Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Veli Özer Özbek

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
1232
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750263309
Boyut
16x24
Baskı
15135,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 135 puan kazanacaksınız)
   135

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Doç. Dr. Koray DOĞAN

 

Konu Başlıkları
- Uluslararası Suçlar
- Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
- Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
- Hürriyete Karşı Suçlar
- Şerefe Karşı Suçlar
- Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
- Malvarlığına Karşı Suçlar
- Genel Tehlike Yaratan Suçlar
- Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
- Kamu Güvenine Karşı Suçlar
- Genel Ahlaka Karşı Suçlar
- Aile Düzenine Karşı Suçlar
- Ekonomi, Sanayi ve Ticarete Karşı Suçlar
- Bilişim Alanında Suçlar
- Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
Adliyeye Karşı Suçlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbeşinci Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 55
Ceza Özel Hukukun Anlamı ve Kitabın Yapısı 57
Birinci Kısım
ULUSLARARASI SUÇLAR GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE
İNSAN TİCARETİ
§1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI (TCK m.79) 59
I. Uluslararası Suç Kavramı ve Benzer Kavramlarla Karşılaştırma 59
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 62
III. Suçun Maddi Unsurları 63
A. Suçun Hukuki Konusu 63
B. Fail ve Mağdur 65
1. Fail 65
2. Mağdur 66
3. Eylem 67
a. Hareket 67
aa. Genel Olarak 67
bb. Bir Yabancıyı Yasal Olmayan Yollarla Ülkeye Sokmak 68
cc. Türk Vatandaşı veya Yabancının Yasal Olmayan Yollarla Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlamak 71
dd. Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama 73
b. Netice 74
aa. Bir Yabancıyı Yasal Olmayan Yollarla Ülkeye Sokmak Bakımından 75
bb. Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama Bakımından 75
cc. Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama Bakımından 76
4. Suça Etki Eden Haller 76
a. Genel Olarak 76
b. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 77
c. Suçun, Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması 79
d. Suçun Mağdurların Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakılarak İşlenmesi 79
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 80
V. Suçun Manevi Unsuru 80
A. Genel Olarak 80
B. Doğrudan Doğruya veya Dolaylı Olarak Maddi Menfaat Elde Etmek Özel Kastı 81
C. Zorunluluk Hali 82
VI. Teşebbüs 83
VII. Suçluların Çokluğu (İştirak) 85
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 86
IX. Muhakeme 88
A. Soruşturma ve Kovuşturma 88
B. Yer Bakımından Yetki (Yetkili Mahkeme) 89
C. Madde Bakımından Yetki (Görevli Mahkeme) 90
§2. İNSAN TİCARETİ (TCK m.80) 90
I. Genel Olarak 90
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 91
III. Suçun Maddi Unsurları 92
A. Fail – Mağdur 92
1. Fail 92
2. Mağdur 92
B. Eylem 92
1. Araç Fiiller 93
2. Asıl Fiiller 97
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 99
V. Suçun Manevi Unsuru 99
VI. Teşebbüs 100
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 100
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 100
A. Zincirleme Suç Hükümleri 100
B. Diğer Suç Tipleri İle Olan İçtima İlişkileri 101
1. Fuhuş (TCK m.227) 101
2. Göçmen Kaçakçılığı Suçu (TCK m.79) 102
3. Cebir (TCK m.108) – Tehdit (TCK m.106) – Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (TCK m.109) Suçları 103
4. Eziyet Suçu (TCK m.96) 103
5. Belgede Sahtecilik Suçları (TCK m.204 vd.) 104
6. Organ veya Doku Ticareti Suçu (TCK m.91) 104
7. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK m.117) 104
8. Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu (TCK m.103) 104
9. Dilencilik suçu (TCK m.229) 105
IX. Muhakemesi 105
İkinci Kısım
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
HAYATA KARŞI SUÇLAR
§1. KASTEN ÖLDÜRME (TCK m.81) 107
I. Genel Olarak 107
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 108
III. Suçun Maddi Unsurları 108
A. Suçun Hukuki Konusu 108
B. Fail–Mağdur 108
1. İnsan Olma Şartı 109
2. Canlı Olmak Şartı 110
C. Eylem 112
1. Hareket 112
2. Netice 113
3. Nedensellik Bağlantısı 113
a. Genel Olarak 113
b. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar 114
aa. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu 114
bb. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi 115
cc. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması 115
dd. Öne Geçen Sebep 115
ee. Alternatif Nedensellik (Çift Nedensellik) 116
ff. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi) 117
gg. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik) 117
c. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi 118
aa. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik) 118
bb. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler) 121
cc. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının/İlişkisinin Bulunmaması) 121
dd. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması 121
ee. Varsayıma Dayalı Nedensellik 122
D. Suça Etki Eden Haller 122
1. Suçun Tasarlanarak İşlenmesi 122
2. Suçun Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi 125
3. Suçun, Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi 128
4. Suçun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 130
5. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 132
6. Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı Öldürme 134
7. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme 135
8. Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla 137
9. Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Öldürme 138
10. Kan Gütme Saikiyle Öldürme 139
11. Töre Saikiyle Öldürme 141
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 144
A. Genel Olarak 144
B. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 148
V. Suçun Manevi Unsuru 149
VI. Teşebbüs 157
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 159
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 163
IX. Yaptırım 164
X. Zamanaşımı 165
XI. Muhakeme 165
§2. KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ (TCK m.83) 165
I. Genel Olarak 165
II. Suçun Maddi Unsurları 167
A. Eylem 167
1. Hareket–Netice 167
a. Kişinin Belli Bir İcrai Davranışta Bulunmak Hususunda Kanunî Düzenlemelerden veya Sözleşmeden Kaynaklanan Bir Yükümlülüğünün Bulunması 168
b. Kişinin Önceden Gerçekleştirdiği Davranışın Başkalarının Hayatı ile İlgili Olarak Tehlikeli Bir Durum Oluşturması 169
c. Neticeye Engel Olma İmkan ve İhtimalinin Varlığı 170
2. Nedensellik Bağlantısı Sorunu 170
B. Suça Etki Eden Haller 170
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 171
IV. Manevi Unsur 173
V. Teşebbüs 174
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 175
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 175
VIII. Yaptırım 175
IX. Muhakeme 176
§3. İNTİHARA YÖNLENDİRME (TCK m.84) 176
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 177
II. Suçun Maddi Unsurları 177
A. Fail–Mağdur 177
B. Eylem 178
C. Suça Etki Eden Haller 182
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 183
IV. Suçun Manevi Unsuru 184
V. Teşebbüs 184
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 185
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 185
VIII. Yaptırım 186
IX. Muhakeme 186
§4. TAKSİRLE ÖLDÜRME (TCK m.85) 186
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 186
II. Suçun Maddi Unsurları 187
A. Fail–Mağdur 187
B. Eylem 187
C. Suça Etki Eden Haller 191
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 192
IV. Suçun Manevi Unsuru 192
V. Cezalandırılmaya Engel Olan Şahsi Sebepler 195
VI. Teşebbüs 197
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 197
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 197
IX. Yaptırım 198
X. Muhakeme 200
İkinci Bölüm
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§1. KASTEN YARALAMA (TCK m.86–87) 201
I. Benzer Suçlarla Karşılaştırma 201
A. Cebir Suçu 201
B. Tehdit Suçu 202
C. İşkence Suçu 202
D. Eziyet Suçu 203
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 203
III. Suçun Maddi Unsurları 204
A. Fail–Mağdur 204
B. Eylem 205
C. Suça Etki Eden Haller 208
1. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller 210
a. Mağdurun Sıfatından Kaynaklanan Sebepler 210
aa. Kasten Yaralamanın Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 210
bb. Kasten Yaralamanın Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 210
cc. Kasten Yaralamanın Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 211
dd. Kasten Yaralamanın Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 212
ee. Kasten Yaralamanın Silahla İşlenmesi 212
b. Failden Kaynaklanan Sebep: Canavarca his 216
c. Neticeden Kaynaklanan Sebepler: Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama 217
aa. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Ortaya Çıkan Birinci Grup Neticeler (m.87/1) 218
aaa. Kasten Yaralamanın Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Neden Olması 218
bbb. Kasten Yaralamanın Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa Neden Olması 220
ccc. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yüzünde Sabit İze Neden Olması 221
ddd. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olması 223
eee. Kasten Yaralamanın Mağdurun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Neden Olması 224
bb. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada İkinci Grup Neticeler (m.87/2) 224
aaa. Kasten Yaralamanın Mağdurun İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması 224
bbb. Kasten Yaralamanın Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Yitirilmesine Neden Olması 226
ccc. Kasten Yaralamanın Mağdurun Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolmasına Neden Olması 226
ddd. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olması 227
eee. Kasten Yaralamanın Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesine Neden Olması 228
cc. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Üçüncü Grup Neticeler (m.87/3) 228
dd. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Dördüncü Netice: Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi (m.87/4) 229
d. Aynı Eylemde Birden Fazla Nitelikli Halin Bir Arada Gerçekleşmesi 232
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal: Fiilin Kişi Üzerindeki Etkisinin Basit Bir Tıbbi Müdahaleyle Giderilebilecek Ölçüde Hafif Olması 234
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 234
V. Suçun Manevi Unsuru 235
VI. Teşebbüs 237
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 238
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 239
IX. Muhakemesi 241
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 241
B. Görevli Mahkeme 241
§2. TAKSİRLE YARALAMA (TCK m.89) 242
§3. İNSAN ÜZERİNDE DENEY (TCK m.90) 243
I. Genel Olarak 243
II. İnsan Üzerinde Deney ve Deneme 245
A. Deney ve Deneme Kavramları 245
B. İyileştirme Amaçlı Denemeler 247
C. Bilimsel Deneyler 248
1. Genel Olarak 248
2. Bilimsel Deneylerle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Belgeler 248
a. Türk Hukukundaki Yasal Düzenlemeler 248
b. Uluslararası Belgeler 249
III. İnsan Üzerinde Deney Yapma Suçları 250
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 250
B. Suçun Maddi Unsurları 252
1. Fail–Mağdur 252
2. Eylem 254
a. Hareket 254
b. Netice 255
aa. Genel Olarak 255
bb. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Deney 255
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 257
D. Manevi Unsur 259
E. Teşebbüs 259
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 259
G. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 260
H. Yaptırım 260
I. Muhakemesi 260
VI. İnsan Üzerinde Tedavi Amaçlı Deneme Yapma Suçu 260
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 261
B. Suçun Maddi Unsurları 261
1. Fail–Mağdur 261
2. Eylem 261
a. Hareket 261
b. Netice 262
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 262
D. Manevi Unsur 263
E. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)– Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 263
F. Yaptırım 263
G. Muhakemesi 263
§4. ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ (TCK m.91) 264
I. Genel Olarak 264
II. Yaşayan Bir Kişiden Organ veya Doku Almak (m.91/1) 266
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 266
B. Suçun Maddi Unsurları 266
1. Suçun Hukuki Konusu 266
2. Fail–Mağdur 266
3. Eylem 267
a. Genel Olarak 267
b. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Organ ya da Doku Alma 269
4. Suça Etki Eden Haller 270
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 270
D. Suçun Manevi Unsuru 270
E. Teşebbüs 270
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 271
G. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 271
H. Yaptırım 271
I. Muhakemesi 271
III. Ölüden Organ veya Doku Almak (m.91/2) 271
VI. Organ veya Doku Ticareti (m.91/3) 274
A. Genel Olarak 274
B. Suça Etki Eden Hal–Şahsi Cezasızlık Sebebi 275
C. Suç Sonrası Pişmanlık 275
D. Yaptırım 275
V. Organ veya Doku Saklamak, Nakletmek veya Aşılamak (m.91/5) 275
VI. Organ veya Doku Teminine Yönelik Olarak İlan veya Reklam Vermek veya Yayınlamak (m.91/6) 276
Üçüncü Bölüm
İŞKENCE VE EZİYET
§1. İŞKENCE (TCK m.94) 279
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 280
II. Suçun Maddi Unsurları 281
A. Fail–Mağdur 281
B. Eylem 282
C. Suça Etki Eden Haller 286
1. TCK m. 94 Açısından 286
2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence 287
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 289
IV. Suçun Manevi Unsuru 289
V. Teşebbüs 290
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 290
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 290
VIII. Zamanaşımı 291
IX. Muhakemesi 291
X. İşkence ve Delil Yasakları 292
§2. EZİYET (TCK m.96) 292
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 292
II. Suçun Maddi Unsurları 292
A. Fail–Mağdur 292
B. Eylem 293
C. Suça Etki Eden Haller 295
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 296
IV. Suçun Manevi Unsuru 296
V. Teşebbüs 296
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 296
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 296
VIII. Muhakemesi 297
Dördüncü Bölüm
KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
§1. TERK (TCK m.97) 299
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 299
II. Suçun Maddi Unsurları 299
A. Fail–Mağdur 299
B. Eylem 300
C. Suça Etki Eden Haller 302
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 302
IV. Suçun Manevi Unsuru 302
V. Teşebbüs 302
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 302
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 303
VIII. Muhakemesi 303
§2. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (TCK m.98) 303
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 303
II. Suçun Maddi Unsurları 303
A. Fail–Mağdur 303
B. Eylem 304
C. Suça Etki Eden Haller 304
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 304
IV. Suçun Manevi Unsuru 304
V. Teşebbüs 305
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 305
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 305
VIII. Muhakemesi 305
Beşinci Bölüm
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
§1. ÇOCUK DÜŞÜRTME (TCK m.99) 307
I. Genel Olarak 307
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 307
III. Suçun Maddi Unsurları 308
A. Suçun Hukuki Konusu 308
B. Fail–Mağdur 308
C. Eylem 309
D. Suça Etki Eden Haller 310
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 311
V. Suçun Manevi Unsuru 313
VI. Cezasızlık Nedeni 315
VII. Teşebbüs 315
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 316
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 316
X. Muhakemesi 317
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 317
B. Görevli Mahkeme 317
§2. ÇOCUK DÜŞÜRME (TCK m.100) 318
I. Genel Olarak 318
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 318
III. Suçun Maddi Unsurları 318
A. Suçun Konusu 318
B. Fail–Mağdur 318
C. Eylem 319
D. Suça Etki Eden Haller 319
E. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 319
IV. Suçun Manevi Unsuru 319
V. Teşebbüs 320
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 320
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 321
VIII. Muhakemesi 321
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 321
B. Görevli Mahkeme 321
Altıncı Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
§1. CİNSEL SALDIRI (TCK m.102) 323
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 325
II. Suçun Maddi Unsurları 326
A. Suçun Hukuki Konusu 326
B. Fail–Mağdur 326
C. Eylem 327
a. Genel Olarak 327
b. Basit Cinsel Saldırı (TCK m.102/1 – Birinci Cümle) 330
c. Sarkıntılık Suretiyle Cinsel Saldırı (Hafif Cinsel Saldırı) – (TCK m.102/1 – İkinci Cümle) 332
d. Nitelikli Cinsel Saldırı (TCK m.102/2) 335
D. Suça Etki Eden Haller 338
a. Genel Olarak 338
b. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 339
c. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 340
d. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi 340
e. Suçun Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 341
f. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 342
g. Suç Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü (TCK m.102/5) 343
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 343
IV. Suçun Manevi Unsuru 344
V. Teşebbüs 346
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 347
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 350
VIII. Yaptırım 350
IX. Muhakeme 353
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 353
B. Görevli – Yetkili Mahkeme 354
§2. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (TCK m.103) 354
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 355
II. Suçun Maddi Unsurları 356
A. Suçun Hukuki Konusu 356
B. Fail–Mağdur 356
a. Fail 356
b. Mağdur 356
C. Eylem 359
a. Genel Olarak 359
b. İstismar Kavramı 360
c. İstismar Fiillerinin Vücuda Temasa Dayalı Olup Olmaması Sorunu 363
d. Sarkıntılık Suretiyle Cinsel İstismar (Hafif Cinsel İstismar) – (TCK m.103/1 – İkinci Cümle) 366
D. Suça Etki Eden Haller 367
a. Genel Olarak 367
b. TCK m.103/3–(a) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Birden Fazla Kişiyle Birlikte İşlenmesi 368
c. TCK m.103/3–(b) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 368
d. TCK m.103/3–(c) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Belirli Bir Akrabalık İlişkisi İçinde Bulunan Kişilere Karşı veya Bu Kişiler Tarafından İşlenmesi 369
e. TCK m.103/3–(d) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Belirli Sıfatları Haiz Olan ve Çeşitli Hizmet Veren veya Yükümlülük Altında Bulunanlar Tarafından İşlenmesi 369
f. TCK m.103/3–(e) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 370
g. TCK m.103/4’te Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Cinsel İstismarın, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi İşlenmesi 371
h. TCK m.103/6’te Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Cinsel İstismar Suçu Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü 371
ı. Mağdurun On İki Yaşını Tamamlamamış Olması 372
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 372
IV. Suçun Manevi Unsuru 373
V. Teşebbüs 373
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 374
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 374
VIII. Yaptırım 375
IX. Muhakemesi 376
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 376
B. Vasi Tayini 377
C. Görevli – Yetkili Mahkeme 377
§3. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (TCK m.104) 378
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 378
II. Suçun Maddi Unsurları 379
A. Suçun Hukuki Konusu 379
B. Fail–Mağdur 379
1. Fail 379
2. Mağdur 382
C. Eylem 383
D. Suça Etki Eden Haller 385
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 387
IV. Suçun Manevi Unsuru 387
V. Teşebbüs 387
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 388
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 388
VIII. Muhakemesi 389
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 389
B. Görevli – Yetkili Mahkeme 390
§4. CİNSEL TACİZ (TCK m.105) 391
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 391
II. Suçun Maddi Unsurları 392
A. Suçun Hukuki Konusu 392
B. Fail–Mağdur 392
C. Eylem 393
D. Suça Etki Eden Haller 396
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 398
IV. Suçun Manevi Unsuru 398
V. Teşebbüs 399
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 399
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 399
VIII. Muhakemesi 400
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 400
B. Görevli – Yetkili Mahkeme 401
C. Davaya Katılma 401
Yedinci Bölüm
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
§1. TEHDİT (TCK m.106) 403
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 403
II. Suçun Maddi Unsurları 403
A. Fail – Mağdur 403
B. Eylem 404
C. Suça Etki Eden Haller 407
1. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Hal 407
2. Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Haller 408
a. Suçun Silahla İşlenmesi 408
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi 409
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 410
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 410
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 411
IV. Suçun Manevi Unsuru 411
V. Teşebbüs 413
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 413
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 414
VIII. Muhakemesi 416
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları 416
B. Görevli Mahkeme 416
§2. ŞANTAJ (TCK m.107) 416
I. Benzer Suçlardan Farkı 416
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 418
III. Suçun Maddi Unsurları 419
A. Fail – Mağdur 419
B. Eylem 419
1. Mağduru Kanuna Aykırı veya Yükümlü Olmadığı Bir Şeyi Yapmaya veya Yapmamaya Zorlamak (m.107/1) 420
2. Mağduru Haksız Çıkar Sağlamaya Zorlamak (m.107/1) 420
3. Mağdurun Şeref veya Saygınlığına Zarar Verecek Nitelikteki Hususların Açıklanacağı veya İsnat Edileceği Tehdidinde Bulunmak (m.107/2) 421
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 422
V. Suçun Manevi Unsuru 422
VI. Teşebbüs 423
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 423
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 423
IX. Muhakemesi 423
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları 423
B. Şantaj Suçuna İlişkin Delillerin Saklanması Sorunu 423
C. Görevli Mahkeme 424
§3. CEBİR (TCK m.108) 424
I. Korunan Hukuki Değer 424
II. Suçun Maddi Unsurları 425
A. Fail – Mağdur 425
B. Eylem 425
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 426
IV. Suçun Manevi Unsuru 427
V. Teşebbüs 427
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 427
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 427
VIII. Yaptırım ve Muhakeme 428
A. Yaptırım 428
B. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları – Görevli Mahkeme 428
§4. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (TCK m.109) 428
I. Korunan Hukuki Değer 428
II. Suçun Maddi Unsurları 429
A. Fail – Mağdur 429
B. Eylem 430
1. Mağdurun Bir Yere Gitme Hürriyetinden Yoksun Bırakılması 431
2. Mağdurun Bir Yerde Kalma Hürriyetinden Yoksun Bırakılması 431
C. Suça Etki Eden Haller 431
1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılması 432
2. Üçüncü Fıkrada Düzenlenen Nitelikli Haller 432
a. Suçun Silahla İşlenmesi 432
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 433
c. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 433
d. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 434
e. Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi 434
f. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 434
g. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi 435
h. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Şekilleri 435
aa. Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması 435
bb. Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Gerçekleşmesi 435
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 436
IV. Suçun Manevi Unsuru 438
V. Cezayı Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık 439
VI. Teşebbüs 440
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 440
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 441
IX. Muhakemesi 442
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları 442
B. Görevli Mahkeme 442
§5. KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ (TCK m.116) 442
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 442
II. Suçun Maddi Unsurları 443
A. Suçun Hukuki Konusu 443
1. Konut 443
2. Eklenti 444
3. İşyerleri ve Eklentileri 446
B. Fail–Mağdur 448
C. Eylem 449
1. Girmek ve Çıkmamak 449
2. Rızanın Bulunmaması–Rızaya Aykırılık 450
D. Suça Etki Eden Haller 453
1. TCK m.116/4’te Yer Alan Ağırlatıcı Sebepler 453
a. Suçun Cebir veya Tehdit Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 453
b. Suçun Gece Vakti İşlenmesi 454
2. TCK m.119’da Yer Alan Ağırlatıcı Sebepler 454
a. Suçun Silâhla İşlenmesi 454
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi 455
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 455
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 455
e. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 455
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 456
IV. Suçun Manevi Unsuru 456
V. Teşebbüs 457
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 458
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 458
VIII. Muhakemesi 459
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 459
B. Görevli Mahkeme 459
§6. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ (TCK m.117) 460
I. İş ve Çalışma Hürriyeti Kavramı 460
II. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu 461
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 461
B. Suçun Maddi Unsurları 462
1. Fail–Mağdur 462
2. Eylem 462
3. Suça Etki Eden Haller 467
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 469
D. Suçun Manevi Unsuru 469
E. Teşebbüs 469
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 469
G. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 470
H. Muhakemesi 471
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 471
2. Görevli Mahkeme 471
III. Sömürü Suçu 471
A. Korunan Hukuki Değer 471
B. Suçun Maddi Unsurları 472
1. Fail–Mağdur 472
2. Eylem 472
3. Suça Etki Eden Haller 475
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 475
D. Suçun Manevi Unsuru 475
E. Teşebbüs 475
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 475
G. Suçluların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 475
H. Muhakemesi 476
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 476
2. Görevli Mahkeme 476
IV. Sömürmek İçin Tedarik, Sevk veya Nakil Etmek 476
V. Ücretleri Azaltıp Çoğaltmaya, Anlaşma İçeriğini Değiştirmeye Zorlama ve İşin Durmasına, Sona Ermesine Neden Olma 478
A. Korunan Hukuki Değer 478
B. Suçun Maddi Unsurları 478
1. Fail–Mağdur 478
2. Eylem 478
3. Suça Etki Eden Haller 480
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 480
D. Suçun Manevi Unsuru 480
E. Teşebbüs 481
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 481
G. Suçluların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 481
H. Muhakemesi 481
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 481
2. Görevli Mahkeme 481
§7. AYIRIMCILIK VE NEFRET (TCK m.122) 481
I. Genel Olarak 481
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 483
III. Suçun Maddi Unsurları 485
A. Fail–Mağdur 485
B. Eylem 485
1. Genel Olarak 485
2. Bir Kişiye Kamuya Arz Edilmiş Olan Bir Taşınır veya Taşınmaz Malın Satılmasını, Devrini veya Kiraya Verilmesini Engellemek 485
3. Bir kişinin Kamuya Arz Edilmiş Belli Bir Hizmetten Yararlanmasını Engellemek 486
4. Bir Kişinin İşe Alınmasını Engellemek 487
5. Kişinin Olağan Bir Ekonomik Etkinlikte Bulunmasını Engellemek 487
C. Suçun Nitelikli Unsurları 487
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 487
V. Suçun Manevi Unsuru 487
VI. Teşebbüs 488
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 488
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 488
IX. Muhakemesi 489
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 489
B. Görevli Mahkeme 489
§8. KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA (TCK m.123) 489
I. Korunan Hukuki Değer 489
II. Suçun Maddi Unsurları 489
A. Fail–Mağdur 489
B. Eylem 489
C. Suça Etki Eden Haller 491
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 491
IV. Suçun Manevi Unsuru 491
V. Teşebbüs 492
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 492
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 492
VIII. Muhakemesi 492
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 492
B. Görevli Mahkeme 493
§9. HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ (TCK m.124) 493
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 493
II. Suçun Maddi Unsurları 493
A. Suçun Hukuki Konusu 493
B. Fail–Mağdur 493
C. Eylem 494
D. Suça Etki Eden Haller 498
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 498
IV. Suçun Manevi Unsuru 498
V. Teşebbüs 498
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 498
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 499
VIII. Yaptırım 499
IX. Muhakemesi 499
Sekizinci Bölüm
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
§1. HAKARET (TCK m.125) 501
I. Genel Olarak 501
II. Şerefe Karşı Suçlar (Genel Hakaret Suçu) 502
A. Çeşitleri 502
1. Huzurda Hakaret 502
2. Gıyapta Hakaret 503
B. Suçla Korunan Hukuki Değer 505
C. Suçun Maddi Unsurları 505
1. Fail–Mağdur 505
2. Eylem 509
3. Suç Etki Eden Haller 515
a. Ağırlatıcı Sebepler (Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Haller) 515
aa. Madde 125/3 de Düzenlenen Haller 515
aaa. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi 515
bbb. Suçun Kişinin Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi 516
ccc. Suçun Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi 516
bb. Madde 125/4’te Düzenlenen Hal: Suçun Alenen İşlenmesi 516
b. Hafifletici Sebepler (Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller) 517
D. Hukuka Aykırılık Unsuru 517
1. Eleştiri Hakkı 517
2. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı 520
E. Manevi Unsur 524
F. Şahsi Cezasızlık Sebepleri–Cezayı Kaldıran Haller 525
1. İspat Hakkının Kullanılması 525
a. Genel Olarak 525
b. İspat Hakkının Kabul Edildiği Haller (İsnadın İspatı) 526
2. Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi 528
3. Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi 529
4. Hakaret Suçunun Karşılıklı Olarak İşlenmesi 530
G. Teşebbüs 531
Ğ. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 532
H. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 532
I. Muhakeme 533
1. Şikayet 533
2. Dava süresi 533
3. Uzlaşma 534
4. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 534
5. Görevli Mahkeme 535
6. Delil Yasağı 535
7. 6352 sayılı Kanundan Sonraki Durum 535
İ. Yaptırım 536
III. Kişinin Hatırasına Hakaret 537
A. Genel Olarak 537
B. Ölünün Hatırasına Hakaret 538
C. Ölüleri Tahkir 538
1. Suçun Maddi Unsurları 538
a. Suçla Korunan Hukuki Değer–Suçun Hukuki Konusu 538
b. Fail 539
c. Eylem 540
d. Suça Etki Eden Haller 540
2. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 540
3. Suçun Manevi Unsuru 540
4. Teşebbüs 541
5. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 541
Dokuzuncu Bölüm
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
§1. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL (TCK m.132) 548
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 548
II. Suçun Maddi Unsurları 549
A. Suçun Maddi Konusu 549
B. Fail–Mağdur 550
C. Eylem 550
D. Suça Etki Eden Haller 557
1. Gizliliğin İhlâlinin Haberleşme İçeriklerinin Kaydı Suretiyle Gerçekleşmesi (m.132/1 c.2) 557
2. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m.137/1 A) 557
3. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (m.137/1 b) 559
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 560
IV. Suçun Manevi Unsuru 561
V. Teşebbüs 562
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 562
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 562
VIII. Muhakemesi 563
§2. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI (TCK m.133) 563
I. Korunan Hukuki Değer 563
II. Suçun Maddi Unsurları 563
A. Suçun Hukuki Konusu 563
B. Fail–Mağdur 564
C. Eylem 565
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 569
IV. Suçun Manevi Unsuru 570
V. Teşebbüs 570
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 571
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 571
VIII. Muhakemesi 571
§3. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL (TCK m.134) 572
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 572
II. Suçun Maddi Unsurları 573
A. Suçun Hukuki Konusu 573
B. Fail–Mağdur 573
C. Eylem 573
D. Suça Etki Eden Haller 577
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 578
IV. Suçun Manevi Unsuru 579
V. Teşebbüs 579
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 579
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 579
VIII. Muhakemesi 580
§4. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ (TCK m.135) 581
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 582
II. Suçun Maddi Unsurları 582
A. Suçun Hukuki Konusu 582
B. Fail–Mağdur 587
C. Eylem 587
D. Suça Etki Eden Haller 588
1. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 588
2. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 590
3. Suçun Özel Nitelikli Kişisel Verilere Karşı İşlenmesi (TCK m.135/2) 591
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 592
A. Hukuka Özel Aykırılık–Hukuka Aykırılık Bilinci 592
B. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Bakımından Söz Konusu Olabilecek Hukuka Uygunluk Sebepleri 593
IV. Suçun Manevi Unsuru 595
V. Teşebbüs 595
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 595
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 595
VIII. Yaptırım 596
IX. Muhakeme 596
§5. VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME (TCK m.136) 596
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 596
II. Suçun Maddi Unsurları 596
A. Suçun Hukuki Konusu 596
B. Fail–Mağdur 597
C. Eylem 597
D. Suça Etki Eden Haller 598
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 599
IV. Suçun Manevi Unsuru 600
V. Teşebbüs 600
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 600
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 600
VIII. Yaptırım 601
IX. Muhakeme 601
§6. VERİLERİ YOK ETMEME (TCK m.138) 602
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 602
II. Suçun Maddi Unsurları 602
A. Suçla Korunan Hukuki Değer–Suçun Hukuki Konusu 602
B. Fail–Mağdur 602
C. Eylem 602
D. Nitelikli Hal 604
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 604
IV. Suçun Manevi Unsuru 604
V. Teşebbüs 604
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 605
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 605
VIII. Yaptırım 605
IX. Muhakeme 605
Onuncu Bölüm
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§1. HIRSIZLIK (TCK m.141–147) 607
I. Tanımı–Benzer Suçlardan Farkı 608
II. Korunan Hukuki Değer 610
III. Suçun Maddi Unsurları 611
A. Suçun Konusu 611
1. Taşınır Mal 611
2. Başkasına Ait Olma 614
B. Fail– Mağdur 615
C. Eylem 615
D. Suça Etki Eden Haller 617
1. Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Haller 617
a. TCK m.142/1’de Düzenlenen Haller 618
aa. Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi (m.142/1 a) 618
aaa. Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi 618
bbb. Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi 618
ccc. Hırsızlık Suçunun Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi 619
bb. Hırsızlık Suçunun Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya Bunların Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–c) 619
cc. Hırsızlık Suçunun Bir Afet veya Genel Bir Felâketin Meydana Getirebileceği Zararları Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–d) 620
dd. Hırsızlık Suçunun Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–e) 620
b. TCK m.142/2’de Düzenlenen Haller 622
aa. Hırsızlık Suçunun Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya Ölmesinden Yararlanarak İşlenmesi (TCK m.142/2–a) 622
bb. Hırsızlık Suçunun Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya da Özel Beceriyle İşlenmesi (TCK m.142/2–b) 624
cc. Hırsızlık Suçunun Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği Korku veya Kargaşadan Yararlanarak İşlenmesi (TCK m.142/2–c) 626
dd. Hırsızlık Suçunun Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek Suretiyle İşlenmesi (TCK m.142/2–d) 626
ee. Hırsızlık Suçunun Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.142/2–e) 627
ff. Hırsızlık Suçunun Tanınmamak İçin Tedbir Alarak veya Yetkisi Olmadığı Hâlde Resmî Sıfat Takınarak İşlenmesi (TCK m.142/2–f) 629
gg. Hırsızlık Suçunun Büyük veya Küçük Baş Hayvan Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/2–g) 629
hh. Hırsızlık Suçunun Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/2–h) 630
c. TCK m.142/3’te Düzenlenen Hal: Hırsızlık Suçunun, Sıvı veya Gaz Hâlindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi 631
d. TCK m.142/5’te Düzenlenen Hal: Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması 632
e. TCK m.143’te Düzenlenen Nitelikli Hal: Hırsızlık Suçunun Geceleyin İşlenmesi 633
f. Birden Fazla Nitelikli Halin Birlikte Gerçekleşmesi 633
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller 634
a. TCK m.144’te Düzenlenen Haller 634
aa. Hırsızlık Suçunun Paydaş veya Elbirliği ile Malik Olunan Mal Üzerinde İşlenmesi 634
bb. Hırsızlık Suçunun Bir Hukukî İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi 635
b. Malın Değerinin Az Olması (m.145) 635
c. Kullanma Hırsızlığı (m.146) 641
d. Zorunluluk Hali (m.147) 642
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 643
V. Suçun Manevi Unsuru 644
A. Genel Olarak 644
B. Yarar Sağlama Maksadı 646
VI. Cezayı Kaldıran ya da Azaltan Şahsi Sebep 647
A. Şahsî Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsî Sebep (m.167) 647
B. Etkin Pişmanlık (m.168) 649
VII. Teşebbüs 652
VIII. Suçluların Çokluğu (İştirak) 653
IX. Suçların Çokluğu (İçtimaı) 654
X. Muhakeme 656
§2. YAĞMA (TCK m.148) 656
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 657
II. Suçun Maddi Unsurları 657
A. Fail–Mağdur 657
B. Suçun konusu 658
C. Eylem 658
1. Tehdit Etmek veya Cebir Kullanmak 658
2. Malın Teslimi veya Alınması 661
D. Suça Etki Eden Haller 662
1. Cezayı Ağırlaştıran Haller (m.149/1) 662
a. Yağma Suçunun Silâhla İşlenmesi 662
b. Yağma Suçunun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle İşlenmesi 663
c. Yağma Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 664
d. Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi 664
e. Yağma Suçunun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 666
f. Yağma Suçunun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 667
g. Yağma Suçunun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 667
h. Yağma Suçunun Gece Vaktinde İşlenmesi 667
2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yağma (m.149/2) 668
3. Cezayı Hafifleten Haller 669
a. Yağma Suçunun Kişinin Bir Hukukî İlişkiye Dayanan Alacağını Tahsil Amacıyla İşlenmesi (m.150/1) 669
b. Değerin Azlığı (m.150/2) 669
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 672
IV. Suçun Manevi Unsuru 672
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri–Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler–Objektif Cezalandırılabilme Şartları 672
VI. Teşebbüs 673
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 675
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 675
IX. Muhakemesi 677
X. Senedin Yağması 677
§3. MALA ZARAR VERME (TCK m.151) 678
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 678
II. Suçun Maddi Unsurları 678
A. Suçun Maddi Konusu 678
B. Fail – Mağdur 680
C. Eylem 680
1. Eşyaya Zarar Verme Bakımından 680
2. Hayvana Zarar Verme Bakımından 682
D. Suça Etki Eden Haller 683
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 685
IV. Suçun Manevi Unsuru 686
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri – Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler 687
A. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 687
B. Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler 687
1. Etkin Pişmanlık 687
2. Suçun TCK m.167/2’de Sayılan Kişilere Karşı İşlenmesi 688
VI. Teşebbüs 688
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 688
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 688
IX. Muhakemesi 690
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları 690
B. Görevli Mahkeme 691
C. Diğer Muhakeme Hukuku Sorunları 691
§4. HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (TCK m.154) 691
I. Genel Olarak 691
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 692
III. Suçun Maddi Unsurları 692
A. Suçun Maddi Konusu 692
B. Fail – Mağdur 694
C. Eylem 694
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 695
V. Suçun Manevi Unsuru 696
VI. Şahsi Cezasızlık Sebepleri – Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler – Objektif Cezalandırılabilme Şartları 696
A. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 696
B. Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler 696
VII. Teşebbüs 697
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 697
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 697
X. Muhakemesi 698
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları 698
B. Görevli Mahkeme 699
C. Diğer Muhakeme Hukuku Sorunları 699
§5. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.155) 699
I. Korunan Hukuki Değer 699
II. Suçun Maddi Unsurları 699
A. Suçun Hukuki Konusu 699
B. Fail–Mağdur 700
C. Eylem 701
D. Suça Etki Eden Haller 704
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 705
IV. Suçun Manevi Unsuru 706
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri–Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler ve Etkin Pişmanlık Hali 707
VI. Teşebbüs 707
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 707
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 708
IX. Muhakemesi 708
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 708
B. Görevli Mahkeme 708
§6. BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA (TCK m.156) 709
I. Korunan Hukuki Değer 709
II. Suçun Maddi Unsurları 709
A. Suçun Hukuki Konusu 709
B. Fail–Mağdur 709
C. Eylem 710
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 710
IV. Suçun Manevi Unsuru 710
V. Teşebbüs 710
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 711
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 711
VIII. Muhakemesi 711
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 711
B. Görevli Mahkeme 711
§7. DOLANDIRICILIK (TCK m.157) 711
I. Korunan Hukuki Değer 711
II. Suçun Maddi Unsurları 712
A. Suçun Hukuki Konusu 712
B. Fail–Mağdur 712
C. Eylem 713
1. Hileli Davranışlarla Bir Kimseyi Aldatmak 713
a. Hileli Davranış 713
b. Aldatma 716
2. Mağdurun veya Başkasının Zararına Olarak Kendisine veya Başkasına Bir Yarar Sağlamak 717
a. Zararın Meydana Gelmesi 717
b. Yarar Sağlamak 718
D. Suça Etki Eden Haller 719
1. Ağırlatıcı Sebepler 719
a. TCK m.158/1’de Düzenlenen Ağırlatıcı Sebepler 719
aa. Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi 719
bb. Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 719
cc. Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 720
dd. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 721
ee. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi 722
ff. Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 724
gg. Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 726
hh. Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi 727
ıı. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 727
ii. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 729
jj. Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla 729
kk. Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi 729
b. TCK m.158/2’de Yer Alan Ağırlatıcı Sebep: Nüfuz Ticareti 730
c. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte – Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 731
2. Hafifletici Sebep (m.159) 731
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 732
IV. Suçun Manevi Unsuru 732
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 732
VI. Teşebbüs–Etkin Pişmanlık 733
A. Teşebbüs 733
B. Etkin Pişmanlık 733
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 733
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 734
IX. Yaptırım 734
X. Muhakemesi 735
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 735
B. Görevli Mahkeme 735
§8. KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF (TCK m.160) 735
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 736
II. Suçun Maddi Unsurları 736
A. Suçun Hukuki Konusu 736
B. Fail–Mağdur 738
C. Eylem 738
D. Suça Etki Eden Haller 740
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 740
IV. Suçun Manevi Unsuru 741
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 741
VI. Teşebbüs 741
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 741
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 742
IX. Muhakemesi 742
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 742
B. Görevli Mahkeme 742
§9. KARŞILIKSIZ YARARLANMA (TCK m.163) 742
I. Suçun Maddi Unsurları 742
A. Suçun Hukuki Konusu 742
B. Fail–Mağdur 743
C. Eylem 743
II. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 745
III. Suçun Manevi Unsuru 745
IV. Teşebbüs 745
V. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 745
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 746
VII. Etkin Pişmanlık 746
VIII. Muhakemesi 746
§9. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ (TCK m.165) 746
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 746
II. Suçun Maddi Unsurları 747
A. Suçun Hukuki Konusu 747
B. Fail–Mağdur 747
C. Eylem 748
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 749
IV. Suçun Manevi Unsuru 749
V. Teşebbüs 750
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 750
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 750
VIII. Muhakemesi 750
Üçüncü Kısım
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
§1. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA (TCK m.179) 751
I. Genel Olarak 751
II. Ulaşıma Müdahale Ederek Tehlikeye Neden Olmak 751
A. Suçun Maddi Unsurları 751
1. Fail–Mağdur 751
2. Eylem 752
B. Manevi Unsur 755
C. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu– Suçların Çokluğu 755
III. Ulaşım Araçlarını Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk ve İdare Etmek 757
A. Suçun Maddi Unsurları 757
1. Suçun Hukuki Konusu 757
2. Fail–Mağdur 758
3. Eylem 758
B. Manevi Unsur 759
C. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu–Suçların Çokluğu 759
D. Yaptırım 762
E. Muhakeme 762
IV. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanmak 762
A. Suçun Maddi Unsurları 762
1. Fail–Mağdur 762
2. Hukuki Konu 762
3. Eylem 762
B. Manevi Unsur 766
C. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu–Suçların Çokluğu 766
D. Yaptırım 767
E. Muhakeme 768
§2. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA (TCK m.180) 769
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 769
II. Suçun Maddi Unsurları 770
A. Fail–Mağdur 770
B. Eylem 770
III. Manevi Unsur 771
IV. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu–Suçların Çokluğu 771
V. Yaptırım 772
VI. Muhakeme 772
İkinci Bölüm
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§1. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ (TCK m.188) 773
I. Genel Olarak 773
II. Korunan Hukuki Değer 775
III. Suçun Maddi Unsurları 775
A. Suçun Hukuki Konusu 775
B. Fail – Mağdur 779
C. Eylem 780
D. Suça Etki Eden Nedenler 787
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 790
V. Suçun Manevi Unsuru 791
VI. Teşebbüs 791
VII. Etkin Pişmanlık 792
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 794
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 796
X. Muhakeme 797
§2. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA (TCK m.190) 797
I. Genel Olarak 797
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 799
III. Suçun Maddi Unsurları 799
A. Suçun Hukuki Konusu 799
B. Fail – Mağdur 799
C. Eylem 800
1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu 800
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımına Alenen Özendirme veya Yayın Yapma Suçu 803
D. Suça Etki Eden Nedenler 805
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 805
V. Suçun Manevi Unsuru 805
VI. Teşebbüs 806
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 806
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 806
IX. Muhakeme 807
§3. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK (TCK m.191) 807
I. Genel Olarak 807
II. Korunan Hukuki Değer 808
III. Suçun Maddi Unsurları 809
A. Suçun Hukuki Konusu 809
B. Fail – Mağdur 809
C. Eylem 810
D. Suça Etki Eden Nedenler 813
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 813
V. Suçun Manevi Unsuru 814
VI. Teşebbüs 817
VII. Etkin Pişmanlık 819
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 821
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 821
X. Yaptırım ve Soruşturma/ Kovuşturma 821
Üçüncü Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
§1. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI 829
I. Belge Kavramı 829
II. Belgenin Fonksiyonları 831
A. Düşünceyi Açıklama Fonksiyonu 831
B. İspat Fonksiyonu 831
C. Garanti Fonksiyonu 833
III. Belge Türleri 834
A. Resmi Belge 834
B. Resmi Belge Hükmünde Olan Belgeler 836
C. Özel Belge 839
IV. Belgelere İlişkin Özel Durumlar 839
A. Suret Niteliğindeki Belgeler 839
B. Yabancı Resmi Belgeler 841
C. Hukuken Geçerli Olmayan Belgeler 841
§2. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m.204) 841
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 841
II. Suçun Maddi Unsurları 842
A. Suçun Hukuki Konusu 842
B. Fail ve Mağdur 842
C. Eylem 844
D. Suça Etki Eden Haller 850
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 851
IV. Suçun Manevi Unsuru 851
V. Teşebbüs 852
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 853
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 853
VIII. Muhakeme 855
§3. RESMÎ BELGEYİ (TCK m.205) VEYA ÖZEL BELGEYİ (TCK m.208) BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK 856
I. Genel Olarak 856
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 856
III. Suçun Maddi Unsurları 856
A. Suçun Hukuki Konusu 856
B. Fail 857
C. Eylem 857
D. Suça Etki Eden Haller 857
IV. Hukuka Aykırılık Unsuru 858
V. Manevi unsur 858
VI. Teşebbüs 858
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 859
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 859
IX. Muhakeme 860
§4. RESMİ BİR BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMAK (TCK m.206) 860
I. Genel Olarak 860
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 860
III. Suçun Maddi Unsurları 860
A. Fail 860
B. Eylem 860
IV. Hukuka Aykırılık Unsuru 861
V. Manevi Unsur 861
VI. Teşebbüs 861
VII. Suçların Çokluğu (Suçların içtimaı) 861
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 862
IX. Muhakeme 862
§5. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m.207) 862
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 862
II. Suçun Maddi Unsurları 862
A. Suçun Hukuki Konusu 862
B. Fail ve Mağdur 862
C. Eylem 863
D. Suça Etki Eden Haller 863
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 863
IV. Manevi Unsur 864
V. Teşebbüs 864
VI. Suçluların Çokluğu (İştirak) 864
VII. Suçların Çokluğu (İçtimaı) 864
VIII. Muhakeme 865
Dördüncü Bölüm
GENEL AHLÂKA KARŞI SUÇLAR
§1. MÜSTEHCENLİK 867
I. Genel Olarak 867
II. Müstehcen Ürünlerin Yayılmasına İlişkin Suçlar (TCK m. 226/1) 868
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 868
B. Suçun Maddi Unsurları 869
1. Suçun Hukuki Konusu 869
a. Genel Olarak 869
2. TCK Anlamında Müstehcenlik 869
a. Genel Olarak 869
b. Görüşümüz 871
C. Fail–Mağdur 872
D. Eylem 873
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 881
IV. Manevi Unsur 886
V. Teşebbüs 886
VI. Suçluların Çokluğu (İştirak) 886
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 887
VIII. Yaptırım 887
IX. Zamanaşımı 887
X. Muhakeme 887
§2. FUHUŞ (TCK m.227) 888
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 890
II. Suçun Maddi Unsurları 890
A. Suçun Hukuki Konusu 890
B. Fail–Mağdur 890
C. Eylem 891
1. Çocuğun Fuhuşa Teşvik Edilmesi, Bunun Yolunun Kolaylaştırılması, Bu Maksatla Tedarik, Barındırma ve Aracılık 891
2. Bir Yetişkini Fuhşa Teşvik Etmek, Fuhşu Kolaylaştırmak, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek 892
3. Fuhşu Kolaylaştırmak veya Fuhşa Aracılık Etmek Amacıyla Hazırlanmış Görüntü, Yazı ve Sözleri İçeren Ürünleri Vermek, Dağıtmak veya Yaymak 894
D. Suça Etki Eden Haller 895
1. Cebir veya Tehdit Kullanarak, Hile İle ya da Çaresizliğinden Yararlanarak Bir Kimseyi Fuhşa Sevk Etmek veya Fuhuş Yapmasını Sağlamak 895
2. Fiilin Eş, Üstsoy, Kayın Üstsoy, Kardeş, Evlât Edinen, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruma ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Diğer Kişiler Tarafından ya da Kamu Görevi veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 897
3. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 898
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 899
IV. Suçun Manevi Unsuru 899
V. Teşebbüs 899
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima) 899
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 900
VIII. Yaptırım 900
IX. Muhakeme 900
Beşinci Bölüm
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
§ 1. BİRDEN ÇOK EVLİLİK, HİLELİ EVLENME, DİNSEL TÖREN (TCK m.230) 901
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 901
II. Suçun Maddi Unsurları 901
A. Fail–Mağdur 901
1. Fail 901
2. Mağdur 902
B. Eylem 902
1. Birden Çok Evlilik 902
2. Evli Olduğunu Bildiği Bir Kimse İle Evlilik İşlemi Yaptırmak 903
3. Hileli Evlenme 903
4. Evlenmenin Dinsel Töreninin Yaptırılması 904
5. Evlenme Belgesini Görmeden Dinsel Tören Yapmak 904
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 904
IV. Suçun Manevi Unsuru 904
V. Şahsi Cezasızlık Sebebi 904
VI. Teşebbüs 904
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima) 905
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 905
IX. Zamanaşımı 905
X. Muhakeme 906
§2. KÖTÜ MUAMELE (TCK m.232) 906
I. Kötü Muamele Suçu 906
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 906
B. Suçun Maddi Unsurları 907
1. Fail–Mağdur 907
2. Eylem 907
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 910
D. Suçun Manevi Unsuru 911
E. Teşebbüs 911
F. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima) 911
G. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 912
H. Muhakeme 912
II. Disiplin Yetkisinin Kötüye Kullanılması 912
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 912
B. Suçun Maddi Unsurları 912
1. Fail–Mağdur 912
2. Eylem 912
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 913
D. Suçun Manevi Unsuru 914
E. Teşebbüs 914
F. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima) 914
G. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 914
H. Muhakeme 914
Altıncı Bölüm
EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
§1. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA (TCK m.235) 915
I. İhale Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler 915
II. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Tarihsel Gelişimi 916
III. Suçla Korunan Hukuki Değer 920
IV. Suçun Maddi Unsurları 922
A. Suçun Hukuki Konusu 922
B. Fail – Mağdur 926
C. Eylem 927
1. Hareket 927
2. Netice 937
D. Suça Etki Eden Nedenler 937
V. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 938
VI. Suçun Manevi Unsur 939
VII. Teşebbüs 940
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 942
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 942
X. Muhakeme 943
§2. TEFECİLİK (TCK m.241) 944
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 945
II. Suçun Maddi Unsurları 945
A. Suçun Konusu 945
B. Fail–Mağdur 946
C. Eylem 948
D. Nitelikli Hal 956
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 957
IV. Manevi Unsur 957
V. Teşebbüs 957
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 958
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima) 958
VIII. Yaptırım 958
IX. Muhakemesi 958
Yedinci Bölüm
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR
§1. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU (TCK m.243) 961
I. Genel Olarak 961
II. Korunan Hukuki Değer 961
III. Suçun Maddi Unsurları 963
A. Suçun Hukuki Konusu 963
B. Fail – Mağdur 964
C. Eylem 965
D. Suça Etki Eden Haller 968
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 970
V. Suçun Manevi Unsuru 970
VI. Teşebbüs 971
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 972
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 972
IX. Muhakeme 972
§2. SİSTEMİ ENGELLEMEK, BOZMAK, VERİLERİ YOK ETMEK VEYA DEĞİŞTİRMEK (TCK m.244) 973
I. Genel Olarak 973
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 974
III. Suçun Maddi Unsurları 976
A. Suçun Hukuki Konusu 976
B. Fail – Mağdur 978
C. Eylem 978
D. Suça Etki Eden Nedenler 984
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 990
V. Suçun Manevi Unsuru 991
VI. Teşebbüs 991
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 992
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 992
IX. Muhakeme 992
§3. BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m.245) 993
I. Genel Olarak 993
II. Gerçek Bir Banka veya Kredi Kartını Kötüye Kullanmak 994
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 994
1. Genel Olarak 994
2. Bilişim–Bilişim Alanı–Bilişim Sistemi Kavramları 995
3. Sonuç 997
B. Suçun Unsurları 997
1. Suçun Maddi Unsurları 997
a. Suçun Hukuki Konusu 997
b. Suçun Faili ve Mağduru 1000
c. Eylem 1001
d. Suça Etki Eden Haller 1004
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 1005
3. Manevi Unsur 1005
C. Unsurların Dışında Kalan ve Cezalandırılmaya Etkili Olan Şartlar 1005
D. Teşebbüs 1010
E. Suçluların Çokluğu (İştirak) 1010
F. Suçların Çokluğu (İçtima) 1011
G. Hata 1013
H. Yaptırım 1013
J. Muhakeme 1013
III. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretmek, Satmak, Devretmek, Satın Almak veya Kabul Etmek 1014
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 1014
B. Suçun Unsurları 1014
1. Suçun Maddi Unsurları 1014
a. Suçun Hukuki Konusu 1014
b. Suçun Faili ve Mağduru 1015
c. Eylem 1015
d. Suça Etki Eden Haller 1017
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 1017
3. Manevi Unsur 1017
C. Unsurların Dışında Kalan ve Cezalandırılmaya Etkili Olan Şartlar 1017
D. Teşebbüs 1017
E. Suçluların Çokluğu (İştirak) 1018
F. Suçların Çokluğu (İçtima) 1018
G. Hata 1019
H. Yaptırım 1019
J. Muhakeme 1019
IV. Sahte Bir Banka veya Kredi Kartını Kullanmak Suretiyle Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlamak 1019
A. Suçla Korunan Hukuki Değer 1019
B. Suçun Unsurları 1020
1. Suçun Maddi Unsurları 1020
a. Suçun Hukuki Konusu 1020
b. Suçun Faili ve Mağduru 1020
c. Eylem 1020
d. Suça Etki Eden Haller 1022
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 1022
3. Kusurluluk 1022
C. Teşebbüs 1022
D. Suçluların Çokluğu (İştirak) 1022
E. Suçların Çokluğu (İçtima) 1023
F. Yaptırım 1024
G. Muhakeme 1025
V. Benzer Suç Tipleriyle İlişkisi 1025
§4. YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLAR (TCK m. 245/A) 1027
I. Genel Olarak 1027
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 1028
III. Suçun Maddi Unsurları 1028
A. Suçun Hukuki Konusu 1028
B. Fail – Mağdur 1030
C. Eylem 1031
D. Suça Etki Eden Nedenler 1033
IV. Hukuka Aykırılık Unsuru 1033
V. Suçun Manevi Unsuru 1034
VI. Teşebbüs 1034
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1034
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1034
Dördüncü Kısım
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE
İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
§1. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI 1035
A. Genel Olarak 1035
B. 765 s. TCK Döneminde “Kamu Görevlisi” Kavramı 1036
C. 5237 s. TCK Döneminde Kamu Görevlisi Kavramı 1039
§2. ZİMMET (TCK m.247) 1045
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 1045
II. Suçun Maddi Unsurları 1046
A. Suçun Hukuki Konusu 1046
B. Fail–Mağdur 1048
C. Eylem 1054
D. Suça Etki Eden Haller – Etkin Pişmanlık 1058
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal; Hileyle İşlenen Nitelikli Zimmet Suçu 1058
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar (Kullanma Zimmeti–TCK m.247/3– ve Malın Değerinin Azlığı– TCK m.249) 1059
a. Kullanma zimmeti 1059
b. Malın değerinin azlığı 1061
3. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık 1062
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1063
IV. Suçun Manevi Unsuru 1064
V. Teşebbüs 1065
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1067
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1069
VIII. Muhakeme 1070
§3. İRTİKAP (TCK m.250) 1071
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 1071
II. Suçun Maddi Unsurları 1072
A. Suçun Hukuki Konusu 1072
B. Fail–Mağdur 1073
1. Fail 1073
2. Mağdur 1074
C. Eylem 1075
1. Genel Olarak 1075
2. Görevin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanmak Suretiyle İcbar Etme 1077
a. Görevin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanma 1077
b. İcbar Etme 1078
3. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilen Hileli Davranışlarla İkna Etme 1081
a. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak 1081
b. Hileli Davranışlarla İkna Etmek 1082
4. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak Suretiyle Hatadan Yararlanma 1083
a. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak 1083
b. Hatadan Yararlanmak 1083
5. Yarar Sağlanması 1084
6. Yarar Sağlanması Yönünde Vaatte Bulunulması 1085
D. Cezayı Etkileyen Haller (Hafifletici Sebep) m.250/4 1085
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1086
IV. Suçun Manevi Unsuru 1086
V. Teşebbüs 1087
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1088
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1089
VIII. Muhakeme 1091
IX. Yaptırım 1091
§4. RÜŞVET (TCK m.252) 1092
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 1094
II. Suçun Maddi Unsurları 1095
A. Suçun Hukuki Konusu 1095
B. Fail–Mağdur 1095
C. Eylem 1098
1. Rüşvet Anlaşması 1098
2. Rüşvet Anlaşmasının Konusu 1103
a. Görevin İfasıyla İlgili Olarak Bir İşin Yapılması veya Yapılmaması 1103
b. Menfaat Sağlamak 1106
c. Menfaat Sağlama Vaadinde Bulunmak 1108
3. Yabancı Devlet – Hükümet – Örgüt Ajanları Bakımından Rüşvet 1109
D. Suça Etki Eden Haller 1110
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1112
IV. Suçun Manevi Unsuru 1112
V. Teşebbüs 1113
A. Genel Olarak 1113
B. Etkin Pişmanlık Hükümleri 1115
1. Kamu Görevlisi Bakımından Etkin Pişmanlık Hükümleri 1115
2. Rüşvete Konu Yararı Kamu Görevlisine Sağlayan Diğer Kişinin Etkin Pişmanlığı 1119
3. Rüşvet Suçuna İştirak Eden Diğer Kişilerin Etkin Pişmanlığı 1119
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima) 1120
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1120
VIII. Muhakeme 1121
§5. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.257) 1122
I. Genel Olarak 1122
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 1124
III. Suçun Maddi Unsurları 1124
A. Fail–Mağdur 1124
B. Eylem 1125
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1133
V. Suçun Manevi Unsuru 1133
VI. Teşebbüs 1133
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima) 1134
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1135
IX. Muhakeme 1135
§6. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME (TCK m.265) 1135
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 1136
II. Suçun Maddi Unsurları 1136
A. Suçun Hukuki Konusu 1136
B. Fail–Mağdur 1136
C. Eylem: Hareket – Netice – Nedensellik Bağlantısı 1138
1. Cebir Kullanmak veya Tehdit Etmek 1138
2. Görevin Yapılmasını Engelleme 1140
D. Suçun Nitelikli Unsurları 1141
1. Suçun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m.265/2) 1141
2. Suçun Kişinin Kendisini Tanımayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.265/3). 1141
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m.265/3). 1141
4. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m.265/4). 1141
5. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanarak İşlenmesi (TCK m.265/4) 1142
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1142
IV. Suçun Manevi Unsuru 1142
V. Teşebbüs 1143
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1143
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1144
VIII. Muhakeme 1144
İkinci Bölüm
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
§1. İFTİRA (TCK m.267) 1145
I. Genel Olarak 1145
II. Suçla Korunan Hukuki Değer 1145
III. Suçun Maddi Unsurları 1146
A. Suçun Hukuki Konusu 1146
B. Fail/Mağdur 1147
C. Eylem 1148
1. İhbar ve Şikâyet Yoluyla İftira (Doğrudan İftira) – (Şekli İftira) 1148
a. İhbar ve Şikâyet 1148
b. İsnadın Objektif Olarak Gerçek Dışı Olması – Hukuka Aykırı Eylem İsnadının Niteliği 1149
2. Basın ve Yayın Yoluyla Yapılan İftira: (Dolaylı İftira) – (Şekli İftira) 1151
3. Hareketin Niteliği/Suçun Tamamlanması 1151
D. Suça Etki Eden Haller 1152
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 1152
a. Maddi Eser ve Deliller Uydurarak İftirada Bulunulması: (TCK md.267/2) 1152
b. Yüklenen Fiili İşlemediğinden Dolayı Hakkında Beraat Kararı veya Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilmiş Olan Mağdurun Aleyhine Olarak Bu Fiil Nedeniyle Gözaltına Alma ve Tutuklama Dışında Başka Bir Koruma Tedbiri Uygulanması (TCK md.267/3) 1153
c. Mağdurun Mahkûmiyeti (TCK m.267/5) – Mağdurun Mahkûm Olduğu Hapis Cezasının İnfazına Başlanması (TCK m.267/6) 1153
d. İftira Sonucunda Mağdur Hakkında Hapis Cezası Dışında Adli veya İdari Bir Yaptırım Uygulanması Halinde Cezanın Artırılması (TCK m.267/7). (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı Kararı ile.) 1153
2. Cezayı Hafifleten Nitelikli Haller – Şahsi Cezasızlık Halleri 1154
a. Etkin Pişmanlık 1154
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1156
V. Manevi Unsur 1156
VI. Teşebbüs 1157
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1157
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1159
IX. Muhakeme 1159
§2. SUÇ UYDURMA (TCK m.271) 1159
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 1160
II. Suçun Maddi Unsurları 1160
A. Suçun Hukuki Konusu 1160
B. Fail–Mağdur 1160
C. Eylem 1161
D. Suça Etki Eden Haller 1162
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1163
IV. Suçun Manevi Unsuru 1163
V. Teşebbüs 1163
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1164
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1164
VIII. Muhakeme 1164
§3. YALAN TANIKLIK (TCK m.272) 1165
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 1165
II. Suçun Maddi Unsurları 1166
A. Suçun Hukuki Konusu 1166
B. Fail–Mağdur 1166
C. Eylem 1167
D. Suça Etki Eden Haller 1172
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 1172
2. Şahsi Cezasızlık veya Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Sebepler 1174
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 1175
IV. Suçun Manevi Unsuru 1176
V. Teşebbüs 1176
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1178
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1179
VIII. Muhakeme 1180
§4. YALAN YERE YEMİN (TCK m.275) 1180
I. Suçla Korunan Hukuki Değer 1181
II. Suçun Maddi Unsurları 1181
A. Suçun Hukuki Konusu 1181
B. Fail–Mağdur 1181
C. Eylem 1182
D. Suça Etki Eden Haller/Etkin Pişmanlık 1184
1. Hüküm Verilmeden Önceki Etkin Pişmanlık Hali 1184
2. Hükümden Sonraki Etkin Pişmanlık 1185
III. Suçun Manevi Unsuru 1185
IV. Teşebbüs 1185
V. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı) 1186
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak) 1186
VII. Muhakeme 1186
§ 5. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU (TCK m.282) 1187
I. Genel Olarak 1187
II. Korunan Hukuki Değer 1188
III. Suçun Maddi Unsurları 1189
A. Suçun Konusu/Öncül Suç 1189
B. Fail 1197
C. Eylem 1197
D. Nitelikli Haller 1201
IV. Manevi Unsur 1202
V. Etkin Pişmanlık 1202
VI. Teşebbüs 1203
VII. İştirak 1203
VIII. İçtima 1203
Kaynakça 1205
Kavramlar Dizini 1225

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
   
   
Kapat