%3
Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Veli Özer Özbek

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler


Basım Tarihi
2023-09
Sayfa Sayısı
864
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750287732
Boyut
16x24
Baskı
14600,00 TL 582,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 582 puan kazanacaksınız)
   582

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK
Doç. Dr. Koray DOĞAN
Doç. Dr. Üyesi Pınar BACAKSIZ
Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI
Dr. İsa BAŞBÜYÜK

 

İÇİNDEKİLER
 
On Dördüncü Baskıya Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
33
BİRİNCİ KİTAP
 
 
CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
 
 
Birinci Bölüm
 
 
CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE KAPSAMI
 
 
§1. GENEL OLARAK 
 
35
I. TERİM 
 
35
II. KAVRAM 
 
37
III. CEZA HUKUKUNUN KISIMLARI 
 
38
IV. CEZALANDIRMANIN MEŞRUİYETİ 
 
40
§2. CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI 
 
42
I. GÖREVİ 
 
42
II. İŞLEVİ 
 
44
III. AMACI 
 
44
§3. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER 
 
46
I. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ 
 
46
II. CEZA HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER 
 
47
A. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi 
 
47
1. Medeni Hukuk İle İlişkisi 
 
47
2. Anayasa Hukuku ile İlişkisi 
 
47
3. İdare Hukuku ile İlişkisi 
 
48
a. İdari Ceza Hukuku Kavramı ve Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması 
 
48
b. Kabahatler Kanunu 
 
50
aa. Genel Olarak 
 
50
bb. Kabahatler Kanunun Temel İlkeleri ve Uygulama Alanı 
 
50
cc. Kabahatler Kanununda Sorumluluğun Esasları 
 
51
dd. Kabahatler Kanununda İştirak ve İçtima 
 
52
ee. Kabahatler Kanununda Yaptırım Türleri 
 
53
ff. Yaptırıma Karar Verme Yetkisi 
 
54
gg. Kanun Yolu 
 
55
c. Disiplin Ceza Hukuku Kavramı 
 
57
4. Devletler Genel Hukuku ile İlişkisi 
 
58
5. Ceza Muhakemesi Hukuku ile İlişkisi 
 
58
6. İnfaz Hukuku ile İlişkisi 
 
59
B. Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler 
 
59
1. Kriminoloji 
 
59
2. Kriminalistik 
 
60
3. Viktimoloji 
 
60
4. Adli Tıp 
 
60
İkinci Bölüm
 
 
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNDE
 
 
CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
 
 
§1. KANUNİLİK İLKESİ (CEZA KANUNLARININ GÜVENCE İŞLEVİ) 
 
63
I. İLKENİN ANLAMI VE KAPSAMI 
 
63
II. TARİHSEL GELİŞİMİ 
 
65
III. İLKEYE YÖNELİK ELEŞTİRİLER 
 
66
IV. İLKENİN ZORUNLU SONUÇLARI 
 
67
A. Örf ve Adet Kuralları ile Suç ve Ceza Yaratılamaz (=Nulla poena sine lege a) 
 
68
B. Kıyas Yasaktır (Nullum crimen sine lege stricta) 
 
69
C. Ceza Kanunları Belirli ve Açık Olmalıdır (Nullum crimen sine lege certa) 
 
70
D. Ceza Kanunları Geçmişe Yürümez (Nullum crimen sine lege praevia) 
 
72
E. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Yaratılamaz 
 
73
§2. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ 
 
75
§3. KUSURSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİ 
 
76
§4. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMLİ DİĞER İLKELER 
 
78
I. İNSAN ONURUNUN DOKUNULMAZLIĞI 
 
78
II. ORANLILIK VE İKİNCİLLİK İLKELERİ İLE AŞIRILIK YASAĞI 
 
79
§5. CEZA HUKUKU İLKELERİNİN SOMUTLAŞTIRILMASI: CEZA HUKUKU DOGMATİĞİ 
 
81
Üçüncü Bölüm
 
 
CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE
 
 
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ
 
 
§1. İLK UYGARLIKLARDA CEZALANDIRMA DÜŞÜNCESİNİN KAMUSALLAŞMASI: CEZA HUKUKUNUN TEMELİ 
 
85
§2. BATI HUKUKU 
 
88
I. ESKİ YUNAN HUKUKU 
 
88
II. ROMA HUKUKU 
 
89
III. ORTAÇAĞ HUKUKU 
 
92
A. Cermen Hukuku 
 
93
B. Kanonik Ceza Hukuku 
 
94
C. Ortaçağ İtalyan Ekolü 
 
95
IV. MÜŞTEREK HUKUK 
 
96
V. AYDINLANMA DÖNEMİ CEZA HUKUKU 
 
97
§3. TÜRK HUKUKU 
 
98
I. İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEM 
 
98
II. İSLAMİYETTEN SONRAKİ DÖNEM 
 
99
A. Osmanlı Dönemi 
 
101
1. Tanzimata Kadarki Dönem 
 
102
a. Genel Olarak 
 
102
b. Kanunnameler 
 
102
2. Tanzimat Dönemi 
 
102
a. 1840 Tarihli Kanunname–i Ceza 
 
103
b. 1851 Tarihli Kanun–u Cedit 
 
103
c. 1858 Ceza Kanunname–i Humayunu 
 
103
B. Cumhuriyet Dönemi 
 
104
§4. CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ 
 
105
I. KLASİK OKUL 
 
105
II. POZİTİVİST OKUL 
 
107
III. ÜÇÜNCÜ OKUL 
 
109
IV. TOPLUMSAL SAVUNMA AKIMI 
 
109
V. OKULLAR MÜCADELESİNİN TÜRK HUKUKUNA ETKİSİ 
 
109
Dördüncü Bölüm
 
 
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
 
 
§1. KAYNAK KAVRAMI VE CEZA HUKUKU KAYNAKLARININ ÖZELLİKLERİ 
 
111
§2. ÇEŞİTLERİ 
 
112
I. ASIL KAYNAKLAR 
 
112
A. Anayasa 
 
112
B. Uluslararası Sözleşmeler 
 
112
C. Kanun 
 
113
1. Genel Olarak 
 
113
2. TCK ve Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki 
 
114
II. YARDIMCI KAYNAKLAR 
 
115
A. Örf ve Adet (Gelenek) Kuralları 
 
115
B. Ahlak ve Din Kuralları 
 
116
C. Mahkeme İçtihatları 
 
117
D. Doktrin (Öğreti) 
 
117
§3. KAYNAKLARIN YORUMU 
 
118
I. YORUM KAVRAMI VE KIYASTAN FARKI 
 
118
II. YORUM YÖNTEMLERİ 
 
118
A. Gramatik ya da Sözel Yorum Yöntemi 
 
118
B. Sistematik Yorum Yöntemi 
 
119
C. Tarihsel Yorum Yöntemi 
 
120
D. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi 
 
120
III. YORUM ARAÇLARI 
 
123
A. Mantık 
 
123
B. Tarihçe 
 
123
C. Hukukun Genel İlkeleri 
 
124
D. Karşılaştırmalı Hukuk 
 
124
E. Örf ve Adet Kuralları 
 
124
IV. YORUM ÇEŞİTLERİ 
 
124
A. Daraltıcı Yorum 
 
125
B. Genişletici Yorum 
 
125
Beşinci Bölüm
 
 
CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULAMA ALANI
 
 
§1. CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
 
127
I. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMAYA İLİŞKİN İLKELER 
 
127
A. Hemen Uygulama 
 
128
B. Lehe Kanunun Uygulanması 
 
129
1. Genel Olarak 
 
129
2. Lehe Kanunun Belirlenmesi 
 
130
3. Zamanaşımına İlişkin Kurallar Bakımından Lehe Kanunun Belirlenmesi 
 
133
4. Mahkeme İçtihatlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu 
 
133
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu 
 
134
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu 
 
134
C. İleriye Yürüme 
 
135
II. CEZA KANUNLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, YÜRÜRLÜKTEN ÇIKMASI VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ BAKIMINDAN CEZA KANUNLARI 
 
135
III. SUÇUN İŞLENDİĞİ AN 
 
136
A. Ani Suçlar 
 
137
B. Kesintisiz (Mütemadi), Zincirleme (Müteselsil) ve Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlar 
 
138
§2. CEZA HUKUKU KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
 
138
I. MÜLKİLİK İLKESİ (SİSTEMİ) 
 
139
A. Genel Olarak 
 
139
B. Ülke Kavramı 
 
140
C. Suçun İşlendiği Yer Sorunu 
 
145
D. Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi (TCK m.9) 
 
149
II. ŞAHSİLİK İLKESİ (SİSTEMİ) 
 
151
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi 
 
152
1. Görev Suçları (TCK m.10) 
 
152
2. Vatandaş Tarafından İşlenen Suç (TCK m.11) 
 
153
B. Mağdura Göre Şahsilik 
 
156
1. Türkiye’nin Zararına İşlenen Suçlar (m. 12/1) 
 
156
2. Vatandaşın Zararına İşlenen Suçlar (Vatandaşı Koruma İlkesi ya da Mağdura Göre Şahsilik İlkesi) (m. 12/2) 
 
157
III. EVRENSELLİK İLKESİ (m. 12/3) 
 
158
IV. KORUMA İLKESİ (TCK m.13) 
 
159
V. YER BAKIMINDAN UYGULAMADA ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER 
 
161
A. Seçimlik Cezalarda Soruşturma (TCK m.14) 
 
161
B. Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması (TCK m.15) 
 
162
C. Cezadan Mahsup (TCK m.16) 
 
162
D. Hak Yoksunlukları (TCK m.17) 
 
164
VI. İADE (GERİ VERME) 
 
165
A. İade Kavramı 
 
165
B. İadenin Kaynakları 
 
165
C. İadenin Çeşitleri 
 
166
D. İadenin Koşulları 
 
167
1. Fiile İlişkin Koşullar 
 
167
a. İadeye Konu Suç, Talep Eden Devlet ve Türk Hukuku Bakımından Belli Bir Ağırlıkta Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.10/2) 
 
167
b. Suç Türkiye Devletinin Güvenliğine Karşı, Türkiye Devletinin veya Bir Türk Vatandaşının ya da Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Bir Tüzel Kişinin Zararına İşlenmiş Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–3) 
 
167
c. Suç Zamanaşımına veya Affa Uğramamış Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–5) 
 
168
d. İade Talebinin, Ölüm Cezası veya İnsan Onuru ile Bağdaşmayan Bir Ceza Gerektiren Suçlara İlişkin Olmaması Gerekir (6706 sayılı Kanun m.11/3) 
 
169
e. Suç, Türkiye’nin Yargılama Yetkisine Giren Bir Suç Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–4) 
 
169
f. Suçun Düşünce Suçu, Siyasî Suç Veya Siyasî Suçla Bağlantılı Bir Suç Veyahutta Sırf Askerî Suç Niteliğinde Bir Suç Olmaması Gerekir (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–1, 2) 
 
170
aa. Düşünce Suçu 
 
170
bb. Siyasi Suç veya Siyasi Suçla Bağlantılı Suç 
 
171
aaa. Siyasi Suçun Tanımı 
 
171
bbb. Çeşitleri: Tam ve Nisbi Siyasi Suç 
 
171
ccc. Siyasal Suç Kapsamında Görülmeyen Eylemler 
 
172
cc. Askeri Suç 
 
174
2. Faile İlişkin Koşul 
 
175
E. İade Yöntemi 
 
176
F. Teslim (6706 sayılı Kanun m.20) 
 
181
G. İade İsteminin Reddi 
 
181
H. İadede Hususilik Kuralı (Sözl. m. 14; 6706 sayılı Kanun m.10/4) 
 
182
İ. Transit Geçiş Kararı (6706 Sayılı Kanun m.21) 
 
183
J. Türkiye’nin İade Talepleri ve Şartları (6706 Sayılı Kanun m.22) 
 
183
VII. YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI (TCK m.19) 
 
184
A. Bir Türk veya Yabancının Yabancı Ülkede İşlediği Suç Bakımından Türkiye'de Yapılacak Yargılamada Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi 
 
184
B. Hükmün Uygulanması 
 
185
§3. CEZA KANUNLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
 
185
I. GENEL OLARAK 
 
185
II. CEZA KANUNUNUN UYGULANMASINDA ÖZELLİK GÖSTEREN KİŞİLER 
 
187
A. Cumhurbaşkanı 
 
187
B. Milletvekilleri 
 
192
1. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Yasama Dokunulmazlığı) 
 
192
2. Sorumsuzluğun Koşulları 
 
193
3. Sonuçları 
 
194
4. Sorumsuzluk ile Dokunulmazlık Arasındaki Farklar 
 
195
C. Diplomatlar 
 
195
D. NATO Mensupları (Yabancı Asker Kişiler) 
 
198
1. Sözleşme Kapsamına Giren Kişiler (m.I) 
 
199
2. Gönderen ve/veya Kabul Eden Devletlerin Yargı Yetkileri 
 
199
a. Mutlak Yargı Yetkisi 
 
200
aa. Gönderen Devletin Mutlak Yargı Yetkisi (m.VII 2/a) 
 
200
bb. Kabul Eden Devletin Mutlak Yargı Yetkisi (m.VII 2/b) 
 
200
b. Öncelikli Yargı Yetkisi 
 
200
aa. Gönderen Devletin Öncelikli Yargı Yetkisinin Bulunduğu Haller 
 
201
bb. Kabul Eden Devletin Öncelikli Yargı Yetkisi 
 
202
İKİNCİ KİTAP
 
 
SUÇ GENEL TEORİSİ
 
 
Birinci Bölüm
 
 
SUÇ GENEL TEORİSİ, SUÇUN TANIMI VE
 
 
SUÇ KAVRAMI, SUÇUN YAPISAL UNSURLARI VE UNSURLAR DIŞINDA KALAN CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR
 
 
§1. SUÇ GENEL TEORİSİ 
 
203
I. KAVRAM 
 
203
II. SUÇ GENEL TEORİSİNİN YARARI 
 
204
III. SUÇ GENEL TEORİSİNİN GELİŞİM SÜRECİ 
 
204
A. Klasik Suç Teorisi 
 
204
B. Teleolojik Neo–Klasik Suç Teorisi 
 
207
1. Hareket Kavramındaki Değişim 
 
208
2. Tipe Uygunluk Kavramındaki Değişim 
 
208
3. Hukuka Aykırılık Kavramındaki Değişim 
 
209
4. Kusur Kavramındaki Değişim 
 
209
C. Final (Amaççı) Suç Teorisi 
 
211
§2. SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI 
 
214
§3. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI 
 
215
I. GENEL OLARAK 
 
215
II. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI 
 
217
A. Tipe Uygunluk 
 
218
1. Kavram 
 
218
2. Tipin İçeriği 
 
220
a. Objektif Nitelikteki Unsurlar 
 
221
aa. Fail 
 
221
bb. Mağdur 
 
221
cc. Hareketin Konusu 
 
221
dd. Fiil 
 
222
aaa. Hareket 
 
222
a1. Hareket Teorileri 
 
222
aa1. Hareketin Temelini Hukuk Dışında Arayan Teoriler 
 
223
aaa1. Nedensel (Doğalcı) Hareket Teorisi 
 
223
aaa2. Final (Amaçsal) Hareket Teorisi 
 
225
aaa3. Sosyal Hareket Teorisi 
 
226
aa2. Hareketin Temelini Hukuk İçinde Arayan Teori: Normativist Teori 
 
227
aa3. Görüşümüz 
 
227
a2. Hareket Yeteneği ve Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu 
 
228
aa1. Hareket Yeteneği 
 
228
aa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu 
 
229
aaa1. Tüzel Kişi Kavramı 
 
229
aaa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu 
 
230
a3. Hareketin Niteliğinin Suçların Sınıflandırılmasına Etkisi 
 
235
aa1. Tek Hareketli–Birden Fazla Hareketli Suçlar 
 
235
aa2. Seçimlik Hareketli Suçlar 
 
235
aa3. İcrai veya İhmali Hareketle İşlenen Suçlar 
 
235
aa4. Bağlı Hareketli–Serbest Hareketli Suçlar 
 
237
bbb. Netice 
 
238
a1. Kavram 
 
238
a2. Neticeye Göre Suçların Sınıflandırılması 
 
238
aa1. Şekli Suç–Maddi Suç (Neticesiz– Neticeli Suçlar– Neticesi Harekete Bitişik Suçlar) 
 
238
aa2. Zarar Suçu–Tehlike Suçu 
 
239
aa3. Ani Suç–Kesintisiz (Mütemadi) Suç 
 
241
aa4. Kalkışma Suçları 
 
243
ccc. Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif Yüklenebilirliği (İsnad Edilebilirliği) 
 
243
a1. Genel Olarak 
 
243
a2. Nedensellik Bağlantısını Ortaya Koymaya Çalışan Teoriler 
 
245
aa1. Şart Teorisi 
 
245
aa2. Uygunluk (Uygun Sebep) Teorileri 
 
245
a3. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar 
 
246
aa1. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu 
 
246
aa2. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi (Atipik Nedensel Gelişme) 
 
248
aa3. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması 
 
249
aa4. Öne Geçen Sebep 
 
249
aa5. Alternatif Nedensellik (Çoklu/Çift Nedensellik) 
 
250
aa6. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi) 
 
252
aa7. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik) 
 
252
a4. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi 
 
253
aa1. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik) 
 
255
aa2. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler) 
 
261
aa3. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının/İlişkisinin Bulunmaması) 
 
262
aa4. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması 
 
262
aa5. Varsayıma Dayalı Nedensellik 
 
264
ddd. Tipte Yer Alan Diğer Objektif Nitelikteki Unsurlar 
 
264
b. Sübjektif Nitelikteki Unsurlar 
 
264
aa. Kast 
 
265
aaa. Tanım–Kavram 
 
265
bbb. Kastın Çifte Fonksiyonu 
 
266
ccc. Kastın Unsurları 
 
268
a1. Bilme Unsuru: (Düşünme ve Öngörme) 
 
268
a2. İstemek (İrade Etmek) 
 
270
ddd. Kastın Aranacağı Zaman– Eklenen Kast 
 
273
eee. Kastın Çeşitleri 
 
275
a1. Genel Kast–Özel Kast 
 
275
aa1. Genel Kast 
 
275
aa2. Özel Kast (Amaç, Maksat, Niyet, Saik) 
 
276
aaa1. Genel Olarak 
 
276
aaa2. Özel Kastın İşlevi 
 
277
a2. Ani Kast–Tasarlama (Taammüt–Düşünce Kastı) 
 
277
a3. Doğrudan Kast–Olası (Dolaylı) Kast 
 
280
fff. Olası Kast (Dolaylı –Gayrı Muayyen Kast)–Bilinçli Taksir 
 
280
a1. Genel Olarak 
 
280
a2. Olası Kastın Sonuçları (Sorumluluğun Kapsamı) 
 
285
a3. Olası Kastın Uygulanamayacağı Suç Tipleri 
 
288
bb. Taksir 
 
288
c. Yaptırım 
 
288
3. Tipin İncelenmesinden Çıkan Sonuçlar (Tipin Sentezi) 
 
289
a. Suçun Temel ve Türemiş Biçimi 
 
289
b. Suçun Birleşik Şekli 
 
289
B. Hukuka Aykırılık 
 
290
1. Genel Olarak 
 
290
2. Hukuka Aykırılık ve Kusur Ayrımı 
 
291
3. Hukuka Aykırılık Unsuruna İlişkin Özellikler 
 
291
4. Hukuka Uygunluk Sebepleri 
 
293
a. Genel Olarak 
 
293
b. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Niteliği 
 
294
c. Özellikleri 
 
295
d. Çeşitleri 
 
296
aa. Kanun Hükmünü Yerine Getirme 
 
296
aaa. Kavram 
 
296
bbb. Kanun Teriminin Anlamı 
 
297
ccc. Uluslararası Sözleşmelerin Kanun Olarak Kabul Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu 
 
298
ddd. Yürürlüğü Durdurulan Hükmün Uygulanması Sorunu 
 
298
eee. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesinin Bir Örneği Olarak ‘Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi’ 
 
299
a1. Genel Olarak 
 
299
a2. Kapsam 
 
300
a3. Aşamalar 
 
301
a4. Zor Kullanma Yetkisi Çerçevesinde Orantılılık İlkesi 
 
304
a5. Zor Kullanmada Takdir Yetkisi 
 
307
bb. Meşru Savunma 
 
308
aaa. Hukuki Niteliği 
 
308
bbb. Meşru Savunmanın Koşulları 
 
309
a1. Saldırıya İlişkin Koşullar 
 
309
aa1. Bir Saldırı Bulunmalıdır 
 
309
aa2. Saldırı Haksız Olmalıdır 
 
312
aa3. Saldırı Bir Hakka Yönelmiş Olmalıdır 
 
314
aa4. Saldırı Halen Mevcut, Gerçekleşmesi ya da Tekrarı Muhakkak Olmalıdır 
 
316
a2. Savunmaya İlişkin Koşullar 
 
319
aa1. Savunmada Zorunluluk Bulunmalı 
 
319
aa2. Savunma Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılmalı (Saldırı ile Savunma Arasında Nedensellik Bağlantısı Bulunmalı) 
 
320
aa3. Saldırı ile Oranlı (=Ölçülü) Olmalı 
 
320
ccc. Meşru Savunma– Haksız Tahrik İlişkisi 
 
324
cc. Hakkın Kullanılması 
 
326
aaa. Genel Olarak 
 
326
bbb. Koşulları 
 
326
ccc. Hakkın Kullanılması (İcrası) Durumları 
 
327
a1. Hekimlik Mesleğinin İcrası 
 
327
a2. Eleştiri Amacıyla Yapılan Düşünce Açıklamaları 
 
331
a3. Gazetecilik Mesleğinin İcrası 
 
335
a4. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı (İddia ve Savunma Hakkı) 
 
337
dd. İlgilinin Rızası 
 
340
aaa. Tanım–Kavram 
 
340
bbb. Hukuki Nitelik 
 
341
ccc. Koşulları 
 
341
a1. Mağdurun Üzerinde Serbestçe Tasarrufta Bulunabileceği Bir Hakkın Varlığı 
 
341
aa1. Bireyin Yaşam Hakkı Üzerinde Tasarruf Hakkının Sınırları ve Ötenazi 
 
342
bb1. Bireyin Vücut Bütünlüğü Üzerinde Tasarruf Yetkisi 
 
345
cc1. Bireyin Malvarlığı Üzerinde Tasarruf Yetkisi 
 
349
dd1. Bireyin Şerefi Üzerinde Tasarruf Yetkisi 
 
350
ee1. Bireyin Özgürlüğü Üzerinde Tasarruf Yetkisi 
 
350
a2. Rızaya Ehliyet 
 
351
a3. Rızanın Açıklanması 
 
352
ee. Yükümlülüklerin Çatışması 
 
353
e. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 
 
356
aa. Genel Olarak 
 
356
bb. TCK’da Sınırın Aşılması Halleri 
 
358
cc. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata ve Sınırın Aşılması 
 
360
C. Kusurluluk 
 
361
1. Kusurluluğa İlişkin Hükümlerin Genel Değerlendirmesi 
 
361
2. Haksızlık ve Kusurluluk İlişkisi 
 
361
3. Kusur ve Kusurluluk İlişkisi 
 
362
4. Kusur İle İlgili Temel Kavramlar 
 
363
5. Kusur Teorileri 
 
364
6. Kusurluluğun Koşulları 
 
369
a. Kusur Yeteneğinin Varlığı 
 
369
aa. Kusur Yeteneği Kavramı 
 
369
bb. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman 
 
370
cc. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller 
 
371
aaa. Yaş Küçüklüğü 
 
372
a1. Genel Olarak 
 
372
a2. Yaşla İlgili Bazı Ön Sorunlar 
 
373
a3. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Aynı Kişide Birleşmesi 
 
373
a4. Yaş Küçüklüğü Halleri 
 
373
aa1. 12 Yaşını Doldurmamış Çocuklar (TCK m.31/1) 
 
373
aa2. 13–15 Yaş Arasındaki Çocuklar (TCK m. 31/2) 
 
376
aa3. 16–18 Yaş Arasındaki Çocuklar (TCK m. 31/3) 
 
379
bbb. Akıl Hastalığı 
 
380
a1. Akıl Hastalığı Nedeniyle, İşlenen Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarının Algılanamaması veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalması Hali (m.32/1) 
 
382
aa1. Kapsam 
 
382
aa2. Belirlenmesi 
 
382
aa3. Sonuçları 
 
383
a2. Algılama Yeteneğinin Tümüyle Ortadan Kalkmaması ve Fakat İşlenen Fiille İlgili Olarak Önemli Derecede Olmamakla Birlikte Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalması Hali 
 
384
ccc. Sağır ve Dilsizlik 
 
385
ddd. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
 
387
a1. Geçici Nedenler 
 
387
a2. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
 
389
b. Kusurluluğu Kaldıran Hallerin Bulunmaması 
 
391
aa. Mazeret Sebepleri 
 
393
aaa. Amirin Emri (m. 24/2, 3, 4) 
 
393
a1. Genel Olarak 
 
393
a2. Hukuki Niteliği 
 
393
a3. Koşulları 
 
395
aa1. Bir Emir Bulunmalıdır 
 
395
aa2. Emir Meşru (Bağlayıcı) Olmalıdır 
 
396
aa3. Emir Hukuka Aykırı ya da Suç Olmamalıdır 
 
398
bbb. Zorunluluk (Zaruret) Hali (m. 25/2) 
 
402
a1. Zorunluluk Halinin Hukuki Niteliği 
 
403
aa1. Genel Olarak 
 
403
aa2. Zorunluluk Halinin Sınıflandırılmasına İlişkin Teoriler 
 
404
aa3. Hukuka Uygunluk Sebebi ve Mazeret Sebebi Olan Zorunluluk Hali Arasındaki Farklar 
 
408
aaa1. Koşullara İlişkin Farklar 
 
408
aaa2. Sonuçlara İlişkin Farklar 
 
408
aaa3. Görüşümüz 
 
409
a2. Zorunluluk Halinin Koşulları 
 
413
aa1. Tehlikeye İlişkin Koşullar 
 
413
aaa1. Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Varlığı 
 
413
aaa2. Tehlikenin Bir “Hakka” Yönelik Olması 
 
415
aaa3. Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi 
 
416
aa2. Korunmaya İlişkin Koşullar 
 
417
aaa1. Tehlike ile Korunma Hareketi Arasında Nedensellik Bağının Olması 
 
417
aaa2. Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkanının Bulunmaması 
 
417
aaa3. İşlenen Fiil ile Tehlikenin Ağırlığı Arasında Oran Bulunması 
 
418
aaa4. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması 
 
419
a3. Zorunluluk Hali ve Meşru Savunmanın Karşılaştırılması 
 
419
ccc. Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilir Heyecan, Korku ya da Telaş Nedeniyle Aşılması (m.27/2) 
 
420
ddd. Cebir–Şiddet–Tehdit 
 
424
bb. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Haller 
 
428
aaa. Kusurluluğu Azaltan Neden: Haksız Tahrik 
 
428
a1. Genel Olarak 
 
428
a2. Haksız Tahrikin Uygulama Koşulları 
 
428
aa1. Tahriki Teşkil Eden Fiil Haksız Bir Fiil Olmalıdır 
 
428
aa2. Haksız Fiil Failde Hiddet veya Şiddetli Elem Etkisi Meydana Getirmelidir 
 
432
aa3. Suç, Bu Hiddet ve Şiddetli Elem Etkisi Altında İşlenmelidir 
 
433
aa4. Suç, Tahriki Oluşturan Haksız Eylemi Gerçekleştiren Kimseye Karşı İşlenmelidir 
 
434
a3. Haksız Tahrikin Varlığının Sonucu 
 
437
a4. Haksız Tahrikle İlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar 
 
438
bbb. Hata 
 
439
a1. Kavram 
 
439
a2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata 
 
441
aa1. Suçun Konusunda Hata 
 
442
aa2. Nedensellik Bağında Hata 
 
444
aa3. Suçun Maddi Unsurlarında Hatanın Sonuçları 
 
445
a3. Suçun Nitelikli Unsurlarında (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerde) Hata 
 
446
a4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere Ait Koşulların Varlığında Hata 
 
447
aa1. Genel Olarak 
 
447
aa2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata 
 
448
aaa1. Hukuka Uygunluk Sebebinin Varlığında Hata 
 
448
aaa2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata 
 
449
aa3. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Nedenlerde Hata 
 
452
a5. Şahısta Hata 
 
453
a6. Hedefte Sapma 
 
454
a7. Haksızlık Bilincinin Bulunmaması (Yasaklılık Yanılması) 
 
457
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR (TİPİKLİK DIŞINDA BULUNAN HUSUSLAR) 
 
461
A. Genel Olarak 
 
461
B. Ön Şartlar 
 
461
C. Cezalandırılabilme Şartları 
 
462
1. Tanım–Kavram 
 
462
2. Cezalandırılabilme Şartlarının Özelliklerinden Çıkan Sonuçlar 
 
463
D. Muhakeme Şartları 
 
465
İkinci Bölüm
 
 
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
 
 
§1. TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞ SUÇLAR 
 
467
I. GENEL OLARAK 
 
467
II. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMASININ NEDENİ 
 
468
III. TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI 
 
469
A. Ön Şart: Suç Tipinin Teşebbüse Elverişli Olması 
 
469
B. Suç İşleme Kastının Varlığı (Suç, Kasten İşlenen Suçlardan Olmalıdır) 
 
471
C. Suçun İcrasına Elverişli Hareketlerle Doğrudan Doğruya Başlamak 
 
471
1. Sübjektif Teori 
 
472
2. Objektif Teoriler 
 
473
D. Failin İşlemeyi Kastettiği Suçu Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlayamaması 
 
477
1. Genel Olarak 
 
477
2. Suçun Tamamlanması Kavramı 
 
478
3. Suçun Bitmesi Kavramı ve Teşebbüs ile İlişkisi 
 
478
IV. TEŞEBBÜS HALİNDE VERİLECEK CEZANIN BELİRLENMESİ 
 
479
V. İŞLENEMEZ SUÇA TEŞEBBÜS (ELVERİŞSİZ TEŞEBBÜS) 
 
481
A. Objektif Teori 
 
482
B. Sübjektif Teori 
 
482
C. Yeni Objektif Teori (Tehlike Teorisi) 
 
483
D. Etki Teorisi 
 
483
E. Görüşümüz 
 
484
VI. TEŞEBBÜSTE ÖZELLİK GÖSTEREN DİĞER BAZI HALLER 
 
487
VII. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 
 
488
§2. TAKSİRLİ SUÇLAR 
 
492
I. TAKSİR KAVRAMI 
 
492
II. TAKSİRİN TANIMI 
 
493
III. TAKSİRİN HUKUKİ ESASI 
 
494
IV. TAKSİRİN ÇİFTE FONKSİYONU ÖĞRETİSİ 
 
496
V. TAKSİRİN UNSURLARI 
 
497
A. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması 
 
498
B. Hareketin İradi Olması–Neticenin İstenmemiş Bulunması 
 
498
C. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemiş Olması 
 
498
D. Neticenin Öngörülebilir Olması 
 
500
E. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Varlığı 
 
500
VI. TAKSİR ŞEKİLLERİ 
 
502
VII. BİLİNÇLİ TAKSİR–BİLİNÇSİZ TAKSİR 
 
504
VIII. TAKSİRLİ SUÇLARA İŞTİRAK 
 
510
IX. TAKSİRLİ SUÇLARDA VERİLECEK CEZANIN BELİRLENMESİ 
 
511
X. TAKSİRLİ SUÇLARDA HAKSIZ TAHRİK 
 
512
XI. CEZA SORUMLULUĞUNUN KALKMASI 
 
512
§3. İHMALİ HAREKETLE İŞLENEN SUÇLAR 
 
515
I. KAVRAM 
 
515
II. GERÇEK İHMALİ SUÇLAR 
 
515
III. GERÇEK OLMAYAN İHMALİ SUÇLAR 
 
516
§4. NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR 
 
521
I. GENEL OLARAK 
 
521
II. TERİM–KAVRAM–TANIM–ÇEŞİTLERİ–KOŞULLARI 
 
522
A. Terim 
 
522
B. Kavram 
 
524
C. Tanım 
 
527
D. Çeşitleri 
 
527
E. Koşulları 
 
528
III. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN SUÇLARIN ANAYASAYA AYKIRILIĞI SORUNU 
 
529
Üçüncü Bölüm
 
 
SUÇLULARIN ÇOKLUĞU: FAİLLİK VE İŞTİRAK
 
 
§1. KAVRAM 
 
531
§2. HUKUKİ NİTELİK 
 
532
§3. SUÇA KATILANLARIN SORUMLULUĞU KONUSUNDAKİ SİSTEMLER 
 
533
§4. TCK’NIN KABUL ETTİĞİ SİSTEM 
 
535
I. GENEL OLARAK 
 
535
II. FAİLLİK VE ŞERİKLİK AYRIMI BAKIMINDAN İLERİ SÜRÜLEN TEORİLER 
 
536
A. Sübjektif Teori 
 
536
B. Objektif Teoriler 
 
536
1. Şekli Objektif Teori 
 
536
2. Maddi Objektif Teori 
 
536
3. Hakimiyet Teorisi 
 
536
III. FAİLLİK 
 
537
A. Birlikte (Müşterek) Faillik 
 
537
1. Genel Olarak 
 
537
2. TCK Anlamında Birlikte (Müşterek) Faillik 
 
539
B. Dolayısıyla Faillik (m. 37/2) 
 
542
IV. SUÇ ORTAKLIĞI (ŞERİKLİK) 
 
544
A. Suç Ortaklığının Koşulları 
 
544
1. Birden Çok Kişi (Fail) Tarafından Yapılan ve Aralarında Nedensel Bağlantı Bulunan Birden Çok Hareketin Varlığı (Objektif Koşul) 
 
544
2. Suça Katılma Kastı (İştirak İradesi) (Sübjektif Koşul) 
 
545
B. Suç Ortaklığı Halleri 
 
545
1. Azmettirme (m.38) 
 
545
a. Kavram 
 
545
b. Azmettirmede Ağırlatıcı Sebep (m.38/2) 
 
547
c. Muhbir Suç Ortağı (m.38/3) 
 
547
d. Ajan – Provokatör (Kışkırtıcı Ajan) 
 
548
aa. Genel Olarak 
 
548
bb. Ajan–Provokatörün Cezalandırılabilirliğine İlişkin Görüşümüz 
 
548
aaa. Gönüllü Vazgeçme Hükümleri Bakımından 
 
548
bbb. İşlenemez Suç Bakımından 
 
550
2. Yardım Etme 
 
550
a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek 
 
552
b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek 
 
552
c. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek 
 
552
d. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek 
 
552
e. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak 
 
552
f. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak 
 
553
V. BAĞLILIK KURALI: KARAR VERİLEN SUÇUN İŞLENMESİ 
 
553
A. Genel Olarak 
 
553
B. Karar Verilenden Başka Bir Suçun İşlenmesi 
 
556
C. Nitelikli Hallerin (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerin) Suç Ortaklarına Etkisi Sorunu 
 
557
1. Genel Olarak 
 
557
2. Nitelikli Hallerin (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerin) Suç Ortaklarına Etkisi Konusundaki Görüşümüz 
 
560
VI. ÖZGÜ SUÇLARDA İŞTİRAK (TCK m.40/2) 
 
561
VII. İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 
 
562
VII. İŞTİRAKE TEŞEBBÜSÜN MÜMKÜN OLUP OLMAYACAĞI SORUNU 
 
563
Dördüncü Bölüm
 
 
SUÇLARIN BİRLEŞMESİ (SUÇLARIN İÇTİMAI)–
 
 
YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)
 
 
§1. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ (SUÇLARIN İÇTİMAI) KAVRAMI 
 
565
I. BİLEŞİK SUÇ 
 
567
A. Genel Olarak 
 
567
B. Bileşik Suç Olarak Kabul Edilemeyen Haller 
 
569
II. ZİNCİRLEME SUÇ 
 
570
A. Tanım–Kavram 
 
570
B. Hukuki Esası 
 
570
C. Koşulları 
 
571
1. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi 
 
571
2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi 
 
572
3. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı (Suç İşleme Kararının Tekliği) 
 
574
4. Mağdurun Aynı (Tek) Kişi Olması 
 
577
D. Zincirleme Suçun Varlığının Sonuçları 
 
578
E. Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanamayacağı Suçlar 
 
579
F. Aynı Suçun Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille İşlenmesi (Aynı Nev’iden Fikri İçtima) 
 
580
III. FİKRİ İÇTİMA 
 
583
A. Terim–Kavram 
 
583
B. Hukuki Esası 
 
583
1. Suç Tekliği Görüşü 
 
584
2. Suç Çokluğu Görüşü 
 
584
C. Koşulları 
 
584
1. Tek Fiil 
 
584
2. Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması (Kanunun Değişik Hükümlerinin İhlali) 
 
589
D. Sonuçları 
 
591
§2. YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA) 
 
592
ÜÇÜNCÜ KİTAP
 
 
YAPTIRIM TEORİSİ
 
 
§1. CEZA KAVRAMI VE CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI 
 
599
I. CEZA KAVRAMI 
 
599
II. CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI 
 
599
A. Mutlak Teori: Cezanın Ödetme (Kefaret) Amacı 
 
600
B. Önleyici Teori: Cezanın Önleyici (Önleme) Amacı 
 
601
1. Özel Önleme 
 
601
2. Genel Önleme 
 
601
C. Karma Teori 
 
603
§2. CEZANIN NİTELİKLERİ 
 
603
§3. CEZANIN TÜRLERİ 
 
604
§4. TCK’DA YAPTIRIMLAR 
 
605
I. CEZALAR 
 
606
A. Hapis Cezaları 
 
606
1. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası 
 
606
2. Müebbet Hapis Cezası 
 
608
3. Süreli Hapis Cezası 
 
608
a. Kavram 
 
608
b. Kısa Süreli Hapis Cezası ve Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 
 
609
aa. Kısa Süreli Hapis Cezası 
 
609
bb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 
 
609
aaa. Terim–Hukuki Nitelik 
 
609
ccc. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Koşulları 
 
611
ddd. Çevirme Zorunluluğu 
 
614
eee. Çevirme Yasağı 
 
616
fff. Çevirmeye Konu Yaptırımlar 
 
617
a1. Adli Para Cezasına Çevirme 
 
617
a2. Tedbire Çevirme 
 
617
aa1. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderme 
 
617
aa2. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme 
 
620
aa3. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma 
 
621
aa4. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma 
 
622
aa5. Gönüllü Olarak Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma 
 
623
aa6. Çevrilen Ceza ve Tedbirlere Uymamanın Yaptırımı 
 
625
aa7. Önlemin Değiştirilmesi 
 
625
cc. Özel İnfaz Usulleri 
 
626
B. Adli Para Cezası 
 
634
1. Tanım–Kavram 
 
634
2. Para Cezasına İlişkin Sistemler 
 
635
3. TCK’da Para Cezası 
 
636
a. Kural 
 
636
b. İstisna 
 
638
4. Adli Para Cezasının İnfazı 
 
639
a. Adli Para Cezasının İnfaz Şekli 
 
639
b. Adli Para Cezasının İnfaz Usulü 
 
640
c. Adli Para Cezasının Ödenmemesi 
 
641
d. Çevirme Yasağı 
 
642
II. GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
 
643
A. Kavram–Tanım 
 
643
B. TCK’da Yer Alan Güvenlik Tedbirleri 
 
646
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
 
646
2. Müsadere 
 
657
a. Genel Olarak 
 
657
b. Tanım–Kavram 
 
658
aa. Tanım 
 
658
bb. Benzer Kavramlarla Mukayese 
 
659
c. Hukuki Nitelik 
 
660
d. Müsaderenin Çeşitleri 
 
660
e. Koşulları 
 
662
aa. Eşya Müsaderesinin Çeşitleri ve Koşulları 
 
662
aaa. Suçla İlgili Eşyanın Müsaderesi (TCK m. 54/1 ve 3) 
 
662
bbb. Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi (TCK m.54/4) 
 
665
bb. Eşdeğer Müsaderenin Koşulları (TCK m. 54/2) 
 
665
cc. Kazanç Müsaderesi (TCK m.55) 
 
666
aaa. Genel Olarak 
 
666
bbb. Kazanç Müsaderesinin Koşulları 
 
666
dd. Kaim Değerlerin Müsaderesinin Koşulları 
 
669
f. Usul Hükümleri 
 
670
3. Denetim 
 
672
C. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 
 
672
1. Danışmanlık Tedbiri (Yön. m.12) 
 
672
2. Eğitim Tedbiri (Yön. m.13) 
 
673
3. Bakım Tedbiri (Yön. m.14) 
 
674
4. Barınma Tedbiri (Yön. m.15) 
 
675
5. Sağlık Tedbiri (Yön. m.16) 
 
676
D. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
 
677
E. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular 
 
679
1. Kavram 
 
679
2. Hukuki Nitelik 
 
679
3. Koşulları 
 
680
a. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması 
 
680
b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi 
 
682
4. Tekerrürde Süre 
 
683
5. Tekerrürün Sonuçları 
 
684
6. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararının İnfazı 
 
686
7. Özel Tehlikeli Suçlular 
 
687
F. Sınır Dışı Edilme 
 
690
G. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 
 
692
1. İznin İptali 
 
693
2. Müsadere 
 
694
3. Hakimin Takdir Yetkisi 
 
695
§5. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 
 
695
I. CEZANIN BELİRLENMESİ 
 
696
A. Genel Olarak 
 
696
B. Ceza Türünün Belirlenmesi 
 
697
C. Temel Cezanın Belirlenmesi 
 
697
1. Genel Olarak 
 
697
2. Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar 
 
700
a. Suçun İşleniş Biçimi 
 
700
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar 
 
701
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer 
 
701
d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri 
 
701
e. Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı 
 
702
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı 
 
704
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki 
 
705
h. Kriterlerin Genel Değerlendirmesi 
 
706
3. Olası Kast ve Bilinçli Taksirin Dikkate Alınması 
 
707
4. Nitelikli Hallerin Varlığı 
 
708
D. Sonuç Cezanın Belirlenmesi 
 
712
E. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırlarının Aşılmaması 
 
713
F. Cezanın Hesaplanması 
 
714
1. Hapis Cezasının Hesaplanması 
 
714
2. Adli Para Cezasının Hesaplanması 
 
715
G. Cezaların İçtimaı (Birleştirilmesi) 
 
716
1. Genel Olarak 
 
716
2. Cezaların İçtimaı Sistemleri 
 
717
3. Cezaların İçtimaı Kuralları 
 
718
4. İçtima Kurallarını Uygulama Yetkisi 
 
719
II. CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 
 
720
A. Cezanın Bireyselleştirilmesi Kavramı 
 
720
B. Cezanın Bireyselleştirilmesi Araçları 
 
720
1. Takdiri İndirim Nedenleri 
 
720
2. Mahsup 
 
727
a. Genel Olarak 
 
727
b. Hukuki Esası 
 
728
c. Mahsup Hükümlerinin Uygulanış Şekli 
 
728
d. Adli Kontrol ve Mahsup 
 
730
e. Yurtdışında Geçen Sürenin Mahsubu 
 
731
f. Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucu Geçirilmiş Sürenin Hapsen Tazyik Yaptırımından Mahsup Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu 
 
731
3. Hapis Cezasının Ertelenmesi 
 
731
a. Tanım–Kavram 
 
731
b. Koşulları 
 
732
aa. İşlenen Suçtan Dolayı Verilecek Ceza Hapis Cezası Olmalı ve Belli Ağırlıkta Bulunmalıdır 
 
733
bb. Sanık Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olmalıdır 
 
735
cc. Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması Gerekir 
 
737
c. Erteleme Kararı 
 
739
d. Ertelemenin Koşula Bağlanması 
 
739
e. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik 
 
741
aa. Denetim Süresi 
 
742
bb. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler 
 
742
cc. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri 
 
743
f. Ertelemenin Sonucu 
 
745
g. Ertelemenin Düşmesi 
 
745
DÖRDÜNCÜ KİTAP
 
 
DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER
 
 
§1. GENEL OLARAK 
 
749
§2. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER 
 
751
I. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ 
 
751
A. Genel Olarak 
 
751
B. Sanığın Ölümü 
 
751
C. Hükümlünün Ölümü 
 
752
D. Mağdurun Ölümü 
 
753
II. AF 
 
753
A. Genel Olarak 
 
753
B. Affın Çeşitleri 
 
755
1. Genel Af 
 
755
2. Özel Af 
 
755
C. Cumhurbaşkanınca Af 
 
756
D. Dolaylı Af 
 
757
III. ZAMANAŞIMI 
 
757
A. Genel Olarak 
 
757
B. Dava Zamanaşımı 
 
758
1. Dava Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar 
 
760
2. Dava Zamanaşımı Süresinin Kısalması 
 
761
3. Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi 
 
762
a. Genel Olarak 
 
762
b. Yeniden Yargılamayı Gerektiren Hallerde Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi 
 
764
c. Lehe Hükmün Belirlenmesi ve Uygulanması Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından Dava Zamanaşımı 
 
767
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlaması 
 
767
a. Genel Olarak 
 
767
b. Bazı Suçlar Bakımından Dava Zamanaşımı Sürelerinin Başlamasına İlişkin Özel Düzenlemeler 
 
769
aa. Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu (TCK m.230/1, 2, 3) 
 
770
bb. İftira Suçu (TCK m.267) 
 
770
5. Dava Zamanaşımının Durması 
 
770
a. İzin – Karar 
 
770
aa. İzin 
 
771
bb. Karar 
 
771
b. Bekletici Mesele 
 
772
c. Kaçaklık Kararı 
 
773
d. TCK Dışındaki Bazı Kanunlarda Zamanaşımının Durmasına İlişkin Hükümler 
 
773
aa. Uzlaşma (CMK m.253 – 255) 
 
773
bb. Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi (CMK m.171/2 vd.) 
 
773
cc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK. m.231/5 vd.) 
 
774
dd. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Çocuk Hakkında Açılacak Kamu Davasının Ertelenmesi (ÇKK m.19) 
 
774
ee. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (ÇKK m.23) 
 
774
ff. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Bakımından Geri Bırakma (m.20) 
 
775
gg. Bankacılık Kanunu Bakımından Dosyanın Bilirkişiye Tevdii (m.165) 
 
775
6. Dava Zamanaşımının Kesilmesi 
 
775
a. Kesilme Halinde Dava Zamanaşımının Uzaması 
 
778
b. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Şeriklere Etkisi 
 
778
C. Ceza Zamanaşımı 
 
779
1. Genel Olarak 
 
779
2. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Ceza Zamanaşımı Süresinin Tespiti 
 
780
3. Farklı Türde Cezalar İçeren Hükümlerde Ceza Zamanaşımı Süresinin Değerlendirilmesi 
 
780
4. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kısalması 
 
781
5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlaması 
 
781
a. Hükmün Kesinleşmesi 
 
781
b. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi 
 
782
6. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar 
 
783
7. Ceza Zamanaşımının Durması 
 
785
8. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları 
 
785
9. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi 
 
786
10. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri 
 
786
a. Genel Olarak 
 
786
b. Hükmün İnfazı İçin Tebligat Yapılması 
 
786
c. Hükmün İnfazı Amacıyla Yakalama Yapılması 
 
788
d. Mahkumun Yeni Bir Suç İşlemesi 
 
788
11. Kesilmenin Etkisi 
 
789
12. Ceza Zamanaşımının Sonuçları 
 
789
D. Müsadere Zamanaşımı 
 
790
E. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması 
 
790
IV. ŞİKAYETTEN VAZGEÇME 
 
791
V. ÖNÖDEME 
 
792
A. Genel Olarak 
 
792
B. Önödeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar 
 
793
VI. UZLAŞTIRMA 
 
797
§3. DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ 
 
797
BEŞİNCİ KİTAP
 
 
KOŞULLU SALIVERİLME – ADLİ SİCİL VE
 
 
HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ
 
 
§1. KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLA SALIVERME–MEŞRUTEN TAHLİYE) 
 
799
I. TANIM–KAVRAM 
 
799
II. KOŞULLARI 
 
799
A. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması 
 
799
B. İyi Hal 
 
803
III. KOŞULLU SALIVERİLMEYE KARAR VERECEK MAKAM 
 
805
IV. KOŞULLU SALIVERİLME YASAĞI 
 
806
V. DENETİM SÜRESİ–DENETİMLİ SERBESTLİK 
 
807
A. Uzman Kişi Görevlendirme 
 
809
B. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler 
 
809
C. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması 
 
813
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller 
 
813
2. Geri Alınmanın Sonucu 
 
815
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam 
 
815
D. Koşullu Salıverilmenin Sonucu 
 
815
§2. ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ 
 
815
Kaynakça 
 
823
Kavramlar Dizini 
 
853
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
582,00   
582,00   
2
291,00   
582,00   
3
194,00   
582,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
582,00   
582,00   
2
291,00   
582,00   
3
194,00   
582,00   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
582,00   
582,00   
2
291,00   
582,00   
3
194,00   
582,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
582,00   
582,00   
2
291,00   
582,00   
3
194,00   
582,00   
Kapat