Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu Veli Ö

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Günleri– IYargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu1. Ceza Dairesi Kararları


Basım Tarihi
2022-06
Sayfa Sayısı
372
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750278051
Boyut
16x24
Baskı
1173,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 173 puan kazanacaksınız)
   173

Editör Veli Özer Özbek

 

İÇİNDEKİLER


İçindekiler
Rektörün Sunuşu 5
Hukuk Fakültesi Dekanının Sunuşu 7
Kamu Hukuku Bölümü ve Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı’nın Sunuşu 11
İçindekiler 13
YARGITAY 1 CD. KARARLAR IŞIĞINDA
CANAVARCA HİSLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK M. 82/1–B)
Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK Arş. Gör. Erkam YILMAZ 21
I. Giriş 22
II. Mukayeseli Hukuk 22
A. Canavarca Hisle Öldürme 23
1. İtalyan Ceza Kanunu 23
2. İsviçre Ceza Kanunu 25
a. Özellikle Saiklerin İğrençliği (besonders verwerfliche Beweggrund) 25
b. Özellikle Amacın İğrençliği (besonders verwerflicher Zweck) 25
c. Özellikle Fiilin İşleniş Tarzı Bakımından İğrençlik (besonders verwerfliche Art der Ausführung) 26
3. Fransız Ceza Kanunu 26
4. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu 28
5. İspanyol Ceza Kanunu 29
6. Polonya Ceza Kanunu 29
7. Avusturya Ceza Kanunu 30
8. Brezilya Ceza Kanunu 31
9. Macar Ceza Kanunu 31
10. Alman Ceza Kanunu 32
B. Ara Sonuç 34
III. Türk Ceza Hukuku 34
A. Giriş 34
B. 765 Sayılı TCK’da Canavarca His Kavramı 35
1. Doktrin 35
2. Ara Sonuç 37
3. Yargı Kararları 37
4. Ara Sonuç 41
C. 5237 Sayılı TCK’da Canavarca His Kavramı 42
5. Doktrinde Canavarca His Kavramının Tanımı 44
6. Yargı Kararlarında Canavarca His Kavramı 45
a. Failin İç Dünyasının Esas Alındığı Kararlar 46
b. Fiilin İşleniş Şeklinin Esas Alındığı Kararlar 49
7. Canavarca Hisle Öldürmenin Diğer Nitelikli Hallerle Birlikte Uygulanabilirliği 52
8. Canavarca His ve Olası Kast 55
9. Canavarca His ve İhmali Suç 55
10. Canavarca His ve Haksız Tahrik 56
11. Canavarca His ve Akıl Hastalığı 60
IV. Değerlendirme ve Sonuç 61
Kaynakça 66
YARGITAY 1 CD.’NİN DOĞRUDAN KAST – OLASI KAST AYRIMINA İLİŞKİN KARARININ TÜRK VE ALMAN HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Murat Volkan Dülger 71
GİRİŞ 71
A. KARARIN İNCELENMESİ 71
I. Olayın ve Sınırlarının Belirlenmesi 71
II. Çözülmesi Gereken Hukuki Uyuşmazlık 72
III. Yargılamada Yer Alan Mercilerin Görüşleri 72
1. İlk Derece Mahkemesi Kararı 72
2. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı 72
3. Yargıtay Kararı 72
B. ALMAN HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME 73
I. Alman Mahkemeleri Bakımından Değerlendirme 73
1. Kastın Varlığı 73
2. Olası Kastın Varlığı 73
3. Olası Kastla İşlenen Suçlar Hakkındaki Kararlar 74
II. Alman Öğretisi Bakımından Değerlendirme 75
1. Kastın Varlığı 75
2. Olası Kastın Varlığı 77
3. Nitelikli Hal 79
C. TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME 79
I. Türk Mahkemeleri Bakımından Değerlendirme 79
II. Türk Öğretisi Bakımından Değerlendirme 81
1. Kastın Varlığı 81
2. Olası Kastın Varlığı 82
D. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 83
KAYNAKÇA 86
YARGITAY 1 CD. KARARLARINDA IŞIĞINDA KASTEN İNSAN ÖLDÜRME SUÇUNDA FAİL–YARDIM EDEN AYRIMI
Mustafa Ruhan ERDEM 89
YARGITAY 1 CD. KARARLARINDA IŞIĞINDA İNSAN ÖLDÜRME SUÇUNDA SUÇLARIN İÇTİMASINA İLİŞKİN SORUNLAR
Prof. Dr. Devrim GÜNGÖR 99
MÜŞTEREK FAİLLERİN OLASI KASTLA İŞLEDİKLERİ SUÇLARDAN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY 1. CEZA DAİRESİNİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Mahmut KOCA 103
YARGITAY 1 CD. KARARLARINDA KASTEN İNSAN ÖLDÜRME SUÇUNUN ÇOCUĞA YA DA BEDEN VEYA RUH BAKIMINDAN KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA BULUNAN KİŞİYE KARŞI İŞLENMESİ NİTELİKLİ HALİ (TCK M.82/1–E) BAKIMINDAN ORTAYA ÇIKAN BAZI SORUNLAR
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK 117
I. Genel Olarak 117
II. Kasten Öldürme Suçunun Çocuğa Karşı İşlenmesi 118
III. Kasten Öldürme Suçunun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Bir Kişiye Karşı İşlenmesi 126
Yararlanılan Kaynaklar 133
YARGITAY 1 CD. KARARLARINDA KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN KAN GÜTME SAİKİYLE İŞLENMESİ (TCK M.82/1–J)
Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK 135
I. GENEL OLARAK 136
II. KAN GÜTME SAİKİNİN KABULÜ İÇİN ARANAN KOŞULLAR 138
A. Olaya Neden Olan Önceki Olayın, Ölümle Sonuçlanmış Olması 140
B. Kasten Öldürmenin Münhasıran Kan Gütme Saikiyle İşlenmiş Olması 142
C. Failin, Önceki Suçun Failini veya Onun Mensubu Bulunduğu Grup ya da Aileden Birisini Öç Almak Duygusu ile ve Bir Görev Bilinci ile Öldürmesi 144
D. İlk Öldürülen ile İkinci Suçun Faili Arasında Kan Hısımlığı Bulunmasının Gerekmemesi 149
E. Failin İlk Öldürme Olayı Nedeniyle Duyduğu Acı, Kızgınlık ve Öfkeden Arınarak Geleneklerin Etkisi ile Bir Görevi Yerine Getirmek İstek ve Bilinci ile Hareket Etmesi 150
III. KAN GÜTME SAİKİNE İLİŞKİN BAZI HUSUSLAR 155
A. Kan Gütme Saiki ve Tasarlama 155
B. Haksız Tahrik 159
C. Takdiri İndirim Nedenleri 161
D. Şahısta Hata 161
E. Kan Gütme Saikiyle İşlenen Kasten Öldürme Suçunun İştirak Halinde İşlenmesi 163
IV. SONUÇ 169
KAYNAKÇA 172
KARARLAR 173
İNTİHARA MECBUR ETME FİİLLERİNE İLİŞKİN
YARGITAY 1.CD. UYGULAMASI
Doç.Dr. Koray DOĞAN 177
GİRİŞ 177
KAYNAKÇA 191
MEŞRU SAVUNMADA SALDIRININ KARŞILIKLI VE SAVUNMANIN ZORUNLU OLMASI (DÜELLO ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞMESİ) BAĞLAMINDA
YARGITAY 1. CD KARARININ DEĞERLENDİRMESİ
Doç. Dr. Fahri Gökçen TANER 193
I. YEREL MAHKEMENİN MADDİ SORUNA İLİŞKİN KABULÜ VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ 194
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN KARARI 196
III. YARGITAY KARARI 196
IV. DEĞERLENDİRME 197
KAYNAKÇA 205
İNCELEME KONUSU YARGITAY KARARI 206
YARGITAY 1 CD. KARARLARINDA
TÜRK CEZA HUKUKU’NDA DOĞRUDAN KAST VE OLASI KAST
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Aşçı 211
I. İNCELEME KONUSU KARAR 212
II. MADDİ OLAY 215
III. MERCİLERİN GÖRÜŞLERİ 215
A. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/241 E., 2020/166 K. Sayılı 16.07.2020 Tarihli Kararı 215
B. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 2020/1692 E., 2021/238 K. Sayılı 19.02.2021 Tarihli Kararı 216
C. T. C. Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2021/8218 E., 2021/15262 K. Sayılı 23.12.2021 Tarihli Kararı 216
IV. KARAR’DAKİ HUKUKİ SORUN 216
V. DEĞERLENDİRME 216
A. Kast 216
B. Doğrudan Kast ile Öldürme Bakımından 217
1. Genel 217
2. Kastın Bilme Unsuru 218
3. Kastın İsteme Unsuru 219
a. Birinci Dereceden Doğrudan Kast 220
b. İkinci Dereceden Doğrudan Kast 221
C. Olası Kast ile Öldürme Bakımından 221
1. Genel 221
2. Olası Kast ile İlgili Teoriler 223
D. Kastın Derecelerine Bağlanan Sonuçlar 224
E. 1. Ceza Dairesinin Vermiş Olduğu Karara Konu Olan Olay Üzerinden Yapılacak Değerlendirme Bakımından 224
VI. SONUÇ 229
KAYNAKÇA 230
KARARLAR 231
YARGITAY 1 CD. KARARLARINDA KASTEN ÖLDÜRME SUÇU BAĞLAMINDA ÖLDÜRME SUÇUNDA HAKSIZ TAHRİKE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER
Dr. Öğretim Üyesi Pınar BACAKSIZ 233
GİRİŞ 234
I. KARARA KONU OLAN OLAYIN ÖZETİ 234
II. MERCİLERİN GÖRÜŞLERİ 235
III. ÇÖZÜMÜ GEREKEN HUKUKİ MESELE 235
IV. GÖRÜŞÜMÜZ 236
A. Haksız Tahrike İlişkin Genel Bilgiler 236
1. Haksız Tahrik Kavramı 236
2. Haksız Tahrikin Esası 237
3. Haksız Tahrikin Koşulları 238
a. Haksız Tahrik Teşkil Eden Bir Eylem Olmalıdır 238
b. Haksız Fiil Failde Hiddet veya Şiddetli Elem Etkisi Meydana Getirmelidir 239
c. Suç Bu Hiddet ve Şiddetli Elem Etkisi Altında İşlenmelidir 240
d. Suç, Tahriki Oluşturan Haksız Fiili İşleyen Kişiye Yönelmiş Olmalıdır 240
4. Haksız Tahrikin Hukuki Sonucu 240
5. Haksız Tahrike İlişkin Bazı Tartışmalar 240
B. Değerlendirme ve Sonuç 241
KAYNAKÇA 246
1. CD., KARARLARI IŞIĞINDA KASTEN ÖLDÜRME SUÇU BAKIMINDAN TASARLAMA NİTELİKLİ HALİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Gizem DURSUN ÖZDEMİR 247
I. İNCELEME KONUSU KARAR 248
II. ÇÖZÜLMESİ GEREKEN HUKUKİ SORUNUN TESPİTİ 250
III. DOKTRİNİN KONUYA YAKLAŞIMI 251
A. Tasarlama Kavramı ve Hukuki Niteliği 251
B. Tasarlama Nitelikli Halini Açıklayan Teoriler 252
IV. YARGITAY’IN KONUYA YAKLAŞIMI 253
V. TASARLAMAYA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 258
A. Haksız Tahrik ve Tasarlama 258
B. İştirak ve Tasarlama 259
C. Töre Saiki ve Tasarlama 260
VI. GÖRÜŞÜMÜZ 262
KAYNAKÇA 265
YARGITAY 1 CD. KARARLARINDA
TÖRE SAİKİYLE KASTEN İNSAN ÖLDÜRME SUÇU (TCK M. 82/ 1– K)
Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI 267
I. YARGITAY KARARI 268
II. KARARIN ÖZETİ 272
III. MERCİLERİN ÇÖZÜM ŞEKLİ 272
IV. MESELENİN TESPİTİ 273
V. DEĞERLENDİRME 273
A. Saik Kavramı ve Sakin Suçun Yapısındaki Konumu 273
1. Özel Sübjektif Unsurlar 273
2. Özel Sübjektif Unsurların Konumu 274
3. Özel Sübjektif Unsurlara Suç Tipinde Yer Verilmesinin Getirdiği Riskler 275
B. Töre Saiki Kavramının Anlamı 276
1. Aile Meclisi Kararı Koşulu 276
2. Namus Cinayetinden Farkı 277
C. Alman Hukukundaki Uygulama 280
D. Töre Saiki ile Haksız Tahrikin Uygulanabilirliği 281
SONUÇ 282
KAYNAKÇA 284
1. CEZA DAİRESİ KARARLARI ÖZELİNDE
MEŞRU SAVUNMA VE HAKSIZ TAHRİK
Dr. Öğr. Üyesi Candide ŞENTÜRK 287
GİRİŞ 290
I. HAKSIZ TAHRİK VE MEŞRU SAVUNMA BAKIMINDAN YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 291
A. Hukuka Aykırılık ve Kusurluluk Bakımından Kısa Bir Değerlendirme 291
1. Genel Olarak 291
2. Hukuka Aykırılık Yönünden 292
3. Kusurluluk Yönünden 295
B. Yargıtay Kararının Hukuka Uygunluk ve Kusurluluk Bakımından Değerlendirilmesi 297
SONUÇ 302
KAYNAKÇA 303
YARGITAY 1 CD. KARARLARI IŞIĞINDA BİRLİKTE FAİLLİK KAPSAMINDA İŞLENEN YAĞMA SIRASINDA, ANLIK GERÇEKLEŞEN ÖLDÜRME FİİLİNDEN SUÇ ORTAKLARININ NE ŞEKİLDE SORUMLU TUTULACAĞI SORUNU
Dr. İsa BAŞBÜYÜK 305
GİRİŞ 305
I. OLAY 305
II. MAHKEMELERİN DEĞERLENDİRMELERİ 306
A. İlk Derece – Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 26/12/2019, E: 2019/443 306
B. İstinaf Mahkemesi – Ankara BAM 2. Ceza Dairesi, 11/09/2020, E: 2020/305 307
C. Temyiz Mahkemesi – Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 15/12/2021, E: 2021/6306 308
III. HUKUKİ SORUN 309
IV. BİRLİKTE FAİLLİK: BİRLİKTE–ORTAK HÂKİMİYET 310
A. Birlikte/Ortak Eylem Planı 310
B. Eyleme Ortak/Nesnel Katkı 311
V. ORTAK PLANIN DIŞINA ÇIKILMASI: AŞMA HALİ 312
A. Genel Tespitler 312
B. Öngörülebilir Aşımlar – İsnadiyet Sınırı 313
VI. KARARA KONU OLAYA UYGULANMASI 314
VII. YARGITAY’IN “YARDIM EDEN” ÇÖZÜMÜ ve KARŞI OY GEREKÇESİNİN ELEŞTİRİSİ 316
SONUÇ 317
KAYNAKÇA 318
YARGITAY 1 CD. KARARLARINDA
KASTEN İNSAN ÖLDÜRME SUÇUNA TEŞEBBÜSTE CEZANIN BELİRLENMESİ
Arş. Gör. Ezgi Çırak 319
I. İNCELEME KONUSU KARAR 320
II. OLAYIN ÖZETİ 322
III. MERCİLERİN ÇÖZÜM ŞEKLİ 322
A. İlk Derece Mahkemesinin Çözüm Şekli 322
B. Bölge Adliye Mahkemesinin Çözüm Şekli 323
C. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin Çözüm Şekli 323
IV. ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN HUKUKİ SORUN 324
V. DEĞERLENDİRMELERİMİZ 324
A. Genel Olarak Cezanın Belirlenmesi 324
B. Teşebbüs Halinde Kalan Suçlarda Cezanın Belirlenmesi 326
C. Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Cezanın Belirlenmesine İlişkin Kriterler ve Ceza Miktarları 330
1. Yargıtay Kararlarında Cezanın Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler 330
a. Meydana Gelen Tehlike ve Zararın Ağırlığı 330
b. Kullanılan Araç ve Aracın Kullanım Şekli 332
2. Yargıtay Kararlarında Belirlenen Sonuç Ceza Miktarları 333
a. Alt Sınırdan Belirleme 333
b. Alt Sınırdan Uzaklaşarak Belirleme 335
c. Üst Sınıra Yaklaşarak Belirleme 335
d. Üst Sınırdan Belirleme 337
D. Alman Yargıtay Kararlarında Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Cezanın Belirlenmesine İlişkin Kriterler 340
SONUÇ 345
KAYNAKÇA 348
Mahkeme Kararları 349
YARGITAY 1 CD. KARARLARINDA
YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI
Araş. Gör. Tansu SAYAR KANYIŞ 351
GİRİŞ 352
I. YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ’NİN İLK KARARI VE 765 SAYILI TCK MADDE 10/A’DA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI 353
A. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu’nun İlk Kararı 353
B. 765 Sayılı TCK m. 10/a ve Uygulanma Şekli 354
II. 5237 SAYILI TCK MADDE 19, UYGULANMA ŞEKLİ VE ÖNCEKİ DÜZENLEMEDEN FARKLARI 359
III. 765 SAYILI TCK MADDE 10/A İLE 5237 SAYILI TCK MADDE 19’UN KARŞILAŞTIRILMASI GEREĞİ VE UYGULAMASI 361
IV. YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASINA İLİŞKİN TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER 364
A. 5237 Sayılı TCK m. 19 Hükmü ve Uygulanma Şeklinin Amaca Uygun Olmaması Üzerine Eleştiriler 364
B. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi Kapsamındaki Durumların İstisna Tutulması Üzerine Eleştiriler 365
SONUÇ 368
KAYNAKÇA 370

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
173,00   
173,00   
2
86,50   
173,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
173,00   
173,00   
2
86,50   
173,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
173,00   
173,00   
2
86,50   
173,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
173,00   
173,00   
2
86,50   
173,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
173,00   
173,00   
2
   
   
Kapat