs Kapandıktan Sonra Yapılacak İşlemler 364


Konkordato;Tanımı, Çeşitleri,
7101 ve 7155 Sayılı Kanunlarla Yapılan Düzenleme
§ 16. KONKORDATO: TANIMI, ÇEŞİTLERİ 375
A- Tanımı 375
B- Borçlu ve Alacaklıların Menfaatleri 375
C- Çeşitleri 376
I- Kanuni düzenleme 376
II- Çeşitli açılardan yapılan ayırımlar 376
§ 17. 7101 sa.K ile İİK m.285-309/l’de ve 7155 sa.K ile İİK m.286, 287, 290, 292’de TEKRAR YAPILAN DEĞİŞİKLİK ve İİK’ya EKLENEN
GEÇİCİ MADDELER 379
A- 7101 sa.K ile İİK m.285-309/l’de Yapılan Değişiklikler 379
B- 7155 sa.K ile İİK m.286, 287, 290, 292’de Yapılan Değişiklikler 381
C- 7101 sa.K ile İİK m.285-309/l’de ve 7155 sa.K ile İİK m.286, 287, 290,
292’de Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Madde Metinleri 381
Ç- Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen
kararlar 402
Adi Konkordato
§ 18. ADİ KONKORDATO TALEBİ, NEREYE YAPILACAĞI ve EKLENECEK BELGELER 403
A- Kimlerin Adi Konkordato Talebinde Bulunabileceği 403
I- İflâsa tâbi olan veya olmayan borçlu 403
II- İflâs talebinde bulunabilecek alacaklı 406
III- Anonim ve limited şirketlerde konkordato talebi 407
1) Anonim şirketlerde 407
2) Limited şirketlerde 407
B- Konkordato Talebinin Nereye Yapılacağı 407

I- Borçlu iflâsa tâbi ise 407
II- Borçlu iflâsa tâbi değilse 408
C- Konkordato Gider Avansı 408
Ç- Borçlunun Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler 409
I- Konkordato ön projesi 411
II- Malvarlığı durumunu gösteren belgeler 417
III- Alacaklılar listesi 417
IV- Karşılaştırma tablosu 418
V- Denetim raporları ile dayanakları 418
1) Genel olarak 418
2) Denetimin konusu ve kapsamı 420
3) Denetimde uyulacak standartlar 420
4) Denetim kıstası 420
5) Denetim kanıtı 421
6) Rapor 421
7) Sorumluluk 422
8) Sözleşme ve ücret tarifesi 422
9) Bildirim 422
§ 19. GEÇİCİ ve KESİN MÜHLET KARARLARI, KOMİSER ile ALACAKLILAR KURULUNUN GÖREVLERİ 423
A- Geçici Mühlet Kararı, Muhafaza Tedbirleri ve Geçici Komiser 423
I- Konkordato talebinde borçlu bulunmuşsa 423
II- Konkordato talebinde alacaklı bulunmuşsa 428
III- Geçici Komiser. 429
IV- Geçici mühlet 434
1) Geçici mühlet ve uzatılması 434
2) Sonuçları, ilân ve bildirimi 437
3) Alacaklıların, geçici mühlet kararına itirazı 440
B- Kesin Mühlet ve Uzatılması 445
C- Alacaklılar Kurulu 448
Ç- Konkordato Komiseri ve Alacaklılar Kurulu 449
I- Konkordato komiseri 449
1) Nitelikleri 449
2) Görevlendirilme 450
3) Mevcudat defteri ve kıymet takdiri 450
4) Hakkında uygulanacak İİK maddeleri 451
5) İşlemlerine karşı nereye, nasıl başvurulacağı 452

6) Sorumluluğu 452
7) Yasaklılık sebepleri ve yasak işler 452
8) Görevi kabulden kaçınma ve ayrılma sebepleri 452
9) Görevleri 453
10) Bilgi ve belge temini ile iletişimi 454
11) Yükümlülükleri 454
12) Temel eğitim 455
13) Yenileme eğitimi 455
14) Katılım belgesi 456
15) Komiserlik eğitiminden muaf tutulacaklar 456
16) Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi ve izin süresinin uzatılması 456
17) Bilgi verme yükümlülüğü 457
18) Eğitim kuruluşuna verilen iznin iptali 457
19) Eğitim kuruluşunun denetimi 457
20) Listeye kayıt için başvuru 458
21) Listeden çıkarılma 458
22) İncelemenin usul ve esasları 459
II- Alacaklılar kurulu 460
1) Alacaklılar kurulunun oluşturulması 460
2) Alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı hâller 460
3) Görevleri 460
4) Çalışma usul ve esasları 461
D- Kesin Mühletin Sonuçları 461
I- Alacaklılar bakımından 461
1) Takiplere, tedbirlere ve faizlere etkisi 461
2) Konkordato mühletinin kefalete etkisi 463
a) Adi kefalete etkisi 463
b) Müteselsil kefalete etkisi 469
3) Konkordato mühletinin, şirket bölünmesine katılan ikinci
derecede sorumlu şirketlerin takip edilmesine etkisi 471
a) Şirket bölünmesi: Tam bölünme – Kısmî bölünme 471
aa) Tam bölünme 471
bb) Kısmî bölünme 471
b) Bölünme sözleşmesi – bölünme plânı ve onaylanması 471
aa) Bölünme sözleşmesi 471
bb) Bölünme plânı 472
cc) Onaylanma 472

c) Bölünen şirketin borcundan sorumluluk 472
aa) Birinci derecede sorumluluk 472
bb) İkinci derecede sorumluluk ve takip şartları 472
4) Adi konkordatoda takas 475
a) Genel olarak 475
b) Takasın caiz olmadığı haller 475
c) Takasa itiraz 476
5) Hacizli mallar 476
6) Müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi 478
7) Konusu para olmayan alacaklar 478
8) Rehinli alacaklar 480
II- Sözleşmeler bakımından 480
III- Borçlu bakımından 481
E- Borçlunun Malî Durumunun Düzelmesi Sebebiyle Kesin Mühletin Kaldırılması. 483
F- Kesin Mühletin Kaldırılıp, Konkordato Talebinin Reddi 483
I- Borçlu iflâsa tâbi ise 483
II- Borçlu iflâsa tâbi değil ise 484
G- Kanun Yolları 485
I- Kanun yoluna gidilemeyecek kararlar 485
1) İİK m.293/1.fıkradaki kararlara karşı 485
2) İİK m.287/son fıkradaki kararlara karşı 485
II- Kanun yoluna gidilebilecek kararlar ve hangi kanun yoluna
gidilebileceği 486
1) Kural 486
2) İstisna 486
§ 20. İHTİYATİ HACİZ KARARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ, KONKORDATO MÜHLETİ İÇİNDE ALINIP UYGULANMASININ MÜMKÜN OLUP
OLMADIĞI 487
A- İhtiyati Haciz Kararının Hukuki Niteliği 487
I- İhtiyati haciz kararının, ilâmlı icraya dayanak yapılamayacağı 487
II- İhtiyati haciz kararının icra takip işlemi olup olmadığı 487
III- İhtiyati haciz kararının, icra takip işlemi sayılıp sayılmamasının sonuçlarının neler olduğu 493
B- Konkordato Mühleti İçinde İhtiyati Haciz Kararı Alınıp, Uygulanabilir Mi 496
§ 21. ALACAKLAR HAKKINDA BEYANA DAVET, TOPLANTI,
KONKORDATONUN MAHKEMECE İNCELENMESİ VE TASDİKİ 499
A- Alacaklıları ve Borçluyu Alacaklar Hakkında Beyana Davet 499

I- Alacaklıların, alacaklarını bildirmeye davet edilmesi 499
II- Borçlunun, alacak iddiaları hakkında beyana davet edilmesi 499
B- Alacaklılar Toplantısına Davet ve Toplantı 501
I- Toplantıya davet 501
II- Alacaklılar toplantısı, oylama, tutanak ve rapor 501
1) Toplantı 501
2) Karar nisabı (alacak ve alacaklı çoğunluğu) 501
3) Alacak ve alacaklı çoğunluğunun hesabı 502
a) Kimlerin oy kullanabileceği 502
b) Borçlunun ve eşinin yakınları 502
c) Rehinle temin edilmiş alacaklar 503
ç) Nizalı, taliki şarta veya gayri muayyen vadeye bağlı alacaklar 504
4) Konkordato tutanağı ve komiser raporu 504
III- Konkordatoya muvafakat eden ve etmeyen alacaklılar 504
C- Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi ve Tasdiki. 505
I- Konkordatonun mahkemede incelenmesi. 505
II- Konkordatonun tasdik şartları 507
III- Konkordatoyu tasdik kararı, kayyım tayini ve ilân 512
Ç- Konkordato Kararında Erteleme Şartları 514
I- Rehinli malların muhafaza ve satışını erteleme şartları 514
II- Finansal kiralama konusu malların iadesini erteleme şartları 515
III- Erteleme hakkında müşterek hükümler 515
1) Alacaklıların davet edilmesi 515
2) Ertelemenin hükümsüz hale gelmesi 516
3) Erteleme kararının kaldırılması 516
D- Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı 516
E- Konkordato Hakkında Verilen Karara Karşı Kanun Yolları 517
F- İhtilâflı Alacaklar Hakkında Dava 523
§ 22. KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ ve FESHİ 525
A- Konkordatonun Hükümleri 525
I- Konkordatonun ne zaman, hangi alacaklar ve borçlar için bağlayıcı
hale geleceği 525
1) Konkordatonun akdedilmesi 525
2) Konkordatonun bağlayıcı hale gelmesi 525
a) Kural 525
b) İstisna 526

3) Konkordato şartlarına tâbi olmayan alacaklar 527
4) Konkordato şartlarına tâbi olmayan borçlar 528
II- Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi 528
III- Konkordato haricinde yapılan vaatler 529
B- Konkordatonun Feshi 529
I- Konkordatonun kısmen feshi 529
II- Konkordatonun tamamen feshi 533
§ 23. KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGELERİ 535
A- Harç ve Vergi İstisnaları 535
B- Teşvik Belgeleri 535
§ 24. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 537
A- Adi Konkordatoda; Borçlunun, Alacaklı Lehine Rehin Tesis Edilmiş
Borçlarının Yapılandırılması 537
I- Talep 537
II- Alacaklıları davet 537
B- Müzakere ve Alacaklılar ile Anlaşma 537
C- Alacaklılar ile Anlaşamama 538
Ç- Mahkemenin Kontrolü, Anlaşma ve Ödeme Plânının Tasdik Kararına
Dâhil Edilmesi. 538
D- Anlaşma ve Ödeme Plânının Geçerlilik Kazanmaması 538
E- Rehinli Alacağa İlişkin Anlaşmanın Feshi 538
F- İİK m.308/h’nin Hangi Halde Uygulanacağı 539
§ 25. YABANCI PARA BORÇLARININ KONKORDATODAKİ DURUMU 541
İflâs İçi Konkordato, Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
§ 26. İFLÂS İÇİ KONKORDATO 547
A- İflâs İçi Konkordatonun Nasıl Yapılacağı 547
B- Adi ve İflâs İçi Konkordatonun Karşılaştırılması 550
C- Adi Konkordatonun İflâs ile Karşılaştırılması 551
§ 27. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 553
A- Genel Olarak 553
B- Konkordato Tasfiye Memurları ve Alacaklılar Kurulu: Seçimi 553
C- Konkordatoda Yer Alması Zorunlu Olan Hususlar 553
Ç- Konkordatonun Tasdiki Kararının Kesinleşmesinin Sonuçları 554

D- Konkordato Tasfiye Memurları: Denetim, İtiraz, Şikâyet 554
E- Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi 554
F- Konkordato Masa Malvarlığının Paraya Çevrilmesi 555
I- Genel olarak 555
II- Rehinli mallar 555
1) Rehinli taşınmazlar 555
2) Rehinli taşınırlar 555
G- Tahsili Güç ve İhtilâflı Hakların Takip Yetkisinin Alacaklılara Devri 556
Ğ- Paraların Paylaştırılması; Pay Cetveli ve Son Hesap, Rehin Açığı 556
I- Pay cetveli ve son hesap 556
II- Rehin açığı 557
1) Geçici pay cetvelinin tevdii sırasında rehin paraya çevrilmiş ise 557
2) Geçici pay cetvelinin tevdii sırasında rehin paraya çevrilmemiş
ise 557
H- Hak Sahiplerince Tahsil Edilmeyen Payların Ne Olacağı 557
I- Konkordato Tasfiye Memurlarının Nihai Raporunun Onaylanması ve
Ticaret Mahkemesine Gönderilmesi 557
İ- Tasfiyenin Bir Yıldan Uzun Sürmesi Halinde; Cetvel ve Rapor Düzenlenmesi 558
J- Konkordatonun Tasdikinden Önce Yapılmış Hukuki İşlemlerin İptali 558
K- Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda da Uygulanabilecek Hükümler 558


§ 28. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 561
A- Genel Olarak 561
B- Yeniden Yapılandırma İçin Kimlerin, Hangi Şartlarla, Nereye, Nasıl Başvurabileceği 562
C- Yeniden Yapılandırma Projesi ve Başvuruya Eklenecek Belgeler 563
I- Yeniden yapılandırma projesi 563
II- Başvuruya eklenecek belgeler 564
Ç- Projeden Etkilenen Alacaklıların Belirlenmesi, Sınıflandırma ve
Bilgilendirme 565

I- Projeden etkilenen alacaklıların belirlenmesi 565
II- Alacakların sınıflandırılması 566
III- Alacaklıların bilgilendirilmesi 567
IV- Mali durumu gösterir belgeler 568
V- Fizibilite ve iflâs analizi 569
D- Yeniden Yapılandırma Projesinin Oylanması 569
I- Oylama davetiyesi ve içeriği 569
II- Oylama davetiyesine eklenecek belgeler 574
III- Oylama toplantısı 575
IV- Vekâleten oy 575
V- Posta yolu ile oylama 575
VI- Oylama raporunun hazırlanması 577
E- Başvuru Üzerine ve Ara Dönemde Mahkemece Yapılacak İşlem ve
Alınacak Tedbirler 577
F- Başvurunun Mahkemece İncelenmesi ve Kanun Yolları 579
I- Projeyi tasdik duruşması ve itirazların değerlendirilmesi 579
II- Tasdik kararı ile birlikte proje denetçisinin tayini 580
III- Tasdik veya ret kararının sonuçları ve temyizi 580
1) Sonuçları 580
2) Temyizi 581
G- Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Feshi, Tadili ve İhlâli 581
I- Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi 581
II- Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili 581
III- Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli 582
Ğ- Harç, Vergi İstisnaları, Teşvik Belgeleri ve Örnek Formlar 582


§ 29. İCRA CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN SUÇLAR VE KABAHATLER 587
A- Genel Olarak 587
I- Cezayı gerektiren fiiller ve ceza türleri 587
II- Kimin, kime karşı, hangi süre içinde, nereye ve nasıl
başvurabileceği 588

III- İcra ceza mahkemesinde yargılama ve hüküm 592
IV- İcra ceza mahkemesince verilen kararlara karşı kanun yolları 600
1) “Suç” olarak düzenlenen fiiller bakımından 600
2) “Kabahat” olarak düzenlenen fiiller bakımından 601
a) İtiraz 601
b) Yetkisizlik kararına karşı kanun yolu 602
c) Başvuruda kanun yolu ve merciin belirlenmesindeki
yanılma 603
ç) İtiraz süresi 603
B- İflâs ve Konkordato İle İlgili Cezayı Gerektiren Fiil ve İşlemler 604
I- Borçlunun, alacaklısını zarara sokmak kastı ile mevcudunu azaltması 604
II- Borçlunun, aczine kendi fiiliyle sebebiyet vermesi veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştırması 605
III- İflâs ve Konkordato işlerinde hususî menfaat temin etme 605
IV- Borçlunun, konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
ile ilgili cezayı gerektiren fiil ve işlemleri 606
V- Müflisin mallarını vermeme veya müflise olan borçları bildirmeme 606
VI- Yükümlülükleri yerine getirmeme 606
VII- Ticareti terk edenlerin cezayı gerektiren fiilleri 607
1) Genel olarak. 607
2) İİK m.337/a hükmünün tüzel kişi tacirler (ticaret şirketleri)
bakımından uygulanıp uygulanamayacağı 608
a) Yargıtay’ın ticaret şirketlerinin müdür ve yetkililerinin ticareti terk suçunu işlemelerinin mümkün olmadığı
yönündeki kararları 608
b) Yargıtay’ın ticaret şirketlerinin müdür ve yetkililerinin ticareti terk suçunu işlemelerinin mümkün olduğu
yönündeki kararları 619
VIII- Gerçeğe aykırı beyanda bulunma 628
IX- Borçlunun, beyandan sonra mal ve kazançtaki artışını bildirmemesi 629
X- Sermaye şirketlerinin iflâsını isteme mecburiyetinin ihlâli 630
XI- Menfaat karşılığı artırmadan çekilme 636
§ 30. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN İFLÂS SUÇLARI 637
A- Genel Olarak 639
B- Taksiratlı İflâs Halleri 640
I- Tanımı ve nitelendirilmesi 640
II- İİK m.310’da sayılan taksiratlı iflâs halleri 641
1) Müflisin ziyanları için makul sebepler gösterememesi 641

2) Müflisin evinin masraflarının haddinden fazla olması 642
3) Kumar veya talih oyunlarında ve borsa işlemlerinde büyük
miktarda para harcanması 642
4) Borcunun mevcudu ile alacağından daha çok olduğunu bildiği hâlde, bu durumdan haberleri olmayan kimselerden önemli miktarda veresiye mal satın veya borç para almış ise, müflis
taksiratlı sayılır 643
5) TTK m.64’de sayılan ticari defterlerin hiç veya kanunun
emrettiği şekilde tutulmamış olması 643
6) Mevcudu ile alacağından çok fazla meblâğ için senetlerin
imzalanmış olması 643
7) İflâs takibi sırasında mahkeme, iflâs idaresi veya iflâs dairesi tarafından çağrılan müflisin, makbul bir mazereti
bulunmaksızın gelmemiş olması 644
8) İşlerini terk ederek kaçan müflis 644
9) Evvelki bir konkordato şartlarını ifa etmeden tekrar iflâsına hükmolunan müflis 644
10) İflâsa tâbi bir borçlunun, İİK m.178/3.fıkra gereğince iflâsını istemek zorunda olmasına rağmen, iflâs talebinde bulunmayıp
1 sene içinde iflâs etmiş olması 645
III - İİK m.337/a’da düzenlenen taksiratlı iflâs hali 645
C- Hileli İflâs Halleri 645
I- Genel olarak 645
II- Cezalandırılabilme şartı 647
III- Hileli iflâs suçunun unsurları 648
1) Kanunî unsur 648
2) Maddi Unsur 647
3) Hukuka aykırılık unsuru 650
4) Manevi unsur 651


§ 31. İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 655
A- Genel Olarak 655
B- İcra (Hukuk) Mahkemesi Kararları ve Kanun Yolları 655
I- Bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihine kadar 5311 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere rağmen uygulanan

İİK.’nın değişiklikten önceki hükümlerine göre; İcra mahkemesince
verilen hukuk işlerine ilişkin kararlara karşı kanun yolları 655
1) Temyiz 657
a) Temyiz talebinin kabule şayanlık şartları 657
b) İcra mahkemesinin hukuk işlerine ilişkin kabili temyiz
kararları 662
c) Temyiz kanun yoluna başvurulmuş olmasının derdest icra
takibine etkisi 666
ç) İcra mahkemesi kararının temyizen incelenmesi 669
d) Şikâyet hakkında verilen kararın temyizen bozulması üzerine müştekinin bozma kararına uyulması talebine rağmen icra mahkemesinin ilk kararında direnip
direnemeyeceği 670
2) Tashihi karar 671
II- 5311 sayılı Kanun ile İİK.’da yapılan değişikliklere göre; İcra mahkemesince verilen hukuk işlerine ilişkin kararlara karşı kanun
yolları 672
1) İstinaf 672
2) Temyiz 674
3) İstinaf ve temyiz incelemelerinin nasıl yapılacağı 674
4) İcra ve iflâs işlerinin, Yargıtay’ın hangi Hukuk Dairelerinin
işbölümüne girdiği 675
III) İcra mahkemesi kararlarına karşı yargılamanın iadesi yoluna gidilip gidilemeyeceği 682
1) Genel olarak. 682
2) İcra hukuk mahkemesi kararlarına karşı yargılamanın iadesinin
talep edilip edilemeyeceği 683
§ 32. HUKUK VE TİCARET MAHKEMELERİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 685
A- Tanımı 685
B- 1086 sayılı HUMK.’nun Kanun Yollarına İlişkin Hükümlerinin Hangi
Hâllerde Uygulanacağı 685
I- Bölge adliye mahkemelerinin fiilen göreve başlama tarihine kadar HUMK.’nun temyize ilişkin hükümlerinin uygulandığı 685
II- Bölge adliye mahkemeleri fiilen göreve başladıktan sonra 689
1) Daha önce verilen kararlar kesinleşinceye kadar 5236 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki HUMK m.427-454’ün
uygulanacağı 689
2) Verilen kararlar hakkında HMK m.341-381’in uygulanacağı 690

C- 1086 sayılı HUMK.’nun 5236 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikten
Önceki Madde Metinleri 690
1086 sayılı HUMK.’a Göre Kanun Yolları: Temyiz, Tashihi Karar ve Yargılamanın İadesi
§ 33. TEMYİZ 701
A- Hangi Kararlara Karşı Temyiz Kanun Yoluna Gidilebileceği 701
B- Temyiz Sebepleri 702
I- Genel olarak 702
II- Temyiz sebepleri 704
1) Kanunun ve iki taraf arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış
olması (HUMK m.428/b.1) 704
2) Mesele-i maddiyenin takdirinde hata edilmesi (HUMK
m.428/b.5) 704
3) Mahkemenin görevsiz (vazifesiz) olması (HUMK m.428/b.2) 704
4) Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan iki dava hakkında
birbirine çelişik iki ayrı karar verilmiş olması (HUMK m.428/b.3) 705
5) Usulü muhakemeye (yargılama sırasında uyulması gereken usule ilişkin hükümlere) aykırı hareket edilmiş olması (HUMK
m.428/b.4 ve son f.; m.430) 705
6) İki taraftan birinin iddia veya savunmasını dayandırdığı vakıaları ispat etmek için ileri sürdüğü delillerin kanuni sebebe dayanılmaksızın mahkemece reddedilmiş olması (HUMK
m.428/b.6) 706
C- Sadece Hükümle Beraber Temyiz Edilebilen Ara Kararlarının Bozma Sebeplerinin Neler Olabileceği 707
Ç- Temyiz Talebinin Kabule Şayanlık Şartları 709
D- Temyiz Kanun Yoluna Kimlerin Başvurabileceği 711
E- Temyiz Talebinde Bulunma Hakkından Feragat Edilip Edilemeyeceği 711
F- Temyiz Talebi Üzerine Dosyanın Yargıtay’a Gönderilmesi 711
G- Temyiz İncelemesi 712
I- Ön inceleme 712
II- Temyiz talebinin haklı (temyiz sebeplerinin mevcut) olup
olmadığının incelenmesi 713
III- Temyiz incelemesi sonunda verilebilecek kararlar 713
1) Onama (tasdik) kararı 713
2) Değiştirip düzelterek onama (tadilen tasdik) kararı 714
3) Bozma (nakız) kararı 715

§ 34. TASHİHİ KARAR 719
A- Tanımı 719
B- Hangi Kararlara Karşı Tashihi Karar Talep Edilebileceği 719
C- Taraflardan Hangisinin Tashihi Karar Talebinde Bulunabileceği 719
Ç- Tashihi Karar Talebinin Ne Zaman, Nereye, Nasıl Yapılacağı 720
D- Tashihi Karar Sebepleri 721
§ 35. YARGILAMANIN İADESİ 723
A- Genel Olarak 723
B- Tanımı 724
C- Hangi Kararlara Karşı Yargılamanın İadesi İstenebileceği 724
Ç- Yargılamanın İadesini Kimin, Nereden, Hangi Süre İçinde, Hangi
Sebeplere Dayanarak Nasıl İsteyebileceği 725
D- Yargılamanın İadesi Sebepleri 727
6100 sayılı HMK.’ya Göre Kanun Yolları: İstinaf, Temyiz ve Yargılamanın İadesi
§ 36. İSTİNAF 729
A- İstinaf Kanun Yoluna Gidilebilecek Kararlar, Yargılama Usulü, Başvuru
Süresi, Feragat ve Kötüniyetle Başvuru 729
I- İstinaf yoluna gidilebilecek kararlar 729
II- Yargılama usulü 731
III- Başvuru süresi, feragat, kötüniyetle başvuru 731
1) Başvuru süresi 731
2) Başvuru hakkından feragat 732
3) Kötüniyetle başvuru 732
B- İstinaf Dilekçesi, Nereye Verileceği, Harç ve Giderler, Deftere Kayıt,
Karşı Tarafın Cevabı ve Dosyanın Gönderilmesi 733
I- İstinaf dilekçesi 733
1) İçeriği 733
2) Nereye verileceği 733
3) Harç ve giderlerin ödenmesi, deftere kayıt 733
II- Karşı tarafın cevabı ve dosyanın gönderilmesi 734
C- Katılma Yoluyla İstinafa Başvurma 734
Ç- İstinaf Yoluna Başvurmanın, İlâmın İcrasına Etkisi 735

D- Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince İnceleme Yapılıp Karar
Verilmesi 736
I- Ön inceleme 736
II- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince ön inceleme sonunda
duruşma yapılmadan karar verilecek hâller 737
1) Davanın esası incelenmeksizin ve duruşma yapılmadan yerel mahkeme kararının kaldırılmasına kesin olarak karar verilmesi 737
2) Davanın incelenen esası ile ilgili duruşma yapılmadan karar verilmesi 738
III- İnceleme 738
IV- Bölge adliye mahkemesinde yapılamayacak işlemler 739
V- Bölge adliye mahkemesinde yapılacak duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi 740
VI- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi kararı ve tebliği 740
§ 37. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ KARARLARININ TEMYİZİ 743
A- Genel Olarak 743
I- Temyiz kanun yolunun amacı 743
II- Temyiz kanun yoluna gitmekte hukukî yarar 743
III- Temyiz kanun yoluna başvurabilecek kişiler 744
IV- Temyiz talebinde bulunma hakkından feragat edilip edilemeyeceği 745
B- Temyiz Süresi, Kötüniyet, Temyiz Edilemeyen Kararlar, Kanun Yararına Temyiz 745
I- Temyiz süresi. 745
II- Kötüniyetle temyiz 745
III- Temyiz edilemeyen kararlar 746
IV- Kanun yararına temyiz 747
C- Temyiz Dilekçesi ve İçeriği, Nereye Verileceği 747
I- Temyiz dilekçesi 747
II- Temyiz dilekçesinin içeriği 748
III- Temyiz dilekçesinin nereye verileceği 748
Ç- Temyiz Yoluna Başvurmanın İlâmın İcrasına Etkisi 749
I- Kural 749
II- İstisna 750
D- Temyiz İncelemesi, Duruşma, Temyiz Sebepleri 750
I- Temyiz incelemesi ve duruşma 750
II- Temyiz incelemesi sonunda verilebilecek kararlar ve temyiz
sebepleri 752
III- Bozma kararı üzerine dosyanın gönderileceği mahkeme, bozmaya
uyma veya direnme 753

1) Bölge adliye mahkemesince verilen “istinaf başvurusunun
esastan reddi kararı”nın temyizen bozulması 753
2) Bölge adliye mahkemesinin, ilk derece mahkemesinin kararını düzelterek verdiği kararın veya yeniden esas hakkında verdiği
kararın temyizen bozulması 753
§ 38. YARGILAMANIN İADESİ 755
A- Tanımı 755
B- Yargılamanın İadesinin Talep Edilebileceği Kararlar ve Sebepleri 755
I- Yargılamanın iadesinin talep edilebileceği kararlar 755
II- Yargılamanın iadesi sebepleri 755
C- Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi 756
Ç- Talep Süresi, İnceleyecek Mahkeme ve Teminat 757
I- Yargılamanın iadesini talep süresi 757
II- Yargılamanın iadesi talebini inceleyecek mahkeme ve teminat 757
D- Ön İnceleme, Yeniden Yargılama veya Hükmün İptali 758
E- Yargılamanın İadesi Talebinin İlâmın İcrasına Etkisi 760
 İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ
HAKKINDA TEBLİĞ 761
 İFLAS İDARE MEMURUNA YAPILAN ÖDEMENİN VERGİLENDİRİLMESİ 763
 7101 SAYISIYLA KANUNLAŞAN HÜKÜMET TASARISININ KONKORDATO İLE İLGİLİ DÜZENLEMESİNİN GENEL VE MADDE
GEREKÇELERİ 765
 KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR KURULUNA DAİR YÖNETMELİK 779
 KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 789
 KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ 795
 SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA
YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 797
KİTAP İNCELEMESİ 805
Prof. Dr. TİMUÇİN MUŞUL’UN YAYINLARI; 841

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
3
66,00   
198,00   
4
49,50   
198,00   
5
41,58   
207,90   
6
34,98   
209,88   
7
30,27   
211,86   
8
26,73   
213,84   
9
23,98   
215,82   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
3
66,00   
198,00   
4
49,50   
198,00   
5
41,58   
207,90   
6
34,98   
209,88   
7
30,27   
211,86   
8
26,73   
213,84   
9
23,98   
215,82   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
3
66,00   
198,00   
4
49,50   
198,00   
5
41,58   
207,90   
6
34,98   
209,88   
7
30,27   
211,86   
8
26,73   
213,84   
9
23,98   
215,82   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
3
66,00   
198,00   
4
49,50   
198,00   
5
41,58   
207,90   
6
34,98   
209,88   
7
30,27   
211,86   
8
26,73   
213,84   
9
23,98   
215,82   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
3
66,00   
198,00   
4
49,50   
198,00   
5
41,58   
207,90   
6
34,98   
209,88   
7
30,27   
211,86   
8
26,73   
213,84   
9
23,98   
215,82   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat