Ceza Muhakemesi Hukuku Veli Özer Özbek

Ceza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
968
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750263255
Boyut
16x24
Baskı
13107,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 107 puan kazanacaksınız)
   107

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Doç. Dr. Koray DOĞAN

 

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları
- Ön Alan Soruşturmaları
- Soruşturma Evresi
- Koruma Tedbirleri
- İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü
- Kovuşturma Evresi
- Ceza Muhakemesinde İspat
- Delil Yasakları
- Kanun Yolları
- Özel ve Tali Ceza Muhakemeleri
- Konuya Göre İşlenmiş Güncel Yargıtay ve AİHM Kararları
Bireysel Başvuru

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onüçüncü Baskıya Önsöz 5
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. KAVRAM 39
I. Kavram 39
II. Ceza Muhakemesinin Evreleri 40
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI VE GÖREVİ 41
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı 41
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Görevi ve Tarihsel Gelişim Süreci 42
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ 45
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri 45
A. Genel Olarak 45
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku 46
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku 47
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku 47
E. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İdare Hukuku 47
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun, Muhakeme Hukuku İçindeki Yeri 48
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 48
I. Genel Olarak 48
II. Hukuk Devleti İlkesi 49
A. Genel Olarak 49
B. Oranlılık İlkesi 49
C. İkincillik İlkesi 50
III. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi 51
IV. Muhakemenin Bütününe İlişkin Hak ve İlkeler 52
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi) 52
B. Silahların Eşitliği İlkesi 54
C. Dürüst İşlem İlkesi 55
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi) 56
E. Makûl Süre İçinde Yargılanma Hakkı 56
F. Suçsuzluk (Masumiyet) Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı) 57
G. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 59
H. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı 61
I. Savunma Hakkı–Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 63
İ. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı 65
J. Hak Arama Hakkı 65
K. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 65
L. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi 66
M. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi 67
N. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 68
O. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı 69
V. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler 69
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi 69
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi 69
C. Maslahata Uygunluk İlkesi 70
VI. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler 71
A. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı 71
B. Olağan (Kanuni) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 72
C. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 72
D. Ne Bis In Idem İlkesi 74
F. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi 75
G. Sözlülük İlkesi 76
H. Halka Açıklık İlkesi 76
I. Vasıtasızlık İlkesi 77
İ. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 79
J. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (in dubio pro reo) 79
K. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı 80
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS 82
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları 82
A. Asıl (Doğrudan) Kaynakları 83
1. Anayasa 83
2. Uluslararası Sözleşmeler 83
3. Kanunlar 83
a. Ceza Muhakemesi Kanunu 83
b. Özel Ceza Muhakemesi Kanunları 84
c. Tamamlayıcı Kanunlar 84
aa. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 84
bb. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 84
B. Tali (Tamamlayıcı) Kaynakları 85
1. Örf–Adet Kuralları 85
2. Din ve Ahlak Kuralları 85
3. Mahkeme İçtihatları 85
4. Doktrin (Öğreti) 86
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas 86
A. Kavram 86
B. Yorum Yöntemleri 88
1. Sözel (Gramatik) Yorum Yöntemi 88
2. Sistematik Yorum Yöntemi 88
3. Tarihsel Yorum Yöntemi 89
4. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi 89
C. Yorum Araçları 90
1. Mantık 90
2. Tarihçe 91
3. Hukukun ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel İlkeleri 91
4. Karşılaştırmalı Hukuk 91
5. Örf ve Adet Kuralları 91
D. Yorum Çeşitleri 91
1. Daraltıcı Yorum 91
2. Genişletici Yorum 92
§ 7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 92
I. Yer Bakımından Uygulama 92
II. Kişi Bakımından Uygulama 93
III. Zaman Bakımından 96
§ 8. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI 100
I. Savcılık 100
II. Sulh Ceza Hakimlikleri 101
III. Adli Yargı Ceza Mahkemeleri 102
A. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri 103
1. Genel Ceza Mahkemeleri 103
a. Asliye Ceza Mahkemeleri 103
b. Ağır Ceza Mahkemeleri 103
2. Özel Kanunlarla Kurulan Diğer Ceza Mahkemeleri 104
B. Adli Yargı İkinci Derece Ceza Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri) 105
III. Yargıtay 106
§ 9. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 108
I. Genel Olarak 108
II. Dava Şartları 109
A. Çeşitleri 109
1. Şikayet 110
a. Tanım–Kavram 110
b. Özellikleri 111
2. Dava Süresi 113
3. İzin 114
4. Karar 115
5. Talep (İstem) 115
6. Açık Dava ya da Yargı Bulunmaması 116
7. Uzlaşmanın Bulunmaması 116
8. Önödemenin Yerine Getirilmemesi 117
9. Yeni Delil Bulunması 117
10. Diplomasi–Yabancı Asker Kişilerin Dokunulmazlığının Bulunmaması 117
11. Yer Bakımından Uygulamada Ceza Miktarı 118
12. Faile ya da Mağdura Göre Şahsilik veya Evrensellik İlkesinin Uygulanacağı Hallerde Soruşturma Konusu Suç Bakımından Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Bulunması 118
B. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 119
III. Yargılama Şartları 119
A. Çeşitleri 119
1. Sanığın Hazır Bulunması 120
a. Sanığın Yokluğu 121
aa. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m.194/2) 122
bb. Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilen Haller (CMK m.195) 123
cc. Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulma (CMK m.196) 123
aaa. Genel Olarak 123
bbb. Bağışık Tutulma Şartları 124
ccc. Çeşitleri 125
a1. Yargı Çevresi Dışındaki Bir Hastane veya Tutukevine Nakledilmiş Olan Sanık 125
a2. Yurt Dışında Bulunan Sanık 126
dd. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi (CMK m. 200) 126
ee. Sanığın, Hazır Bulunmasının Duruşmanın Düzenli Olarak Yürütülmesini Tehlikeye Sokacağının Anlaşılması (CMK m.204) 126
b. Kaçaklık 126
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 128
3. Bekletici Meselenin Çözümü 129
4. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 129
5. Uzlaştırma Bulunmaması 132
6. Şikayetten Vazgeçilmemesi (CMK m.158/7) 132
B. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 132
§ 10. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 133
I. Muhakeme İşleminin Tanımı–Kavram 133
II. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi 135
A. Tanım 135
B. Çeşitleri 136
C. Bildirimin CMK mı, Yoksa Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre mi Yapılacağı Sorunu 139
D. Bildirimin Şüpheli/Sanığa mı Yoksa Müdafie mi Yapılacağı Sorunu 139
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar ve Yaptırımı 140
IV. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi 142
§ 11. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME 143
I. Süre Kavramı 143
II. Sürelerin Çeşitleri 144
III. Eski Hale Getirme 145
A. Tanım–Kavram 145
B. Süre ve Eski Hale Getirme Dilekçesinin Verilmesi Gereken Makam, Dilekçe İçeriği 148
C. Eski Hâle Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar ve Kararın Etkisi 148
§ 12. ADLÎ TATİL 148
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNDE YENİ BİR SORUŞTURMA EVRESİ OLARAK SUÇ ÖNCESİ ARAŞTIRMA EVRESİ: ÖN ALAN SORUŞTURMALARI 151
I. Kavram 151
II. Ön Alan Soruşturmalarının Sınırları 155
A. Genel Olarak 155
B. Belirlilik ve Oranlılık İlkesi 156
1. Belirlilik İlkesi 156
2. Oranlılık İlkesi 157
C. İnsan Haysiyeti ve Özgürlüklerin Özü Garantisi 159
1. İnsan Haysiyeti 159
2. Öz Garantisi 160
D. Önalan Soruşturmalarının Ortaya Çıkardığı Sonuçlar 161
1. Adliyenin, Özellikle de Savcının Polis Üzerinde Hâkimiyetini Kaybetmesi 161
2. Delil Elde Etmenin İdari Nitelik Kazanması 161
3. Polis Teşkilatının “Gizli Polis” Teşkilatına Dönüşmesi Riski 162
4. Ceza Muhakemesinin Yürüyüşüne Etkileri 162
III. Türk Hukukunda Ön Alan Soruşturması Yapma Olanakları 163
A. 2559 s. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 164
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması 164
a. Kapsam 164
b. Kararı Verecek Makam 165
c. Kararın İçeriği 165
d. Süresi 166
e. Kararların Yerine Getirilmesi 166
f. Sona Ermesi 166
g. Faaliyetlerin Denetimi 166
h. Hukuka Aykırı Dinleme 166
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi 167
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme 167
a. Amaç–Kapsam 167
b. Kararı Verecek Makam 167
c. Süresi 167
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti 168
e. Kararların Yerine Getirilmesi 168
f. Faaliyetlerin Denetimi 168
B. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 168
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması 168
a. Amaç–Kapsam 168
b. Kararı Verecek Makam 169
c. Kararın İçeriği 169
d. Süresi 169
e. Kararların Yerine Getirilmesi 170
f. Sona Ermesi 170
g. Faaliyetlerin Denetimi 170
h. Hukuka Aykırı Dinleme 170
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi 170
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme 170
a. Amaç–Kapsam 170
b. Kararı Verecek Makam 171
c. Süresi 171
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti 171
e. Kararların Yerine Getirilmesi 171
f. Faaliyetlerin Denetimi 171
C. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu 172
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması 172
a. Amaç–Kapsam 172
b. Kararı Verecek Makam 172
c. Kararın İçeriği 173
d. Süresi 173
e. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti 173
f. Kararların Yerine Getirilmesi 173
g. Faaliyetlerin Denetimi 174
h. İstinai Yetki 174
ı. Hukuka Aykırı Dinleme 174
i. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi 174
D. Önalanda Elde Edilen Verilerin Delil Olarak Kullanılabilip Kullanılamayacağı Sorunu 174
IV. MOBESE ile Yapılan İzleme ve Kayıt 175
A. Terim–Kavram 175
B. MOBESE ile İzleme, Teknik Araçlarla İzleme Koruma Tedbiri (CMK m.140) İçinde Değerlendirilemez 178
C. Konunun Anayasal Boyutu 179
1. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi 179
2. Oranlılık ilkesi 180
a. Amaca uygunluk 180
b. Gereklilik 180
c. Ölçülülük 180
3. Belirlilik İlkesi 181
D. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbirinin Şekli ve Kapsamı 182
1. Tedbirin Uygulama Şekli 182
2. Kapsamı 182
E. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbirinin Uygulama Koşulları 183
1. Tedbirin Uygulanacağı Yer Bakımından 183
2. Tedbirin Uygulanacağı Süre ve Sürenin Tespiti Bakımında Koşulların Mevcut Olduğunun Belgelendirilmesi Zorunluluğu 184
3. Tedbirin Uygulanmasına Karar Verecek Kişi Bakımından 184
F. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Kayıtlar 184
G. Tedbirin Plaka Tanıma Programlarıyla Bütünleşmesi 187
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ (Hazırlık Soruşturması) 190
I. Kavram 190
II. Soruşturmanın Başlaması 191
A. Suç Haberinin Alınması 191
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı 192
C. Soruşturmaya Girişme Mecburiyeti 193
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar 194
III. Soruşturma Evresine Katılan Kişiler 195
A. Sulh Ceza Hâkimliği 195
B. Savcı 196
1. Tanım–Kavram 196
2. Savcılık Teşkilatı ve Savcı 197
3. Savcıların Birbirleri ve Diğer Muhakeme Kişileri ile İlişkisi 200
4. Savcının Denetim Yetkisi (CMK m.161) 201
5. Savcılık Makamının Ceza Muhakemesi İçindeki İşlevi 202
a. Araştırma Mecburiyeti İlkesi 204
b. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi 205
aa. Kavram 205
bb. İlkenin İstisnaları ve Savcının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi (Maslahata Uygunluk İlkesi) 206
c. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi 206
6. Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı 207
C. Kolluk 208
1. Terim–Kavram 208
2. Kolluk Teşkilatı 209
3. Adli Kolluğun Önemi 211
4. CMK’da Adli Kolluk 212
a. Genel Olarak 212
b. İşleyiş 213
c. Görev ve Yetkileri (Yön. m.6) 214
d. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kolluğun Yeri 215
e. Adli Kolluğun Statüsü 218
aa. Genel Olarak 218
bb. CMK ve Yönetmelik Hükümlerinin Değerlendirilmesi 218
f. Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (CMK m.165) 219
D. Şüpheli 219
1. Kavram, Şüpheli–Sanık Ayrımı 219
2. Şüpheli Hakları 220
a. Suçlamayı Öğrenme Hakkı 220
b. Susma Hakkı 221
c. Muhakemeye Yön Verme Hakkı 221
d. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 222
e. Yakınlarına Haber Verebilme Hakkı 222
f. Lekelenmeme Hakkı 223
3. Şüphelinin Ödevleri 224
E. Müdafi–Vekil 225
1. Kavram 225
2. Müdafiin Hukuki Durumu 226
3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 227
a. Genel Olarak 227
b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının Kapsamı 229
4. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Görevlendirme Usulü 230
a. Görevlendirilmesi 230
b. Görevlendirilmesi Usulü 231
5. Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri 232
a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi 232
b. Şüpheli ile Görüşme ve Yazışma 233
c. Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi 234
6. Müdafiin Ödevleri 235
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi 235
aa. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem 235
bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (CMK m.151/3–6) 236
cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması 237
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi 238
c. Sır Saklama Ödevi 238
7. Müdafiin Sayısı 238
8. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma 239
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur 239
1. Genel Olarak 239
2. Mağdur Hakları 241
a. Genel Olarak Mağdur Hakları 241
aa. Mağdurun Aydınlanma Hakkı 241
aaa. Soruşturma Başında Bilgilendirilme Hakkı 241
bbb. Muhakemenin Gidişatı Hakkında Bilgi Edinme Hakkı 241
bb. Mağdurun Dosyayı İnceleme Hakkı 241
cc. Mağdurun Avukat Yardımından Yararlanma Hakkı 242
dd. Tanık–Mağdurun Korunması, Mağdurun Özel Hayatına ve Haysiyetine Saygı Duyulmasını İsteme Hakkı 242
ee. Mağdurun Dinlenmesi 242
b. CMK’da Mağdur ve Şikayetçi Hakları 243
aa. Genel Olarak 243
bb. Soruşturma Evresinde 244
IV. Soruşturma Evresinin İcrası 245
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği (CMK m.157) 245
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (CMK m.169) 245
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m.147) 246
1. Tanım–Kavram 246
2. Aydınlatma Yükümlülüğü 246
3. İfade ve Sorgunun Usulü 247
4. İfade veya Sorgu Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar (CMK m.147/1–i) 247
5. Hukuka Aykırı İfade Alma ve Sorgu 248
a. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri 248
b. Hükmün Delil Yasakları Bakımından Değerlendirilmesi 250
6. Yeniden İfade Alma 250
D. Tanık İfadesinin Alınması, Bilirkişiye Başvurulması, Keşif, Yer Gösterme, Teşhis 251
1. Tanık İfadesinin Alınması 251
2. Bilirkişiye Başvurulması (CMK m.63/3) 251
3. Keşif 251
4. Yer Gösterme (CMK m.85) 252
5. Teşhis (PVSK ek m.6) 252
a. Tanım–Kavram 253
b. Koşulları 253
c. İcrası 254
6. Sanal Ortamda Araştırma 256
V. Koruma Tedbirlerine Başvurulması 256
A. Terim– Tanım– Kavram 256
1. Terim 256
2. Tanım ve Kavram 257
B. Çeşitleri 259
1. Yakalama–Gözaltı (CMK m.90 vd.) 259
a. Tanım–Kavram 259
b. Amacı 260
c. Yakalama ve Gözaltına Almaya Yetkili Olanlar 260
aa. Herkesin Yakalama Yapabildiği Haller 260
bb. Kolluğun Yakalama Yapabildiği Haller 261
aaa. Yakalama Emrine Dayanan Yakalama (Müzekkereli Yakalama) 261
bbb. Yakalama Emrine Dayanmayan (Müzekkeresiz) Yakalama (CMK m.90/2) 262
d. Yakalama Sonrası Yapılacak İşlem 262
e. Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 262
f. Yakalananın Hakları 263
aa. Yakalanana Haklarının Bildirilmesi 263
bb. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95) 264
cc. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m.96) 264
g. Yakalama Koruma Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler 264
aa. Çocuklar 264
bb. Diplomasi Dokunulmazlığından Yararlananlar 265
cc. Milletvekilleri 267
h. Yakalamanın Zamanı 267
ı. Tutuklama Kararı Verilemeyen Hallerde Yakalama 267
i. Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama 268
j. Kabahatlerde Yakalama 268
k. Gözaltı Kararı 269
aa. Kararı Verecek Makam 269
bb. Gözaltı Kararı Verilebilecek Haller 269
cc. Gözaltı Süresi 271
dd. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 272
ee. Yakalama ve Gözaltı İşlemine İtiraz 273
ff. Hâkim Önüne Çıkma (Habeas Corpus) Hakkı (CMK m.91/son; AY m.19/5) 273
gg. Serbest Bırakma 274
l. Yeniden Yakalama Yasağı 274
m. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 275
n. Yakalamada Zor Kullanma Yetkisi 275
o. Yakalama Emri Üzerine Tutuklama (Sevk Tutuklaması) 276
2. Tutuklama 276
a. Tanım–Kavram 276
b. Hukuki Nitelik 277
c. Amacı 277
d. Tutuklamanın Şartları 277
aa. Kuvvetli Suç Şüphesi Bulunmalıdır 277
bb. Ölçülü Olmalıdır 280
cc. Tutuklamaya Şüpheli ve Sanık Hakkında Karar Verilebilir 281
dd. Tutuklamaya Ancak Hâkim Karar Verebilir 281
aaa. Genel Olarak 281
bbb. Tutuklama Kararının İçeriği 281
ccc. Tutuklama Duruşması 282
e. Verilen Kararların Denetimi (İtiraz) 283
f. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Verilmesi Kuralı 285
g. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 286
h. Tutuklama Yasağı 287
ı. Özel Tutuklama Halleri 288
aa. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Tutuklanması 288
bb. Duruşma Düzenini Bozanın Hapsi 288
cc. İade Tutuklaması 288
dd. Duruşma Sırasında Suç İşlenmesi Halinde Tutuklama (CMK m. 205) 288
ee. Kabahatler Kanunu m. 40 Çerçevesinde Tutuklama 289
ff. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 4/A–9. Maddesi Bağlamında Tutuklama 289
i. Tutuklulukta Geçecek Süre (CMK m.102) 289
aa. Genel Olarak 289
bb. Soruşturma Evresinde Tutukluluk Azami Tutukluluk Süresi 292
cc. Hükmen Tutukluluk 293
dd. Çocuklarda Tutukluluk Süresi 294
j. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Hükümsüz Kalması (CMK m.103) 294
k. Tutuklunun Salıverilme İstemi (CMK m.104) 295
l. Salıverilenin Yükümlülükleri (CMK m.106) 296
m. Tutuklunun Hakları (CMK m.107) 296
n. Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi (CMK m.108) 296
o. Ülkemizde Tutuklu Sayısı 297
3. Adli Kontrol 299
a. Genel Olarak 299
b. Adli Kontrol Tedbirinin Tanımı ve Hukuki Niteliği 299
c. Adli kontrol Tedbirinin Amacı 300
d. Uygulama Koşulları 300
e. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler 303
aa. Genel Olarak 303
bb. Yükümlülükler 304
f. Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi (Yön. m.57) 308
g. Çocuklar Hakkında Uygulanabilecek Yükümlülükler 308
h. Yükümlülüğün Süresi ve Sürenin Ceza Mahkumiyetinden İndirilebilip İndirilemeyeceği Sorunu 309
ı. Şüphelinin Yokluğunda Adli Kontrol Kararı Verilebilir mi? 309
i. Karar Verecek Makam 310
j. Kararın İçeriği 310
k. Kanunyolu 311
l. Tedbirlere (Yükümlülüklere) Uymama (CMK m.112/2) 311
aa. Genel Olarak 311
bb. Yükümlülüklere Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi 311
m. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması 312
n. Güvence (CMK m.113) 312
aa. Genel Olarak 312
bb. Önceden Ödetme (CMK m.114) 313
cc. Güvencenin Geri Verilmesi (CMK m.115) 314
o. Kanunyolu 314
4. Zorla Getirme 314
a. Tanım–Hukuki Nitelik 314
b. Çeşitleri 315
c. Koşulları 315
d. Kararda Bulunması Gerekenler 316
e. İcrası 316
f. Yerine Getirilememesi Hali 316
g. Kanun Yolu 316
5. Arama 316
a. Tanım–Kavram 316
b. Aramanın Amaçları 318
aa. Yakalama 319
bb. Delil Elde Etme ve Elkoyma 319
aaa. Delil Elde Etme 319
bbb. Elkoyma 320
c. Arama–Tarama ve Kontrol Noktaları 320
d. Aramanın Çeşitleri 321
aa. Genel Olarak 321
bb. Önleme Araması 321
cc. Adli Arama 322
aaa. Arama Koruma Tedbiri Bakımından Şüphe 322
bbb. Aramaya Maruz Kalanlar 324
a1. Şüpheli 324
a2. Sanık 325
a3. Diğer Kişiler 325
a4. Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler 327
ccc. Aramanın Yapılacağı Yer 328
a1. Konut, İşyeri ve Diğer Yerler 328
aa1. Konut 328
aa2. İşyeri 330
aa3. Diğer Yerler 330
a2. Avukat Bürolarında Arama 331
a3. Üst ve Eşyada Yapılan Arama 333
a4. Askeri Mahallerde Yapılan Arama 335
ddd. Aramanın Zamanı 335
a1. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralı 335
a2. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralının İstisnaları 337
aa1. Suçüstü Hali 337
aa2. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Haller 338
aa3. Yakalanmış veya Gözaltına Alınmış Olup da Firar Eden Kişi veya Tutuklu veya Hükümlünün Tekrar Yakalanması 338
eee. Arama Kararı 339
a1. Kural: Arama Kararı Vermek Yetkisi Hâkime Aittir 339
a2. İstisna: Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal 342
a3. Karar Alınmadan Yapılacak Arama 345
aa1. Yönetmelik Madde 8’de Sayılan Haller 345
aa2. Yönetmelik m.30/1 348
aa3. Olay Yeri İnceleme (Yön. m.9) 348
fff. Aramanın İcrası 349
a1. Savcı Tarafından Yapılan Arama 349
a2. Kolluk Tarafından Yapılan Arama 349
aa1. Genel Olarak 349
aa2. Arama Tanıkları: Aramada Komşu veya İhtiyar Heyetinden Birisinin Bulunması 350
aa3. Aramada Hazır Bulunabilecekler 351
ggg. Aramada Avukat Yardımından Yararlanabilme 354
hhh. Arama Öncesi Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi 354
ııı. Arama Sonunda Verilecek Belge 355
jjj. Aramada Ele Geçen Eşya Hakkında Yapılacak İşlem 356
kkk. Adli Arama Tutanağı 356
lll. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi 356
mmm. Tesadüfen Elde Edilen Deliller: Aramada, Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması 358
nnn. Delil Yasakları 361
ooo. Denetimi 363
a1. İdari Denetim 363
a2. Yargısal Denetim 363
ppp. Aramadan Kaynaklanan Zararların Tazmini Sorunu 364
rrr. Haksız Arama Suçu 365
6. Elkoyma 365
a. Genel Olarak 365
b. Terim Sorunu 365
c. Kavram 366
d. Hukuki Nitelik 366
e. Çeşitleri 367
aa. Basit Elkoyma 367
aaa. Kapsamı 367
bbb. Elkoyma Yasağı 368
a1. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler (CMK m.126) 368
a2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (CMK m.125) 369
ccc. Koşulları 370
a1. Suç Bakımından 370
a2. Şüphe Bakımından 370
a3. Kişi Bakımından 371
a4. Kararı Verecek Merci ve Kararın İçeriği 371
ddd. Tedbirin Uygulanması 372
a1. Genel Olarak 372
a2. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem 372
a3. Elkoymanın Mağdura Bildirilmesi 373
a4. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 373
eee. Denetimi 374
fff. Sona Ermesi 375
a1. İade 375
a2. Müsadere 375
ggg. Elkoymadan Kaynaklanan Zararların Tazmini 377
a1. Genel Olarak 377
a2. Tazminat Talebinin Koşulları 377
bb. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (Genişletilmiş Elkoyma) 378
aaa. Benzer Kavramlarla Mukayese 378
a1. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi 378
a2. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz 378
bbb. Amaç ve Kapsam 379
a1. Amaç 379
a2. Kapsam 379
ccc. Uygulama Koşulları 380
a1. Suç Bakımından 380
a2. Şüphe Bakımından 381
a3. Kişi Bakımından 381
ddd. Kararı Verecek Merci 382
fff. Tedbirin Uygulanması 382
eee. Denetim 382
hhh. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu 382
cc. Postada Elkoyma (CMK m.129) 383
aaa. Kavram 383
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese 383
ccc. Hukuki Nitelik 383
ddd. Amaç ve Kapsam 383
a1. Amaç 383
a2. Kapsam 383
eee. Uygulama Koşulları 384
a1. Suç Bakımından 384
a2. Şüphe Bakımından 384
a3. Kararı Verecek Merci 384
fff. Tedbirin Uygulanması 384
dd. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (CMK m.133) 385
aaa. Kavram 385
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese 385
ccc. Hukuki Nitelik 385
ddd. Amaç 385
eee. Uygulama Koşulları 386
a1. Suç Bakımından 386
a2. Şüphe Bakımından 386
a3. Kararı Verecek Merci 386
fff. Tedbirin Uygulanması 386
7. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma 387
a. Terim–Kavram 387
b. Benzer Kavramlarla Mukayese 388
aa. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması 388
bb. Kayıt ve Verilerin İncelenmesi 389
cc. Arama 389
dd. Elkoyma 390
ee. Postada Elkoyma 390
c. Tedbirin Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi 390
d. Amaç ve Kapsam 391
aa. Amaç 391
bb. Kapsam 391
e. Uygulama Koşulları 391
aa. Suç Bakımından 391
bb. Şüphe Bakımından 392
cc. Kişi Bakımından 392
f. Kararı Verecek Merci 393
g. Oranlılık İlkesi 393
h. Tedbirin Uygulanması 394
i. Denetim 396
j. Hukuka Aykırı Arama, Elkoyma ve Kopyalamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu 396
8. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi 396
a. Terim 396
b. Amaç 397
c. Kapsamı 397
d. Koşulları 399
aa. Suç Bakımından 399
bb. Şüphe Bakımından 401
cc. Kişi Bakımından 402
aaa. Kural 402
bbb. Kayda Alma Yasağı 403
a1. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişiler 403
a2. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri 404
dd. Kararı Verecek Olan Makam, Kararın İçeriği ve Karara İtiraz 405
ee. Tedbirin Süresi 408
e. Tedbirin Uygulanması 408
f. Tedbirin Sona Ermesi 409
g. Elde Edilen Verilerin Akıbeti 410
h. İlgiliye Haber Verme 410
ı. Hukuka Aykırı Dinleme ve Kayıt 411
i. Delil Yasakları 411
j. Tesadüfen Elde Edilen Deliller 412
k. Hukuka Uygun Tespit ve/veya Dinleme Tutanaklarının Delil Değeri (Mahkumiyet İçin Tek Başına Yeterli Olup Olmayacağı Sorunu) 415
9. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti 415
a. Genel Olarak 415
b. Koşulları 416
aa. Suç Bakımından 416
bb. Şüphe Bakımından 416
cc. Kişi Bakımından 417
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 417
ee. Tedbirin Süresi 417
c. Tedbirin Uygulanması 417
10. İletişimin Tespiti 417
a. Genel Olarak 417
b. Koşulları 418
aa. Suç Bakımından 418
bb. Şüphe Bakımından 418
cc. Kişi Bakımından 418
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 418
ee. Tedbirin Süresi 419
11. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 419
a. Kavram–Tanım 419
b. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması 422
aa. Bilgi Veren 422
bb. Güvenilir Adam 423
cc. Gizli Soruşturma Yapan Polis 426
dd. Ajan–Provokatör 428
ee. Yeraltı Ajanı 431
c. Tedbirin Amacı 431
d. Koşulları 432
aa. Şüphe Bakımından 432
bb. Kişi Bakımından 432
aaa. Kararı Verecek Kişi 432
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişi 432
cc. Suç Bakımından 433
dd. Zaman Bakımından 433
e. İcrası 434
f. Gizli Soruşturmacının Suç İşleyebilip İşleyemeyeceği Sorunu 435
g. Gizli Soruşturmacının Tanık Olarak Dinlenebilip Dinlenemeyeceği Sorunu 436
aa. Genel Olarak 436
bb. Dinlenmesi 438
cc. Tanık Koruma Kanunu Kapsamında Gizli Soruşturmacının Mahkemede Dinlenmesi Sonrasında Yapılacak İşlemler 441
h. Tedbirin Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi 442
ı. Hukuka Aykırı Denetim 443
aa. Genel Olarak 443
bb. Gizli Görevlinin Başka Bir Koruma Tedbirine Başvurabilip Başvuramayacağı Sorunu 443
i. Kanun Yolu 444
12. Teknik Araçlarla İzleme 444
a. Kavram: Teknik Araçlarla İzleme Ses veya Görüntü Alma 444
b. Tedbirin Amacı 446
c. Konusu 447
d. Şartları 448
aa. Şüphe Bakımından 448
bb. Kişi Bakımından 450
aaa. Kararı Veren Makam 450
bbb. Kararın İçeriği 451
ccc. Karara Maruz Kalacak Kişi 451
cc. Suç Bakımından 451
dd. Tedbirin Süresi 452
ee. İcrası, Sona Ermesi ve Dokümanların Yok Edilmesi 453
ff. Tesadüfen Elde Edilen Delil 454
gg. Hukuka Aykırı Denetim 455
hh. Kanun Yolu 456
13. Gözlem Altına Alınma (m.74) 456
a. Terim–Kavram–Hukuki Nitelik 456
b. Kapsam 456
c. Koşulları 457
aa. Şüphe Derecesi Bakımından 457
bb. Karar Verecek Makam Bakımından 457
cc. Süre Bakımından 457
d. Denetimi (Kanun Yolu) 457
e. Durma Kararının Varlığı Halinde Gözlem Altına Alma 457
14. Beden Muayenesi (m.75–77) 458
a. Beden Muayenesi Terimi, Kavram ve Konusu 458
b. Çeşitleri 459
c. Amacı 460
d. Niteliği 460
e. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m.75) 461
aa. Uygulama Koşulları 461
aaa. Kişi Bakımından 461
a1. Kararı Veren Makam 461
a2. Kararın Uygulanması 462
a3. Tedbire Maruz Kalan Kişi/Kişiler 462
bbb. Oranlılık İlkesi 462
ccc. Kapsamı (Kararın Konusu) 463
bb. Denetimi (Kanun Yolu) 463
cc. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma 464
f. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması 464
aa. Genel Olarak 464
bb. Amaç 464
cc. Konusu 464
dd. Oranlılık İlkesi 464
ee. Uygulama Koşulları 465
aaa. Kararı Veren Makam 465
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişiler 465
ccc. Tedbirin Uygulanması 466
ff. Denetimi (Kanun Yolu) 466
gg. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma 466
hh. Soybağı Araştırması 467
g. Kadınların Muayenesi 467
15. Moleküler Genetik İncelemeler (CMK m.78–80) 468
a. Kavram 468
b. Hukuki Nitelik 468
c. Tedbirin Amacı 470
d. Koşulları 470
aa. Şüphe–Oranlılık ve İkincillik İlkeleri 470
bb. Kararı Verecek Makam 471
cc. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi 471
e. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti 472
f. Kanun Yolu 473
g. Hukuka Aykırı İnceleme 473
h. Genetik Kimliğin Saklanması ve Gelecekteki Bir Ceza Muhakemesinde Kullanılması 473
16. Fizik Kimliğin Tespiti (CMK m.81) 474
a. Genel Olarak 474
b. Konusu 474
c. Koşulları 474
d. Uygulanması 475
e. Kaydedilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi 475
17. İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi 475
a. Kapsamı 476
b. Kararı Verecek Makam 476
c. İcrası 477
d. Sona Ermesi 477
e. İdari Bir Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi 477
f. Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi (m.9) 481
18. Kayıp Çocukların Araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.) 482
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 482
1. Genel Olarak 482
2. Konusu 484
3. Kapsamı 486
4. Tazminat İsteminde Bulunulabilecek Süre 487
5. Yetkili Mahkeme 488
6. Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar 488
7. Ön İnceleme 488
8. Muhakeme 489
9. Kanun Yolu 489
10. Tazminatın Geri Alınması 490
11. İftira veya Yalan Tanıklık Suçu Bakımından Devletin Rücu Hakkı 490
12. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler 490
13. Hakim ve Savcıların Tazminat Sorumluluğu 491
14. Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti 491
15. Tazminatın Ödenmesi 491
VI. Soruşturma Evresinin Sona Ermesi 492
A. Kamu Davasının Açılması: İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü 492
1. İddianamenin Düzenlenmesi 492
a. İddianamenin Düzenlenmesi İçin Bulunması Gereken Koşullar 492
b. İddianamede Bulunması Gereken Hususlar 494
2. İddianamenin İadesi (CMK m.174) 495
a. Anlamı ve Amacı 495
b. İadenin Konusu 496
c. İadeyi Yapacak Makam 497
d. Süre 498
e. İade Sebepleri 499
aa. İddianamenin m.170’e Aykırı Olarak Düzenlenmesi 499
aaa. Şekle İlişkin Koşullara Aykırılık 499
bbb. Yüklenen Suçu Oluşturan Olayların Mevcut Delillerle İlişkilendirilmemiş Olması 500
ccc. Şüphelinin Lehine Olan Hususların Gösterilmemiş Bulunması 501
ddd. İşlenen Suç Dolayısıyla İlgili Kanunda Öngörülen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinden Hangilerine Hükmedilmesinin İstendiğinin Belirtilmemiş Olması 501
bb. İddianamenin Suçun Sübûtuna Doğrudan Etki Edecek Mevcut Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi 501
cc. Önödemeye, Uzlaştırmaya veya Seri Muhakemeye Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde İddianamenin Önödeme, Uzlaştırma veya Seri Muhakeme Usulü Uygulanmaksızın Düzenlenmesi 506
dd. Soruşturma Veya Kovuşturma Yapılması İzne Veya Talebe Bağlı Olan Suçlarda İzin Alınmaksızın Veya Talep Olmaksızın İddianame Düzenlenmesi 506
f. İadenin Mümkün Olmaması (İade Yasağı) 507
g. İade Kararının Denetimi 508
h. İade Üzerine Yapılacak İşlem 508
3. İddianamenin Kabulü 508
B. Savcının Kamu Davası Açmayabileceği Haller 509
1. Genel Olarak 509
2. Savcıya Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller 509
a. Cezanın Ortadan Kaldırılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların ve Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı 509
b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 511
aa. Koşulları 511
aaa. Objektif Koşul: Suç Bakımından 511
bbb. Sübjektif Koşul: Şüpheli Bakımından 512
bb. Kararı Verecek Makam 512
cc. Erteleme Süresi 512
dd. Denetimi 512
ee. Sonucu 512
ff. Erteleme Kararlarının Kaydedilmesi: Sicil 512
3. Seri Muhakeme Usulü 513
a. Genel Olarak 513
b. Suç Kapsamı 514
c. Bilgilendirme ve Teklif Aşaması 515
d. Yaptırımın Belirlenmesi 515
e. Yaptırımın Bireyselleştirilmesi 516
f. Hüküm Aşaması 516
g. Kanun yolu: İtiraz 517
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı (m.172) 517
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilecek Haller 517
a. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi 518
aa. Genel Olarak 518
bb. Etkin/Etkili Soruşturma Yapma Yükümlülüğü 518
b. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması 519
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Hukuki Niteliği 520
3. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 521
a. Genel Olarak 521
b. Yargısal Denetim 521
aa. Kavram 521
bb. Kovuşturma Davası Açmaya Yetkili Kişi 522
cc. Kovuşturma Davası Açma Usulü 522
dd. Süre 523
ee. Yetkili Mahkeme 523
ff. Soruşturmanın Genişletilmesi 523
gg. Muhakeme 523
hh. Denetimi 524
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Denetimi 524
§ 3. KOVUŞTURMA EVRESİ 524
I. Anlamı ve Amacı 524
II. Katılan Kişiler 525
A. Hâkim–Mahkeme 525
1. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 525
a. Tarafsızlık 525
aa. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret sebepleri) 525
aaa. Görev Yasakları 526
a1. CMK m.22’de Düzenlenen Görev Yasakları 526
a2. CMK m.23’te Düzenlenen Görev Yasakları: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim 529
a3. 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu m.46/1’de Düzenlenen Görev Yasağı 531
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar (CMK m.24–25) 531
bb. Hâkimin Reddi Muhakemesi 532
aaa. Red Talebinde Bulunabilecek Kişiler 532
bbb. Süresi 532
ccc. Red Talebinin Şekli, İçeriği ve Talebin Yöneltileceği Makam 533
ddd. Yargılama 534
eee. Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler (CMK m.30) 535
fff. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (CMK m.31) 535
cc. Hâkimin Çekinmesi (CMK m.30) 537
dd. Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi (CMK m.32) 537
b. Bağımsızlık 538
aa. Kavram 538
bb. Kapsamı 538
cc. Hâkim Bağımsızlığının Güvenceleri 538
2. Hâkimlerin Çeşitleri 541
3. Hâkimlerin Yetkileri 542
a. Mahkemelerin Madde Bakımından Yetkisi (Görevleri) 542
aa. Genel Olarak 542
aaa. Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi 542
bbb. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi 543
ddd. Diğer Ceza Mahkemelerinin Görevleri 543
bb. Madde Bakımından Yetkinin (Görev) Hukuki Niteliği 543
cc. Madde Bakımından Yetki (Görev) Uyuşmazlığı 543
dd. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri 544
ee. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili (Görevli) Olma Durumları 545
aaa. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 545
bbb. Bağlantı Bulunması 547
a1. Bağlantı Kavramı ve Çeşitleri 547
aa1. Objektif– Sübjektif Bağlantı 547
aa2. Dar–Geniş Anlamda Bağlantı 548
aa3. Tek Çeşit–Karışık Bağlantı 548
a2. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 548
aa1. Birleştirme 549
aa2. Nisbi Muhakeme Yapma 550
aa3. Bekletici Mesele 553
b. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Yer Bakımından Yetkisi 554
aa. Genel Olarak 554
bb. Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki 555
aaa. Genel Kural 555
bbb. Özel Yetki Kuralları 556
ccc. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 556
a1. Muhakemenin Nakli ve Duruşma Yeri Değişikliği 557
a2. İstinabe 559
a3. Bağlantı 560
cc. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki 561
dd. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki 562
ee. Yer Bakımından Yetki Kurallarının Özellik Gösterdiği Haller 564
aaa. Yetki Uyuşmazlığı (m.17) 564
bbb. Yetkisizlik İddiasında Bulunulması Gereken Zaman 564
ccc. Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin Yaptığı İşlemler 566
c. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Kişi Bakımından Yetkisi 566
aa. Genel Olarak 566
bb. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 566
d. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Görev Bakımından Yetkisi 567
aa. Kavram 567
bb. İstisnaen Görev Bakımından Yetki 568
B. Savcı 568
C. Sanık 569
D. Malen Sorumlu 569
E. Müdafi 570
1. Genel Olarak 570
2. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Usulü 570
a. Müdafiin Görevlendirilmesi 570
b. Görevlendirme Usulü (m.156) 571
3. Kovuşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri 572
4. Müdafiin Ödevleri 574
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi 574
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi 577
c. Sır Saklama Ödevi 577
5. Müdafiin Sayısı 577
6. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma 578
F. Vekil 578
G. Suçtan Zarar Gören–Mağdur 578
1. Genel Olarak 578
2. Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları (m.235) 579
3. Mağdurun Davaya Katılması (Katılan ya da Müdahil) 580
a. Genel Olarak 580
b. Katılma Talebinde Bulunabilecekler 580
c. Katılma Talebinin Zamanı 582
d. Katılma Usulü 583
e. Katılanın Hakları 584
f. Katılmanın Etkisi 584
g. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz 584
h. Katılanın Kanunyoluna Başvurması 585
ı. Katılmanın Hükümsüz Kalması 585
H. Zabıt Katibi ve Diğerleri 585
III. Kovuşturma Evresinin Devreleri 586
A. Duruşma Hazırlığı Devresi 586
1. Genel Olarak 586
2. Duruşma Gününün Belirlenmesi 587
3. Duruşma İçin Davetiyelerin Çıkarılması 588
a. Genel Olarak 588
b. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m.176) 588
B. Duruşma Devresi 589
1. Genel Olarak 589
2. Duruşma Devresinin Özellikleri 590
a. Duruşmanın Başlaması (m.191) 590
b. Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m.188) 592
aa. Genel Olarak 592
bb. Başkan ve Hâkimin Görevi (m.192) 593
cc. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu (m.193) 594
aaa. Kural 594
bbb. İstisnaları: Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılabilen Durumlar 596
dd. Tercüman Bulundurma Zorunluluğu (m.202) 596
aaa. Tercüman Bulundurulacak Hâller 596
bbb. Tercüme Edilmesi Gereken Hususlar 598
3. Duruşmanın İcrası (m.190) 598
a. Genel Olarak 598
b. Duruşmanın Açıklığı (CMK m.182–187) 602
aa. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (AY. m.141/1; CMK m.182/1) 602
bb. Açıklığın Kaldırılması 603
aaa. Nisbi Kapalılık (CMK m.182/2) 603
bbb. Zorunlu Kapalılık (CMK m.185) 604
ccc. Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (CMK m.184) 605
ddd. Kapalı Duruşmanın İcrası (CMK m.187) 605
a1. Kapalı Duruşmada Bulunabilme: (CMK m.187/1) 605
a2. Duruşmanın Yayımı Yasağı: (CMK m.187/2 – 3) 606
c. Kayıt Yasağı (CMK m.183) 607
aa. Kural 607
aaa. Duruşma Salonundaki İşlemlere İlişkin Kayıt Yasağı 608
bbb. Duruşma Salonu Dışındaki Diğer Adlî İşlemlerin İcrası Sırasında Kayıt Yasağı 609
bb. Kayıt Yasağının İstisnaları 610
d. Duruşmanın Düzen ve Disiplini (CMK m.203–205) 611
aa. Hâkim veya Başkanın Yetkisi (CMK m.203) 611
bb. Sanığın Dışarı Çıkarılması 612
cc. Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (CMK m.205) 612
e. Duruşmanın Tutanağa Bağlanması (CMK m.219–222) 612
aa. Duruşma Tutanağı 612
bb. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği 614
cc. Duruşma Tutanağının İspat Gücü 614
f. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 615
aa. Ceza Muhakemesinde İspat 615
bb. Delil Çeşitleri 616
aaa. Şüpheli–Sanık Açıklamaları ve İkrar 617
bbb. Tanık Açıklamaları 617
a1. Kavram 617
a2. Özellikleri 618
a3. Tanıkların Çağrılması (CMK m.43) 620
aa1. Genel Olarak 620
aa2. Çağrıya Uymayan Tanıklar (CMK m.44) 621
a4. Tanıklıktan Çekinme (m.45–47) 622
aa1. Genel Olarak 622
aa2. Tanıklıktan Çekinme Halleri 624
aa3. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi (m.49) 632
aa4. Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi (m.51) 633
a5. Tanıkların Dinlenmesi 633
aa1. Kavram 633
aa2. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma (m.53) 633
aa3. Tanıkların Dinlenmesi (m.52) 633
aa4. Tanıklara Yemin Verilmesi (m.54) 635
aa5. Tanığın Tekrar Dinlenmesi Halinde Yemin (m.57) 637
aa6. Tanığın Dinlemesi (m.58/1, 59) 637
aa7. Tanıkların Korunması (m.58/2, 3, 4, 5) – Tanığın kimliğinin saklı tutulması (Gizli tanık) 639
aa8. Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme (m.60) 644
aa9. Tanığa Tazminat Verilmesi (m.61) 645
ccc. Yazılı Belgeler 645
ddd. Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Yapılmış Olan Kayıtlar 645
eee. Belirtiler 647
cc. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları 647
aaa. Bilirkişi (m.62–73) 647
a1. Tanım 648
a2. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller 648
a3. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller 649
a4. Bilirkişiye Başvurma Yasağı 650
a5. Bilirkişiye Başvurabilecek Kişiler–Bilirkişinin Seçimi 650
a6. Bilirkişiyi Atayacak Makam 650
a7. Bilirkişinin Sayısı 651
a8. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m.64) 651
a9. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m.65) 653
a10. Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi 653
aa1. Atama Kararının İçeriği 653
aa2. Görevin Yerine Getirileceği Süre ve Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 653
aa3. Görevin Yerine Getirilmesi (m.66) 654
a11. Bilirkişi Raporu 655
aa1. Rapor 655
aa2. Bilirkişi Raporunun Hukuki Niteliği 656
aa3. Raporun Muhakemeye Katılanlara İletilmesi 657
a12. Bilimsel Mütalaa (Uzman Görüşü) 657
a13. Yeni Bir Bilirkişi Atanması (m.67) 658
a14. Bilirkişinin ve Mütalaa Hazırlayanın Duruşmada Dinlenmesi (m.68) 659
a15. Bilirkişinin Reddi 660
aa1. Ret sebepleri 660
aa2. Red Hakkına Sahip Olanlar 660
aa3. Red Muhakemesi 661
a16. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecek Kişiler (m.70) 661
a17. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem 662
a18. Bilirkişi Ücret ve Gideri 662
a19. Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler 663
a20. Adalet Bakanlığı Tarafından Hazırlanan “Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar” 663
bbb. Keşif (m.83–89) 667
a1. Tanım–Kavram 667
a2. Yetkili Makam 668
a3. Keşfin İcrası (m.84) 668
a4. Keşif Türleri 669
aa1. Yer Gösterme 669
aa2. Ölü Muayenesi ve Otopsi 670
dd. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması 673
aaa. Genel Olarak 673
bbb. Tanıkların Dinlenmesi 675
ccc. Belge ve Tutanakların Okunması 675
a1. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m.209) 675
a2. Duruşmada Okunamayacak Belgeler (m.210) 677
a3. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler 678
ddd. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması 679
eee. Delillerin Tartışılması 679
a1. Genel Olarak 679
a2. Doğrudan Soru Yöneltme 681
aa1. Genel Olarak 681
aa2. CMK Sistemi (Doğrudan Soru Sorma) 682
fff. Delillerin Reddi 686
ggg. Delilin İleri Sürülmesinden Vazgeçme 686
hhh. Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi 686
ee. Suçun Niteliğinin Değişmesi (m.226) 687
ff. Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları 690
aaa. Delilleri Takdir Yetkisi 690
bbb. Delil Yasakları 691
a1. Kavram 691
a2. Delil Yasaklarının Görevi 694
a3. Çeşitleri 695
aa1. Delil Elde Etme Yasağı 695
aa2. Delil Değerlendirme Yasağı 698
a4. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesinin Sonuçları 699
a5. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi 700
a6. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu 701
a7. AiHM Kararlarında Delil Yasakları 701
gg. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi 705
aaa. Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı 705
bbb. Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi 705
ccc. Müzakereye Katılacak Hâkimler 706
ddd. Müzakerenin Yönetimi 706
eee. Oyların Toplanması 706
fff. Hüküm Kavramı, Gerekçesi, İçeriği ve Çeşitleri 707
a1. Hüküm Kavramı 707
a2. Hükmün Gerekçesi (m.230) 707
a3. Hükmün İçeriği (m.232) 710
a4. Hüküm Çeşitleri 711
ggg. Hükmün Açıklanması 720
hhh. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 721
a1. Koşulları 721
aa1. Objektif Koşul 721
aa2. Sübjektif Koşullar 722
a2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Yasak Olduğu Haller 724
a3. Uygulanması 724
a4. Sonuçları 726
a5. Denetimi 727
a6. Kararın Kaydedilmesi: Adli Sicil 730
C. Kanun Yolu Devresi 733
1. Kanun Yolu Kavramı 733
2. Kanun Yollarına Başvurmanın Etkileri 734
3. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler 735
a. Genel Olarak 735
b. Cumhuriyet Savcısı 736
aa. Cumhuriyet Savcılarının Kanun Yollarına Başvurma Usulü 736
bb. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu 737
cc. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması 738
c. Avukatın Başvurma Hakkı (m.261) 738
d. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m.262) 740
e. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m.263) 741
4. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma (m.264) 743
5. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi (m.266) 744
a. Genel Olarak 744
b. Müdafiin veya Vekilin Kanun Yolundan Vazgeçmesi 744
aa. Genel Olarak 744
bb. Müdafiin İradesinin Esas Alınması 744
6. Aleyhe Değiştirme (Reformatio in Peius) Yasağı 745
7. Kanun Yollarının Çeşitleri 756
a. Olağan Kanun Yolları 757
aa. İtiraz (m.267– 271) 757
aaa. Tanım–Kavram 757
bbb. İtirazın Süresi, Usulü ve İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (m.268) 759
a1. İtirazın Süresi ve Usulü 759
a2. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler 759
ccc. İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmasının Etkisi (m.269) 761
ddd. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması (m.270) 761
eee. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ve Verilecek Karar (m.271) 762
bb. İstinaf (m.272– 285) 763
aaa. Genel Olarak 763
a1. Kavram 763
a2. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı 764
bbb. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 765
a1. Hükme Esas Teşkil Eden Mahkeme Kararları 766
a2. Başkaca Kanun Yolu Öngörülmemiş Olan Mahkeme Kararları 766
ccc. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar 766
ddd. Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri 767
eee. İstinaf İstemi ve Süresi 767
fff. İstinaf Başvurusunun Etkisi 768
ggg. Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler 769
a1. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi (m.276) 769
a2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277) 769
hhh. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii (m.278) 770
ııı. Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Yargılama 770
a1. Ön İnceleme (m.279) 770
a2. İnceleme ve Kovuşturma (m.280) 771
a3. Duruşma Hazırlığı (m.281) 774
a4. Duruşma 775
a5. Hüküm 776
a6. Direnme ve Kanun Yoluna Başvurma Yasağı 776
a7. İstinaf kararının diğer sanıklara sirayeti 777
cc. Temyiz 777
aaa. Genel Olarak 777
bbb. Temyiz 778
a1. Genel Olarak 778
a2. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasağı 778
a3. Temyiz Nedenleri 781
aa1. Genel Olarak 781
aa2. Hukuka Aykırılık 782
aa3. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri 783
a4. Temyiz İstemi, Süresi ve Temyiz Başvurusunun Etkisi (m.291) 790
aa1. Temyiz İstemi 790
aa2. Temyiz Süresi 791
aa3. Temyiz Başvurusunun Etkisi 792
aa4. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi 792
a5. Temyiz Başvurusunun İçeriği (m.294) ve Temyiz Gerekçesi (m.295) 793
aa1. Temyiz Başvurusunun İçeriği 793
aa2. Temyiz Gerekçesi (m.295) 793
a6. Temyiz İsteminin İncelenmesi 795
aa1. Hükmü Veren Mahkemece Yapılan Ön İnceleme 795
aa2. Temyiz Dilekçesinin Tebliği 795
aa3. Yargıtayca Yapılacak Ön İnceleme 795
aa4. Temyiz İncelemesi 796
aa5. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar 798
aa6. Yargıtayda Hükmün Açıklanması 801
aa7. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci 802
aa8. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri 803
D. Olağanüstü Kanun Yolları 804
1. Olağanüstü Kanun Yolu Kavramı 804
a. İstinaf Açısından 805
b. Temyiz Açısından 806
2. Çeşitleri 806
a. Olağanüstü İtiraz (m.308 ve 308/A) 806
aa. Kavram 806
bb. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Koşulları 807
aaa. Hüküm Bakımından 807
bbb. Olağanüstü İtiraza Başvurabilecek Kişiler 807
ccc. Süre 807
ddd. Başvuru Nedenleri 807
eee. Başvuru Mercii 809
cc. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Etkisi 809
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinde İnceleme ve karar 810
ee. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi 810
b. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) (m.309–310) 810
aa. Kavram 811
bb. Koşulları 811
aaa. Karar (Hüküm) Bakımından 811
bbb. Kararda Hukuka Aykırılığın Bulunması 811
ccc. Başvuracak Kişi ve Başvuru Usulü 814
ddd. Süre 814
eee. Başvuru Mercii 814
cc. Kanun Yararına Bozmanın Sonuçları 814
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Bozmaya Başvurması 815
c. Yargılamanın Yenilenmesi 816
aa. Genel Olarak 816
bb. Kavram 816
cc. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma 817
dd. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 817
aaa. Hükümlünün Lehine Olan Yargılama Sebepleri (m.311) 817
bbb. Hükümlünün Aleyhine Olan Yenileme Sebepleri (m.314) 823
ee. Süre 824
ff. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Etkisi 824
gg. Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller 824
hh. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl 825
ıı. Yargılamanın Yenilenmesi Muhakemesi 825
aaa. Davaya Bakamayacak Hâkim 825
bbb. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığının İncelenmesi 825
ccc. Delillerin Toplanması 826
ddd. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi ya da Kabulü 826
eee. Yenileme İsteminin İncelenmesi ve Hüküm 826
a1. Yenileme İsteminin Duruşma Yapılmaksızın İncelenmesi 826
a2. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm 827
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ 829
I. Gaiplerin Muhakemesi 829
A. Genel Olarak 829
B. Gaibin Tanımı 830
C. Gaip Sanık Hakkında Yapılabilecek İşlemler 831
D. Gaip Sanık Hakkındaki İşlemlerin Naip Hâkim ya da İstinabe Olunan Mahkeme Aracılığıyla Yapılması 834
E. İşlemler Sırasında Hazır Bulunabilecekler 835
F. Gaibe İhtar 835
G. Gaip Sanığa Güvence Belgesi Verilmesi 836
1. Genel Olarak 836
2. Güvence Belgesinin Geçersiz Kalması 838
a. Gaip Olan Sanığın Hapis Cezasına Mahkum Olması 838
b. Gaip Olan Sanığın Kaçma Hazırlığında Bulunması 838
c. Sanığın, Güvence Belgesinin Bağlı Olduğu Koşullara Uymaması 839
II. Kaçakların Yargılanması 840
A. Genel Olarak 840
B. Kaçağın Tanımı 841
C. Kaçaklık Kararı 842
1. Genel Olarak 842
2. Kaçaklık Kararının Verilmesi Koşulları ve Usulü 842
3. Soruşturma Evresinde Kaçaklık 844
4. Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılabilmesi ve Hüküm Verilmesi 844
5. Kaçak Sanığa Müdafi Görevlendirilmesi 845
a. Genel Olarak 845
b. Avukat Görevlendirilmesi 845
D. Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Kayyım Atanması 847
1. Kavram 847
2. Zorlama Amaçlı Elkoyma Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar 848
3. Tedbirin Uygulanması (m.248/3) 848
a. Genel Olarak 848
b. Mallar–Haklar ve Alacakların Korunmasında Elkoymaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması 849
c. Tedbirlere İlişkin Karar Özetlerinin İlanı 849
d. Elkonulan Değerlerden Sanık Yakınlarına Yardımda Bulunulması 850
4. Elkoymanın Ortadan Kaldırılması 850
5. Kaçak Hakkında Tutuklama Kararı Verilmesi 851
6. Kaçağa Güvence Belgesi Verilmesi 852
a. Genel Olarak 852
b. Güvence Belgesinin Geçerliliğinin Kalmayacağı Durumlar 854
7. Kaçak Hakkında Verilecek Kararlara İtiraz 855
§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ 856
I. Genel Olarak 856
II. Tüzel Kişinin Organ ya da Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi 856
III. Organ veya Temsilcinin Hakları 857
§ 3. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ 858
I. Kavram 858
II. Ortaya Çıkışındaki Temel Sebepler 859
A. Mağdurun Keşfi 859
B. Mevcut Yasal Düzenlemelerin Eksiklikleri ve Usul Ekonomisi Telakkileri 859
C. Suç Politikası Mülahazaları 860
D. Mağduriyetin Giderilmesinin, Kısa ve Orta Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalara Alternatif Oluşturması 861
E. Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler 861
1. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar 861
a. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Suç Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi Hakkında 27 Sayılı Tavsiye Kararı 861
b. Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi 861
c. 28 Haziran 1985 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Durumunun İyileştirilmesine İlişkin 11 Sayılı Tavsiye Kararı 862
d. 17 Eylül 1987 Tarihli Mağdura Yardım Edilmesi ve Mağduriyetin Önlenmesi Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 21 Sayılı Kararı 863
e. XIX. Avrupa Konseyi Kriminoloji Konferansı 863
2. Birleşmiş Milletler Tarafından Yapılan Çalışma: 29 Kasım 1985 Tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu 863
III. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma 864
§ 4. MÜSADERE MUHAKEMESİ 888
I. Genel Olarak 888
II. Koşulları 888
III. Duruşma ve Karar (m.257) 889
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından 889
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından 889
IV. Kanun Yolu (m.258) 889
§ 5. MUHAKEME GİDERLERİ MUHAKEMESİ 890
I. Kavram 890
II. Mahkumiyet ve Erteleme Halinde Giderler 891
III. Bağlantılı Davalarda Giderler 891
IV. Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Gider 891
V. Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider 892
VI. Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Gider 892
VII. Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Gider 892
§ 6. İNFAZ MUHAKEMESİ 892
I. Kavram 892
II. Muhakeme 893
A. İnfaz Muhakemesi Yapılacak Haller 893
B. Talepte Bulunacak Kişi/Merci 894
C. Kararı Verecek Makam ve Usul 894
D. Kanun Yolu 895
§ 7. MEMURLARIN MUHAKEMESİ 895
I. Genel Olarak 895
II. Kanunun Uygulanma Koşulları 895
A. Fail, Memur veya Kamu Görevlisi Olmalıdır (m.1) 895
B. Suç, Görev Nedeniyle İşlenmiş Olmalıdır (4483 s. Kanun m.1, 2) 896
C. Suç, Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halinde İşlenmemiş Olmalıdır 896
III. Soruşturma 896
A. Genel Olarak 896
B. Ön İnceleme 897
IV. İstisnaları 898
§ 8. ÇOCUKLARIN VE AKIL HASTALARININ MUHAKEMESİ 899
I. Genel Olarak 899
II. Çocuk Ceza Muhakemesinin Özellikleri 899
A. Çocuk Mahkemeleri–Çocuk Bürosu–Çocuk Birimi 899
B. Soruşturma 901
C. Koruma Tedbirleri 901
D. Yetişkinlerle İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama 902
E. Duruşma 902
F. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uzlaştırma 903
1. Genel Olarak 903
2. Denetim 903
III. Akıl Hastalarına İlişkin Muhakemenin Özellikleri 904
§ 9. ÖRGÜTLÜ SUÇLARIN MUHAKEMESİ 905
I. Gözaltı Bakımından 905
II. Tutuklama Bakımından 906
III. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı Bakımından 907
IV. İfade Alma Bakımından 909
V. Ayrı Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma 909
§ 10. BASİT YARGILAMA USULÜ (CMK m.251) 911
I. Basit Yargılama Usulünün Genel Özellikleri 911
II. Genel Hükümler Uyarınca Yapılan Muhakemeye Dönme Kararı 912
III. Basit Yargılama Usulü Engelleri 912
IV. Basit Yargılama Usulünde İtiraz (CMK m.252) 913
Dördüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. GENEL OLARAK 915
§ 2. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ 916
I. Kabul Edilebilirlik Kararı 916
II. Esas Hakkında İnceleme 917
III. Koşullar 917
A. Başvuru Hakkı 917
B. İhlal Edilen Temel Hak ve Özgürlükle İlgili Koşul 918
C. Kamu Gücüne Dayalı Bir İşlem 919
D. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tamamının Tüketilmiş Olması 920
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 921
§ 4. BAŞVURU USULÜ 922
§ 5. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ 923
§6. SONUÇLARI VE YENİDEN YARGILAMA 923
Kaynakça 925
Kavramlar Dizini 961

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
107,00   
107,00   
2
53,50   
107,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
107,00   
107,00   
2
53,50   
107,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
107,00   
107,00   
2
53,50   
107,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
107,00   
107,00   
2
53,50   
107,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
107,00   
107,00   
2
53,50   
107,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
107,00   
107,00   
2
   
   
Kapat