Ekonomi Ceza Hukuku – Birinci Kitap Genel Hükümler Veli Özer Özbek

Ekonomi Ceza Hukuku – Birinci Kitap Genel Hükümler


Basım Tarihi
2023-02
Sayfa Sayısı
256
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750283161
Boyut
16x24
Baskı
3115,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 115 puan kazanacaksınız)
   115

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
15
Giriş 
 
17
§ 1. TERİM–KAVRAM–KAPSAM 
 
19
I. Genel Olarak 
 
19
A. Kriminolojik Bir Kavram Olarak Ekonomi Ceza Hukuku 
 
24
B. Ceza Muhakemesine İlişkin Bir Kavram Olarak Ekonomi Ceza Hukuku 
 
27
C. Suçla Korunan Hukuki Menfaati Esas Alan Görüş Bakımından Ekonomi Ceza Hukuku 
 
28
II. Görüşümüz 
 
28
§ 2. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN YAPISI 
 
31
I. TCK ve Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki (TCK m.5) 
 
31
II. Ekonomik Suçların Ortaya Çıkış Şekli Olarak Örgütlü (Organize) Suçluluk ve Suç Örgütü 
 
35
A. Genel Olarak 
 
35
B. Ekonomik Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma Suçu (TCK m.220) 
 
38
III. Kabahatler ile İlişkisi 
 
41
§ 3. EKONOMİ CEZA HUKUKU ALANINDAKİ SUÇLARIN ORTAYA KOYDUĞU ÖZELLİKLER 
 
42
§ 4. CEZA HUKUKU İLKELERİNİN EKONOMİ CEZA HUKUKU BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER 
 
44
I. Kanunilik İlkesi–Düzenleyici İşlemlerle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı 
 
44
II. Kusursuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi–Karine Yasağı 
 
50
III. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi–Başkasının Fiilinden Sorumluluk Yasağı 
 
53
IV. Ceza Hukukunun Son Çare Olması (Ultima–Ratio) – Oranlılık İlkesi 
 
55
V. Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi 
 
56
VI. Ekonomik Suçlarda İade Yasağı 
 
57
VII. Zaman Bakımından Uygulama–Geçmişe Yürüme Yasağı 
 
58
A. Süreli ya da Geçici Normların Geçmişe Yürürlüğü Sorunu 
 
58
B. Mahkeme İçtihatlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu 
 
59
C. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu 
 
60
D. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu 
 
60
VIII. İspat Sorunları: Kanuni Karine, Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (In Dubio Pro Reo) 
 
61
IX. Borç İçin Hapis Yasağı 
 
61
§ 5. EKONOMİ CEZA HUKUKUNDA SUÇLA KORUNAN HUKUKİ MENFAAT 
 
64
§ 6. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN TİPE UYGUNLUK UNSURU BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER 
 
66
I. Genel Olarak 
 
66
II. Tipe Uygunluğun Objektif Nitelikteki Unsurları 
 
67
A. Konu 
 
67
B. Fail 
 
67
1. Özgü Suç Niteliği 
 
67
2. Hareket Yeteneği ve Tüzel Kişilerin Ceza Hukuku Bakımından Sorumluluğu 
 
67
a. Hareket Yeteneği Kavramı 
 
67
b. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu 
 
69
aa. Tüzel Kişi Kavramı 
 
69
bb. Ceza Sorumluluğu 
 
71
aaa. Genel Olarak 
 
71
bbb. Tüzel Kişilerin Güvenlik Tedbiri Sorumluluğu 
 
75
a1. Genel Olarak 
 
75
a2. İznin İptali 
 
76
c. Tüzel Kişilerin Kabahatten ve/veya Tüzel Kişi Bünyesinde İşlenen Kabahatten Dolayı Gerçek Kişilerin Sorumluğu (Tüzel Kişilerin, Temsil Edilenin ve İş Sahibinin Sorumluluğu) (KK m.8) 
 
82
d. Tüzel Kişiler Hakkında Suç Dolayısıyla İdari Para Cezası Uygulanması 
 
84
e. Tüzel Kişi Bünyesinde Kasten İşlenen Suçlarda Gerçek Kişilerin Ceza Sorumluluğu ve İsnadiyet Sorunları 
 
87
aa. Yatay Sorumluluk 
 
88
bb. Dikey Sorumluluk 
 
90
cc. Temsilcinin Sorumluluğu 
 
92
aaa. Alman Hukukunda Durum (StGB 14) 
 
92
bbb. Türk Hukukunda Durum 
 
95
f. Tüzel Kişiliklerde ya da Kişi Topluluklarında Taksirle İşlenen Suçlarda Sorumluluk 
 
100
aa. Genel Olarak 
 
100
bb. Ekip Halinde Yürütülen Faaliyetlerde Meydana Gelen Neticeden Ekip Üyelerinin Sorumluluğu 
 
100
aaa. Güven İlkesi 
 
100
a1. Kavram 
 
100
a2. Sınırları 
 
102
bbb. Taksirli Suçlara İştirak: Birden Çok Kişinin İşlediği Taksirli Suçlardan Dolayı Cezanın Belirlenmesi Sorunu (TCK m.22/5) 
 
103
C. Mağdur 
 
105
D. Eylem 
 
107
1. Hareket ve Netice Bakımından Özellik Gösteren Haller: Tehlike Suç Tipleri 
 
107
2. Nedensellik ve İsnadiyet Bakımından Özellik Gösteren Haller 
 
108
III. Tipte Yer Alan Sübjektif Nitelikteki Unsurlar 
 
110
§ 7. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER 
 
111
I. Genel Olarak 
 
111
II. Ekonomi Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebepleri Bakımından Ortaya Çıkan Özellikler 
 
112
§ 8. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN KUSURLULUK BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER 
 
117
I. Genel Olarak 
 
117
II. Ekonomi Ceza Hukukunda Zorunluluk Hali Kusurluluğu Kaldıran Bir Sebep Olarak Kabul Edilebilir mi? 
 
118
III. Ekonomik Suçlarda Hatanın Önemi 
 
120
A. Genel Olarak 
 
120
B. Yasak Hatası 
 
120
C. Çerçeve Norm 
 
123
D. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Davranma Yükümlülüğü ve Hata 
 
124
E. Belgede Sahtecilik Suçları 
 
125
§ 9. ETKİN PİŞMANLIK 
 
128
I. Kavram–Kapsam 
 
128
II. Zararın Giderilmesine Dayalı Etkin Pişmanlık ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) 
 
138
III. Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlık (TCK m.221) 
 
138
A. Amacı 
 
138
B. Uygulanma Koşulları 
 
139
1. TCK m.221/1’in Uygulanma Koşulları 
 
140
2. TCK m.221/2’nin Uygulanma Koşulları 
 
140
3. TCK m.221/3’ün Uygulanma Koşulları 
 
146
4. TCK m.221/4’ün Uygulanma Koşulları 
 
148
a. TCK m.221/4 c.1’in Uygulanma Koşulları 
 
148
b. TCK m.221/4 c.2’nin Uygulanma Koşulları 
 
148
C. Bir Etkin Pişmanlık Hükmü Olarak TCK m.221’e Bağlanan Sonuçlar 
 
149
1. 5271 Sayılı CMK m.171 Bakımından 
 
149
2. 5271 Sayılı CMK m.223/4 Bakımından 
 
150
D. Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Mahkeme Tarafından Re’sen Göz Önünde Bulundurulmalıdır 
 
150
§ 10. İŞTİRAK 
 
151
I. Vergi Usul Kanunu 
 
151
II. Kaçakçılık Kanunu 
 
152
§ 11. İÇTİMA 
 
154
§ 12. YAPTIRIM 
 
157
I. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
 
157
A. Kasten İşlenen Suçlarda Sendika, Şirket ya da Kooperatif Tüzel Kişiliklerinin Yöneticisi veya Denetçisi Olmaktan Yoksun Bırakma (m.53/1–d) 
 
158
1. Genel Olarak 
 
158
2. Koşulları 
 
159
3. Sonuçları 
 
160
C. Belli Bir Meslek veya Sanatın Gerektirdiği Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık Dolayısıyla İşlenen Taksirli Suçtan Mahkûmiyet Halinde Meslek Veya Sanatın İcrasının Yasaklanması (TCK m.53/6) 
 
165
1. Genel Olarak 
 
165
2. Koşulları 
 
165
3. Sonuçları 
 
165
II. Müsadere 
 
166
A. Genel Olarak 
 
166
B. Müsaderenin Çeşitleri 
 
167
C. Koşulları 
 
168
1. Eşya Müsaderesinin Çeşitleri ve Koşulları 
 
169
a. Suçla İlgili Eşyanın Müsaderesi (TCK m. 54/1 ve 3) 
 
169
b. Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi (TCK m.54/4) 
 
172
2. Eşdeğer Müsaderenin Koşulları (TCK m. 54/2) 
 
173
3. Kazanç Müsaderesinin Koşulları (TCK m.55) 
 
174
a. Genel Olarak 
 
174
b. Koşulları 
 
174
4. Kaim Değerlerin Müsaderesinin Koşulları 
 
180
D. Usul Hükümleri 
 
182
1. Genel Olarak 
 
182
2. Duruşma ve Karar (m.257) 
 
182
a. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından 
 
182
b. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından 
 
183
3. Kanun Yolu (m.258) 
 
183
4. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Müsadere 
 
184
III. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 
 
184
A. Genel Olarak 
 
184
B. İznin İptali 
 
185
C. Müsadere 
 
187
D. Hakimin Takdir Yetkisi 
 
187
§ 13. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN BİR SEBEP OLARAK ÖNÖDEME 
 
188
I. Genel Olarak 
 
188
II. Önödeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar 
 
190
III. Önödemenin ve Önödemede Bulunmamanın Sonuçları 
 
193
IV. Bir Suçun Hem Önödemelik Hem de Uzlaştırmalık Olması Hali 
 
195
§ 14. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN MUHAKEME HUKUKU 
 
196
I. Görev ve Yetki Sorunu: İhtisas Mahkemeleri 
 
196
II. Muhakemeyi Hızlandıracak Bazı Özel Muhakeme Usulleri 
 
199
A. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi 
 
199
B. İddianame Pazarlığı ve Seri Yargılama Usulü 
 
200
C. Basit Yargılama Usulü 
 
206
D. Uzlaştırma 
 
208
III. Muhakeme Şartları 
 
210
IV. Tüzel Kişilerin Ceza Muhakemesinde Temsili 
 
212
A. Genel Olarak 
 
212
B. Suçun Tüzel Kişi Bünyesinde Tüzel Kişi Yararına İşlenmiş Olması 
 
213
1. Genel Olarak 
 
213
2. Savunma Makamı Yanında Yer Alan 
 
214
C. Suçun Tüzel Kişi Aleyhine İşlenmiş Olması: Tüzel Kişinin Suçtan Zarar Gören Olması 
 
217
V. Koruma Tedbirleri 
 
219
A. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (Genişletilmiş Elkoyma) 
 
219
1. Benzer Kavramlarla Mukayese 
 
219
a. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi 
 
219
b. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz 
 
220
2. Amaç ve Kapsam 
 
221
a. Amaç 
 
221
b. Kapsam 
 
221
3. Uygulama Koşulları 
 
222
a. Suç Bakımından 
 
222
b. Şüphe Bakımından 
 
223
c. Kişi Bakımından 
 
223
4. Kararı Verecek Merci 
 
224
5. Tedbirin Uygulanması 
 
224
6. Denetim 
 
225
7. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu 
 
225
B. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (CMK m.133) 
 
227
1. Kavram 
 
227
2. Benzer Kavramlarla Mukayese 
 
227
3. Amaç 
 
227
4. Uygulama Koşulları 
 
227
a. Suç Bakımından 
 
227
b. Şüphe Bakımından 
 
228
c. Kararı Verecek Merci 
 
229
5. Tedbirin Uygulanması 
 
229
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
 
231
VII. Nisbi Muhakeme Yapma, Bekletici Mesele Sayma, Hukuk/Vergi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi 
 
233
Kaynakça 
 
247
Kavram Dizini 
 
253
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
3
38,33   
115,00   
4
28,75   
115,00   
5
23,00   
115,00   
6
19,17   
115,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
3
38,33   
115,00   
4
28,75   
115,00   
5
23,00   
115,00   
6
19,17   
115,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
3
38,33   
115,00   
4
28,75   
115,00   
5
23,00   
115,00   
6
19,17   
115,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
3
38,33   
115,00   
4
28,75   
115,00   
5
23,00   
115,00   
6
19,17   
115,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
3
38,33   
115,00   
4
28,75   
115,00   
5
23,00   
115,00   
6
19,17   
115,00   
Kapat