Ceza Muhakemesi Hukuku Veli Özer Özbek

Ceza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2019-08
Sayfa Sayısı
944
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750256349
Boyut
16x24
Baskı
12Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Doç. Dr. Koray ÖZBEK

Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ

 

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları
- Ön Alan Soruşturmaları
- Soruşturma Evresi
- Koruma Tedbirleri
- İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü
- Kovuşturma Evresi
- Ceza Muhakemesinde İspat
- Delil Yasakları
- Kanun Yolları
- Özel ve Tali Ceza Muhakemeleri
- Konuya Göre İşlenmiş Güncel Yargıtay ve AİHM Kararları
Bireysel Başvuru

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onikinci Basıya Önsöz 5
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. KAVRAM 39
I. Kavram 39
II. Ceza Muhakemesinin Evreleri 40
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI VE GÖREVİ 41
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı 41
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Görevi ve Tarihsel Gelişim Süreci 42
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ 45
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri 45
A. Genel Olarak 45
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku 46
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku 47
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku 47
E. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İdare Hukuku 47
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun, Muhakeme Hukuku İçindeki Yeri 48
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 48
I. Genel Olarak 48
II. Hukuk Devleti İlkesi 49
A. Genel Olarak 49
B. Oranlılık İlkesi 49
C. İkincillik İlkesi 50
III. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi 51
IV. Muhakemenin Bütününe İlişkin Hak ve İlkeler 52
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi) 52
B. Silahların Eşitliği İlkesi 54
C. Dürüst İşlem İlkesi 55
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi) 56
E. Makûl Süre İçinde Yargılanma Hakkı 56
F. Suçsuzluk (Masumiyet) Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı) 57
G. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 59
H. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı 61
I. Savunma Hakkı–Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 63
İ. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı 64
J. Hak Arama Hakkı 65
K. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 65
L. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi 65
M. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi 66
N. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 67
O. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı 68
V. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler 68
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi 68
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi 69
C. Maslahata Uygunluk İlkesi 70
VI. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler 71
A. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı 71
B. Olağan (Kanuni) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 71
C. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 72
D. Ne Bis In Idem İlkesi 74
F. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi 75
G. Sözlülük İlkesi 76
H. Halka Açıklık İlkesi 76
I. Vasıtasızlık İlkesi 77
İ. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 78
J. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (in dubio pro reo) 79
K. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı 79
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS 81
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları 81
A. Asıl (Doğrudan) Kaynakları 82
1. Anayasa 82
2. Uluslararası Sözleşmeler 82
3. Kanunlar 83
a. Ceza Muhakemesi Kanunu 83
b. Özel Ceza Muhakemesi Kanunları 83
c. Tamamlayıcı Kanunlar 84
aa. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 84
bb. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 84
B. Tali (Tamamlayıcı) Kaynakları 84
1. Örf–Adet Kuralları 84
2. Din ve Ahlak Kuralları 85
3. Mahkeme İçtihatları 85
4. Doktrin (Öğreti) 86
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas 86
A. Kavram 86
B. Yorum Yöntemleri 87
1. Sözel (Gramatik) Yorum Yöntemi 88
2. Sistematik Yorum Yöntemi 88
3. Tarihsel Yorum Yöntemi 88
4. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi 88
C. Yorum Araçları 90
1. Mantık 90
2. Tarihçe 90
3. Hukukun ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel İlkeleri 90
4. Karşılaştırmalı Hukuk 91
5. Örf ve Adet Kuralları 91
D. Yorum Çeşitleri 91
1. Daraltıcı Yorum 91
2. Genişletici Yorum 91
§ 7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 92
I. Yer Bakımından Uygulama 92
II. Kişi Bakımından Uygulama 92
III. Zaman Bakımından 96
§ 8. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI 99
I. Savcılık 100
II. Sulh Ceza Hakimlikleri 100
III. Adli Yargı Ceza Mahkemeleri 102
A. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri 102
1. Genel Ceza Mahkemeleri 102
a. Asliye Ceza Mahkemeleri 103
b. Ağır Ceza Mahkemeleri 103
2. Özel Kanunlarla Kurulan Diğer Ceza Mahkemeleri 103
B. Adli Yargı İkinci Derece Ceza Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri) 104
III. Yargıtay 105
§ 9. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 107
I. Genel Olarak 107
II. Dava Şartları 108
A. Çeşitleri 108
1. Şikayet 109
a. Tanım–Kavram 109
b. Özellikleri 110
2. Dava Süresi 113
3. İzin 113
4. Karar 114
5. Talep (İstem) 114
6. Açık Dava ya da Yargı Bulunmaması 115
7. Uzlaşmanın Bulunmaması 115
8. Önödemenin Yerine Getirilmemesi 116
9. Yeni Delil Bulunması 116
10. Diplomasi–Yabancı Asker Kişilerin Dokunulmazlığının Bulunmaması 116
11. Yer Bakımından Uygulamada Ceza Miktarı 117
12. Faile ya da Mağdura Göre Şahsilik veya Evrensellik İlkesinin Uygulanacağı Hallerde Soruşturma Konusu Suç Bakımından Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Bulunması 117
B. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 118
III. Yargılama Şartları 118
A. Çeşitleri 118
1. Sanığın Hazır Bulunması 119
a. Sanığın Yokluğu 120
aa. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m.194/2) 122
bb. Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilen Haller (CMK m.195) 122
cc. Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulma (CMK m.196) 122
aaa. Genel Olarak 122
bbb. Bağışık Tutulma Şartları 123
ccc. Çeşitleri 124
a1. Yargı Çevresi Dışındaki Bir Hastane veya Tutukevine Nakledilmiş Olan Sanık 124
a2. Yurt Dışında Bulunan Sanık 125
dd. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi (CMK m. 200) 125
ee. Sanığın, Hazır Bulunmasının Duruşmanın Düzenli Olarak Yürütülmesini Tehlikeye Sokacağının Anlaşılması (CMK m.204) 125
c. Kaçaklık 126
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 127
3. Bekletici Meselenin Çözümü 128
4. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 129
5. Uzlaştırma Bulunmaması 131
6. Şikayetten Vazgeçilmemesi (CMK m.158/7) 131
B. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 132
§ 10. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 132
I. Muhakeme İşleminin Tanımı–Kavram 132
II. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi 135
A. Tanım 135
B. Çeşitleri 136
C. Bildirimin CMK mı, Yoksa Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre mi Yapılacağı Sorunu 138
D. Bildirimin Şüpheli/Sanığa mı Yoksa Müdafie mi Yapılacağı Sorunu 139
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar ve Yaptırımı 139
IV. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi 141
§ 11. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME 142
I. Süre Kavramı 142
II. Sürelerin Çeşitleri 143
III. Eski Hale Getirme 144
A. Tanım–Kavram 144
B. Süre ve Eski Hale Getirme Dilekçesinin Verilmesi Gereken Makam, Dilekçe İçeriği 147
C. Eski Hâle Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar ve Kararın Etkisi 147
§ 12. ADLÎ TATİL 147
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNDE YENİ BİR SORUŞTURMA EVRESİ OLARAK SUÇ ÖNCESİ ARAŞTIRMA EVRESİ: ÖN ALAN SORUŞTURMALARI 149
I. Kavram 149
II. Ön Alan Soruşturmalarının Sınırları 153
A. Genel Olarak 153
B. Belirlilik ve Oranlılık İlkesi 154
1. Belirlilik İlkesi 154
2. Oranlılık İlkesi 155
C. İnsan Haysiyeti ve Özgürlüklerin Özü Garantisi 157
1. İnsan Haysiyeti 157
2. Öz Garantisi 158
D. Önalan Soruşturmalarının Ortaya Çıkardığı Sonuçlar 159
1. Adliyenin, Özellikle de Savcının Polis Üzerinde Hâkimiyetini Kaybetmesi 159
2. Delil Elde Etmenin İdari Nitelik Kazanması 159
3. Polis Teşkilatının “Gizli Polis” Teşkilatına Dönüşmesi Riski 160
4. Ceza Muhakemesinin Yürüyüşüne Etkileri 160
III. Türk Hukukunda Ön Alan Soruşturması Yapma Olanakları 161
A. 2559 s. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 162
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması 162
a. Kapsam 162
b. Kararı Verecek Makam 163
c. Kararın İçeriği 163
d. Süresi 164
e. Kararların Yerine Getirilmesi 164
f. Sona Ermesi 164
g. Faaliyetlerin Denetimi 164
h. Hukuka Aykırı Dinleme 164
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi 165
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme 165
a. Amaç–Kapsam 165
b. Kararı Verecek Makam 165
c. Süresi 165
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti 166
e. Kararların Yerine Getirilmesi 166
f. Faaliyetlerin Denetimi 166
B. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 166
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması 166
a. Amaç–Kapsam 166
b. Kararı Verecek Makam 167
c. Kararın İçeriği 167
d. Süresi 167
e. Kararların Yerine Getirilmesi 168
f. Sona Ermesi 168
g. Faaliyetlerin Denetimi 168
h. Hukuka Aykırı Dinleme 168
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi 168
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme 168
a. Amaç–Kapsam 168
b. Kararı Verecek Makam 169
c. Süresi 169
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti 169
e. Kararların Yerine Getirilmesi 169
f. Faaliyetlerin Denetimi 169
C. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu 170
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması 170
a. Amaç–Kapsam 170
b. Kararı Verecek Makam 170
c. Kararın İçeriği 171
d. Süresi 171
e. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti 171
f. Kararların Yerine Getirilmesi 171
g. Faaliyetlerin Denetimi 172
h. İstinai Yetki 172
ı. Hukuka Aykırı Dinleme 172
i. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi 172
D. Önalanda Elde Edilen Verilerin Delil Olarak Kullanılabilip Kullanılamayacağı Sorunu 172
IV. MOBESE ile Yapılan İzleme ve Kayıt 173
A. Terim–Kavram 173
B. MOBESE ile İzleme, Teknik Araçlarla İzleme Koruma Tedbiri (CMK m.140) İçinde Değerlendirilemez 176
C. Konunun Anayasal Boyutu 177
1. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi 177
2. Oranlılık ilkesi 178
a. Amaca uygunluk 178
b. Gereklilik 178
c. Ölçülülük 178
3. Belirlilik İlkesi 179
D. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbirinin Şekli ve Kapsamı 180
1. Tedbirin Uygulama Şekli 180
2. Kapsamı 180
E. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbirinin Uygulama Koşulları 181
1. Tedbirin Uygulanacağı Yer Bakımından 181
2. Tedbirin Uygulanacağı Süre ve Sürenin Tespiti Bakımında Koşulların Mevcut Olduğunun Belgelendirilmesi Zorunluluğu 182
3. Tedbirin Uygulanmasına Karar Verecek Kişi Bakımından 182
F. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Kayıtlar 182
G. Tedbirin Plaka Tanıma Programlarıyla Bütünleşmesi 185
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ (Hazırlık Soruşturması) 188
I. Kavram 188
II. Soruşturmanın Başlaması 189
A. Suç Haberinin Alınması 189
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı 190
C. Soruşturmaya Girişme Mecburiyeti 191
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar 192
III. Soruşturma Evresine Katılan Kişiler 193
A. Sulh Ceza Hâkimliği 193
B. Savcı 194
1. Tanım–Kavram 194
2. Savcılık Teşkilatı ve Savcı 195
3. Savcıların Birbirleri ve Diğer Muhakeme Kişileri ile İlişkisi 198
4. Savcının Denetim Yetkisi (CMK m.161) 199
5. Savcılık Makamının Ceza Muhakemesi İçindeki İşlevi 200
a. Araştırma Mecburiyeti İlkesi 201
b. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi 203
aa. Kavram 203
bb. İlkenin İstisnaları ve Savcının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi (Maslahata Uygunluk İlkesi) 203
c. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi 204
6. Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı 205
C. Kolluk 205
1. Terim–Kavram 205
2. Kolluk Teşkilatı 207
3. Adli Kolluğun Önemi 209
4. CMK’da Adli Kolluk 210
a. Genel Olarak 210
b. İşleyiş 210
c. Görev ve Yetkileri (Yön. m.6) 212
d. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kolluğun Yeri 213
e. Adli Kolluğun Statüsü 215
aa. Genel Olarak 215
bb. CMK ve Yönetmelik Hükümlerinin Değerlendirilmesi 216
f. Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (CMK m.165) 217
D. Şüpheli 217
1. Kavram, Şüpheli–Sanık Ayrımı 217
2. Şüpheli Hakları 218
a. Suçlamayı Öğrenme Hakkı 218
b. Susma Hakkı 218
c. Muhakemeye Yön Verme Hakkı 219
d. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 219
e. Yakınlarına Haber Verebilme Hakkı 220
f. Lekelenmeme Hakkı 221
3. Şüphelinin Ödevleri 222
E. Müdafi–Vekil 222
1. Kavram 222
2. Müdafiin Hukuki Durumu 223
3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 225
a. Genel Olarak 225
b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının Kapsamı 226
4. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Görevlendirme Usulü 227
a. Görevlendirilmesi 227
b. Görevlendirilmesi Usulü 229
5. Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri 230
a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi 230
b. Şüpheli ile Görüşme ve Yazışma 231
c. Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi 232
6. Müdafiin Ödevleri 232
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi 233
aa. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem 233
bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (CMK m.151/3–6) 234
cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması 235
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi 236
c. Sır Saklama Ödevi 236
7. Müdafiin Sayısı 236
8. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma 237
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur 237
1. Genel Olarak 237
2. Mağdur Hakları 239
a. Genel Olarak Mağdur Hakları 239
aa. Mağdurun Aydınlanma Hakkı 239
aaa. Soruşturma Başında Bilgilendirilme Hakkı 239
bbb. Muhakemenin Gidişatı Hakkında Bilgi Edinme Hakkı 239
bb. Mağdurun Dosyayı İnceleme Hakkı 239
cc. Mağdurun Avukat Yardımından Yararlanma Hakkı 240
dd. Tanık–Mağdurun Korunması, Mağdurun Özel Hayatına ve Haysiyetine Saygı Duyulmasını İsteme Hakkı 240
b. CMK’da Mağdur ve Şikayetçi Hakları 240
aa. Genel Olarak 240
bb. Soruşturma Evresinde 241
IV. Soruşturma Evresinin İcrası 242
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği (CMK m.157) 242
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (CMK m.169) 242
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m.147) 243
1. Tanım–Kavram 243
2. Aydınlatma Yükümlülüğü 243
3. İfade ve Sorgunun Usulü 244
4. İfade veya Sorgu Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar (CMK m.147/1–i) 244
5. Hukuka Aykırı İfade Alma ve Sorgu 245
a. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri 245
b. Hükmün Delil Yasakları Bakımından Değerlendirilmesi 247
6. Yeniden İfade Alma 247
D. Tanık İfadesinin Alınması, Bilirkişiye Başvurulması, Keşif, Yer Gösterme, Teşhis 248
1. Tanık İfadesinin Alınması 248
2. Bilirkişiye Başvurulması (CMK m.63/3) 248
3. Keşif 248
4. Yer Gösterme (CMK m.85) 249
5. Teşhis (PVSK ek m.6) 249
a. Tanım–Kavram 250
b. Koşulları 250
c. İcrası 251
6. Sanal ortamda araştırma 253
V. Koruma Tedbirlerine Başvurulması 253
A. Terim– Tanım– Kavram 253
1. Terim 253
2. Tanım ve Kavram 254
B. Çeşitleri 256
1. Yakalama–Gözaltı (CMK m.90 vd.) 256
a. Tanım–Kavram 256
b. Amacı 257
c. Yakalama ve Gözaltına Almaya Yetkili Olanlar 257
aa. Herkesin Yakalama Yapabildiği Haller 257
bb. Kolluğun Yakalama Yapabildiği Haller 258
aaa. Yakalama Emrine Dayanan Yakalama (Müzekkereli Yakalama) 258
bbb. Yakalama Emrine Dayanmayan (Müzekkeresiz) Yakalama (CMK m.90/2) 259
d. Yakalama Sonrası Yapılacak İşlem 259
e. Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 259
f. Yakalananın Hakları 260
aa. Yakalanana Haklarının Bildirilmesi 260
bb. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95) 261
cc. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m.96) 261
g. Yakalama Koruma Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler 261
aa. Çocuklar 261
bb. Diplomasi Dokunulmazlığından Yararlananlar 262
cc. Milletvekilleri 264
h. Yakalamanın Zamanı 264
ı. Tutuklama Kararı Verilemeyen Hallerde Yakalama 264
i. Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama 265
j. Kabahatlerde Yakalama 265
k. Gözaltı Kararı 266
aa. Kararı Verecek Makam 266
bb. Gözaltı Kararı Verilebilecek Haller 266
cc. Gözaltı Süresi 268
dd. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 269
ee. Yakalama ve Gözaltı İşlemine İtiraz 270
ff. Hâkim Önüne Çıkma (Habeas Corpus) Hakkı (CMK m.91/son; AY m.19/5) 270
gg. Serbest Bırakma 271
l. Yeniden Yakalama Yasağı 271
m. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 272
n. Yakalamada Zor Kullanma Yetkisi 272
o. Yakalama Emri Üzerine Tutuklama (Sevk Tutuklaması) 273
2. Tutuklama 273
a. Tanım–Kavram 273
b. Hukuki Nitelik 274
c. Amacı 274
d. Tutuklamanın Şartları 274
aa. Kuvvetli Suç Şüphesi Bulunmalıdır 274
bb. Ölçülü Olmalıdır 277
cc. Tutuklamaya Şüpheli ve Sanık Hakkında Karar Verilebilir 278
dd. Tutuklamaya Ancak Hâkim Karar Verebilir 278
aaa. Genel Olarak 278
bbb. Tutuklama Kararının İçeriği 278
ccc. Tutuklama Duruşması 279
e. Verilen Kararların Denetimi (İtiraz) 280
f. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Verilmesi Kuralı 282
g. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 283
h. Tutuklama Yasağı 284
ı. Özel Tutuklama Halleri 285
aa. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Tutuklanması 285
bb. Duruşma Düzenini Bozanın Hapsi 285
cc. İade Tutuklaması 285
dd. Duruşma Sırasında Suç İşlenmesi Halinde Tutuklama (CMK m. 205) 285
ee. Kabahatler Kanunu m. 40 Çerçevesinde Tutuklama 286
ff. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 4/A–9. Maddesi Bağlamında Tutuklama 286
i. Tutuklulukta Geçecek Süre (CMK m.102) 286
j. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Hükümsüz Kalması (CMK m.103) 289
k. Tutuklunun Salıverilme İstemi (CMK m.104) 290
l. Salıverilenin Yükümlülükleri (CMK m.106) 291
m. Tutuklunun Hakları (CMK m.107) 291
n. Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi (CMK m.108) 292
o. Hükmen Tutukluluk 293
p. Ülkemizde Tutuklu Sayısı 294
3. Adli Kontrol 295
a. Genel Olarak 295
b. Adli Kontrol Tedbirinin Tanımı ve Hukuki Niteliği 296
c. Adli kontrol Tedbirinin Amacı 296
d. Uygulama Koşulları 297
e. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler 299
aa. Genel Olarak 299
bb. Yükümlülükler 300
f. Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi (Yön. m.57) 304
g. Çocuklar Hakkında Uygulanabilecek Yükümlülükler 305
h. Yükümlülüğün Süresi ve Sürenin Ceza Mahkumiyetinden İndirilebilip İndirilemeyeceği Sorunu 305
ı. Şüphelinin Yokluğunda Adli Kontrol Kararı Verilebilir mi? 306
i. Karar Verecek Makam 306
j. Kararın İçeriği 306
k. Kanunyolu 307
l. Tedbirlere (Yükümlülüklere) Uymama (CMK m.112/2) 307
aa. Genel Olarak 307
bb. Yükümlülüklere Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi 307
m. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması 308
n. Güvence (CMK m.113) 308
aa. Genel Olarak 308
bb. Önceden Ödetme (CMK m.114) 309
cc. Güvencenin Geri Verilmesi (CMK m.115) 310
o. Kanunyolu 310
4. Zorla Getirme 310
a. Tanım–Hukuki Nitelik 310
b. Çeşitleri 311
c. Koşulları 311
d. Kararda Bulunması Gerekenler 312
e. İcrası 312
f. Yerine Getirilememesi Hali 312
g. Kanun Yolu 312
5. Arama 312
a. Tanım–Kavram 312
b. Aramanın Amaçları 314
aa. Yakalama 315
bb. Delil Elde Etme ve Elkoyma 315
aaa. Delil Elde Etme 315
bbb. Elkoyma 316
c. Arama–Tarama ve Kontrol Noktaları 316
d. Aramanın Çeşitleri 317
aa. Genel Olarak 317
bb. Önleme Araması 317
cc. Adli Arama 318
aaa. Arama Koruma Tedbiri Bakımından Şüphe 318
bbb. Aramaya Maruz Kalanlar 320
a1. Şüpheli 320
a2. Sanık 321
a3. Diğer Kişiler 321
a4. Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler 323
ccc. Aramanın Yapılacağı Yer 324
a1. Konut, İşyeri ve Diğer Yerler 324
aa1. Konut 324
aa2. İşyeri 326
aa3. Diğer Yerler 326
a2. Avukat Bürolarında Arama 327
a3. Üst ve Eşyada Yapılan Arama 329
a4. Askeri Mahallerde Yapılan Arama 331
ddd. Aramanın Zamanı 331
a1. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralı 331
a2. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralının İstisnaları 333
aa1. Suçüstü Hali 333
aa2. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Haller 333
aa3. Yakalanmış veya Gözaltına Alınmış Olup da Firar Eden Kişi veya Tutuklu veya Hükümlünün Tekrar Yakalanması 334
eee. Arama Kararı 334
a1. Kural: Arama Kararı Vermek Yetkisi Hâkime Aittir 335
a2. İstisna: Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal 338
a3. Karar Alınmadan Yapılacak Arama 341
aa1. Yönetmelik Madde 8’de Sayılan Haller 341
aa2. Yönetmelik m.30/1 344
aa3. Olay Yeri İnceleme (Yön. m.9) 344
fff. Aramanın İcrası 345
a1. Savcı Tarafından Yapılan Arama 345
a2. Kolluk Tarafından Yapılan Arama 345
aa1. Genel Olarak 345
aa2. Arama Tanıkları: Aramada Komşu veya İhtiyar Heyetinden Birisinin Bulunması 346
aa3. Aramada Hazır Bulunabilecekler 347
ggg. Aramada Avukat Yardımından Yararlanabilme 350
hhh. Arama Öncesi Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi 351
ııı. Arama Sonunda Verilecek Belge 351
jjj. Aramada Ele Geçen Eşya Hakkında Yapılacak İşlem 352
kkk. Adli Arama Tutanağı 352
lll. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi 352
mmm. Tesadüfen Elde Edilen Deliller: Aramada, Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması 354
nnn. Delil Yasakları 357
ooo. Denetimi 359
a1. İdari Denetim 359
a2. Yargısal Denetim 359
ppp. Aramadan Kaynaklanan Zararların Tazmini Sorunu 360
rrr. Haksız Arama Suçu 361
6. Elkoyma 361
a. Genel Olarak 361
b. Terim Sorunu 362
c. Kavram 362
d. Hukuki Nitelik 362
e. Çeşitleri 363
aa. Basit Elkoyma 364
aaa. Kapsamı 364
bbb. Elkoyma Yasağı 364
a1. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler (CMK m.126) 364
a2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (CMK m.125) 366
ccc. Koşulları 366
a1. Suç Bakımından 366
a2. Şüphe Bakımından 367
a3. Kişi Bakımından 367
a4. Kararı Verecek Merci ve Kararın İçeriği 367
ddd. Tedbirin Uygulanması 368
a1. Genel Olarak 368
a2. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem 369
a3. Elkoymanın Mağdura Bildirilmesi 369
a4. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 369
eee. Denetimi 371
fff. Sona Ermesi 371
a1. İade 371
a2. Müsadere 372
ggg. Elkoymadan Kaynaklanan Zararların Tazmini 373
a1. Genel Olarak 373
a2. Tazminat Talebinin Koşulları 373
bb. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (Genişletilmiş Elkoyma) 374
aaa. Benzer Kavramlarla Mukayese 374
a1. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi 374
a2. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz 375
bbb. Amaç ve Kapsam 375
a1. Amaç 375
a2. Kapsam 376
ccc. Uygulama Koşulları 377
a1. Suç Bakımından 377
a2. Şüphe Bakımından 377
a3. Kişi Bakımından 377
ddd. Kararı Verecek Merci 378
fff. Tedbirin Uygulanması 378
eee. Denetim 379
hhh. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu 379
cc. Postada Elkoyma (CMK m.129) 379
aaa. Kavram 379
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese 379
ccc. Hukuki Nitelik 380
ddd. Amaç ve Kapsam 380
a1. Amaç 380
a2. Kapsam 380
eee. Uygulama Koşulları 380
a1. Suç Bakımından 380
a2. Şüphe Bakımından 380
a3. Kararı Verecek Merci 380
fff. Tedbirin Uygulanması 381
dd. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (CMK m.133) 381
aaa. Kavram 381
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese 381
ccc. Hukuki Nitelik 382
ddd. Amaç 382
eee. Uygulama Koşulları 382
a1. Suç Bakımından 382
a2. Şüphe Bakımından 382
a3. Kararı Verecek Merci 382
fff. Tedbirin Uygulanması 382
7. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma 384
a. Terim–Kavram 384
b. Benzer Kavramlarla Mukayese 385
aa. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması 385
bb. Kayıt ve Verilerin İncelenmesi 386
cc. Arama 386
dd. Elkoyma 386
ee. Postada Elkoyma 387
c. Tedbirin Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi 387
d. Amaç ve Kapsam 387
aa. Amaç 387
bb. Kapsam 387
e. Uygulama Koşulları 388
aa. Suç Bakımından 388
bb. Şüphe Bakımından 388
cc. Kişi Bakımından 389
f. Kararı Verecek Merci 389
g. Oranlılık İlkesi 390
h. Tedbirin Uygulanması 390
i. Denetim 392
j. Hukuka Aykırı Arama, Elkoyma ve Kopyalamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu 392
8. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi 392
a. Terim 392
b. Amaç 393
c. Kapsamı 393
d. Koşulları 395
aa. Suç Bakımından 395
bb. Şüphe Bakımından 397
cc. Kişi Bakımından 398
aaa. Kural 398
bbb. Kayda Alma Yasağı 399
a1. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişiler 399
a2. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri 400
dd. Kararı Verecek Olan Makam, Kararın İçeriği ve Karara İtiraz 401
ee. Tedbirin Süresi 404
e. Tedbirin Uygulanması 404
f. Tedbirin Sona Ermesi 405
g. Elde Edilen Verilerin Akıbeti 406
h. İlgiliye Haber Verme 406
ı. Hukuka Aykırı Dinleme ve Kayıt 407
i. Delil Yasakları 407
j. Tesadüfen Elde Edilen Deliller 408
k. Hukuka Uygun Tespit ve/veya Dinleme Tutanaklarının Delil Değeri (Mahkumiyet İçin Tek Başına Yeterli Olup Olmayacağı Sorunu) 411
9. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti 411
a. Genel Olarak 411
b. Koşulları 412
aa. Suç Bakımından 412
bb. Şüphe Bakımından 412
cc. Kişi Bakımından 413
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 413
ee. Tedbirin Süresi 413
c. Tedbirin Uygulanması 413
10. İletişimin Tespiti 413
a. Genel Olarak 413
b. Koşulları 414
aa. Suç Bakımından 414
bb. Şüphe Bakımından 414
cc. Kişi Bakımından 414
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 414
ee. Tedbirin Süresi 415
11. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 415
a. Kavram–Tanım 415
b. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması 418
aa. Bilgi Veren 418
bb. Güvenilir Adam 419
cc. Gizli Soruşturma Yapan Polis 422
dd. Ajan–Provokatör 424
ee. Yeraltı Ajanı 427
c. Tedbirin Amacı 427
d. Koşulları 428
aa. Şüphe Bakımından 428
bb. Kişi Bakımından 428
aaa. Kararı Verecek Kişi 428
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişi 428
cc. Suç Bakımından 429
dd. Zaman Bakımından 429
e. İcrası 430
f. Gizli Soruşturmacının Suç İşleyebilip İşleyemeyeceği Sorunu 431
g. Gizli Soruşturmacının Tanık Olarak Dinlenebilip Dinlenemeyeceği Sorunu 432
aa. Genel Olarak 432
bb. Dinlenmesi 434
cc. Tanık Koruma Kanunu Kapsamında Gizli Soruşturmacının Mahkemede Dinlenmesi Sonrasında Yapılacak İşlemler 437
h. Tedbirin Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi 438
ı. Hukuka Aykırı Denetim 439
aa. Genel Olarak 439
bb. Gizli Görevlinin Başka Bir Koruma Tedbirine Başvurabilip Başvuramayacağı Sorunu 439
i. Kanun Yolu 440
12. Teknik Araçlarla İzleme 440
a. Kavram: Teknik Araçlarla İzleme Ses veya Görüntü Alma 440
b. Tedbirin Amacı 442
c. Konusu 443
d. Şartları 444
aa. Şüphe Bakımından 444
bb. Kişi Bakımından 446
aaa. Kararı Veren Makam 446
bbb. Kararın İçeriği 447
ccc. Karara Maruz Kalacak Kişi 447
cc. Suç Bakımından 447
dd. Tedbirin Süresi 448
ee. İcrası, Sona Ermesi ve Dokümanların Yok Edilmesi 449
ff. Tesadüfen Elde Edilen Delil 450
gg. Hukuka Aykırı Denetim 451
hh. Kanun Yolu 452
13. Gözlem Altına Alınma (m.74) 452
a. Terim–Kavram–Hukuki Nitelik 452
b. Kapsam 452
c. Koşulları 453
aa. Şüphe Derecesi Bakımından 453
bb. Karar Verecek Makam Bakımından 453
cc. Süre Bakımından 453
d. Denetimi (Kanun Yolu) 453
e. Durma Kararının Varlığı Halinde Gözlem Altına Alma 453
14. Beden Muayenesi (m.75–77) 454
a. Beden Muayenesi Terimi, Kavram ve Konusu 454
b. Çeşitleri 455
c. Amacı 456
d. Niteliği 456
e. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m.75) 457
aa. Uygulama Koşulları 457
aaa. Kişi Bakımından 457
a1. Kararı Veren Makam 457
a2. Kararın Uygulanması 458
a3. Tedbire Maruz Kalan Kişi/Kişiler 458
bbb. Oranlılık İlkesi 458
ccc. Kapsamı (Kararın Konusu) 459
bb. Denetimi (Kanun Yolu) 459
cc. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma 460
f. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması 460
aa. Genel Olarak 460
bb. Amaç 460
cc. Konusu 460
dd. Oranlılık İlkesi 460
ee. Uygulama Koşulları 461
aaa. Kararı Veren Makam 461
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişiler 461
ccc. Tedbirin Uygulanması 462
ff. Denetimi (Kanun Yolu) 462
gg. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma 462
hh. Soybağı Araştırması 463
g. Kadınların Muayenesi 463
15. Moleküler Genetik İncelemeler (CMK m.78–80) 464
a. Kavram 464
b. Hukuki Nitelik 464
c. Tedbirin Amacı 466
d. Koşulları 466
aa. Şüphe–Oranlılık ve İkincillik İlkeleri 466
bb. Kararı Verecek Makam 467
cc. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi 467
e. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti 468
f. Kanun Yolu 469
g. Hukuka Aykırı İnceleme 469
h. Genetik Kimliğin Saklanması ve Gelecekteki Bir Ceza Muhakemesinde Kullanılması 469
16. Fizik Kimliğin Tespiti (CMK m.81) 470
a. Genel Olarak 470
b. Konusu 470
c. Koşulları 470
d. Uygulanması 471
e. Kaydedilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi 471
17. Erişimin Engellenmesi 471
a. Kapsamı 472
b. Kararı Verecek Makam 472
c. İcrası 472
d. Sona Ermesi 473
e. İdari Bir Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi 473
f. Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi (m.9) 476
18. Kayıp Çocukların Araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.) 477
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 478
1. Genel Olarak 478
2. Konusu 479
3. Kapsamı 482
4. Tazminat İsteminde Bulunulabilecek Süre 482
5. Yetkili Mahkeme 484
6. Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar 484
7. Ön İnceleme 484
8. Muhakeme 484
9. Kanun Yolu 485
10. Tazminatın Geri Alınması 485
11. İftira veya Yalan Tanıklık Suçu Bakımından Devletin Rücu Hakkı 485
12. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler 486
13. Hakim ve Savcıların Tazminat Sorumluluğu 486
14. Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti 487
15. Tazminatın Ödenmesi 487
VI. Soruşturma Evresinin Sona Ermesi 487
A. Kamu Davasının Açılması: İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü 488
1. İddianamenin Düzenlenmesi 488
a. İddianamenin Düzenlenmesi İçin Bulunması Gereken Koşullar 488
b. İddianamede Bulunması Gereken Hususlar 489
2. İddianamenin İadesi (CMK m.174) 490
a. Anlamı ve Amacı 490
b. İadenin Konusu 491
c. İadeyi Yapacak Makam 492
d. Süre 493
e. İade Sebepleri 494
aa. İddianamenin m.170’e Aykırı Olarak Düzenlenmesi 494
aaa. Şekle İlişkin Koşullara Aykırılık 494
bbb. Yüklenen Suçu Oluşturan Olayların Mevcut Delillerle İlişkilendirilmemiş Olması 495
ccc. Şüphelinin Lehine Olan Hususların Gösterilmemiş Bulunması 495
ddd. İşlenen Suç Dolayısıyla İlgili Kanunda Öngörülen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinden Hangilerine Hükmedilmesinin İstendiğinin Belirtilmemiş Olması 496
bb. İddianamenin Suçun Sübûtuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Mevcut Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi 496
cc. Önödemeye veya Uzlaşmaya Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde İddianamenin Önödeme veya Uzlaşma Usulü Uygulanmaksızın Düzenlenmesi 501
f. İadenin Mümkün Olmaması (İade Yasağı) 501
g. İade Kararının Denetimi 502
h. İade Üzerine Yapılacak İşlem 502
3. İddianamenin Kabulü 503
B. Savcının Kamu Davası Açmayabileceği Haller 503
1. Genel Olarak 503
2. Savcıya Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller 504
a. Cezanın Ortadan Kaldırılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların ve Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı 504
b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 505
aa. Koşulları 505
aaa. Objektif Koşul: Suç Bakımından 505
bbb. Sübjektif Koşul: Şüpheli Bakımından 506
bb. Kararı Verecek Makam 506
cc. Erteleme Süresi 506
dd. Denetimi 506
ee. Sonucu 507
ff. Erteleme Kararlarının Kaydedilmesi: Sicil 507
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı (m.172) 507
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilecek Haller 507
a. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi 507
aa. Genel Olarak 507
bb. Etkin/Etkili Soruşturma Yapma Yükümlülüğü 508
b. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması 509
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Hukuki Niteliği 510
3. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 510
a. Genel Olarak 510
b. Yargısal Denetim 511
aa. Kavram 511
bb. Kovuşturma Davası Açmaya Yetkili Kişi 512
cc. Kovuşturma Davası Açma Usulü 512
dd. Süre 512
ee. Yetkili Mahkeme 513
ff. Soruşturmanın Genişletilmesi 513
gg. Muhakeme 513
hh. Denetimi 513
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Denetimi 514
§ 3. KOVUŞTURMA EVRESİ 514
I. Anlamı ve Amacı 514
II. Katılan Kişiler 514
A. Hâkim–Mahkeme 514
1. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 515
a. Tarafsızlık 515
aa. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret sebepleri) 515
aaa. Görev Yasakları 515
a1. CMK m.22’de Düzenlenen Görev Yasakları 516
a2. CMK m.23’te Düzenlenen Görev Yasakları: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim 519
a3. 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu m.46/1’de Düzenlenen Görev Yasağı 520
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar (CMK m.24–25) 520
bb. Hâkimin Reddi Muhakemesi 521
aaa. Red Talebinde Bulunabilecek Kişiler 521
bbb. Süresi 522
ccc. Red Talebinin Şekli, İçeriği ve Talebin Yöneltileceği Makam 522
ddd. Yargılama 523
eee. Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler (CMK m.30) 524
fff. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (CMK m.31) 525
cc. Hâkimin Çekinmesi (CMK m.30) 527
dd. Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi (CMK m.32) 527
b. Bağımsızlık 528
aa. Kavram 528
bb. Kapsamı 528
cc. Hâkim Bağımsızlığının Güvenceleri 528
2. Hâkimlerin Çeşitleri 531
3. Hâkimlerin Yetkileri 531
a. Mahkemelerin Madde Bakımından Yetkisi (Görevleri) 532
aa. Genel Olarak 532
aaa. Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi 532
bbb. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi 532
ddd. Diğer Ceza Mahkemelerinin Görevleri 533
bb. Madde Bakımından Yetkinin (Görev) Hukuki Niteliği 533
cc. Madde Bakımından Yetki (Görev) Uyuşmazlığı 533
dd. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri 534
ee. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili (Görevli) Olma Durumları 534
aaa. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 534
bbb. Bağlantı Bulunması 537
a1. Bağlantı Kavramı ve Çeşitleri 537
aa1. Objektif– Sübjektif Bağlantı 537
aa2. Dar–Geniş Anlamda Bağlantı 538
aa3. Tek Çeşit–Karışık Bağlantı 538
a2. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 538
aa1. Birleştirme 538
aa2. Nisbi Muhakeme Yapma 540
aa3. Bekletici Mesele 543
b. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Yer Bakımından Yetkisi 544
aa. Genel Olarak 544
bb. Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki 544
aaa. Genel Kural 544
bbb. Özel Yetki Kuralları 546
ccc. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 546
a1. Muhakemenin Nakli ve Duruşma Yeri Değişikliği 546
a2. İstinabe 548
a3. Bağlantı 550
cc. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki 551
dd. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki 552
ee. Yer Bakımından Yetki Kurallarının Özellik Gösterdiği Haller 554
aaa. Yetki Uyuşmazlığı (m.17) 554
bbb. Yetkisizlik İddiasında Bulunulması Gereken Zaman 554
ccc. Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin Yaptığı İşlemler 555
c. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Kişi Bakımından Yetkisi 556
aa. Genel Olarak 556
bb. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 556
d. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Görev Bakımından Yetkisi 556
aa. Kavram 556
bb. İstisnaen Görev Bakımından Yetki 557
B. Savcı 557
C. Sanık 559
D. Malen Sorumlu 559
E. Müdafi 560
1. Genel Olarak 560
2. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Usulü 560
a. Müdafiin Görevlendirilmesi 560
b. Görevlendirme Usulü (m.156) 561
3. Kovuşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri 562
4. Müdafiin Ödevleri 564
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi 564
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi 566
c. Sır Saklama Ödevi 567
5. Müdafiin Sayısı 567
6. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma 567
F. Vekil 567
G. Suçtan Zarar Gören–Mağdur 568
1. Genel Olarak 568
2. Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları (m.235) 569
3. Mağdurun Davaya Katılması (Katılan ya da Müdahil) 569
a. Genel Olarak 569
b. Katılma Talebinde Bulunabilecekler 570
c. Katılma Talebinin Zamanı 572
d. Katılma Usulü 572
e. Katılanın Hakları 573
f. Katılmanın Etkisi 574
g. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz 574
h. Katılanın Kanunyoluna Başvurması 574
ı. Katılmanın Hükümsüz Kalması 574
H. Zabıt Katibi ve Diğerleri 575
III. Kovuşturma Evresinin Devreleri 576
A. Duruşma Hazırlığı Devresi 576
1. Genel Olarak 576
2. Duruşma Gününün Belirlenmesi 577
3. Duruşma İçin Davetiyelerin Çıkarılması 577
a. Genel Olarak 577
b. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m.176) 578
B. Duruşma Devresi 578
1. Genel Olarak 578
2. Duruşma Devresinin Özellikleri 580
a. Duruşmanın Başlaması (m.191) 580
b. Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m.188) 581
aa. Genel Olarak 581
bb. Başkan ve Hâkimin Görevi (m.192) 583
cc. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu (m.193) 583
aaa. Kural 583
bbb. İstisnaları: Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılabilen Durumlar 585
dd. Tercüman Bulundurma Zorunluluğu (m.202) 585
aaa. Tercüman Bulundurulacak Hâller 585
bbb. Tercüme Edilmesi Gereken Hususlar 587
3. Duruşmanın İcrası (m.190) 588
a. Genel Olarak 588
b. Duruşmanın Açıklığı (CMK m.182–187) 591
aa. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (AY. m.141/1; CMK m.182/1) 591
bb. Açıklığın Kaldırılması 592
aaa. Nisbi Kapalılık (CMK m.182/2) 592
bbb. Zorunlu Kapalılık (CMK m.185) 593
ccc. Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (CMK m.184) 594
ddd. Kapalı Duruşmanın İcrası (CMK m.187) 594
a1. Kapalı Duruşmada Bulunabilme: (CMK m.187/1) 594
a2. Duruşmanın Yayımı Yasağı: (CMK m.187/2 – 3) 595
c. Kayıt Yasağı (CMK m.183) 596
aa. Kural 596
aaa. Duruşma Salonundaki İşlemlere İlişkin Kayıt Yasağı 597
bbb. Duruşma Salonu Dışındaki Diğer Adlî İşlemlerin İcrası Sırasında Kayıt Yasağı 598
bb. Kayıt Yasağının İstisnaları 599
d. Duruşmanın Düzen ve Disiplini (CMK m.203–205) 600
aa. Hâkim veya Başkanın Yetkisi (CMK m.203) 600
bb. Sanığın Dışarı Çıkarılması 601
cc. Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (CMK m.205) 601
e. Duruşmanın Tutanağa Bağlanması (CMK m.219–222) 601
aa. Duruşma Tutanağı 601
bb. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği 603
cc. Duruşma Tutanağının İspat Gücü 603
f. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 604
aa. Ceza Muhakemesinde İspat 604
bb. Delil Çeşitleri 605
aaa. Şüpheli–Sanık Açıklamaları ve İkrar 605
bbb. Tanık Açıklamaları 606
a1. Kavram 606
a2. Özellikleri 607
a3. Tanıkların Çağrılması (CMK m.43) 609
aa1. Genel Olarak 609
aa2. Çağrıya Uymayan Tanıklar (CMK m.44) 610
a4. Tanıklıktan Çekinme (m.45–47) 611
aa1. Genel Olarak 611
aa2. Tanıklıktan Çekinme Halleri 613
aa3. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi (m.49) 621
aa4. Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi (m.51) 622
a5. Tanıkların Dinlenmesi 622
aa1. Kavram 622
aa2. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma (m.53) 622
aa3. Tanıkların Dinlenmesi (m.52) 622
aa4. Tanıklara Yemin Verilmesi (m.54) 624
aa5. Tanığın Tekrar Dinlenmesi Halinde Yemin (m.57) 626
aa6. Tanığın Dinlemesi (m.58/1, 59) 626
aa7. Tanıkların Korunması (m.58/2, 3, 4, 5) – Tanığın kimliğinin saklı tutulması (Gizli tanık) 628
aa8. Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme (m.60) 633
aa9. Tanığa Tazminat Verilmesi (m.61) 634
ccc. Yazılı Belgeler 634
ddd. Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Yapılmış Olan Kayıtlar 634
eee. Belirtiler 636
cc. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları 636
aaa. Bilirkişi (m.62–73) 636
a1. Tanım 637
a2. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller 637
a3. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller 638
a4. Bilirkişiye Başvurma Yasağı 639
a5. Bilirkişiye Başvurabilecek Kişiler–Bilirkişinin Seçimi 639
a6. Bilirkişiyi Atayacak Makam 639
a7. Bilirkişinin Sayısı 640
a8. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m.64) 640
a9. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m.65) 642
a10. Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi 642
aa1. Atama Kararının İçeriği 642
aa2. Görevin Yerine Getirileceği Süre ve Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 642
aa3. Görevin Yerine Getirilmesi (m.66) 643
a11. Bilirkişi Raporu 644
aa1. Rapor 644
aa2. Bilirkişi Raporunun Hukuki Niteliği 645
aa3. Raporun Muhakemeye Katılanlara İletilmesi 645
a12. Bilimsel Mütalaa (Uzman Görüşü) 646
a13. Yeni Bir Bilirkişi Atanması (m.67) 647
a14. Bilirkişinin ve Mütalaa Hazırlayanın Duruşmada Dinlenmesi (m.68) 648
a15. Bilirkişinin Reddi 648
aa1. Ret sebepleri 648
aa2. Red Hakkına Sahip Olanlar 649
aa3. Red Muhakemesi 649
a16. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecek Kişiler (m.70) 650
a17. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem 651
a18. Bilirkişi Ücret ve Gideri 651
a19. Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler 651
bbb. Keşif (m.83–89) 652
a1. Tanım–Kavram 652
a2. Yetkili Makam 652
a3. Keşfin İcrası (m.84) 653
a4. Keşif Türleri 653
aa1. Yer Gösterme 653
aa2. Ölü Muayenesi ve Otopsi 654
dd. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması 657
aaa. Genel Olarak 657
bbb. Tanıkların Dinlenmesi 659
ccc. Belge ve Tutanakların Okunması 660
a1. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m.209) 660
a2. Duruşmada Okunamayacak Belgeler (m.210) 661
a3. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler 662
ddd. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması 663
eee. Delillerin Tartışılması 663
a1. Genel Olarak 663
a2. Doğrudan Soru Yöneltme 665
aa1. Genel Olarak 665
aa2. CMK Sistemi (Doğrudan Soru Sorma) 667
fff. Delillerin Reddi 670
ggg. Delilin İleri Sürülmesinden Vazgeçme 671
hhh. Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi 671
ee. Suçun Niteliğinin Değişmesi (m.226) 671
ff. Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları 674
aaa. Delilleri Takdir Yetkisi 674
bbb. Delil Yasakları 675
a1. Kavram 675
a2. Delil Yasaklarının Görevi 678
a3. Çeşitleri 679
aa1. Delil Elde Etme Yasağı 680
aa2. Delil Değerlendirme Yasağı 682
a4. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesinin Sonuçları 683
a5. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi 684
a6. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu 685
a7. AiHM Kararlarında Delil Yasakları 685
gg. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi 689
aaa. Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı 689
bbb. Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi 689
ccc. Müzakereye Katılacak Hâkimler 690
ddd. Müzakerenin Yönetimi 690
eee. Oyların Toplanması 690
fff. Hüküm Kavramı, Gerekçesi, İçeriği ve Çeşitleri 690
a1. Hüküm Kavramı 690
a2. Hükmün Gerekçesi (m.230) 691
a3. Hükmün İçeriği (m.232) 694
a4. Hüküm Çeşitleri 695
ggg. Hükmün Açıklanması 703
hhh. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 704
a1. Koşulları 705
aa1. Objektif Koşul 705
aa2. Sübjektif Koşullar 705
a2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Yasak Olduğu Haller 707
a3. Uygulanması 708
a4. Sonuçları 709
a5. Denetimi 711
a6. Kararın Kaydedilmesi: Adli Sicil 713
C. Kanun Yolu Devresi 716
1. Kanun Yolu Kavramı 716
2. Kanun Yollarına Başvurmanın Etkileri 717
3. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler 718
a. Genel Olarak 718
b. Cumhuriyet Savcısı 720
aa. Cumhuriyet Savcılarının Kanun Yollarına Başvurma Usulü 720
bb. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu 720
cc. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması 721
c. Avukatın Başvurma Hakkı (m.261) 722
d. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m.262) 723
e. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m.263) 725
4. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma (m.264) 726
5. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi (m.266) 727
a. Genel Olarak 727
b. Müdafiin veya Vekilin Kanun Yolundan Vazgeçmesi 727
aa. Genel Olarak 727
bb. Müdafiin İradesinin Esas Alınması 728
6. Aleyhe Değiştirme (Reformatio in Peius) Yasağı 728
7. Kanun Yollarının Çeşitleri 739
a. Olağan Kanun Yolları 740
aa. İtiraz (m.267– 271) 740
aaa. Tanım–Kavram 740
bbb. İtirazın Süresi, Usulü ve İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (m.268) 742
a1. İtirazın Süresi ve Usulü 742
a2. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler 742
ccc. İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmasının Etkisi (m.269) 744
ddd. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması (m.270) 744
eee. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ve Verilecek Karar (m.271) 745
bb. İstinaf (m.272– 285) 746
aaa. Genel Olarak 746
a1. Kavram 746
a2. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı 747
bbb. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 748
a1. Hükme Esas Teşkil Eden Mahkeme Kararları 748
a2. Başkaca Kanun Yolu Öngörülmemiş Olan Mahkeme Kararları 749
ccc. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar 749
ddd. Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri 750
eee. İstinaf İstemi ve Süresi 750
fff. İstinaf Başvurusunun Etkisi 751
ggg. Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler 751
a1. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi (m.276) 751
a2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277) 752
hhh. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii (m.278) 753
ııı. Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Yargılama 753
a1. Ön İnceleme (m.279) 753
a2. İnceleme ve Kovuşturma (m.280) 754
a3. Duruşma Hazırlığı (m.281) 756
a4. Duruşma 757
a5. Hüküm 758
a6. Direnme ve Kanun Yoluna Başvurma Yasağı 758
a7. İstinaf kararının diğer sanıklara sirayeti 759
cc. Temyiz 759
aaa. Genel Olarak 759
bbb. Temyiz 760
a1. Genel Olarak 760
a2. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasağı 760
a3. Temyiz Nedenleri 762
aa1. Genel Olarak 762
aa2. Hukuka Aykırılık 762
aa3. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri 763
a4. Temyiz İstemi, Süresi ve Temyiz Başvurusunun Etkisi (m.291) 771
aa1. Temyiz İstemi 771
aa2. Temyiz Süresi 772
aa3. Temyiz Başvurusunun Etkisi 773
aa4. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi 773
a5. Temyiz Başvurusunun İçeriği (m.294) ve Temyiz Gerekçesi (m.295) 774
aa1. Temyiz Başvurusunun İçeriği 774
aa2. Temyiz Gerekçesi (m.295) 774
a6. Temyiz İsteminin İncelenmesi 776
aa1. Hükmü Veren Mahkemece Yapılan Ön İnceleme 776
aa2. Temyiz Dilekçesinin Tebliği 776
aa3. Yargıtayca Yapılacak Ön İnceleme 776
aa4. Temyiz İncelemesi 777
aa5. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar 779
aa6. Yargıtayda Hükmün Açıklanması 782
aa7. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci 783
aa8. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri 784
D. Olağanüstü Kanun Yolları 785
1. Olağanüstü Kanun Yolu Kavramı 785
a. İstinaf Açısından 786
b. Temyiz Açısından 786
2. Çeşitleri 787
a. Olağanüstü İtiraz (m.308 ve 308/A) 787
aa. Kavram 787
bb. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Koşulları 787
aaa. Hüküm Bakımından 787
bbb. Olağanüstü İtiraza Başvurabilecek Kişiler 787
ccc. Süre 788
ddd. Başvuru Nedenleri 788
eee. Başvuru Mercii 790
cc. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Etkisi 790
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinde İnceleme ve karar 790
ee. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisi 791
b. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) (m.309–310) 791
aa. Kavram 791
bb. Koşulları 791
aaa. Karar (Hüküm) Bakımından 791
bbb. Kararda Hukuka Aykırılığın Bulunması 792
ccc. Başvuracak Kişi ve Başvuru Usulü 795
ddd. Süre 795
eee. Başvuru Mercii 795
cc. Kanun Yararına Bozmanın Sonuçları 795
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Bozmaya Başvurması 796
c. Yargılamanın Yenilenmesi 796
aa. Genel Olarak 796
bb. Kavram 797
cc. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma 797
dd. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 798
aaa. Hükümlünün Lehine Olan Yargılama Sebepleri (m.311) 798
bbb. Hükümlünün Aleyhine Olan Yenileme Sebepleri (m.314) 804
ee. Süre 804
ff. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Etkisi 805
gg. Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller 805
hh. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl 805
ıı. Yargılamanın Yenilenmesi Muhakemesi 805
aaa. Davaya Bakamayacak Hâkim 805
bbb. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığının İncelenmesi 806
ccc. Delillerin Toplanması 806
ddd. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi ya da Kabulü 807
eee. Yenileme İsteminin İncelenmesi ve Hüküm 807
a1. Yenileme İsteminin Duruşma Yapılmaksızın İncelenmesi 807
a2. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm 808
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ 809
I. Gaiplerin Muhakemesi 809
A. Genel Olarak 809
B. Gaibin Tanımı 810
C. Gaip Sanık Hakkında Yapılabilecek İşlemler 811
D. Gaip Sanık Hakkındaki İşlemlerin Naip Hâkim ya da İstinabe Olunan Mahkeme Aracılığıyla Yapılması 814
E. İşlemler Sırasında Hazır Bulunabilecekler 815
F. Gaibe İhtar 815
G. Gaip Sanığa Güvence Belgesi Verilmesi 816
1. Genel Olarak 816
2. Güvence Belgesinin Geçersiz Kalması 818
a. Gaip Olan Sanığın Hapis Cezasına Mahkum Olması 818
b. Gaip Olan Sanığın Kaçma Hazırlığında Bulunması 818
c. Sanığın, Güvence Belgesinin Bağlı Olduğu Koşullara Uymaması 819
II. Kaçakların Yargılanması 820
A. Genel Olarak 820
B. Kaçağın Tanımı 821
C. Kaçaklık Kararı 822
1. Genel Olarak 822
2. Kaçaklık Kararının Verilmesi Koşulları ve Usulü 822
3. Soruşturma Evresinde Kaçaklık 824
4. Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılabilmesi ve Hüküm Verilmesi 824
5. Kaçak Sanığa Müdafi Görevlendirilmesi 825
a. Genel Olarak 825
b. Avukat Görevlendirilmesi 825
D. Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Kayyım Atanması 827
1. Kavram 827
2. Zorlama Amaçlı Elkoyma Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar 828
3. Tedbirin Uygulanması (m.248/3) 828
a. Genel Olarak 828
b. Mallar–Haklar ve Alacakların Korunmasında Elkoymaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması 829
c. Tedbirlere İlişkin Karar Özetlerinin İlanı 829
d. Elkonulan Değerlerden Sanık Yakınlarına Yardımda Bulunulması 830
4. Elkoymanın Ortadan Kaldırılması 830
5. Kaçak Hakkında Tutuklama Kararı Verilmesi 831
6. Kaçağa Güvence Belgesi Verilmesi 832
a. Genel Olarak 832
b. Güvence Belgesinin Geçerliliğinin Kalmayacağı Durumlar 834
7. Kaçak Hakkında Verilecek Kararlara İtiraz 835
§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ 836
I. Genel Olarak 836
II. Tüzel Kişinin Organ ya da Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi 836
III. Organ veya Temsilcinin Hakları 837
§ 3. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ 838
I. Kavram 838
II. Ortaya Çıkışındaki Temel Sebepler 839
A. Mağdurun Keşfi 839
B. Mevcut Yasal Düzenlemelerin Eksiklikleri ve Usul Ekonomisi Telakkileri 839
C. Suç Politikası Mülahazaları 840
D. Mağduriyetin Giderilmesinin, Kısa ve Orta Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalara Alternatif Oluşturması 841
E. Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler 841
1. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar 841
a. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Suç Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi Hakkında 27 Sayılı Tavsiye Kararı 841
b. Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi 841
c. 28 Haziran 1985 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Durumunun İyileştirilmesine İlişkin 11 Sayılı Tavsiye Kararı 842
d. 17 Eylül 1987 Tarihli Mağdura Yardım Edilmesi ve Mağduriyetin Önlenmesi Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 21 Sayılı Kararı 843
e. XIX. Avrupa Konseyi Kriminoloji Konferansı 843
2. Birleşmiş Milletler Tarafından Yapılan Çalışma: 29 Kasım 1985 Tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu 843
III. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma 844
§ 4. MÜSADERE MUHAKEMESİ 868
I. Genel Olarak 868
II. Koşulları 868
III. Duruşma ve Karar (m.257) 869
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından 869
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından 869
IV. Kanun Yolu (m.258) 869
§ 5. MUHAKEME GİDERLERİ MUHAKEMESİ 869
I. Kavram 869
II. Mahkumiyet ve Erteleme Halinde Giderler 871
III. Bağlantılı Davalarda Giderler 871
IV. Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Gider 871
V. Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider 871
VI. Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Gider 871
VII. Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Gider 872
§ 6. İNFAZ MUHAKEMESİ 872
I. Kavram 872
II. Muhakeme 873
A. İnfaz Muhakemesi Yapılacak Haller 873
B. Talepte Bulunacak Kişi/Merci 873
C. Kararı Verecek Makam ve Usul 874
D. Kanun Yolu 874
§ 7. MEMURLARIN MUHAKEMESİ 874
I. Genel Olarak 874
II. Kanunun Uygulanma Koşulları 875
A. Fail, Memur veya Kamu Görevlisi Olmalıdır (m.1) 875
B. Suç, Görev Nedeniyle İşlenmiş Olmalıdır (4483 s. Kanun m.1, 2) 875
C. Suç, Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halinde İşlenmemiş Olmalıdır 876
III. Soruşturma 876
A. Genel Olarak 876
B. Ön İnceleme 876
IV. İstisnaları 878
§ 8. ÇOCUKLARIN VE AKIL HASTALARININ MUHAKEMESİ 879
I. Genel Olarak 879
II. Çocuk Ceza Muhakemesinin Özellikleri 879
A. Çocuk Mahkemeleri–Çocuk Bürosu–Çocuk Birimi 879
B. Soruşturma 880
C. Koruma Tedbirleri 881
D. Yetişkinlerle İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama 882
E. Duruşma 882
F. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uzlaştırma 882
1. Genel Olarak 882
2. Denetim 883
III. Akıl Hastalarına İlişkin Muhakemenin Özellikleri 883
§ 9. ÖRGÜTLÜ SUÇLARIN MUHAKEMESİ 884
I. Gözaltı Bakımından 884
II. Tutuklama Bakımından 885
III. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı Bakımından 886
IV. İfade Alma Bakımından 888
V. Ayrı Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma 889
Dördüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. GENEL OLARAK 891
§ 2. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ 892
I. Kabul Edilebilirlik Kararı 892
II. Esas Hakkında İnceleme 893
III. Koşullar 893
A. Başvuru Hakkı 893
B. İhlal Edilen Temel Hak ve Özgürlükle İlgili Koşul 894
C. Kamu Gücüne Dayalı Bir İşlem 895
D. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tamamının Tüketilmiş Olması 896
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 897
§ 4. BAŞVURU USULÜ 898
§ 5. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ 899
§6. SONUÇLARI VE YENİDEN YARGILAMA 899
Kaynakça 901
Kavramlar Dizini 937

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat