Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Veli Özer Özbek

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
1224
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750271991
Boyut
16x24
Baskı
16
Çeviren
0000-00-00155,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 155 puan kazanacaksınız)
   155

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Doç. Dr. Koray DOĞAN

 

Konu Başlıkları
- Uluslararası Suçlar – Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
- Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
- Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
- Hürriyete Karşı Suçlar
- Şerefe Karşı Suçlar
- Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
- Malvarlığına Karşı Suçlar
- Genel Tehlike Yaratan Suçlar
- Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
- Kamu Güvenine Karşı Suçlar
- Genel Ahlaka Karşı Suçlar
- Aile Düzenine Karşı Suçlar
- Ekonomi, Sanayi ve Ticarete Karşı Suçlar
- Bilişim Alanında Suçlar
- Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
Adliyeye Karşı Suçlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onaltıncı Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 55
Ceza Özel Hukukunun Anlamı ve Kitabın Yapısı 57
Birinci Kısım
ULUSLARARASI SUÇLAR
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ
§1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI (TCK m.79) 59
I. Uluslararası Suç Kavramı ve Benzer Kavramlarla Karşılaştırma 59
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 62
III. Suçun Maddi Unsurları 63
A. Suçun Hukuki Konusu 63
B. Fail ve Mağdur 65
1. Fail 65
2. Mağdur 66
C. Eylem 67
1. Hareket 67
a. Genel Olarak 67
b. Bir Yabancıyı Yasal Olmayan Yollarla Ülkeye Sokmak 68
c. Türk Vatandaşı veya Yabancının Yasal Olmayan Yollarla Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlamak 71
d. Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama 73
2. Netice 74
a. Bir Yabancıyı Yasal Olmayan Yollarla Ülkeye Sokmak Bakımından 74
b. Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama Bakımından 75
c. Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama Bakımından 75
D. Suça Etki Eden Haller 76
1. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 76
2. Suçun, Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması 78
3. Suçun Mağdurların Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakılarak İşlenmesi 79
4. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 79
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 79
V. Suçun Manevi Unsuru 80
A. Genel Olarak 80
B. Doğrudan Doğruya veya Dolaylı Olarak Maddi Menfaat Elde Etmek Özel Kastı 80
C. Zorunluluk Hali 82
VI. Teşebbüs 83
VII. Suçluların Çokluğu (İştirak) 84
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 86
IX. Muhakeme 87
A. Soruşturma ve Kovuşturma 87
B. Yer Bakımından Yetki (Yetkili Mahkeme) 88
C. Madde Bakımından Yetki (Görevli Mahkeme) 89
§2. İNSAN TİCARETİ (TCK m.80) 89
I. Genel Olarak 89
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 90
III. Suçun Maddi Unsurları 91
A. Fail – Mağdur 91
1. Fail 91
2. Mağdur 91
B. Eylem 92
1. Araç Fiiller 92
2. Asıl Fiiller 96
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 98
V. Suçun Manevi Unsuru 98
VI. Teşebbüs 99
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 99
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 99
A. Zincirleme Suç Hükümleri 99
B. Diğer Suç Tipleri İle Olan İçtima İlişkileri 100
1. Fuhuş (TCK m.227) 100
2. Göçmen Kaçakçılığı Suçu (TCK m.79) 101
3. Cebir (TCK m.108) – Tehdit (TCK m.106) – Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (TCK m.109) Suçları 102
4. Eziyet Suçu (TCK m.96) 102
5. Belgede Sahtecilik Suçları (TCK m.204 vd.) 103
6. Organ veya Doku Ticareti Suçu (TCK m.91) 103
7. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK m.117) 103
8. Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu (TCK m.103) 103
9. Dilencilik suçu (TCK m.229) 104
IX. Muhakemesi 104
İkinci Kısım
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
HAYATA KARŞI SUÇLAR
§1. KASTEN ÖLDÜRME (TCK m.81) 105
I. Genel Olarak 105
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 106
III. Suçun Maddi Unsurları 106
A. Suçun Hukuki Konusu 106
B. Fail–Mağdur 106
1. İnsan Olma Şartı 107
2. Canlı Olmak Şartı 108
C. Eylem 110
1. Hareket 110
2. Netice 111
3. Nedensellik Bağlantısı 111
a. Genel Olarak 111
b. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar 112
aa. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu 112
bb. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi 113
cc. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması 113
dd. Öne Geçen Sebep 113
ee. Alternatif Nedensellik (Çift Nedensellik) 114
ff. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi) 115
gg. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik) 115
c. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi 116
aa. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik) 116
bb. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler) 119
cc. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının/İlişkisinin Bulunmaması) 119
dd. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması 119
ee. Varsayıma Dayalı Nedensellik 120
D. Suça Etki Eden Haller 120
1. Suçun Tasarlanarak İşlenmesi 120
2. Suçun Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi 123
3. Suçun, Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi 126
4. Suçun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş, Boşandığı Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 127
5. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 130
6. Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı Öldürme 132
7. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme 133
8. Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla 135
9. Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Öldürme 136
10. Kan Gütme Saikiyle Öldürme 137
11. Töre Saikiyle Öldürme 139
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 141
A. Genel Olarak 141
B. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 145
V. Suçun Manevi Unsuru 146
VI. Teşebbüs 154
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 156
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 160
IX. Yaptırım 161
X. Zamanaşımı 162
XI. Muhakeme 162
§2. KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ (TCK m.83) 162
I. Genel Olarak 162
II. Suçun Maddi Unsurları 164
A. Eylem 164
1. Hareket–Netice 164
a. Kişinin Belli Bir İcrai Davranışta Bulunmak Hususunda Kanunî Düzenlemelerden veya Sözleşmeden Kaynaklanan Bir Yükümlülüğünün Bulunması 165
b. Kişinin Önceden Gerçekleştirdiği Davranışın Başkalarının Hayatı ile İlgili Olarak Tehlikeli Bir Durum Oluşturması 166
c. Neticeye Engel Olma İmkan ve İhtimalinin Varlığı 167
2. Nedensellik Bağlantısı Sorunu 167
B. Suça Etki Eden Haller 167
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 168
IV. Manevi Unsur 170
V. Teşebbüs 171
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 172
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 172
VIII. Yaptırım 172
IX. Muhakeme 173
§3. İNTİHARA YÖNLENDİRME (TCK m.84) 173
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 174
II. Suçun Maddi Unsurları 174
A. Fail–Mağdur 174
B. Eylem 174
C. Suça Etki Eden Haller 179
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 180
IV. Suçun Manevi Unsuru 180
V. Teşebbüs 181
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 181
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 182
VIII. Yaptırım 183
IX. Muhakeme 183
§4. TAKSİRLE ÖLDÜRME (TCK m.85) 183
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 183
II. Suçun Maddi Unsurları 183
A. Fail–Mağdur 183
B. Eylem 184
C. Suça Etki Eden Haller 188
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 188
IV. Suçun Manevi Unsuru 188
V. Cezalandırılmaya Engel Olan Şahsi Sebepler 192
VI. Teşebbüs 193
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 193
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 194
IX. Yaptırım 195
X. Muhakeme 196
İkinci Bölüm
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§1. KASTEN YARALAMA (TCK m.86–87) 199
I. Benzer Suçlarla Karşılaştırma 199
A. Cebir Suçu 199
B. Tehdit Suçu 200
C. İşkence Suçu 200
D. Eziyet Suçu 201
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 201
III. Suçun Maddi Unsurları 202
A. Fail–Mağdur 202
B. Eylem 203
C. Suça Etki Eden Haller 206
1. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller 208
a. Mağdurun Sıfatından Kaynaklanan Sebepler 208
aa. Kasten Yaralamanın Üstsoya, Altsoya, Eşe, Boşandıığı Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 208
bb. Kasten Yaralamanın Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 208
cc. Kasten Yaralamanın Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 209
dd. Kasten Yaralamanın Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 210
ee. Kasten Yaralamanın Silahla İşlenmesi 210
b. Failden Kaynaklanan Sebep: Canavarca his 214
c. Neticeden Kaynaklanan Sebepler: Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama 215
aa. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Ortaya Çıkan Birinci Grup Neticeler (m.87/1) 216
aaa. Kasten Yaralamanın Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Neden Olması 216
bbb. Kasten Yaralamanın Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa Neden Olması 218
ccc. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yüzünde Sabit İze Neden Olması 219
ddd. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olması 220
eee. Kasten Yaralamanın Mağdurun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Neden Olması 222
bb. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada İkinci Grup Neticeler (m.87/2) 222
aaa. Kasten Yaralamanın Mağdurun İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması 222
bbb. Kasten Yaralamanın Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Yitirilmesine Neden Olması 224
ccc. Kasten Yaralamanın Mağdurun Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolmasına Neden Olması 224
ddd. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olması 225
eee. Kasten Yaralamanın Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesine Neden Olması 226
cc. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Üçüncü Grup Neticeler (m.87/3) 226
dd. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Dördüncü Netice: Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi (m.87/4) 227
d. Aynı Eylemde Birden Fazla Nitelikli Halin Bir Arada Gerçekleşmesi 230
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal: Fiilin Kişi Üzerindeki Etkisinin Basit Bir Tıbbi Müdahaleyle Giderilebilecek Ölçüde Hafif Olması 232
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 232
V. Suçun Manevi Unsuru 233
VI. Teşebbüs 235
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 236
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 237
IX. Muhakemesi 238
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 238
B. Görevli Mahkeme 239
§2. TAKSİRLE YARALAMA (TCK m.89) 240
§3. İNSAN ÜZERİNDE DENEY (TCK m.90) 241
I. Genel Olarak 241
II. İnsan Üzerinde Deney ve Deneme 243
A. Deney ve Deneme Kavramları 243
B. İyileştirme Amaçlı Denemeler 245
C. Bilimsel Deneyler 245
1. Genel Olarak 245
2. Bilimsel Deneylerle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Belgeler 246
a. Türk Hukukundaki Yasal Düzenlemeler 246
b. Uluslararası Belgeler 247
III. İnsan Üzerinde Deney Yapma Suçları 248
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 248
B. Suçun Maddi Unsurları 249
1. Fail–Mağdur 249
2. Eylem 252
a. Hareket 252
b. Netice 252
aa. Genel Olarak 252
bb. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Deney 253
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 254
D. Manevi Unsur 257
E. Teşebbüs 257
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 257
G. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 257
H. Yaptırım 258
I. Muhakemesi 258
VI. İnsan Üzerinde Tedavi Amaçlı Deneme Yapma Suçu 258
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 258
B. Suçun Maddi Unsurları 259
1. Fail–Mağdur 259
2. Eylem 259
a. Hareket 259
b. Netice 259
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 260
D. Manevi Unsur 260
E. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)– Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 261
F. Yaptırım 261
G. Muhakemesi 261
§4. ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ (TCK m.91) 261
I. Genel Olarak 261
II. Yaşayan Bir Kişiden Organ veya Doku Almak (m.91/1) 263
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 263
B. Suçun Maddi Unsurları 263
1. Suçun Hukuki Konusu 263
2. Fail–Mağdur 264
3. Eylem 264
a. Genel Olarak 264
b. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Organ ya da Doku Alma 267
4. Suça Etki Eden Haller 267
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 267
D. Suçun Manevi Unsuru 268
E. Teşebbüs 268
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 268
G. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 268
H. Yaptırım 268
I. Muhakemesi 269
III. Ölüden Organ veya Doku Almak (m.91/2) 269
VI. Organ veya Doku Ticareti (m.91/3) 271
A. Genel Olarak 271
B. Suça Etki Eden Hal–Şahsi Cezasızlık Sebebi 272
C. Suç Sonrası Pişmanlık 272
D. Yaptırım 273
V. Organ veya Doku Saklamak, Nakletmek veya Aşılamak (m.91/5) 273
VI. Organ veya Doku Teminine Yönelik Olarak İlan veya Reklam Vermek veya Yayınlamak (m.91/6) 274
Üçüncü Bölüm
İŞKENCE VE EZİYET
§1. İŞKENCE (TCK m.94) 275
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 276
II. Suçun Maddi Unsurları 277
A. Fail–Mağdur 277
B. Eylem 278
C. Suça Etki Eden Haller 282
1. TCK m. 94 Açısından 282
2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence 283
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 285
IV. Suçun Manevi Unsuru 285
V. Teşebbüs 286
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 286
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 286
VIII. Zamanaşımı 287
IX. Muhakemesi 288
X. İşkence ve Delil Yasakları 288
§2. EZİYET (TCK m.96) 288
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 288
II. Suçun Maddi Unsurları 288
A. Fail–Mağdur 288
B. Eylem 289
C. Suça Etki Eden Haller 290
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 292
IV. Suçun Manevi Unsuru 292
V. Teşebbüs 292
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 292
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 292
VIII. Muhakemesi 293
Dördüncü Bölüm
KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
§1. TERK (TCK m.97) 295
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 295
II. Suçun Maddi Unsurları 295
A. Fail–Mağdur 295
B. Eylem 296
C. Suça Etki Eden Haller 298
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 298
IV. Suçun Manevi Unsuru 298
V. Teşebbüs 298
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 298
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 299
VIII. Muhakemesi 299
§2. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (TCK m.98) 299
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 299
II. Suçun Maddi Unsurları 299
A. Fail–Mağdur 299
B. Eylem 300
C. Suça Etki Eden Haller 300
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 300
IV. Suçun Manevi Unsuru 300
V. Teşebbüs 301
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 301
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 301
VIII. Muhakemesi 301
Beşinci Bölüm
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
§1. ÇOCUK DÜŞÜRTME (TCK m.99) 303
I. Genel Olarak 303
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 303
III. Suçun Maddi Unsurları 304
A. Suçun Hukuki Konusu 304
B. Fail–Mağdur 304
C. Eylem 305
D. Suça Etki Eden Haller 306
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 307
V. Suçun Manevi Unsuru 309
VI. Cezasızlık Nedeni 311
VII. Teşebbüs 311
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 312
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 312
X. Muhakemesi 313
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 313
B. Görevli Mahkeme 313
§2. ÇOCUK DÜŞÜRME (TCK m.100) 314
I. Genel Olarak 314
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 314
III. Suçun Maddi Unsurları 314
A. Suçun Konusu 314
B. Fail–Mağdur 314
C. Eylem 315
D. Suça Etki Eden Haller 315
E. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 315
IV. Suçun Manevi Unsuru 315
V. Teşebbüs 316
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 316
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 317
VIII. Muhakemesi 317
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 317
B. Görevli Mahkeme 317
Altıncı Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
§1. CİNSEL SALDIRI (TCK m.102) 319
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 321
II. Suçun Maddi Unsurları 322
A. Suçun Hukuki Konusu 322
B. Fail–Mağdur 322
C. Eylem 323
a. Genel Olarak 323
b. Basit Cinsel Saldırı (TCK m.102/1 – Birinci Cümle) 326
c. Sarkıntılık Suretiyle Cinsel Saldırı (Hafif Cinsel Saldırı) – (TCK m.102/1 – İkinci Cümle) 328
d. Nitelikli Cinsel Saldırı (TCK m.102/2) 330
D. Suça Etki Eden Haller 334
a. Genel Olarak 334
b. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 334
c. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 336
d. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi 336
e. Suçun Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 337
f. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 338
g. Suç Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü (TCK m.102/5) 338
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 339
IV. Suçun Manevi Unsuru 340
V. Teşebbüs 341
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 343
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 346
VIII. Yaptırım 346
IX. Muhakeme 349
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 349
B. Görevli – Yetkili Mahkeme 350
§2. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (TCK m.103) 350
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 351
II. Suçun Maddi Unsurları 351
A. Suçun Hukuki Konusu 351
B. Fail–Mağdur 351
a. Fail 351
b. Mağdur 352
C. Eylem 355
a. Genel Olarak 355
b. İstismar Kavramı 356
c. İstismar Fiillerinin Vücuda Temasa Dayalı Olup Olmaması Sorunu 359
d. Sarkıntılık Suretiyle Cinsel İstismar (Hafif Cinsel İstismar) – (TCK m.103/1 – İkinci Cümle) 361
D. Suça Etki Eden Haller 363
a. Genel Olarak 363
b. TCK m.103/3–(a) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Birden Fazla Kişiyle Birlikte İşlenmesi 364
c. TCK m.103/3–(b) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 364
d. TCK m.103/3–(c) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Belirli Bir Akrabalık İlişkisi İçinde Bulunan Kişilere Karşı veya Bu Kişiler Tarafından İşlenmesi 364
e. TCK m.103/3–(d) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Belirli Sıfatları Haiz Olan ve Çeşitli Hizmet Veren veya Yükümlülük Altında Bulunanlar Tarafından İşlenmesi 365
f. TCK m.103/3–(e) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 365
g. TCK m.103/4’te Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Cinsel İstismarın, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi İşlenmesi 366
h. TCK m.103/6’te Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Cinsel İstismar Suçu Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü 367
ı. Mağdurun On İki Yaşını Tamamlamamış Olması 367
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 368
IV. Suçun Manevi Unsuru 368
V. Teşebbüs 369
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 369
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 370
VIII. Yaptırım 371
IX. Muhakemesi 372
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 372
B. Vasi Tayini 373
C. Görevli – Yetkili Mahkeme 373
§3. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (TCK m.104) 373
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 374
II. Suçun Maddi Unsurları 375
A. Suçun Hukuki Konusu 375
B. Fail–Mağdur 375
1. Fail 375
2. Mağdur 378
C. Eylem 379
D. Suça Etki Eden Haller 381
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 382
IV. Suçun Manevi Unsuru 383
V. Teşebbüs 383
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 384
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 384
VIII. Muhakemesi 385
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 385
B. Görevli – Yetkili Mahkeme 386
§4. CİNSEL TACİZ (TCK m.105) 387
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 387
II. Suçun Maddi Unsurları 388
A. Suçun Hukuki Konusu 388
B. Fail–Mağdur 388
C. Eylem 389
D. Suça Etki Eden Haller 392
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 394
IV. Suçun Manevi Unsuru 394
V. Teşebbüs 395
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 395
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 395
VIII. Muhakemesi 396
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 396
B. Görevli – Yetkili Mahkeme 397
C. Davaya Katılma 397
Yedinci Bölüm
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
§1. TEHDİT (TCK m.106) 399
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 399
II. Suçun Maddi Unsurları 399
A. Fail – Mağdur 399
B. Eylem 400
C. Suça Etki Eden Haller 403
1. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Hal 403
2. Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Haller 404
a. Suçun Silahla İşlenmesi 404
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi 405
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 406
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 406
e. Suçun Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenmesi 407
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 407
IV. Suçun Manevi Unsuru 408
V. Teşebbüs 409
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 410
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 410
VIII. Muhakemesi 412
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları 412
B. Görevli Mahkeme 412
§2. ŞANTAJ (TCK m.107) 413
I. Benzer Suçlardan Farkı 413
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 414
III. Suçun Maddi Unsurları 415
A. Fail – Mağdur 415
B. Eylem 415
1. Mağduru Kanuna Aykırı veya Yükümlü Olmadığı Bir Şeyi Yapmaya veya Yapmamaya Zorlamak (m.107/1) 416
2. Mağduru Haksız Çıkar Sağlamaya Zorlamak (m.107/1) 416
3. Mağdurun Şeref veya Saygınlığına Zarar Verecek Nitelikteki Hususların Açıklanacağı veya İsnat Edileceği Tehdidinde Bulunmak (m.107/2) 417
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 418
V. Suçun Manevi Unsuru 418
VI. Teşebbüs 419
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 419
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 419
IX. Muhakemesi 419
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları 419
B. Şantaj Suçuna İlişkin Delillerin Saklanması Sorunu 419
C. Görevli Mahkeme 420
§3. CEBİR (TCK m.108) 420
I. Korunan Hukuki Değer 420
II. Suçun Maddi Unsurları 421
A. Fail – Mağdur 421
B. Eylem 421
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 422
IV. Suçun Manevi Unsuru 423
V. Teşebbüs 423
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 423
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 423
VIII. Yaptırım ve Muhakeme 424
A. Yaptırım 424
B. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları – Görevli Mahkeme 424
§4. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (TCK m.109) 424
I. Korunan Hukuki Değer 424
II. Suçun Maddi Unsurları 425
A. Fail – Mağdur 425
B. Eylem 426
1. Mağdurun Bir Yere Gitme Hürriyetinden Yoksun Bırakılması 427
2. Mağdurun Bir Yerde Kalma Hürriyetinden Yoksun Bırakılması 427
C. Suça Etki Eden Haller 427
1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılması 428
2. Üçüncü Fıkrada Düzenlenen Nitelikli Haller 428
a. Suçun Silahla İşlenmesi 428
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 429
c. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 429
d. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 430
e. Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe ya da Boşanmış Eşe Karşı İşlenmesi 430
f. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 430
g. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi 430
h. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Şekilleri 431
aa. Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması 431
bb. Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Gerçekleşmesi 431
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 432
IV. Suçun Manevi Unsuru 434
V. Cezayı Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık 434
VI. Teşebbüs 435
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 436
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 437
IX. Muhakemesi 438
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları 438
B. Görevli Mahkeme 438
§5. KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ (TCK m.116) 438
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 438
II. Suçun Maddi Unsurları 439
A. Suçun Hukuki Konusu 439
1. Konut 439
2. Eklenti 440
3. İşyerleri ve Eklentileri 442
B. Fail–Mağdur 443
C. Eylem 444
1. Girmek ve Çıkmamak 444
2. Rızanın Bulunmaması–Rızaya Aykırılık 445
D. Suça Etki Eden Haller 449
1. TCK m.116/4’te Yer Alan Ağırlatıcı Sebepler 449
a. Suçun Cebir veya Tehdit Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 449
b. Suçun Gece Vakti İşlenmesi 450
2. TCK m.119’da Yer Alan Ağırlatıcı Sebepler 450
a. Suçun Silâhla İşlenmesi 450
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi 451
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 451
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 451
e. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 451
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 452
IV. Suçun Manevi Unsuru 452
V. Teşebbüs 453
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 454
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 454
VIII. Muhakemesi 455
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 455
B. Görevli Mahkeme 456
§6. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ (TCK m.117) 456
I. İş ve Çalışma Hürriyeti Kavramı 456
II. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu 457
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 457
B. Suçun Maddi Unsurları 458
1. Fail–Mağdur 458
2. Eylem 458
3. Suça Etki Eden Haller 463
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 465
D. Suçun Manevi Unsuru 465
E. Teşebbüs 465
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 465
G. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 466
H. Muhakemesi 467
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 467
2. Görevli Mahkeme 467
III. Sömürü Suçu 467
A. Korunan Hukuki Değer 467
B. Suçun Maddi Unsurları 468
1. Fail–Mağdur 468
2. Eylem 468
3. Suça Etki Eden Haller 471
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 471
D. Suçun Manevi Unsuru 471
E. Teşebbüs 471
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 471
G. Suçluların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 471
H. Muhakemesi 472
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 472
2. Görevli Mahkeme 472
IV. Sömürmek İçin Tedarik, Sevk veya Nakil Etmek 472
V. Ücretleri Azaltıp Çoğaltmaya, Anlaşma İçeriğini Değiştirmeye Zorlama ve İşin Durmasına, Sona Ermesine Neden Olma 474
A. Korunan Hukuki Değer 474
B. Suçun Maddi Unsurları 474
1. Fail–Mağdur 474
2. Eylem 474
3. Suça Etki Eden Haller 476
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 476
D. Suçun Manevi Unsuru 476
E. Teşebbüs 477
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 477
G. Suçluların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 477
H. Muhakemesi 477
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 477
2. Görevli Mahkeme 477
§7. AYIRIMCILIK VE NEFRET (TCK m.122) 477
I. Genel Olarak 477
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 479
III. Suçun Maddi Unsurları 480
A. Fail–Mağdur 480
B. Eylem 481
1. Genel Olarak 481
2. Bir Kişiye Kamuya Arz Edilmiş Olan Bir Taşınır veya Taşınmaz Malın Satılmasını, Devrini veya Kiraya Verilmesini Engellemek 481
3. Bir kişinin Kamuya Arz Edilmiş Belli Bir Hizmetten Yararlanmasını Engellemek 482
4. Bir Kişinin İşe Alınmasını Engellemek 482
5. Kişinin Olağan Bir Ekonomik Etkinlikte Bulunmasını Engellemek 483
C. Suçun Nitelikli Unsurları 483
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 483
V. Suçun Manevi Unsuru 483
VI. Teşebbüs 484
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 484
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 484
IX. Muhakemesi 484
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 484
B. Görevli Mahkeme 485
§8. KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA (TCK m.123) 485
I. Korunan Hukuki Değer 485
II. Suçun Maddi Unsurları 485
A. Fail–Mağdur 485
B. Eylem 485
C. Suça Etki Eden Haller 487
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 487
IV. Suçun Manevi Unsuru 487
V. Teşebbüs 487
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 488
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 488
VIII. Muhakemesi 488
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 488
B. Görevli Mahkeme 488
§9. HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ (TCK m.124) 489
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 489
II. Suçun Maddi Unsurları 489
A. Suçun Hukuki Konusu 489
B. Fail–Mağdur 489
C. Eylem 489
D. Suça Etki Eden Haller 493
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 493
IV. Suçun Manevi Unsuru 494
V. Teşebbüs 494
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 494
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 494
VIII. Yaptırım 495
IX. Muhakemesi 495
Sekizinci Bölüm
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
§1. HAKARET (TCK m.125) 497
I. Genel Olarak 497
II. Şerefe Karşı Suçlar (Genel Hakaret Suçu) 498
A. Çeşitleri 498
1. Huzurda Hakaret 498
2. Gıyapta Hakaret 499
B. Suçla Korunan Hukuki Değer 501
C. Suçun Maddi Unsurları 501
1. Fail–Mağdur 501
2. Eylem 505
3. Suç Etki Eden Haller 511
a. Ağırlatıcı Sebepler (Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Haller) 511
aa. Madde 125/3 de Düzenlenen Haller 511
aaa. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi 512
bbb. Suçun Kişinin Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi 512
ccc. Suçun Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi 513
bb. Madde 125/4’te Düzenlenen Hal: Suçun Alenen İşlenmesi 513
b. Hafifletici Sebepler (Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller) 513
D. Hukuka Aykırılık Unsuru 514
1. Eleştiri Hakkı 514
2. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı 517
E. Manevi Unsur 520
F. Şahsi Cezasızlık Sebepleri–Cezayı Kaldıran Haller 521
1. İspat Hakkının Kullanılması 522
a. Genel Olarak 522
b. İspat Hakkının Kabul Edildiği Haller (İsnadın İspatı) 522
2. Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi 524
3. Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi 525
4. Hakaret Suçunun Karşılıklı Olarak İşlenmesi 526
G. Teşebbüs 527
Ğ. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 528
H. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 528
I. Muhakeme 529
1. Şikayet 529
2. Dava süresi 529
3. Uzlaşma 530
4. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 530
5. Görevli Mahkeme 531
6. Delil Yasağı 531
7. 6352 sayılı Kanundan Sonraki Durum 531
İ. Yaptırım 532
III. Kişinin Hatırasına Hakaret 532
A. Genel Olarak 532
B. Ölünün Hatırasına Hakaret 534
C. Ölüleri Tahkir 534
1. Suçun Maddi Unsurları 534
a. Suçla Korunan Hukuki Değer–Suçun Hukuki Konusu 534
b. Fail 535
c. Eylem 535
d. Suça Etki Eden Haller 536
2. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 536
3. Suçun Manevi Unsuru 536
4. Teşebbüs 536
5. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 536
Dokuzuncu Bölüm
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
§1. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL (TCK m.132) 542
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 542
II. Suçun Maddi Unsurları 542
A. Suçun Maddi Konusu 542
B. Fail–Mağdur 544
C. Eylem 544
D. Suça Etki Eden Haller 551
1. Gizliliğin İhlâlinin Haberleşme İçeriklerinin Kaydı Suretiyle Gerçekleşmesi (m.132/1 c.2) 551
2. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m.137/1 A) 551
3. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (m.137/1 b) 553
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 554
IV. Suçun Manevi Unsuru 555
V. Teşebbüs 556
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 556
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 556
VIII. Muhakemesi 556
§2. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI (TCK m.133) 557
I. Korunan Hukuki Değer 557
II. Suçun Maddi Unsurları 557
A. Suçun Hukuki Konusu 557
B. Fail–Mağdur 558
C. Eylem 559
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 563
IV. Suçun Manevi Unsuru 563
V. Teşebbüs 564
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 565
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 565
VIII. Muhakemesi 565
§3. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL (TCK m.134) 565
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 565
II. Suçun Maddi Unsurları 566
A. Suçun Hukuki Konusu 566
B. Fail–Mağdur 567
C. Eylem 567
D. Suça Etki Eden Haller 571
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 572
IV. Suçun Manevi Unsuru 573
V. Teşebbüs 573
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 573
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 573
VIII. Muhakemesi 574
§4. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ (TCK m.135) 575
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 576
II. Suçun Maddi Unsurları 576
A. Suçun Hukuki Konusu 576
B. Fail–Mağdur 581
C. Eylem 581
D. Suça Etki Eden Haller 582
1. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 582
2. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 584
3. Suçun Özel Nitelikli Kişisel Verilere Karşı İşlenmesi (TCK m.135/2) 585
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 586
A. Hukuka Özel Aykırılık–Hukuka Aykırılık Bilinci 586
B. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Bakımından Söz Konusu Olabilecek Hukuka Uygunluk Sebepleri 587
IV. Suçun Manevi Unsuru 589
V. Teşebbüs 589
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 589
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 590
VIII. Yaptırım 590
IX. Muhakeme 590
§5. VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME (TCK m.136) 590
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 590
II. Suçun Maddi Unsurları 591
A. Suçun Hukuki Konusu 591
B. Fail–Mağdur 591
C. Eylem 591
D. Suça Etki Eden Haller 593
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 593
IV. Suçun Manevi Unsuru 594
V. Teşebbüs 594
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 594
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 595
VIII. Yaptırım 595
IX. Muhakeme 595
§6. VERİLERİ YOK ETMEME (TCK m.138) 596
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 596
II. Suçun Maddi Unsurları 596
A. Suçla Korunan Hukuki Değer–Suçun Hukuki Konusu 596
B. Fail–Mağdur 596
C. Eylem 596
D. Nitelikli Hal 598
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 598
IV. Suçun Manevi Unsuru 598
V. Teşebbüs 599
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 599
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 599
VIII. Yaptırım 599
IX. Muhakeme 599
Onuncu Bölüm
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§1. HIRSIZLIK (TCK m.141–147) 601
I. Tanımı–Benzer Suçlardan Farkı 602
II. Korunan Hukuki Değer 604
III. Suçun Maddi Unsurları 605
A. Suçun Konusu 605
1. Taşınır Mal 605
2. Başkasına Ait Olma 608
B. Fail– Mağdur 608
C. Eylem 609
D. Suça Etki Eden Haller 611
1. Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Haller 611
a. TCK m.142/1’de Düzenlenen Haller 611
aa. Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi (m.142/1 a) 611
aaa. Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi 611
bbb. Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi 612
ccc. Hırsızlık Suçunun Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi 613
bb. Hırsızlık Suçunun Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya Bunların Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–c) 613
cc. Hırsızlık Suçunun Bir Afet veya Genel Bir Felâketin Meydana Getirebileceği Zararları Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–d) 613
dd. Hırsızlık Suçunun Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–e) 614
b. TCK m.142/2’de Düzenlenen Haller 615
aa. Hırsızlık Suçunun Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya Ölmesinden Yararlanarak İşlenmesi (TCK m.142/2–a) 615
bb. Hırsızlık Suçunun Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya da Özel Beceriyle İşlenmesi (TCK m.142/2–b) 617
cc. Hırsızlık Suçunun Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği Korku veya Kargaşadan Yararlanarak İşlenmesi (TCK m.142/2–c) 619
dd. Hırsızlık Suçunun Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek Suretiyle İşlenmesi (TCK m.142/2–d) 620
ee. Hırsızlık Suçunun Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.142/2–e) 621
ff. Hırsızlık Suçunun Tanınmamak İçin Tedbir Alarak veya Yetkisi Olmadığı Hâlde Resmî Sıfat Takınarak İşlenmesi (TCK m.142/2–f) 622
gg. Hırsızlık Suçunun Büyük veya Küçük Baş Hayvan Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/2–g) 623
hh. Hırsızlık Suçunun Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/2–h) 623
c. TCK m.142/3’te Düzenlenen Hal: Hırsızlık Suçunun, Sıvı veya Gaz Hâlindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi 625
d. TCK m.142/5’te Düzenlenen Hal: Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması 626
e. TCK m.143’te Düzenlenen Nitelikli Hal: Hırsızlık Suçunun Geceleyin İşlenmesi 626
f. Birden Fazla Nitelikli Halin Birlikte Gerçekleşmesi 627
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller 628
a. TCK m.144’te Düzenlenen Haller 628
aa. Hırsızlık Suçunun Paydaş veya Elbirliği ile Malik Olunan Mal Üzerinde İşlenmesi 628
bb. Hırsızlık Suçunun Bir Hukukî İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi 628
b. Malın Değerinin Az Olması (m.145) 629
c. Kullanma Hırsızlığı (m.146) 634
d. Zorunluluk Hali (m.147) 635
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 636
V. Suçun Manevi Unsuru 637
A. Genel Olarak 637
B. Yarar Sağlama Maksadı 639
VI. Cezayı Kaldıran ya da Azaltan Şahsi Sebep 640
A. Şahsî Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsî Sebep (m.167) 640
B. Etkin Pişmanlık (m.168) 642
VII. Teşebbüs 645
VIII. Suçluların Çokluğu (İştirak) 647
IX. Suçların Çokluğu (İçtimaı) 647
X. Muhakeme 649
§2. YAĞMA (TCK m.148) 650
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 650
II. Suçun Maddi Unsurları 650
A. Fail–Mağdur 650
B. Suçun konusu 651
C. Eylem 652
1. Tehdit Etmek veya Cebir Kullanmak 652
2. Malın Teslimi veya Alınması 655
D. Suça Etki Eden Haller 655
1. Cezayı Ağırlaştıran Haller (m.149/1) 655
a. Yağma Suçunun Silâhla İşlenmesi 655
b. Yağma Suçunun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle İşlenmesi 656
c. Yağma Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 657
d. Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi 657
e. Yağma Suçunun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 659
f. Yağma Suçunun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 660
g. Yağma Suçunun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 660
h. Yağma Suçunun Gece Vaktinde İşlenmesi 661
2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yağma (m.149/2) 661
3. Cezayı Hafifleten Haller 662
a. Yağma Suçunun Kişinin Bir Hukukî İlişkiye Dayanan Alacağını Tahsil Amacıyla İşlenmesi (m.150/1) 662
b. Değerin Azlığı (m.150/2) 663
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 665
IV. Suçun Manevi Unsuru 665
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri–Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler–Objektif Cezalandırılabilme Şartları 665
VI. Teşebbüs 666
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 668
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 668
IX. Muhakemesi 670
X. Senedin Yağması 670
§3. MALA ZARAR VERME (TCK m.151) 671
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 671
II. Suçun Maddi Unsurları 671
A. Suçun Maddi Konusu 671
B. Fail – Mağdur 673
C. Eylem 673
1. Eşyaya Zarar Verme Bakımından 673
2. Hayvana Zarar Verme Bakımından 676
D. Suça Etki Eden Haller 676
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 678
IV. Suçun Manevi Unsuru 679
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri – Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler 680
A. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 680
B. Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler 681
1. Etkin Pişmanlık 681
2. Suçun TCK m.167/2’de Sayılan Kişilere Karşı İşlenmesi 681
VI. Teşebbüs 681
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 682
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 682
IX. Muhakemesi 684
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları 684
B. Görevli Mahkeme 684
C. Diğer Muhakeme Hukuku Sorunları 684
§4. HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (TCK m.154) 684
I. Genel Olarak 684
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 685
III. Suçun Maddi Unsurları 685
A. Suçun Maddi Konusu 685
B. Fail – Mağdur 687
C. Eylem 687
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 689
V. Suçun Manevi Unsuru 689
VI. Şahsi Cezasızlık Sebepleri – Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler – Objektif Cezalandırılabilme Şartları 689
A. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 689
B. Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler 690
VII. Teşebbüs 690
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 690
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 690
X. Muhakemesi 692
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları 692
B. Görevli Mahkeme 692
C. Diğer Muhakeme Hukuku Sorunları 692
§5. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.155) 692
I. Korunan Hukuki Değer 692
II. Suçun Maddi Unsurları 693
A. Suçun Hukuki Konusu 693
B. Fail–Mağdur 694
C. Eylem 694
D. Suça Etki Eden Haller 697
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 699
IV. Suçun Manevi Unsuru 699
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri–Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler ve Etkin Pişmanlık Hali 700
VI. Teşebbüs 700
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 701
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 701
IX. Muhakemesi 701
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 701
B. Görevli Mahkeme 702
§6. BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA (TCK m.156) 702
I. Korunan Hukuki Değer 702
II. Suçun Maddi Unsurları 702
A. Suçun Hukuki Konusu 702
B. Fail–Mağdur 703
C. Eylem 703
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 703
IV. Suçun Manevi Unsuru 703
V. Teşebbüs 703
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 704
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 704
VIII. Muhakemesi 704
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 704
B. Görevli Mahkeme 704
§7. DOLANDIRICILIK (TCK m.157) 705
I. Korunan Hukuki Değer 705
II. Suçun Maddi Unsurları 705
A. Suçun Hukuki Konusu 705
B. Fail–Mağdur 705
C. Eylem 706
1. Hileli Davranışlarla Bir Kimseyi Aldatmak 706
a. Hileli Davranış 706
b. Aldatma 709
2. Mağdurun veya Başkasının Zararına Olarak Kendisine veya Başkasına Bir Yarar Sağlamak 710
a. Zararın Meydana Gelmesi 710
b. Yarar Sağlamak 711
D. Suça Etki Eden Haller 712
1. Ağırlatıcı Sebepler 712
a. TCK m.158/1’de Düzenlenen Ağırlatıcı Sebepler 712
aa. Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi 712
bb. Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 712
cc. Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 713
dd. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 714
ee. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi 715
ff. Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 717
gg. Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 720
hh. Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi 721
ıı. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 721
ii. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 723
jj. Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla 723
kk. Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi 723
b. TCK m.158/2’de Yer Alan Ağırlatıcı Sebep: Nüfuz Ticareti 724
c. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte – Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 725
2. Hafifletici Sebep (m.159) 725
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 725
IV. Suçun Manevi Unsuru 726
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 726
VI. Teşebbüs–Etkin Pişmanlık 726
A. Teşebbüs 726
B. Etkin Pişmanlık 727
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 727
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 727
IX. Yaptırım 728
X. Muhakemesi 728
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 728
B. Görevli Mahkeme 729
§8. KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF (TCK m.160) 729
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 730
II. Suçun Maddi Unsurları 730
A. Suçun Hukuki Konusu 730
B. Fail–Mağdur 732
C. Eylem 732
D. Suça Etki Eden Haller 734
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 734
IV. Suçun Manevi Unsuru 735
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 735
VI. Teşebbüs 735
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 735
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 736
IX. Muhakemesi 736
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 736
B. Görevli Mahkeme 736
§9. KARŞILIKSIZ YARARLANMA (TCK m.163) 736
I. Suçun Maddi Unsurları 736
A. Suçun Hukuki Konusu 736
B. Fail–Mağdur 737
C. Eylem 737
II. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 739
III. Suçun Manevi Unsuru 739
IV. Teşebbüs 739
V. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 739
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 740
VII. Etkin Pişmanlık 740
VIII. Muhakemesi 740
§9. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ (TCK m.165) 740
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 740
II. Suçun Maddi Unsurları 741
A. Suçun Hukuki Konusu 741
B. Fail–Mağdur 741
C. Eylem 742
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 743
IV. Suçun Manevi Unsuru 743
V. Teşebbüs 744
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 744
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 744
VIII. Muhakemesi 744
Üçüncü Kısım
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
§1. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA (TCK m.179) 745
I. Genel Olarak 745
II. Ulaşıma Müdahale Ederek Tehlikeye Neden Olmak 745
A. Suçun Maddi Unsurları 745
1. Fail–Mağdur 745
2. Eylem 746
B. Manevi Unsur 749
C. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu– Suçların Çokluğu 749
III. Ulaşım Araçlarını Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk ve İdare Etmek 751
A. Suçun Maddi Unsurları 751
1. Suçun Hukuki Konusu 751
2. Fail–Mağdur 752
3. Eylem 752
B. Manevi Unsur 753
C. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu–Suçların Çokluğu 753
D. Yaptırım 756
E. Muhakeme 756
IV. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanmak 756
A. Suçun Maddi Unsurları 756
1. Fail–Mağdur 756
2. Hukuki Konu 756
3. Eylem 756
B. Manevi Unsur 760
C. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu–Suçların Çokluğu 760
D. Yaptırım 761
E. Muhakeme 762
§2. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA (TCK m.180) 763
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 763
II. Suçun Maddi Unsurları 763
A. Fail–Mağdur 763
B. Eylem 764
III. Manevi Unsur 765
IV. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu–Suçların Çokluğu 765
V. Yaptırım 765
VI. Muhakeme 766
İkinci Bölüm
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§1. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ (TCK m.188) 767
I. Genel Olarak 767
II. Korunan Hukuki Değer 769
III. Suçun Maddi Unsurları 769
A. Suçun Hukuki Konusu 769
B. Fail – Mağdur 773
C. Eylem 774
D. Suça Etki Eden Nedenler 781
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 784
V. Suçun Manevi Unsuru 785
VI. Teşebbüs 785
VII. Etkin Pişmanlık 786
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 788
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 790
X. Muhakeme 791
§2. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA (TCK m.190) 791
I. Genel Olarak 791
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 793
III. Suçun Maddi Unsurları 793
A. Suçun Hukuki Konusu 793
B. Fail – Mağdur 793
C. Eylem 794
1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu 794
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımına Alenen Özendirme veya Yayın Yapma Suçu 797
D. Suça Etki Eden Nedenler 799
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 799
V. Suçun Manevi Unsuru 799
VI. Teşebbüs 800
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 800
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 800
IX. Muhakeme 801
§3. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK (TCK m.191) 801
I. Genel Olarak 801
II. Korunan Hukuki Değer 802
III. Suçun Maddi Unsurları 803
A. Suçun Hukuki Konusu 803
B. Fail – Mağdur 803
C. Eylem 804
D. Suça Etki Eden Nedenler 807
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 807
V. Suçun Manevi Unsuru 808
VI. Teşebbüs 811
VII. Etkin Pişmanlık 813
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 815
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 815
X. Yaptırım ve Soruşturma/ Kovuşturma 815
Üçüncü Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
§1. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI 823
I. Belge Kavramı 823
II. Belgenin Fonksiyonları 825
A. Düşünceyi Açıklama Fonksiyonu 825
B. İspat Fonksiyonu 825
C. Garanti Fonksiyonu 826
III. Belge Türleri 827
A. Resmi Belge 827
B. Resmi Belge Hükmünde Olan Belgeler 830
C. Özel Belge 832
IV. Belgelere İlişkin Özel Durumlar 833
A. Suret Niteliğindeki Belgeler 833
B. Yabancı Resmi Belgeler 835
C. Hukuken Geçerli Olmayan Belgeler 835
§2. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m.204) 835
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 835
II. Suçun Maddi Unsurları 836
A. Suçun Hukuki Konusu 836
B. Fail ve Mağdur 836
C. Eylem 838
D. Suça Etki Eden Haller 844
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 845
IV. Suçun Manevi Unsuru 845
V. Teşebbüs 846
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 847
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 847
VIII. Muhakeme 849
§3. RESMÎ BELGEYİ (TCK m.205) VEYA ÖZEL BELGEYİ (TCK m.208) BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK 850
I. Genel Olarak 850
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 850
III. Suçun Maddi Unsurları 850
A. Suçun Hukuki Konusu 850
B. Fail 851
C. Eylem 851
D. Suça Etki Eden Haller 851
IV. Hukuka Aykırılık Unsuru 852
V. Manevi unsur 852
VI. Teşebbüs 852
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 853
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 853
IX. Muhakeme 854
§4. RESMİ BİR BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMAK (TCK m.206) 854
I. Genel Olarak 854
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 854
III. Suçun Maddi Unsurları 854
A. Fail 854
B. Eylem 854
IV. Hukuka Aykırılık Unsuru 855
V. Manevi Unsur 855
VI. Teşebbüs 855
VII. Suçların Çokluğu (Suçların içtimaı) 855
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 856
IX. Muhakeme 856
§5. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m.207) 856
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 856
II. Suçun Maddi Unsurları 856
A. Suçun Hukuki Konusu 856
B. Fail ve Mağdur 856
C. Eylem 857
D. Suça Etki Eden Haller 857
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 857
IV. Manevi Unsur 858
V. Teşebbüs 858
VI. Suçluların Çokluğu (İştirak) 858
VII. Suçların Çokluğu (İçtimaı) 858
VIII. Muhakeme 859
Dördüncü Bölüm
GENEL AHLÂKA KARŞI SUÇLAR
§1. MÜSTEHCENLİK 861
I. Genel Olarak 861
II. Müstehcen Ürünlerin Yayılmasına İlişkin Suçlar (TCK m. 226/1) 862
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 862
B. Suçun Maddi Unsurları 863
1. Suçun Hukuki Konusu 863
a. Genel Olarak 863
2. TCK Anlamında Müstehcenlik 863
a. Genel Olarak 863
b. Görüşümüz 865
C. Fail–Mağdur 866
D. Eylem 867
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 875
IV. Manevi Unsur 880
V. Teşebbüs 880
VI. Suçluların Çokluğu (İştirak) 880
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 881
VIII. Yaptırım 881
IX. Zamanaşımı 881
X. Muhakeme 881
§2. FUHUŞ (TCK m.227) 882
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 884
II. Suçun Maddi Unsurları 884
A. Suçun Hukuki Konusu 884
B. Fail–Mağdur 884
C. Eylem 885
1. Çocuğun Fuhuşa Teşvik Edilmesi, Bunun Yolunun Kolaylaştırılması, Bu Maksatla Tedarik, Barındırma ve Aracılık 885
2. Bir Yetişkini Fuhşa Teşvik Etmek, Fuhşu Kolaylaştırmak, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek 887
3. Fuhşu Kolaylaştırmak veya Fuhşa Aracılık Etmek Amacıyla Hazırlanmış Görüntü, Yazı ve Sözleri İçeren Ürünleri Vermek, Dağıtmak veya Yaymak 888
D. Suça Etki Eden Haller 889
1. Cebir veya Tehdit Kullanarak, Hile İle ya da Çaresizliğinden Yararlanarak Bir Kimseyi Fuhşa Sevk Etmek veya Fuhuş Yapmasını Sağlamak 889
2. Fiilin Eş, Üstsoy, Kayın Üstsoy, Kardeş, Evlât Edinen, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruma ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Diğer Kişiler Tarafından ya da Kamu Görevi veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 891
3. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 893
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 893
IV. Suçun Manevi Unsuru 893
V. Teşebbüs 893
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima) 893
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 894
VIII. Yaptırım 894
IX. Muhakeme 894
Beşinci Bölüm
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
§ 1. BİRDEN ÇOK EVLİLİK, HİLELİ EVLENME, DİNSEL TÖREN (TCK m.230) 895
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 895
II. Suçun Maddi Unsurları 895
A. Fail–Mağdur 895
1. Fail 895
2. Mağdur 896
B. Eylem 896
1. Birden Çok Evlilik 896
2. Evli Olduğunu Bildiği Bir Kimse İle Evlilik İşlemi Yaptırmak 897
3. Hileli Evlenme 897
4. Evlenmenin Dinsel Töreninin Yaptırılması 898
5. Evlenme Belgesini Görmeden Dinsel Tören Yapmak 898
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 898
IV. Suçun Manevi Unsuru 898
V. Şahsi Cezasızlık Sebebi 898
VI. Teşebbüs 898
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima) 899
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 899
IX. Zamanaşımı 899
X. Muhakeme 900
§2. KÖTÜ MUAMELE (TCK m.232) 900
I. Kötü Muamele Suçu 900
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 900
B. Suçun Maddi Unsurları 901
1. Fail–Mağdur 901
2. Eylem 901
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 904
D. Suçun Manevi Unsuru 905
E. Teşebbüs 905
F. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima) 905
G. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 906
H. Muhakeme 906
II. Disiplin Yetkisinin Kötüye Kullanılması 906
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 906
B. Suçun Maddi Unsurları 906
1. Fail–Mağdur 906
2. Eylem 906
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 907
D. Suçun Manevi Unsuru 908
E. Teşebbüs 908
F. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima) 908
G. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 908
H. Muhakeme 908
Altıncı Bölüm
EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
§1. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA (TCK m.235) 909
I. İhale Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler 909
II. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Tarihsel Gelişimi 910
III. Suçla Korunan Hukuki Değer 914
IV. Suçun Maddi Unsurları 916
A. Suçun Hukuki Konusu 916
B. Fail – Mağdur 920
C. Eylem 921
1. Hareket 921
2. Netice 931
D. Suça Etki Eden Nedenler 931
V. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 932
VI. Suçun Manevi Unsur 933
VII. Teşebbüs 934
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 936
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 936
X. Muhakeme 937
§2. TEFECİLİK (TCK m.241) 938
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 939
II. Suçun Maddi Unsurları 939
A. Suçun Konusu 939
B. Fail–Mağdur 940
C. Eylem 942
D. Nitelikli Hal 950
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 951
IV. Manevi Unsur 951
V. Teşebbüs 951
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 952
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima) 952
VIII. Yaptırım 952
IX. Muhakemesi 952
Yedinci Bölüm
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR
§1. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU (TCK m.243) 955
I. Genel Olarak 955
II. Korunan Hukuki Değer 955
III. Suçun Maddi Unsurları 957
A. Suçun Hukuki Konusu 957
B. Fail – Mağdur 958
C. Eylem 959
D. Suça Etki Eden Haller 962
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 964
V. Suçun Manevi Unsuru 964
VI. Teşebbüs 965
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 966
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 966
IX. Muhakeme 966
§2. SİSTEMİ ENGELLEMEK, BOZMAK, VERİLERİ YOK ETMEK VEYA DEĞİŞTİRMEK (TCK m.244) 967
I. Genel Olarak 967
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 968
III. Suçun Maddi Unsurları 970
A. Suçun Hukuki Konusu 970
B. Fail – Mağdur 972
C. Eylem 972
D. Suça Etki Eden Nedenler 978
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 984
V. Suçun Manevi Unsuru 985
VI. Teşebbüs 985
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 986
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 986
IX. Muhakeme 986
§3. BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU
(TCK m.245) 987
I. Genel Olarak 987
II. Gerçek Bir Banka veya Kredi Kartını Kötüye Kullanmak 988
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 988
1. Genel Olarak 988
2. Bilişim–Bilişim Alanı–Bilişim Sistemi Kavramları 989
3. Sonuç 991
B. Suçun Unsurları 991
1. Suçun Maddi Unsurları 991
a. Suçun Hukuki Konusu 991
b. Suçun Faili ve Mağduru 994
c. Eylem 995
d. Suça Etki Eden Haller 998
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 999
3. Manevi Unsur 999
C. Unsurların Dışında Kalan ve Cezalandırılmaya Etkili Olan Şartlar 999
D. Teşebbüs 1003
E. Suçluların Çokluğu (İştirak) 1004
F. Suçların Çokluğu (İçtima) 1005
G. Hata 1007
H. Yaptırım 1007
J. Muhakeme 1007
III. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretmek, Satmak, Devretmek, Satın Almak veya Kabul Etmek 1008
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 1008
B. Suçun Unsurları 1008
1. Suçun Maddi Unsurları 1008
a. Suçun Hukuki Konusu 1008
b. Suçun Faili ve Mağduru 1008
c. Eylem 1009
d. Suça Etki Eden Haller 1011
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 1011
3. Manevi Unsur 1011
C. Unsurların Dışında Kalan ve Cezalandırılmaya Etkili Olan Şartlar 1011
D. Teşebbüs 1011
E. Suçluların Çokluğu (İştirak) 1011
F. Suçların Çokluğu (İçtima) 1012
G. Hata 1013
H. Yaptırım 1013
J. Muhakeme 1013
IV. Sahte Bir Banka veya Kredi Kartını Kullanmak Suretiyle Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlamak 1013
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 1013
B. Suçun Unsurları 1014
1. Suçun Maddi Unsurları 1014
a. Suçun Hukuki Konusu 1014
b. Suçun Faili ve Mağduru 1014
c. Eylem 1014
d. Suça Etki Eden Haller 1015
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 1015
3. Kusurluluk 1016
C. Teşebbüs 1016
D. Suçluların Çokluğu (İştirak) 1016
E. Suçların Çokluğu (İçtima) 1017
F. Yaptırım 1018
G. Muhakeme 1019
V. Benzer Suç Tipleriyle İlişkisi 1019
§4. YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLAR (TCK m. 245/A) 1021
I. Genel Olarak 1021
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 1022
III. Suçun Maddi Unsurları 1023
A. Suçun Hukuki Konusu 1023
B. Fail – Mağdur 1025
C. Eylem 1025
D. Suça Etki Eden Nedenler 1027
IV. Hukuka Aykırılık Unsuru 1027
V. Suçun Manevi Unsuru 1028
VI. Teşebbüs 1028
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1028
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1028
Dördüncü Kısım
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VEİŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
§1. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI 1029
A. Genel Olarak 1029
B. 765 s. TCK Döneminde “Kamu Görevlisi” Kavramı 1030
C. 5237 s. TCK Döneminde Kamu Görevlisi Kavramı 1033
§2. ZİMMET (TCK m.247) 1039
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 1039
II. Suçun Maddi Unsurları 1040
A. Suçun Hukuki Konusu 1040
B. Fail–Mağdur 1042
C. Eylem 1048
D. Suça Etki Eden Haller – Etkin Pişmanlık 1052
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal; Hileyle İşlenen Nitelikli Zimmet Suçu 1052
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar (Kullanma Zimmeti–TCK m.247/3– ve Malın Değerinin Azlığı– TCK m.249) 1053
a. Kullanma Zimmeti 1053
b. Malın Değerinin Azlığı 1055
3. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık 1056
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1057
IV. Suçun Manevi Unsuru 1058
V. Teşebbüs 1059
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1060
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1062
VIII. Muhakeme 1063
§3. İRTİKAP (TCK m.250) 1065
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 1065
II. Suçun Maddi Unsurları 1065
A. Suçun Hukuki Konusu 1065
B. Fail–Mağdur 1067
1. Fail 1067
2. Mağdur 1068
C. Eylem 1069
1. Genel Olarak 1069
2. Görevin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanmak Suretiyle İcbar Etme 1070
a. Görevin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanma 1070
b. İcbar Etme 1072
3. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilen Hileli Davranışlarla İkna Etme 1075
a. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak 1075
b. Hileli Davranışlarla İkna Etmek 1075
4. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak Suretiyle Hatadan Yararlanma 1077
a. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak 1077
b. Hatadan Yararlanmak 1077
5. Yarar Sağlanması 1078
6. Yarar Sağlanması Yönünde Vaatte Bulunulması 1078
D. Cezayı Etkileyen Haller (Hafifletici Sebep) m.250/4 1079
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1079
IV. Suçun Manevi Unsuru 1079
V. Teşebbüs 1080
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1082
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1083
VIII. Muhakeme 1084
IX. Yaptırım 1085
§4. RÜŞVET (TCK m.252) 1085
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 1087
II. Suçun Maddi Unsurları 1088
A. Suçun Hukuki Konusu 1088
B. Fail–Mağdur 1089
C. Eylem 1091
1. Rüşvet Anlaşması 1092
2. Rüşvet Anlaşmasının Konusu 1096
a. Görevin İfasıyla İlgili Olarak Bir İşin Yapılması veya Yapılmaması 1096
b. Menfaat Sağlamak 1099
c. Menfaat Sağlama Vaadinde Bulunmak 1102
3. Yabancı Devlet – Hükümet – Örgüt Ajanları Bakımından Rüşvet 1103
D. Suça Etki Eden Haller 1104
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1105
IV. Suçun Manevi Unsuru 1105
V. Teşebbüs 1106
A. Genel Olarak 1106
B. Etkin Pişmanlık Hükümleri 1108
1. Kamu Görevlisi Bakımından Etkin Pişmanlık Hükümleri 1108
2. Rüşvete Konu Yararı Kamu Görevlisine Sağlayan Diğer Kişinin Etkin Pişmanlığı 1112
3. Rüşvet Suçuna İştirak Eden Diğer Kişilerin Etkin Pişmanlığı 1113
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima) 1113
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1114
VIII. Muhakeme 1114
§5. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.257) 1116
I. Genel Olarak 1116
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 1117
III. Suçun Maddi Unsurları 1118
A. Fail–Mağdur 1118
B. Eylem 1118
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1126
V. Suçun Manevi Unsuru 1126
VI. Teşebbüs 1127
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima) 1127
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1128
IX. Muhakeme 1128
§6. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME (TCK m.265) 1128
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 1129
II. Suçun Maddi Unsurları 1130
A. Suçun Hukuki Konusu 1130
B. Fail–Mağdur 1130
C. Eylem: Hareket – Netice – Nedensellik Bağlantısı 1131
1. Cebir Kullanmak veya Tehdit Etmek 1131
2. Görevin Yapılmasını Engelleme 1133
D. Suçun Nitelikli Unsurları 1134
1. Suçun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m.265/2) 1134
2. Suçun Kişinin Kendisini Tanımayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.265/3). 1134
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m.265/3). 1135
4. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m.265/4) 1135
5. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanarak İşlenmesi (TCK m.265/4) 1135
6. Suçun Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenmesi 1135
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1136
IV. Suçun Manevi Unsuru 1136
V. Teşebbüs 1136
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1137
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1138
VIII. Muhakeme 1138
İkinci Bölüm
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
§1. İFTİRA (TCK m.267) 1139
I. Genel Olarak 1139
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 1139
III. Suçun Maddi Unsurları 1140
A. Suçun Hukuki Konusu 1140
B. Fail/Mağdur 1141
C. Eylem 1142
1. İhbar ve Şikâyet Yoluyla İftira (Doğrudan İftira) – (Şekli İftira) 1142
a. İhbar ve Şikâyet 1142
b. İsnadın Objektif Olarak Gerçek Dışı Olması – Hukuka Aykırı Eylem İsnadının Niteliği 1143
2. Basın ve Yayın Yoluyla Yapılan İftira: (Dolaylı İftira) – (Şekli İftira) 1145
3. Hareketin Niteliği/Suçun Tamamlanması 1145
D. Suça Etki Eden Haller 1146
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 1146
a. Maddi Eser ve Deliller Uydurarak İftirada Bulunulması: (TCK md.267/2) 1146
b. Yüklenen Fiili İşlemediğinden Dolayı Hakkında Beraat Kararı veya Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilmiş Olan Mağdurun Aleyhine Olarak Bu Fiil Nedeniyle Gözaltına Alma ve Tutuklama Dışında Başka Bir Koruma Tedbiri Uygulanması (TCK md.267/3) 1147
c. Mağdurun Mahkûmiyeti (TCK m.267/5) – Mağdurun Mahkûm Olduğu Hapis Cezasının İnfazına Başlanması (TCK m.267/6) 1147
d. İftira Sonucunda Mağdur Hakkında Hapis Cezası Dışında Adli veya İdari Bir Yaptırım Uygulanması Halinde Cezanın Artırılması (TCK m.267/7). (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı Kararı ile.) 1147
2. Cezayı Hafifleten Nitelikli Haller – Şahsi Cezasızlık Halleri 1148
a. Etkin Pişmanlık 1148
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1150
V. Manevi Unsur 1150
VI. Teşebbüs 1151
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1151
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1153
IX. Muhakeme 1153
§2. SUÇ UYDURMA (TCK m.271) 1153
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 1154
II. Suçun Maddi Unsurları 1154
A. Suçun Hukuki Konusu 1154
B. Fail–Mağdur 1154
C. Eylem 1155
D. Suça Etki Eden Haller 1156
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1156
IV. Suçun Manevi Unsuru 1157
V. Teşebbüs 1157
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1157
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1158
VIII. Muhakeme 1158
§3. YALAN TANIKLIK (TCK m.272) 1159
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 1159
II. Suçun Maddi Unsurları 1160
A. Suçun Hukuki Konusu 1160
B. Fail–Mağdur 1160
C. Eylem 1161
D. Suça Etki Eden Haller 1166
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 1166
2. Şahsi Cezasızlık veya Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Sebepler 1167
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1169
IV. Suçun Manevi Unsuru 1169
V. Teşebbüs 1170
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1171
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1173
VIII. Muhakeme 1173
§4. YALAN YERE YEMİN (TCK m.275) 1173
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 1174
II. Suçun Maddi Unsurları 1174
A. Suçun Hukuki Konusu 1174
B. Fail–Mağdur 1175
C. Eylem 1175
D. Suça Etki Eden Haller/Etkin Pişmanlık 1178
1. Hüküm Verilmeden Önceki Etkin Pişmanlık Hali 1178
2. Hükümden Sonraki Etkin Pişmanlık 1178
III. Suçun Manevi Unsuru 1178
IV. Teşebbüs 1178
V. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1179
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1180
VII. Muhakeme 1180
§ 5. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU (TCK m.282) 1180
I. Genel Olarak 1180
II. Korunan Hukuki Değer 1182
III. Suçun Maddi Unsurları 1182
A. Suçun Konusu/Öncül Suç 1182
B. Fail 1190
C. Eylem 1190
D. Nitelikli Haller 1194
IV. Manevi Unsur 1195
V. Etkin Pişmanlık 1195
VI. Teşebbüs 1196
VII. İştirak 1196
VIII. İçtima 1196
Kaynakça 1199
Kavramlar Dizini 1217

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
   
   
Kapat