İnfaz Hukuku Veli Özer Özbek

İnfaz Hukuku


Basım Tarihi
2019-02
Sayfa Sayısı
456
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253225
Boyut
16x24
Baskı
1157,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 57 puan kazanacaksınız)
   57

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

 

Konu Başlıkları
- İnfaz Hukukunun Temel Kavramları
- İnfaz Hukukunun Amacı
- Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik
- İnfazın Konusu, Koşulu ve İnfaz Sistemleri
- İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması
- İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri
- Hükümlünün Hakları ve Yükümlülükleri
- İnfaz Kurumlarında Uygulanan Rejim
- İnfazın Gevşetilmesi, Tahliye Hazırlığı ve İnfaz Sonrası
- İnfaz Kurumları, Kurumların İdaresi ve İnfaz Personeli
- Ceza İnfazına Ara Verilmesi ve İnfazı Engelleyen Nedenler
- İnfaz Muhakemesi
- Özel İnfaz Şekilleri
İnfazın Denetlenmesi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
11. Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 25
BİRİNCİ BÖLÜM
İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI 27
§ 2. TARİHSEL GELİŞİMİ 29
I. Genel Olarak 29
II. Hapis Cezalarının (Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar) ve Hapishanelerin (Cezaevlerinin) Tarihsel Gelişimi 30
A. Batı’da 30
1. Hapishanelerin Doğuşundan Önceki Dönem 30
2. Hapishanelerin Doğuşu ve Gelişimi 33
a. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu 33
b. Aydınlanma Çağından 20. yy.’a Kadarki Dönem 35
c. Yirminci Yüzyıl 36
B. Türk Hukukunda 37
§ 3. AMACI 39
I. Genel Olarak 39
II. Önleme Amacı 41
III. Yeniden Topluma Kazandırma Amacı 42
A. Kavram 42
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Anayasal Esasları 45
C. İyileştirmek Suretiyle Topluma Kazandırma 46
D. Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik 47
1. Kavram 47
2. Denetimli Serbestliğe Hakim Olan İlkeler 50
3. Denetimli Serbestlik Kurumunun Amacı ve Yararları 51
4. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme 52
E. Yeniden Topluma Kazandırma Kurumuna Yöneltilen Eleştiriler 56
1. Süre 56
2. Denetimli Serbestlik 56
3. Cezaevilileşme ve Topluma Yeniden Kazandırma İlişkisi 56
4. Tehlikeli Suçlular 56
5. F Tipi Cezaevleri 57
6. Çalışma Zorunluluğu 58
§ 4. İNFAZ HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 58
§ 5. İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ, İNFAZA İLİŞKİN İLKELER VE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNA GÖRE HAPİS CEZALARININ İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER 60
I. İnfaz Hukukunun Temel İlkeleri 60
A. Hukuk Devleti İlkesi 60
B. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi 61
C. Eşitlik İlkesi 62
D. Sosyal Devlet İlkesi 63
II. İnfaza İlişkin İlkeler 65
A. İnfazın Kanuniliği İlkesi 65
B. İnfazın Kesintisizliği İlkesi 66
C. Gizlilikten Kaçınma İlkesi 66
D. İnsanca İnfaz İlkesi 66
E. İnfazın Bireyselleştirilmesi İlkesi 67
III. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Göre Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler 67
§ 6. İNFAZ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ VE DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 69
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri 69
II. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi 69
A. Anayasa Hukuku ve İnfaz Hukuku 69
B. İdare Hukuku ve İnfaz Hukuku 70
C. Maddi Ceza Hukuku ve İnfaz Hukuku 70
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku 70
§ 7. ULUSLARARASI HUKUK 71
İKİNCİ BÖLÜM
İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU, İLAMLARIN İNFAZINDA YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ İNFAZI VE İNFAZ SİSTEMLERİ
§ 1. İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU 75
I. İnfazın Konusu 75
II. İnfazın Koşulu 75
A. Kesin Hüküm Kavramı 76
1. İstinaf Açısından 77
2. Temyiz Açısından 77
B. Kesinleşen İlamlara Karşı Olağanüstü Kanun Yolları 78
1. Olağanüstü İtiraz (CMK m.308) 79
2. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) (CMK m.310) 79
3. Yargılamanın Yenilenmesi (m.311 vd.) 80
§ 2. İLAMLARIN İNFAZINDA YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ İNFAZI VE MÜDDETNAME 81
I. İlamların İnfazında Yetkili Merci 81
II. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı 81
A. Kendiliğinden Başvurma 82
B. Davetiye ile Celp 82
C. Yakalama Emri 82
III. Müddetname 82
§ 3. İNFAZ SİSTEMLERİ 83
I. Topluluk Sistemi 83
II. Hücre Sistemi 84
A. Pensilvanya Sistemi 84
B. Auburn Sistemi 85
III. Kademeli Serbesti Sistemi 86
IV. Değerlendirme 87
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZI
§ 1. CEZA KAVRAMI 89
I. Cezanın Tanımı 89
II. Cezanın Amaçları 89
A. Mutlak Teori: Ceza Hukukunun Ödetme (Kefaret) Amacı 89
B. Önleyici Teori: Cezanın Önleyici (Önleme) Amacı 90
1. Özel Önleme 91
2. Genel Önleme 91
C. Karma Teori 92
§ 2. CEZANIN NİTELİKLERİ 94
§ 3. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZI 94
I. Cezanın Türleri 94
II. TCK’nın Yaptırım Sistemi ve TCK’da Cezalar 95
A. TCK’nın Yaptırım Sistemi 95
B. TCK’da Cezalar 97
1. Hapis Cezaları 97
a. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası 97
aa. Kavram 97
bb. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı 97
b. Müebbet Hapis Cezası 99
c. Süreli Hapis Cezası 100
aa. Genel Olarak 100
bb. Kısa Süreli Hapis Cezası 100
aaa. Genel olarak 100
bbb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımların İnfazı 101
ccc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri 109
2. Adli Para Cezası 118
a. Tanım–Kavram 118
b. Para Cezasına İlişkin Sistemler 118
c. TCK’da Para Cezası 119
d. Adli Para Cezasının İnfazı 119
aa. Adli Para Cezasının İnfaz Şekli 119
bb. Adli Para Cezasının İnfaz Usulü 120
cc. Adli Para Cezasının Ödenmemesi 121
dd. Çevirme Yasağı 125
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
§ 1. İNFAZ KURUMUNA KABUL 127
I. Kuruma Alınma ve Kayıt İşlemleri 127
II. Hükümlüler İle Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi 128
§ 2. İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI 129
I. Hükümlülerin Gözlemi 129
A. Gözlem ve Sınıflandırmada Hükümlü Açısından Ele Alınacak Hususlar 129
B. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezlerinde Bulunması Gereken Görevliler 130
C. Gözlemin Şekli 130
D. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis ve Müebbet Hapis Cezalarına veya İki Yıldan Fazla Süreli Hapis Cezasına Mahkûm Olanların Gözlemi 131
E. Gözleme Tabi Tutulmayacak Hükümlü 131
II. Hükümlülerin Gruplandırılması 131
BEŞİNCİ BÖLÜM
İNFAZ KURUMUNUN HÜKÜMLÜ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
§ 1. CEZAEVİ ALT–KÜLTÜRÜ VE CEZAEVİLİLEŞME 133
§ 2. İNFAZIN HÜKÜMLÜNÜN PSİKOLOJİK DURUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 135
I. Kavram 135
II. Uzun Süreli Hükümlülük 138
§ 3. BESLENME, MUAYENE VE TEDAVİNİN REDDİ 140
I. Beslenmenin Reddi 140
A. Açlık ve Beslenme Kavramları ve Açlık Grevi 140
1. Açlık ve Beslenme Kavramları 140
2. Açlık Grevi 141
B. Beslenmenin Reddi Halleri 144
1. Beslenmenin Protesto Amaçlı Reddi 144
2. Beslenmenin İntihar Amaçlı Reddi 145
C. Beslenmenin Reddi Halinde Alınacak Tedbir 145
II. Muayene ve Tedavinin Reddi 148
§ 4. İNTİHAR 149
§ 5. KADIN HÜKÜMLÜLER 151
ALTINCI BÖLÜM
HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI 155
I. Savunma Hakkı (CGTİHK m.59; Yönetmelik m.84) 155
II. Özel Hayat ve Kişilik Hakları 157
III. Keyfi–Kötü Muamele ve İşkence Görmeme Hakkı 158
IV. Haberleşme ve İletişim Kurma Hakkı 159
A. Telefondan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.66; Yönetelik m.88) 160
B. Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.67; Yönetmelik m.90) 165
C. Mektup, Faks ve Telgraf Gönderme ve Alma Hakkı
(CGTİHK m.68; Yönetmelik m.91) 166
V. Ayrımcılık Yasağı 171
VI. Hediye Kabul Etme Hakkı (CGTİHK m.69; Yönetmelik m.92) 172
VII. İbadet Hakkı (CGTİHK m.70) 173
VIII. Dış Dünya ile Bağlantı Kurma Hakkı (CGTİHK m.83–86) 174
IX. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü(CGTİHK m.60) 174
X. Kütüphaneden Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.61) 174
XI. Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı
(CGTİHK m.62; Yönetmelik m.87) 174
XII. Barınma Hakkı (CGTİHK m.63, m.65) 176
XIII. Giyim Yardımı Alma Hakkı (CGTİHK m.64) 176
XIV. Beslenme Hakkı (CGTİHK m.72) 176
XV. Muayene ve Tedavi Edilme Hakkı 177
XVI. Bilgilendirilme Hakkı (CGTİHK m.22) 178
§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 178
I. Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma (CGTİHK m.26) 178
II. Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma (CGTİHK m.27) 179
III. Bina ve Eşyanın Korunması (CGTİHK m.28) 179
IV. Hükümlülerin Çalıştırılması 179
A. Genel Olarak 179
B. Çocukların Çalıştırılması 180
C. Kurum Hizmetinde Çalıştırma 180
D. Kurum Dışında Çalıştırma (Yönetmelik m.97) 180
E. Kurum İçinde ve Kurum Dışında Çalıştırmada Uygulanacak İlkeler 181
F. Ücret ve Sosyal Haklar 181
YEDİNCİ BÖLÜM
İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK, NAKİL, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI
§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM 183
I. Genel Olarak 183
II. İnfaz Rejimi 183
III. Bir İnfaz Rejimi Olarak Yeniden Topluma Kazandırma 185
A. Kavram 185
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Unsurları 187
1. Terapi ve Danışma 187
2. Eğitim–Öğretim 188
3. Meslek Kazandırma 188
C. Uluslararası Hukukta Yeniden Topluma Kazandırma 189
D. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Topluma Kazandırma 190
1. Bireyselleştirme (m.73–74) 191
2. Eğitim 192
a. Genel Olarak 192
b. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğündeki Hükümlü ve Tutukluların Eğitimi ile İlgili Çalışmalar 192
3. Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler 193
4. Dışarıyla İlişkiler (Ziyaret) 194
a. Genel Olarak 194
b. Ziyaret şekilleri: Kapalı ve Açık görüş 199
aa. Kapalı Görüş 199
aaa. Tanım 199
bbb. Görüş Yeri 199
ccc. Ziyaret Edebilecek Kişiler 199
ddd. Ziyaret Gün ve Saatleri 200
eee. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyaretçileri 200
fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Görüş Usulü 200
bb. Açık Görüş 201
aaa. Tanım 201
bbb. Açık Görüş Yapabilecek Kişiler 201
ccc. Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş 202
ddd. Açık Görüş Yapılacak Yer 202
eee. Görüş Süresi ve Saatleri 202
fff. Açık Görüşe İlişkin Diğer Konular 202
c. Yabancıların, Mülteci ve Vatansız Hükümlülerin Ziyareti 203
d. Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi (m.85) 203
e. Avukatların Ziyareti 204
aa. Genel Olarak 204
bb. Müdafiin Aranabilip Aranamayacağı Sorunu 204
cc. Tutuklunun Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.19) 205
dd. Hükümlünün Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.20) 205
aaa. Genel Kural 205
bbb. İstisna: Yazışmaların Denetlenmesi 205
ee. Ziyaret Yasağı 206
aaa. Genel Olarak 206
bbb. Yasağın Kapsamı 206
ccc. Muhakemesi 207
ddd. Süresi 207
ff. Stajyer Avukatın Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşmesi 207
gg. Birden Çok Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşme 207
hh. Yabancı Uyruklu Avukatın Görüşmesi 208
f. Uzlaştırmacı ve Arabulucunun Ziyareti 208
g. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar (CGTİHK m.86) 209
h. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslara Uymamanın Sonuçları (m.86/son) 210
5. Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri 210
F. Yeniden Topluma Kazandırmada Ortaya Çıkan Sorunlar 211
§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK 212
I. Genel Olarak 212
II. İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşyalar 213
A. Mutfak Teşkilatı Olan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Gıda Maddeleri 213
B. Mutfak Teşkilatı Olmayan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Gıda Maddeleri ve Kullanılacak Malzemeler 214
C. Yeme ve İçmede Kullanılan Araç ve Gereçler 214
D. Giyim Eşyaları 214
E. Süreli veya Süresiz Yayınlar İle Kitaplar 215
F. Elektrikli Eşyalar 215
G. Müzik Aletleri 216
H. Dinî İhtiyaçlar 216
İ. Sağlık 216
J. Temizlik 216
K. El İşi Faaliyetleri 216
L. Bulundurulabilecek Hayvanlar ile Diğer Eşyalar (m.15) 217
1. Hayvanlar 217
2. Eğitim ve Kültürel Çalışmalarda Kullanılabilecek Malzemeler 217
3. Diğer Eşyalar 217
M. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Çocuk Eğitimevlerinde Bulunacak Eşyalar 218
III. İnfaz Kurumlarında Arama 218
A. Oda ve Eklentileri ile Üst ve Eşyada Arama 218
B. Çıplak Olarak veya Beden Çukurlarında Arama 218
IV. Güvenlik Tatbikatı ve Sayım 219
V. Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme 220
A. Genel Olarak 220
B. Disiplin Cezaları ve Tedbirleri 221
1. Çocuklar Haricindeki Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları 221
a. Kınama 221
b. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 222
c. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma 224
d. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama 225
e. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma 227
f. Hücreye Koyma 229
2. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Yaptırımları 235
a. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri 235
b. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları 236
aa. Uyarma 236
bb. Kınama 236
cc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme 236
dd. Harcamalarına Sınır Koyma 237
ee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 237
ff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma 238
gg. İznin Ertelenmesi 238
hh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade 239
ıı. Odaya Kapatma Cezası 239
C. Kanunilik İlkesi ve Disiplin Cezaları 240
D. Disiplin Soruşturması: Disiplin Soruşturması Yapma Yetkisi ve Usulü 240
E. Disiplin Soruşturması Sırasında Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler 242
F. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı 242
G. Disiplin Cezalarının İnfazı (CGTİHK m.48/3) 243
H. Disiplin Cezalarının Kaldırılması (CGTİHK m.48/4–5–6, geçici m.8) 245
I. Disiplin Ceza ve Tedbirlerine İtiraz ve Şikayet 247
J. Kurum İçinde Zorlayıcı Araçların Kullanılması 249
K. Ödüllendirme 249
§ 3. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ 251
I. Kavram 251
II. Çeşitleri 252
A. Kendi İsteği ile Nakil (CGTİHK m.54) 252
B. Disiplin Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.55) 252
C. Zorunlu Nedenlerle Nakil (CGTİHK m.56) 252
D. Hastalık Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.57) 253
III. Nakillerde Alınacak Tedbirler (CGTİHK m.58) 253
IV. Milletlerarası Nakil 254
A. Genel Olarak 254
B. Nakil Prosedürünün Başlaması 254
1. Bir Anlaşmanın Varlığı 254
2. Talep 255
C. Naklin Koşulları 255
1. Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesine Göre 255
2. 3002 Sayılı Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanun’a Göre 255
D. Talebin İncelenmesi, Muhakeme ve Yerine Getirme 257
1. Talebin İncelenmesi 257
2. Muhakeme 257
a. Karar 257
b. Koruma Tedbiri 258
c. Kanun Yolu 258
d. Yerine Getirme 258
E. Nakil İşlemleri 258
§ 4. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI 258
I. İnfazın Gevşetilmesi 258
A. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı 258
B. İzin 259
1. Mazeret İzni 259
a. Belli Bir Sürenin İyi Halle Geçirilmiş Olması 260
b. İnfaz Kurumunda Geçirilen Süreye Bakılmaksızın Verilen Mazeret İzni 260
2. Özel İzin 262
3. İş Arama İzni 262
4. İzinden Dönmeme, Geç Dönme 263
II. Salıverilme Hazırlığı ve İnfaz Sonrası 263
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İNFAZ KURUMLARI, İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE
İNFAZ PERSONELİ
§ 1. İNFAZ KURUMLARI 265
I. İnfaz Kurumu Kavramı 265
II. İnfaz Kurumunun Unsurları 265
III. Çeşitleri 266
A. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 266
1. Kavram 266
2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Modelleri 266
3. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çeşitleri 266
a. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 267
b. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 268
c. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 268
d. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 268
B. Açık Ceza İnfaz Kurumları 269
1. Kavram 269
2. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma 271
a. Ayrılma Şekli 271
aa. Doğrudan Açık Kuruma Alınacak Hükümlüler (Yön. m.5) 271
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.6) 273
cc. Çocuk Eğitimevinden Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.7) 274
b. Açık İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler (Yön. m.8) 274
c. Açık Kuruma Gönderme veya Ayırma Kararları 275
aa. Doğrudan Açık Kuruma Gönderme Kararı (Yön. m.9) 275
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayırma Kararı (Yön. m.10) 276
cc. Açık Kurumlar Arası Nakil Kararı (Yön. m.11) 277
d. Kapalı Kuruma İade (Yön.m.12) 278
e. Yeniden Açık Kuruma Ayrılma (Yön. m.13) 280
C. Çocuk Eğitimevleri 280
IV. Ülkemizde Bulunan İnfaz Kurumları 280
V. İNFAZ KURUMLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ SORUNU 301
A. Kavram 301
B. Özelleştirmeden Elde Edilebilecek Faydalar 304
§ 2. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ 304
I. İnfaz Kurumlarının İdaresi ve İnfaz Personeli 304
A. Müdürün Görevleri (Yönetmelik m.19) 306
B. İkinci Müdürün Görevleri (Yönetmelik m.20) 306
C. Yönetim Servisi (Yönetmelik m.21) 307
D. Güvenlik ve Gözetim Servisi (Yönetmelik m.22) 307
E. Teknik Servis (Yönetmelik m.23) 309
F. Psiko–Sosyal Yardım Servisi (Yönetmelik m.24) 309
G. Sağlık Servisi (Yönetmelik m.25) 310
H. Eğitim ve Öğretim Servisi (Yönetmelik m.26) 312
İ. İşyurdu Servisi (Yönetmelik m.27) 312
J. Yardımcı Hizmetler Servisi (Yönetmelik m.28) 314
II. Personelin Yükümlülükleri ve Yasaklar 314
A. Yükümlülükler 314
B. Yasak Tutum ve Davranışlar (Yönetmelik m.31) 314
C. Yükümlülük ve Yasaklara Aykırılık (Yönetmelik m.33) 314
III. Personelin Eğitimi 315
IV. Kurulların Oluşumu ve Çalışması 315
A. Kurulların Çeşitleri ve Oluşumu 315
1. İdare ve Gözlem Kurulu (Yönetmelik m.34) 315
2. İşyurdu Yönetim Kurulu (Yönetmelik m.35) 315
3. Disiplin Kurulu (Yönetmelik m.36) 315
4. Eğitim Kurulu (Yönetmelik m.37) 316
B. Kurulların Çalışması 316
1. Kurulların Toplanması (Yönetmelik m.38) 316
2. Kararların Deftere Geçirilmesi (Yönetmelik m.39) 316
3. İdare ve Gözlem Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.40) 316
4. İşyurdu Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.41) 317
5. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.42) 317
6. Eğitim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.43) 318
DOKUZUNCU BÖLÜM
CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ VE
İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER
I. Kavram–Terim 319
A. Hastalık Nedeniyle Geri Bırakma (Erteleme) (CGTİHK m.16) 320
1. Geri Bırakmanın (Ertelemenin) Konusu 320
2. Geri Bırakma (Erteleme) Usulü 321
3. İnfaza Ara Verme 322
B. Hükümlünün İstemiyle Geri Bırakma (Erteleme) (CGTİHK m.17) 322
1. Cezanın İnfazına Ara Verme (CGTİHK m.17/4) 324
2. Ertelemenin Güvence veya Diğer Bir Koşula Bağlanması 324
3. Ertelemenin Mümkün Olmadığı Haller 324
III. Erteleme 325
A. Tanım–Kavram 325
B. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik 326
1. Denetim Süresi 327
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler 328
3. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri 329
4. Yükümlülüklerin İnfazı 330
C. Ertelemenin Sonucu 331
D. Ertelemenin Düşmesi 331
IV. Koşullu Salıverilme 332
A. Tanım–Kavram 332
B. Koşulları 333
1. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması 333
2. İyi Hal 335
C. Koşullu Salıverilmeye Karar Verecek Mahkeme 337
D. Koşullu Salıverilme Yasağı 337
E. Denetim Süresi–Denetimli Serbestlik 339
1. Uzman Kişi Görevlendirme 340
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler ve İnfazı 340
F. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması 342
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller 342
2. Geri Alınmanın Sonucu 343
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam 343
G. Koşullu Salıverilmenin Sonucu 344
V. Cezanın Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı 344
A. Koşulları 344
1. Koşullu Salıverilmesine Bir Yıl veya Daha Az Süre Kalan İyi Hâlli Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.1) 344
2. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Şartları Oluşmasına Karşın, İradesi Dışındaki Bir Nedenle Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayan veya Bu Nedenle Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Geri Gönderilen İyi Hâlli Hükümlüler
(CGTİHK m.105/A f.2) 349
3. Sıfır–Altı Yaş Grubunda Çocuğu Bulunan ve Koşullu Salıverilmesine İki Yıl veya Daha Az Süre Kalan Kadın Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3 bent a) 349
4. Maruz Kaldıkları Ağır Bir Hastalık, Sakatlık veya Kocama Nedeniyle Hayatlarını Yalnız İdame Ettiremeyen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3. bent b) 349
5. Adli Para Cezasının Ödenmemesi Nedeniyle Cezası Hapse Çevrilen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.4) 350
B. Denetimli Serbestliğin Kapsamı (CGTİHK m.105/A f.5) 350
C. Denetimli Serbestliğin Sona Ermesi (CGTİHK m.105/A f.6) 350
D. Denetimli Serbestliğin Düşmesi (CGTİHK m.105/A f.7) 352
E. Koşullu salıverilme 353
§ 2. İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER 354
I. Ceza Zamanaşımı 354
A. Genel Olarak 354
B. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar 354
C. Zamanaşımı Süreleri 354
D. Ceza Zamanaşımının Başlaması 355
1. Hükmün Kesinleşmesi 355
2. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi 356
E. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi 357
1. Kavram 357
2. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri 357
a. Hükmün İnfazı İçin Tebligat Yapılması 357
b. Hükmün İnfazı Amacıyla Yakalama Yapılması 358
c. Hükümlünün Yeni Bir Suç İşlemesi 358
II. Hükümlünün Ölümü 359
III. Af 359
A. Genel Olarak 359
B. Affın Çeşitleri 360
1. Genel Af 361
2. Özel Af 361
3. Cumhurbaşkanınca Af 362
ONUNCU BÖLÜM
İNFAZLA İLGİLİ KARARLAR: İNFAZ MUHAKEMESİ
§ 1. MAHKÛMİYET HÜKMÜNÜN YORUMUNDA VEYA ÇEKTİRİLECEK CEZANIN HESABINDA DURAKSAMA 363
§ 2. BİRDEN FAZLA HÜKÜMDEKİ CEZALARIN TOPLANMASI 364
§ 3. HASTANEDE GEÇEN SÜRENİN CEZADAN İNDİRİLMESİ 367
§ 4. İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLARIN MERCİİ VE USULÜ 367
ONBİRİNCİ BÖLÜM
ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ
§ 1. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI 369
I. Kavram–Tanım 369
II. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Amaç 369
III. TCK’da Yeralan Güvenlik Tedbirleri 372
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 372
B. İnfazı 381
C. Müsadere 381
1. Genel Olarak 381
2. Tanım–Kavram 382
3. Müsaderenin Çeşitleri 383
4. Müsadere Kararlarının İnfazı 384
IV. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 385
A. Kavram 385
B. Tedbir Kararı 387
C. İnfazı 387
V. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 395
VI. Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bağımlısı Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri (TCK m.57/7) 395
VII. Suçta Tekerrür 400
A. Kavram 400
B. Koşulları 401
1. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması 401
2. Yeni Bir Suçun İşlenmesi 402
C. Tekerrürde Süre 403
D. Tekerrürün Sonuçları 404
E. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararının İnfazı 406
VIII. Özel Tehlikeli Suçlular 407
A. Tehlikeli Suçlu Kavramı 407
B. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Topluma Kazandırma Sorunu 409
C. Türk Ceza Kanununda Özel Tehlikeli Suçlu Kavramı ve Özel Tehlikeli Suçlulara Özgü İnfaz Rejimi 410
IX. Sınır dışı edilme (TCK m.59) 413
A. Kavram 413
B. Koşulları 414
C. İnfazı (Yönetmelik m.62) 415
X. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri (m.60) 415
A. Kavram 69321 415
B. Çeşitleri 416
1. İznin İptali 416
2. Müsadere 417
C. İnfazı (Yönetmelik m.63) 417
§ 2. TUTUKLULUĞUN İNFAZI 417
I. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 417
A. Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar 417
B. Tutukevine Kabulün Koşulu 418
C. Tutukluların Barındırılması 418
II. Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler 419
A. Tutukluların Hakları 419
B. Kısıtlayıcı Önlemler 421
III. Tutukluların Yükümlülükleri 421
§ 3. ADLİ KONTROL KARARLARININ İNFAZI 422
I. Genel Olarak 422
II. Uygulama Koşulları 423
III. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler 425
IV. Adli Kontrol Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi (DSHY m.57) 426
§ 4. ASKER EDİLEN KİŞİLERİN CEZALARININ İNFAZI 427
I. Cezanın Kesinleşmesinden Sonra Asker Edilen Kişiler 427
II. Askere Alınmadan Önce ve Askerlikleri Sırasında İşlenen Suçlar
(CGTİHK m.118) 427
ONİKİNCİ BÖLÜM
İNFAZIN DENETLENMESİ
§ 1. İNFAZ HÂKİMLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİM 429
I. Genel Olarak 429
II. Kuruluşu 430
III. İnfaz Hâkimliklerinin Görevleri (İHK m.4) 430
IV. İnfaz Hâkimliğine Şikâyet ve Usulü 431
A. Şikayet Edebilecek Kişiler 431
B. Şikayet Süresi ve Şekli 431
C. Şikayet Mercii 432
D. Şikayetin Etkisi 432
E. Şikayetin İncelenmesi 432
1. Öninceleme: Esasa Girmeden Ret veya İlgili Yargı Merciine Gönderme (İnf.Hak.K. m.6/1) 432
2. Esasın İncelenmesi ve Karar 433
3. Kanun Yolu 433
§ 2. İZLEME KURULLARI TARAFINDAN YAPILAN DENETİM 434
I. İzleme Kurullarının Kurulması 434
II. İzleme Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler 435
III. İzleme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Ant İçmesi 435
IV. İzleme Kurullarının Görevleri 436
V. İzleme Kurullarının Çalışma Yöntemi 436
VI. İzleme Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 437
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ
SİLİNMESİ–YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ
§ 1. ADLİ SİCİL 439
I. Amaç ve Kapsam 439
II. Adli Sicilde Tutulacak Bilgiler 439
III. Adli Sicil Türleri 439
IV. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler 440
V. Adli Sicile Kaydedilemeyecek Bilgiler 442
VI. Adlî Sicil Bilgilerinin Silinmesi 442
VII. Hükümlülük Kaydının Adli Sicilden Silinmesi Usulü 444
§ 2. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ 444
I. Genel Olarak 444
II. Özellikleri 446
III. Koşulları 447
Kaynakça 449
Kavram Dizini 455

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,50   
57,50   
2
28,75   
57,50   
3
19,17   
57,50   
4
14,38   
57,50   
5
12,08   
60,38   
6
10,16   
60,95   
7
8,79   
61,53   
8
7,76   
62,10   
9
6,96   
62,68   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,50   
57,50   
2
28,75   
57,50   
3
19,17   
57,50   
4
14,38   
57,50   
5
12,08   
60,38   
6
10,16   
60,95   
7
8,79   
61,53   
8
7,76   
62,10   
9
6,96   
62,68   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,50   
57,50   
2
28,75   
57,50   
3
19,17   
57,50   
4
14,38   
57,50   
5
12,08   
60,38   
6
10,16   
60,95   
7
8,79   
61,53   
8
7,76   
62,10   
9
6,96   
62,68   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,50   
57,50   
2
28,75   
57,50   
3
19,17   
57,50   
4
14,38   
57,50   
5
12,08   
60,38   
6
10,16   
60,95   
7
8,79   
61,53   
8
7,76   
62,10   
9
6,96   
62,68   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,50   
57,50   
2
28,75   
57,50   
3
19,17   
57,50   
4
14,38   
57,50   
5
12,08   
60,38   
6
10,16   
60,95   
7
8,79   
61,53   
8
7,76   
62,10   
9
6,96   
62,68   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,50   
57,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat