Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler Veli Özer Özbek

Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
600
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750263262
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1169,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 69 puan kazanacaksınız)
   69

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Doç. Dr. Koray DOĞAN

 

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları
- Ceza Muhakemesinin Evreleri ve Yürüyüşü
- Koruma Tedbirleri
- Özel ve Tali Ceza Muhakemeleri
Bireysel Başvuru

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
11. Basıya Önsöz 7
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. TERİM–KAVRAM 45
I. TERİM 45
II. KAVRAM 45
III. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ 46
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI, GÖREVİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 49
I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI 49
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GÖREVİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 49
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ 51
I. HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ 51
A. Genel Olarak 51
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku 51
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku 52
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku 52
E. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İdare Hukuku 53
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ 55
§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ 57
I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ 57
A. Genel Olarak 57
B. Oranlılık İlkesi 57
C. İkincillik İlkesi 57
II. İNSAN HAYSİYETİNİN DOKUNULMAZLIĞI İLKESİ 58
III. MUHAKEMENİN BÜTÜNÜNE İLİŞKİN İLKELER 58
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi) 58
B. Silahların Eşitliği İlkesi 59
C. Dürüst İşlem İlkesi 60
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi) 60
E. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 60
F. Masumiyet Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı) 61
G. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı 61
H. Özel Hayatın Gizliliği 61
I. Savunma Hakkı – Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 62
J. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı 62
K. Hak Arama Hakkı 62
L. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi 62
M. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi 63
N. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 63
O. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 63
P. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi 64
IV. SORUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN İLKELER 64
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi 64
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi 64
C. Maslahata Uygunluk İlkesi 65
V. KOVUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN İLKELER 65
A. Kanunilik İlkesi 65
B. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı 65
C. Olağan (Kanuni) Hakim Tarafından Yargılanma Hakkı 66
D. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 66
E. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi 66
F. Halka Açıklık İlkesi 66
G. Sözlülük İlkesi 67
H. Vasıtasızlık İlkesi 67
I. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi 67
J. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 67
K. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 68
L. Cezaların Bireyselleştirilmesi İlkesi 68
M. Aynı Fiilden Dolayı İki Kere Yargılama Yapılamaz (Ne Bis in Idem) 68
N. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı 68
§ 5. CEZA ADALETİNİN SAĞLANMASINDA TEMEL ETİK İLKELER 69
I. Genel Olarak 69
II. Bireysel Etik, Meslek ya da Görev Etiği 69
III. Etik İlkeler 70
A. Bağımsızlık 70
B. Tarafsızlık 71
C. Doğruluk ve Tutarlılık 71
D. Dürüstlük 71
E. Eşitlik 72
F. Ehliyet ve Liyakat 73
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS 74
I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 74
A. Asıl (Doğrudan) Kaynakları 74
1. Anayasa 74
2. Uluslararası Sözleşmeler 75
3. Kanunlar 76
a. Ceza Muhakemesi Kanunu 76
b. Özel Ceza Muhakemesi Kanunları 76
c. Tamamlayıcı Kanunlar 76
aa. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 76
bb. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 77
B. Tali (Tamamlayıcı) Kaynakları 77
1. Örf ve Adet Kuralları 77
2. Din ve Ahlak Kuralları 78
3. Mahkeme İçtihatları 78
4. Doktrin (Öğreti) 79
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS 79
§7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 82
I. YER BAKIMINDAN UYGULAMA 82
II. KİŞİ BAKIMINDAN 82
III. ZAMAN BAKIMINDAN 83
§8. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI 84
§9. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 85
I. GENEL OLARAK 85
II. DAVA ŞARTLARI 86
A. Çeşitleri 86
1. Şikayet 86
a. Tanım–Kavram 86
b. Özellikleri 86
2. Dava Süresi 89
3. İzin 89
4. Karar 90
5. Talep (İstem) 91
6. Açık Dava ya da Yargı Bulunmaması 91
7. Uzlaşmanın Bulunmaması 92
8. Ön Ödemenin Yerine Getirilmemesi 92
9. Yeni Delil Bulunması 92
10. Ceza Ehliyetinin Varlığı 93
11. Diplomasi–Yabancı Asker Kişilerin Dokunulmazlığının Bulunmaması 93
12. Fiilin Kabahat Değil Suç Oluşturması 94
13. Yer Bakımından Uygulamada Ceza Miktarı 94
14. Faile ya da Mağdura Göre Şahsilik veya Evrensellik İlkesinin Uygulanacağı Hallerde Soruşturma Konusu Suç Bakımından Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Bulunması 94
B. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 95
III. YARGILAMA ŞARTLARI 96
A. Çeşitleri 96
1. Sanığın Hazır Bulunması 96
a. Gaiplik 96
b. Sanığın Yokluğu 97
aa. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m.194/2) 98
bb. Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilen Haller (CMK m.195) 98
cc. Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulma (CMK m.196) 99
dd. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi (CMK m. 200) 101
ee. Sanığın, Hazır Bulunmasının Duruşmanın Düzenli Olarak Yürütülmesini Tehlikeye Sokacağının Anlaşılması (CMK m.204) 101
c. Kaçaklık 101
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 103
3. Bekletici Meselenin Çözümü 103
4. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 104
5. Uzlaşma Bulunmaması (CMK m.254/2) 105
6. Şikayetten Vazgeçilmemesi (CMK m.158/7) 105
B. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 106
§ 10. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 106
I. MUHAKEME İŞLEMİNİN TANIMI–KAVRAM 106
II. MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ 108
A. Tanım 108
B. Çeşitleri 108
C. Tebligatın CMK mı, Yoksa Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre mi Yapılacağı Sorunu 110
III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE YAPTIRIMI 110
IV. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 112
§ 11. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME 113
I. SÜRE KAVRAMI 113
II. SÜRELERİN ÇEŞİTLERİ 114
III. ESKİ HALE GETİRME 114
A. Tanım–Kavram 114
B. Süre ve Eski Hale Getirme Dilekçesinin Verilmesi Gereken Makam, Dilekçe İçeriği 116
§12. ADLÎ TATİL 116
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN
EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. SORUŞTURMA EVRESİ 119
I. KAVRAM 119
II. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 119
A. Suç Haberinin Alınması 119
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı 120
C. Soruşturmaya Girişme Mecburiyeti 120
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar 121
III. SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER 122
A. Sulh Ceza Hakimliği 122
B. Savcı 123
1. Tanım–Kavram 123
2. Savcılık Teşkilatı ve Savcı 123
3. Savcıların Birbirleri ve Diğer Muhakeme Kişileri ile İlişkisi 125
4. Savcının Denetim Yetkisi 126
5. Savcılık Makamının Ceza Muhakemesi İçindeki İşlevi 127
a. Araştırma Mecburiyeti İlkesi 128
b. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi 129
c. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi 130
6. Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı 130
C. Kolluk 131
1. Terim–Kavram 131
2. Kolluk Teşkilatı 132
3. CMK’da Adli Kolluk 132
a. Genel Olarak 132
b. İşleyiş 133
c. Görev ve Yetkileri (Yön. m.6) 133
d. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kolluğun Yeri 134
e. Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (CMK m.165) 135
D. Şüpheli 136
1. Kavram, Şüpheli–Sanık Ayrımı 136
2. Şüpheli Hakları 137
a. Suçlamayı Öğrenme Hakkı 137
b. Susma Hakkı 138
c. Muhakemeye Yön Verme Hakkı 139
d. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 139
e. Yakınlarına Haber Verebilme Hakkı 140
f. Lekelenmeme Hakkı 141
3. Şüphelinin Ödevleri 141
E. Müdafi–Vekil 142
1. Kavram 142
2. Müdafiin Hukuki Durumu 143
3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 145
a. Genel Olarak 146
b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının Kapsamı 146
4. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Görevlendirme Usulü 147
a. Görevlendirilmesi 147
b. Görevlendirilmesi Usulü (m.156) 148
5. Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri 149
a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi 149
b. Şüpheli ile Görüşme ve Yazışma 150
c. Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi 151
6. Müdafiin Ödevleri 152
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi 153
aa. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem 153
bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (CMK m.151/3–6) 153
cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması 155
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi 155
c. Sır Saklama Ödevi 155
7. Müdafiin Sayısı 156
8. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma 156
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur 156
1. Genel Olarak 156
2. Mağdur ve Şikayetçi Hakları 157
a. Genel Olarak 157
b. Soruşturma Evresinde 159
IV. SORUŞTURMA EVRESİNİN İCRASI 161
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği İlkesi (CMK m.157) 161
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169) 161
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m.147) 162
1. Tanım–Kavram 162
2. Aydınlatma Yükümlülüğü 162
3. İfade ve Sorgunun Usulü 164
4. İfade veya Sorgu Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar (CMK m.147) 164
5. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller 164
a. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri 164
b. Delil Değerlendirme Yasağı 166
6. Yeniden İfade Alma 167
D. Diğer İşlemler 167
1. Tanım–Kavram 168
2. Koşulları 168
3. İcrası 169
V. KORUMA TEDBİRLERİNE BAŞVURULMASI–TEMEL HAKLARA MÜDAHALELER 172
A. Terim– Tanım– Kavram 172
1. Terim 172
2. Tanım ve Kavram 172
B. Çeşitleri 175
1. Yakalama–Gözaltı (CMK m.90 vd.) 175
a. Tanım–Kavram 175
b. Amacı 178
c. Yakalama ve Gözaltına Almaya Yetkili Olanlar 178
aa. Herkesin Yakalama Yapabildiği Haller 179
bb. Kolluğun Yakalama Yapabildiği Haller 179
aaa. Yakalama Emrine Dayanan Yakalama (Müzekkereli Yakalama) 180
bbb. Yakalama Emrine Dayanmayan (Müzekkeresiz) Yakalama (CMK m.90/2) 180
d. Yakalama Sonrası Yapılacak İşlem 181
e. Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 181
f. Yakalananın Hakları 182
aa. Genel Olarak 182
bb. Yakalanana Haklarının Bildirilmesi 182
cc. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95) 183
dd. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m.96) 184
g. Yakalama Koruma Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler 184
aa. Çocuklar 184
bb. Diplomasi Dokunulmazlığından Yararlananlar 185
cc. Milletvekilleri 186
h. Yakalamanın Zamanı 186
ı. Tutuklama Kararı Verilemeyen Hallerde Yakalama 186
i. Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama 187
j. Kabahatlerde Yakalama 187
k. Gözaltı Kararı 188
aa. Kararı Verecek Makam 188
bb. Gözaltı Süresi 191
cc. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 193
dd. Yakalama ve Gözaltı İşlemine İtiraz 194
ee. Hakim Önüne Çıkma (Habeas Corpus) Hakkı (CMK m.91/son; AY m.19/5) 194
ff. Serbest Bırakma 195
l. Yeniden Yakalama Yasağı 195
m. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 195
n. Yakalamada Zor Kullanma Yetkisi 196
2. Tutuklama 196
a. Tanım–Kavram 196
b. Hukuki Nitelik 197
c. Amacı 197
d. Tutuklamanın Şartları 199
aa. Şüphe Bakımından 199
bb. Ölçülülük İlkesi 199
cc. Kişi Bakımından 200
aaa. Tutuklamaya Maruz Kalan Kişi 200
bbb. Tutuklama Kararı Veren Makam 200
ccc. Tutuklama Kararının İçeriği 200
ddd. Tutuklama Duruşması 201
eee. Verilen Kararların Denetimi (İtiraz) 202
fff. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Verilmesi Kuralı 203
ggg. Tutuklama Nedenlerinin Varlığı 203
hhh. Tutuklama Yasağı 205
ııı. Yakalama Emri Üzerine Tutuklama 206
iii. Özel Tutuklama Halleri 207
aaaa. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Tutuklanması 207
bbbb. Duruşma Düzenini Bozanın Hapsi 207
cccc. İade Tutuklaması 207
dd. Tutuklulukta Geçecek Süre (CMK m.102) 207
aaa. Hükmen Tutukluluk 210
ccc. Çocuklarda Tutukluluk Süresi 210
ee. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Hükümsüz Kalması (CMK m.103) 210
ff. Tutuklunun Salıverilme İstemi (CMK m.104) 211
gg. Salıverilenin Yükümlülükleri (CMK m.106) 212
hh. Tutuklunun Hakları (CMK m.107) 212
ii. Tutukluluğun İncelenmesi (CMK m.108) 213
3. Adli Kontrol 214
a. Uygulama Koşulları 216
b. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler 217
c. Yükümlülüğün Süresi ve Sürenin Ceza Mahkumiyetinden İndirilebilip İndirilemeyeceği Sorunu 218
d. Karar Verecek Makam 218
e. Kararın İçeriği 219
f. Adli Kontrol Tedbirinin Uygulanması ve Adli Kontrol Kararının Kaldırılması 219
aa. Genel Olarak 219
bb. Yükümlülüklere Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi 220
cc. Kanunyolu 220
g. Güvence 221
aa. Genel Olarak 221
bb. Önceden Ödetme 222
cc. Güvencenin Geri Verilmesi 222
4. Zorla Getirme 223
a. Tanım–Hukuki Nitelik 224
b. Çeşitleri 224
c. Koşulları 225
d. Kararda Bulunması Gerekenler 226
e. İcrası 226
f. Yerine Getirilememesi Hali 226
g. Kanun Yolu 226
5. Arama 227
a. Tanım–Kavram 230
b. Aramanın Amaçları 231
aa. Yakalama 231
bb. Delil Elde Etme ve Elkoyma 231
aaa. Delil Elde Etme 231
bbb. Elkoyma 232
c. Arama–Tarama ve Kontrol Noktaları 233
d. Aramanın Çeşitleri 233
aa. Genel Olarak 233
bb. Önleme Araması 233
cc. Adli Arama 235
aaa. Arama Koruma Tedbiri Bakımından Şüphe 235
bbb. Aramaya Maruz Kalanlar 236
a1. Şüpheli 236
a2. Sanık 237
a3. Diğer Kişiler 237
a4. Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler 238
ccc. Aramanın Yapılacağı Yer 239
a1. Konut, İşyeri ve Diğer Yerler 239
a2. Üst ve Eşyada Yapılan Arama 243
a3. Askeri Mahallerde Yapılan Arama 244
ddd. Aramanın Zamanı 245
a1. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralı 245
a2. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralının İstisnaları 246
eee. Arama Kararı 247
fff. Aramanın İcrası 253
a1. Savcı Tarafından Yapılan Arama 253
a2. Kolluk Tarafından Yapılan Arama 253
ggg. Aramada Avukat Yardımından Yararlanabilme 256
hhh. Arama Öncesi Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi 257
ııı. Arama Sonunda Verilecek Belge 257
jjj. Aramada Ele Geçen Eşya Hakkında Yapılacak İşlem 257
kkk. Adli Arama Tutanağı 257
lll. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi 258
mmm. Tesadüfen Elde Edilen Deliller: Aramada, Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması 258
nnn. Delil Yasakları 260
ooo. Denetimi 260
a1. İdari Denetim 260
a2. Yargısal Denetim 261
ppp. Aramadan Kaynaklanan Zararların Tazmini Sorunu 262
rrr. Haksız Arama Suçu 263
6. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma 263
a. Terim–Kavram 264
b. Hukuki Nitelik 264
c. Amaç ve Kapsam 264
aa. Amaç 264
bb. Kapsam 265
d. Uygulama Koşulları 265
aa. Suç Bakımından 265
bb. Şüphe Bakımından 266
cc. Kişi Bakımından 266
e. Kararı Verecek Merci 266
f. Oranlılık İlkesi 267
g. Tedbirin Uygulanması 267
h. Denetim 268
i. Hukuka Aykırı Arama, Elkoyma ve Kopyalamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu 268
j. Erişimin Engellenmesi 268
7. Elkoyma 273
a. Genel Olarak 274
b. Çeşitleri 274
c. Kapsamı 274
aa. İspat Aracı Olarak Yararlı Görülen Malvarlığı Değeri 274
bb. Eşya veya Kazanç Müsaderesinin Konusu Olan Malvarlığı Değeri 275
d. Elkoyma Yasağı 275
aa. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler (CMK m.126) 275
bb. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (CMK m.125) 276
e. Koşulları 277
aa. Suç Bakımından 277
bb. Şüphe Bakımından 277
cc. Kişi Bakımından 277
dd. Kararı Verecek Merci ve Kararın İçeriği 278
f. Tedbirin Uygulanması 279
aa. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem 279
bb. Elkoymanın Mağdura Bildirilmesi 280
cc. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 280
g. Denetimi 281
h. Sona Ermesi 282
aa. İade 282
bb. Müsadere 282
ı. Elkoymadan Kaynaklanan Zararların Tazmini 282
8. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 284
a. Benzer Kavramlarla Mukayese 284
aa. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi 284
bb. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz 284
b. Hukuki Nitelik 285
c. Kapsam 285
d. Uygulama Koşulları 286
aa. Suç Bakımından 286
bb. Şüphe Bakımından 286
cc. Kişi Bakımından 287
dd. Kararı Verecek Merci 288
ee. Denetim 288
ff. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu 288
9. Postada Elkoyma 288
a. Kavram 288
b. Benzer Kavramlarla Mukayese 288
c. Hukuki Nitelik 289
d. Amaç ve Kapsam 289
aa. Amaç 289
bb. Kapsam 289
e. Uygulama Koşulları 290
aa. Suç Bakımından 290
bb. Şüphe Bakımından 290
cc. Kararı Verecek Merci 290
f. Tedbirin Uygulanması 290
10. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 291
a. Kavram 291
b. Benzer Kavramlarla Mukayese 291
c. Hukuki Nitelik 292
d. Amaç 292
e. Uygulama Koşulları 292
aa. Suç Bakımından 292
bb. Şüphe Bakımından 293
cc. Kararı Verecek Merci 293
f. Tedbirin Uygulanması 293
11. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi 294
a. Terim 295
b. Amaç 295
c. Kapsamı 295
d. İletişimin Denetlenmesinin Koşulları 297
aa. Suç Bakımından 297
bb. Şüphe Bakımından 297
cc. Kişi Bakımından 298
aaa. Kural 298
bbb. Kayda Alma Yasağı 298
a1. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişiler 298
a2. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri 298
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 299
e. Tedbirin Süresi 301
f. Tedbirin Uygulanması 301
g. Tedbirin Sona Ermesi 301
h. Elde Edilen Verilerin Akıbeti 302
i. İlgiliye Haber Verme 302
j. Hukuka Aykırı Dinleme ve Kayıt 302
k. Delil Yasakları 303
l. Tesadüfen Elde Edilen Deliller 303
m. Hukuka Uygun Tespit ve/veya Dinleme Tutanaklarının Delil Değeri (Mahkumiyet İçin Tek Başına Yeterli Olup Olmayacağı Sorunu) 304
12. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti 304
a. Genel Olarak 304
b. Koşulları 304
aa. Suç Bakımından 304
bb. Şüphe Bakımından 305
cc. Kişi Bakımından 305
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 305
ee. Tedbirin Süresi 306
13. İletişimin Tespiti 306
a. Genel Olarak 306
b. Koşulları 306
aa. Suç Bakımından 306
bb. Şüphe Bakımından 307
cc. Kişi Bakımından 307
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 307
ee. Tedbirin Süresi 308
14. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 308
a. Tedbirin Amacı 309
b. Koşulları 309
aa. Şüphe Bakımından 309
bb. Kişi Bakımından 310
aaa. Kararı Verecek Kişi 310
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişi 310
cc. Suç Bakımından 310
dd. Zaman Bakımından 311
c. İcrası 311
d. Gizli Soruşturmacının Suç İşleyebilip İşleyemeyeceği Sorunu 311
e. Tedbirin Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi 312
f. Soruşturmacının Tanıklığı 313
g. Hukuka Aykırı Denetim 313
h. Kanun Yolu 313
15. Teknik Araçlarla İzleme 314
a. Tedbirin Tanımı–Amacı 314
b. Konusu 314
c. Şartları 315
aa. Şüphe Bakımından 315
bb. Kişi Bakımından 315
aaa. Kararı Veren Makam 315
bbb. Kararın içeriği 315
ccc. Karara Maruz Kalacak Kişi 316
cc. Kararın Konusu Suç 316
d. Tedbirin Süresi 316
e. İcrası, Sona Ermesi ve Dokümanların Yok Edilmesi 317
f. Tesadüfen Elde Edilen Delil 318
g. Kanun Yolu 318
16. Gözlem Altına Alma (CMK m.74) 319
a. Kapsam 319
b. Koşulları 319
aa. Şüphe Derecesi Bakımından 319
bb. Karar Verecek Makam Bakımından 320
cc. Süre Bakımından 320
c. Denetimi (Kanun Yolu) 320
d. Durma Kararının Varlığı Halinde Gözlem Altına Alma 320
17. Beden Muayenesi (m.75–77) 321
a. Çeşitleri 322
b. Amacı 323
c. Niteliği 323
d. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m.75) 324
aa. Uygulama Koşulları 324
aaa. Kişi Bakımından 324
a1. Kararı Veren Makam 324
a2. Kararın Uygulanması 324
a3. Tedbire Maruz Kalan Kişi/Kişiler 325
bbb. Oranlılık İlkesi 325
ccc. Kapsamı (Kararın Konusu) 325
bb. Denetimi (Kanun Yolu) 325
cc. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma 325
e. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması 326
aa. Genel Olarak 326
bb. Amaç 326
cc. Konusu 326
dd. Oranlılık İlkesi 326
ee. Uygulama Koşulları 327
aaa. Kararı Veren Makam 327
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişiler 327
ff. Tedbirin Uygulanması 328
gg. Denetimi (Kanun Yolu) 328
hh. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma 328
f. Soybağı Araştırması 329
g. Kadınların Muayenesi 329
18. Moleküler Genetik İncelemeler (m.78–80) 330
a. Hukuki Nitelik 330
b. Tedbirin Amacı 331
c. Koşulları 331
aa. Şüphe–Oranlılık ve İkincillik İlkeleri 331
bb. Kararı Verecek Makam 332
cc. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi 332
d. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti 332
e. Kanun Yolu 333
f. Hukuka Aykırı İnceleme 333
g. Genetik Kimliğin Saklanması ve Gelecekteki Bir Ceza Muhakemesinde Kullanılması 333
19. Fizik Kimliğin Tespiti (m.81) 336
a. Genel Olarak 337
b. Konusu 338
c. Koşulları 338
d. Uygulanması 339
e. Kaydedilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi 340
20. İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi 341
a. Kapsamı 341
b. Kararı Verecek Makam 341
c. İcrası 342
d. Sona Ermesi 342
e. İdari Bir Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi 342
f. Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi (m.9) 344
21. Kayıp çocukların araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.) 344
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 346
1. Genel Olarak 347
2. Konusu 348
3. Kapsamı 350
4. Tazminat İsteminde Bulunulabilecek Süre 350
5. Yetkili Mahkeme 351
6. Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar 351
7. Ön İnceleme 351
8. Kanun Yolu 351
9. Tazminatın Geri Alınması 351
10. Devletin Rücu Hakkı 352
11. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler 352
12. Tazminatın Ödenmesi 353
VI. SORUŞTURMA EVRESİNİN SONA ERMESİ 353
A. Kamu Davasının Açılması: İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü 354
1. İddianamenin Düzenlenmesi İçin Bulunması Gereken Koşullar 354
2. İddianamede Bulunması Gereken Hususlar 356
3. İddianamenin İadesi (m.174) 357
a. Anlamı ve Amacı 357
b. İadeyi Yapacak Makam 357
c. Süre 358
d. İade Sebepleri 358
aa. İddianamenin m.170’e Aykırı Olarak Düzenlenmesi 358
bb. İddianamenin Suçun Sübûtuna Doğrudan Etki Edecek Mevcut Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi 359
cc. Önödemeye, Uzlaştırmaya veya Seri Muhakemeye Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde İddianamenin Önödeme, Uzlaştırma veya Seri Muhakeme Usulü Uygulanmaksızın Düzenlenmesi 360
e. İadenin Mümkün Olmaması 361
f. İade Kararının Denetimi 361
g. İade Üzerine Yapılacak İşlem 361
4. İddianamenin Kabulü 362
B. Savcının Kamu Davası Açmayabileceği Haller 362
1. Genel Olarak 362
2. Savcıya Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller 362
a. Cezanın Ortadan Kaldırılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların ve Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı 362
b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 364
aa. Koşulları 364
aaa. Objektif Koşul: Suç Bakımından 364
bbb. Sübjektif Koşul: Şüpheli Bakımından 365
bb. Kararı Verecek Makam 365
cc. Erteleme Süresi 365
dd. Denetimi 365
ee. Sonucu 365
ff. Erteleme Kararlarının Kaydedilmesi: Sicil 366
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı 369
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilecek Haller 369
a. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi 369
b. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması 370
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Hukuki Niteliği 370
a. Genel Olarak 371
b. Yargısal Denetim 371
aa. Kavram 371
bb. Kovuşturma Davası Açmaya Yetkili Kişi 372
cc. Kovuşturma Davası Açma Usulü 372
dd. Süre 372
ee. Yetkili Mahkeme 373
ff. Muhakeme 373
hh. Denetimi 373
§2. KOVUŞTURMA EVRESİ 374
I. KATILAN KİŞİLER 374
A. Hakim–Mahkeme 374
1. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 376
a. Tarafsızlık 378
aa. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Red Sebepleri) 378
aaa. Görev Yasakları 378
a1. CMK m.22’de Düzenlenen Görev Yasakları 379
a2. CMK m.23’te Düzenlenen Görev Yasakları: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim 379
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar (m.24–25) 379
bb. Hâkimin Reddi Muhakemesi 380
aaa. Red Talebinde Bulunabilecek Kişiler 380
bbb. Süresi 380
ccc. Red Talebinin Şekli, İçeriği ve Talebin Yöneltileceği Makam 381
ddd. Yargılama 381
eee. Reddi İstenen Hakimin Yapabileceği İşlemler (m.30) 383
fff. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (m.31) 383
cc. Hakimin Çekinmesi (m.30) 384
dd. Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi (m.32) 384
b. Bağımsızlık 384
aa. Kavram 384
bb. Kapsamı 385
cc. Hakim Bağımsızlığının Güvenceleri 385
2. Hâkimlerin Çeşitleri 388
3. Hâkimlerin Yetkileri 389
a. Hakimlerin (Mahkemelerin) Madde Bakımından Yetkisi (Görevleri) 389
aa. Genel Olarak 389
bb. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri 391
cc. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili (Görevli) Olma Durumları 391
aaa. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 391
bbb. Bağlantı Bulunması 392
b. Hakimlerin (Mahkemelerin) Yer Bakımından Yetkisi 396
aa. Genel Olarak 396
bb. Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki 398
aaa. Genel Kural 398
bbb. Özel Yetki Kuralları 399
ccc. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 399
cc. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki 402
dd. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki 403
ee. Yer Bakımından Yetki Kurallarının Özellik Gösterdiği Haller 404
aaa. Yetki Uyuşmazlığı (m.17) 404
bbb. Yetkisizlik İddiasında Bulunulması Gereken Zaman 405
ccc. Yetkili Olmayan Hakim veya Mahkemenin Yaptığı İşlemler 405
c. Hakimlerin (Mahkemelerin) Kişi Bakımından Yetkisi 406
aa. Genel Olarak 406
bb. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 406
d. Hakimlerin (Mahkemelerin) Görev Bakımından Yetkisi 407
aa. Kavram 407
bb. İstisnaen Görev Bakımından Yetki 407
B. Savcı 408
C. Sanık 408
D. Malen Sorumlu 409
E. Müdafi 409
1. Genel Olarak 409
2. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Usulü 410
a. Müdafiin Görevlendirilmesi 410
b. Görevlendirme Usulü 411
3. Kovuşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri 411
4. Müdafiin Ödevleri 412
F. Vekil 412
G. Suçtan Zarar Gören–Mağdur 413
1. Genel Olarak 413
2. Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları 413
3. Mağdurun Davaya Katılması (Katılan ya da Müdahil) 414
a. Genel Olarak 415
b. Katılma Talebinde Bulunabilecekler 415
c. Katılma Talebinin Zamanı 415
d. Katılma Usulü 416
e. Katılanın Hakları 416
f. Katılmanın Etkisi 417
g. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz 417
h. Katılanın Kanunyoluna Başvurması 417
ı. Katılmanın Hükümsüz Kalması 418
H. Zabıt Katibi ve Diğerleri 418
II. KOVUŞTURMA EVRESİNİN DEVRELERİ 418
A. Duruşma Hazırlığı Devresi 419
1. Genel Olarak 419
2. Duruşma Gününün Belirlenmesi 419
3. Duruşma İçin Davetiyelerin Çıkarılması 419
a. Genel Olarak 419
b. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m.176) 419
B. Duruşma Devresi 420
1. Genel Olarak 420
2. Duruşma Evresinin Özellikleri 421
a. Duruşmanın Başlaması (m.191) 421
b. Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m.188) 422
aa. Genel Olarak 422
bb. Başkan ve Hakimin Görevi (m.192) 423
cc. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu (m.193) 423
aaa. Kural 423
bbb. İstisnaları: Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılabilen Durumlar 424
dd. Tercüman Bulundurma Zorunluluğu (m.202) 424
3. Duruşmanın İcrası (m.190) 425
a. Genel Olarak 425
b. Duruşmanın Açıklığı (m.182–187) 426
aa. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (AN. m.141/1; CMK m.182/1) 427
bb. Açıklığın Kaldırılması 427
aaa. Nisbi Kapalılık (CMK m.182/2) 427
bbb. Zorunlu Kapalılık (m.185) 427
ccc. Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (m.184) 428
ddd. Kapalı Duruşmanın İcrası (m.187) 428
aaaa. Kapalı Duruşmada Bulunabilme: (CMK m.187/1) 428
bbbb. Duruşmanın Yayımı Yasağı: (CMK m.187/2 – 3) 429
c. Kayıt Yasağı (m.183) 430
aa. Duruşma Salonundaki İşlemlere İlişkin Kayıt Yasağı 430
bb. Duruşma Salonu Dışındaki Diğer Adlî İşlemlerin İcrası Sırasında Kayıt Yasağı 431
cc. Kayıt Yasağının İstisnaları 431
d. Duruşmanın Düzen ve Disiplini (m.203–205) 432
aa. Hâkim veya Başkanın Yetkisi (m.203) 432
bb. Sanığın Dışarı Çıkarılması 432
cc. Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (m.205) 433
e. Duruşma Tutanağa Bağlanması (m.219–222) 433
aa. Duruşma Tutanağı 433
bb. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği 433
cc. Duruşma Tutanağının İspat Gücü 433
f. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 433
aa. Ceza Muhakemesinde İspat 433
bb. Delil Çeşitleri 434
aaa. Şüpheli–Sanık Açıklamaları ve İkrar 434
bbb. Tanık Açıklamaları 435
aaaa. Kavram 436
bbbb. Özellikleri 436
cccc. Tanıkların Çağrılması (m.43) 437
dddd. Tanıklıktan Çekinme (m.45–46) 438
eeee. Tanıkların Dinlenmesi 443
ffff. Tanıkların Korunması (CMK m.58/2, 3, 4, 5; Tanık Koruma Kanunu) 446
gggg. Tanığa Tazminat Verilmesi (m.61) 454
ccc. Yazılı Belgeler 454
ddd. Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Yapılmış Olan Kayıtlar 454
eee. Belirtiler 455
cc. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları 456
aaa. Bilirkişi İncelemesi (m.62–73) 456
aaaa. Tanım 457
bbbb. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller 457
cccc. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller 457
dddd. Bilirkişiye Başvurma Yasağı 458
eeee. Bilirkişiye Başvurabilecek Kişiler–Bilirkişinin Seçimi 458
ffff. Bilirkişiyi Atayacak Makam 458
gggg. Bilirkişinin Sayısı 458
hhhh. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m.64) 459
ıııı. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m.65) 459
iiii. Görevin Yerine Getirileceği Süre ve Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 459
jjjj. Bilimsel Mütalaa 460
kkkk. Yeni Bir Bilirkişi Atanması (m.67) 460
llll. Bilirkişinin ve Mütalaa Hazırlayanın Duruşmada Dinlenmesi (m.68) 460
mmmm. Bilirkişinin Reddi 461
nnnn. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecek Kişiler (m.70) 462
oooo. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem 463
pppp. Bilirkişi Ücret ve Gideri 463
rrrr. Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler 463
bbb. Keşif (m.83–89) 464
aaaa. Tanım–Kavram 464
bbbb. Yapacak Makam 464
cccc. Keşfin İcrası (m.84) 465
dddd. Keşif Türleri 465
a1. Yer Gösterme 465
a2. Ölü Muayenesi ve Otopsi 467
dd. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması 469
aaa. Genel Olarak 469
bbb. Tanıkların Dinlenmesi 470
ccc. Belge ve Tutanakların Okunması 471
aaaa. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m.209) 471
bbbb. Duruşmada Okunamayacak Belgeler (m.210) 471
cccc. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler 472
ddd. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması 472
eee. Delillerin Tartışılması 472
aaaa. Genel Olarak 472
bbbb. Doğrudan Soru Yöneltme 473
fff. Delillerin Reddi 475
ggg. Delilin İleri Sürülmesinden Vazgeçme 475
hhh. Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi 475
ee. Suçun Niteliğinin Değişmesi (m.226) 475
ff. Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları 477
aaa. Delilleri Takdir Yetkisi 477
bbb. Delil Yasaklar 478
aaaa. Kavram 479
bbbb. Delil Yasaklarının Görevi 479
cccc. Çeşitleri 479
a1. Delil Elde Etme Yasağı 479
a2. Delil Değerlendirme Yasağı 481
a3. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesinin Sonuçları 481
a4. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi 482
a5. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu 483
4. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi 483
a. Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı 483
b. Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi 483
c. Müzakereye Katılacak Hâkimler 484
d. Müzakerenin Yönetimi 484
e. Oyların Toplanması 484
f. Hüküm Kavramı, Gerekçesi, İçeriği ve Çeşitleri 485
g. Hükmün Açıklanması 491
h. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 491
§ 3. KANUN YOLU DEVRESİ 498
I. KANUN YOLU KAVRAMI 499
II. KANUN YOLLARINA BAŞVURMANIN ETKİLERİ 499
III. KANUN YOLLARINA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER 500
A. Genel Olarak 500
B. Cumhuriyet Savcısı 500
1. Cumhuriyet Savcılarının Kanun Yollarına Başvurma Usulü 500
2. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu 501
3. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması 502
C. Avukatın Başvurma Hakkı (m.261) 502
D. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m.262) 502
E. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m.263) 503
IV. KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA (m.264) 503
V. BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ (m.266) 503
A. Genel Olarak 503
B. Müdafiin veya Vekilin Kanun Yolundan Vazgeçmesi 504
VI. KANUN YOLLARININ ÇEŞİTLERİ 504
A. Olağan Kanun Yolları 505
1. İtiraz (m.267– 271) 505
a. Tanım–Kavram 506
b. İtirazın Süresi, Usulü ve İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (m.268) 506
aa. İtirazın Süresi ve Usulü 506
bb. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler 506
c. İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmasının Etkisi (m.269) 507
d. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması 507
e. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ve Verilecek Karar (m.271) 508
2. İstinaf (m.272– 285) 509
a. Genel Olarak 510
aa. Kavram 510
bb. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı 510
b. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 510
c. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar 511
d. Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri 512
e. İstinaf İstemi ve Süresi 512
f. İstinaf Başvurusunun Etkisi 513
g. Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler 513
aa. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi (m.276) 513
bb. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277) 514
h. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii (m.278) 514
ı. Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Yargılama 515
aa. Ön İnceleme (m.279) 515
bb. İnceleme ve Kovuşturma (m.280) 515
cc. Duruşma Hazırlığı (m.281) 517
dd. Duruşma 517
ee. Hüküm 518
ff. Direnme ve Kanun Yoluna Başvurma Yasağı 519
gg. İstinaf kararının diğer sanıklara sirayeti 519
3. Temyiz (m.286–307) 520
a. Genel Olarak 520
b. 5271 s. CMK’ya Göre Temyiz 521
aa. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasağı 521
bb. Temyiz Nedenleri 523
a1. Genel Olarak 523
a2. Hukuka Aykırılık 523
a3. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri 524
aaa. Genel Olarak 524
bbb. Nispi Temyiz Nedenleri 524
ccc. Mutlak Temyiz Nedenleri 524
aaaa. Genel Olarak 524
bbbb. Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması 525
cccc. Hâkimlik Görevini Yapmaktan Kanun Gereğince Yasaklanmış Hâkimin Hükme Katılması 525
dddd. Geçerli Şüphe Nedeniyle Hakkında Ret İstemi Öne Sürülmüş Olup da Bu İstem Kabul Olunduğu Hâlde Hâkimin Hükme Katılması veya Bu İstemin Kanuna Aykırı Olarak Reddedilip Hâkimin Hükme Katılması 525
eeee. Mahkemenin Kanuna Aykırı Olarak Davaya Bakmaya Kendini Görevli veya Yetkili Görmesi 526
ffff. Cumhuriyet Savcısı veya Duruşmada Kanunen Mutlaka Hazır Bulunması Gereken Diğer Kişilerin Yokluğunda Duruşma Yapılması 526
gggg. Duruşmalı Olarak Verilen Hükümde Açıklık Kuralının İhlâl Edilmesi 526
hhhh. Hükmün 230'uncu Madde Gereğince Gerekçeyi İçermemesi 526
ıııı. Hüküm İçin Önemli Olan Hususlarda Mahkeme Kararıile Savunma Hakkının Sınırlandırılmış Olması 527
iiii. Hükmün Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delile Dayanması 527
ddd. Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık 527
eee. Temyiz İstemi, Süresi ve Temyiz Başvurusunun Etkisi (m.291) 527
aaaa. Temyiz İstemi 527
bbbb. Temyiz Süresi 528
cccc. Temyiz Başvurusunun Etkisi 528
dddd. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi 528
fff. Temyiz Başvurusunun İçeriği (m.294) ve Temyiz Gerekçesi (m.295) 528
aaaa. Temyiz Başvurusunun İçeriği 528
bbbb. Temyiz Gerekçesi (m.295) 529
ggg. Temyiz İsteminin İncelenmesi 529
aaaa. Hükmü Veren Mahkemece Yapılan Ön İnceleme 529
bbbb. Temyiz Dilekçesinin Tebliği 530
cccc. Yargıtayca Yapılacak Ön İnceleme 530
dddd. Temyiz İncelemesi 531
aaaaa. Genel Olarak 531
bbbbb. Duruşmalı İnceleme 531
a1. Duruşma Hazırlığı 531
a2. Duruşmada Usul 532
ccccc. Temyizde İncelenecek Hususlar 532
eeee. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar 532
aaaaa. İstemin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması 532
a1. Red ve Bozma Kararları 532
a2. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi 533
bbbbb. Davanın Esasına Hükmedilmesi veya Hukuka Aykırılığın Düzeltilmesi 534
ffff. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması 535
gggg. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri 536
B. Olağanüstü Kanun Yolları 537
1. Kavram 537
2. Çeşitleri 537
a. Olağanüstü İtiraz (m.308 – m. 308/A) 538
b. Kanun Yararına Bozma (Yazılı emir) (m.309–310) 539
c. Yargılamanın Yenilenmesi 540
aa. Genel Olarak 541
bb. Kavram 541
cc. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma 541
dd. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 542
aaa. Hükümlünün Lehine Olan Yargılama Sebepleri (m.311) 542
bbb. Hükümlünün Aleyhine Olan Yenileme Sebepleri (m.314) 544
ee. Süre 545
ff. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Etkisi 545
gg. Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller 546
hh. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl 546
ıı. Yargılamanın Yenilenmesi Muhakemesi 546
aaa. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığının İncelenmesi 546
bbb. Delillerin Toplanması 548
ccc. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi ya da Kabulü 548
ddd. Yenileme İsteminin İncelenmesi ve Hüküm 549
aaaa. Yenileme İsteminin Duruşma Yapılmaksızın İncelenmesi 549
bbbb. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm 549
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ 552
I. GAİPLERİN YARGILANMASI 552
II. KAÇAKLARIN YARGILANMASI 553
§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ 554
I. GENEL OLARAK 554
II. TÜZEL KİŞİNİN ORGAN YA DA TEMSİLCİSİNİN DURUŞMAYA KABUL EDİLMESİ 554
III. ORGAN VEYA TEMSİLCİNİN HAKLARI 555
§ 3. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ 556
I. UZLAŞTIRMANIN KOŞULU 556
II. ÇEŞİTLERİ 559
§ 4. MÜSADERE MUHAKEMESİ 563
I. GENEL OLARAK 563
II. KOŞULLARI 563
III. DURUŞMA VE KARAR (M.257) 564
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından 564
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından 564
IV. KANUN YOLU (M.258) 565
§ 5. MUHAKEME GİDERLERİ MUHAKEMESİ 565
I. KAVRAM 565
II. MAHKUMİYET VE ERTELEME HALİNDE GİDERLER 567
III. BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER 567
IV. BERAAT VEYA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİ HÂLİNDE GİDER 567
V. KARŞILIKLI HAKARET HÂLLERİNDE GİDER 568
VI. SUÇ UYDURMA VE İFTİRA GİBİ HÂLLERDE GİDER 568
VII. KANUN YOLLARINA BAŞVURU SONUCUNDA GİDER 568
§ 6. İNFAZ MUHAKEMESİ 569
I. KAVRAM 569
II. MUHAKEME 570
A. İnfaz Muhakemesi Yapılacak Haller 570
B. Talepte Bulunacak Kişi/Merci 571
C. Kararı Verecek Makam ve Usul 571
D. Kanun Yolu 572
§ 7. MEMURLARIN MUHAKEMESİ 572
I. GENEL OLARAK 572
II. KOŞULLARI 573
A. Fail, Memur veya Kamu Görevlisi Olmalıdır (m.1) 573
B. Suç, Görev Nedeniyle İşlenmiş Olmalıdır (4483 s. Kanun m.1, 2) 573
C. Suç, Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halinde İşlenmemiş Olmalıdır 574
III. SORUŞTURMA 574
A. Genel Olarak 574
B. Ön İnceleme 575
IV. İSTİSNALARI 576
§8. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ 577
§9. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ 578
I. KAVRAM 578
II. KOŞULLARI 578
III. MUHAKEMESİ 579
IV. KANUN YOLU 579
V. ADLİ SİCİLE KAYIT 579
VI. MUHAKEME MASRAFLARI 579
§10. BASİT YARGILAMA USULÜ (CMK m.251) 580
I. Basit Yargılama Usulünün Genel Özellikleri 580
II. Genel Hükümler Uyarınca Yapılan Muhakemeye Dönme Kararı 581
III. Basit Yargılama Usulü Engelleri 581
IV. Basit Yargılama Usulünde İtiraz (CMK m.252) 581
Dördüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. GENEL OLARAK 583
§ 2. BAŞVURUNUN İNCELEMESİ 584
I. KABUL EDİLEBİLİRLİK KARARI 584
II. ESAS HAKKINDA İNCELEME 584
III. KOŞULLAR 585
A. Başvuru Hakkı 585
B. İhlal Edilen Temel Hak ve Özgürlükle İlgili Koşul 585
C. Kamu Gücüne Dayalı Bir İşlem 586
D. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tamamının Tüketilmiş Olması 587
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 588
§ 4. BAŞVURU USULÜ 588
§ 5. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ 589
§6. SONUÇLARI VE YENİDEN YARGILAMA 590
Kavram Dizini 591

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
   
   
Kapat