Sulh Hukuk Davaları Uygulama Rehberi Ahmet Cemal Ruhi

Sulh Hukuk Davaları Uygulama Rehberi


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
1406
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257802369
Boyut
16x24
Baskı
2280,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 280 puan kazanacaksınız)
   280
KARGO BEDAVA

 

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 27
BİRİNCİ BÖLÜM ARABULUCULUKTA İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ
I. İlgili Mevzuat 29
II. Açıklamalar 30
A. Genel Olarak Arabulucuk Müessesesi 30
B. Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi 33
C. Usul Hükümleri 34
III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 35
A. Dava Dilekçesi 35
B. Tensip Tutanağı 36
C. Gerekçeli Karar 37
IV. Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları 39
A. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 39
B. Yargıtay Kararları 62
İKİNCİ BÖLÜM DELİL TESPİTİ İSTENMESİ
I. İlgili Mevzuat 69
II. Açıklamalar 70
A. Genel Olarak 70
B. Usul Kuralları 72
III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 75
A. Talep Dilekçesi 75
B. Değişik İş Karar-Kabul 76
C. Değişik İş Karar-Red 78
D. Bilirkişi Teslim Tutanağı 79
E. Keşif Zaptı 80
IV. Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları 82
A. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 82
B. Yargıtay Daire Kararları 89
C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 113

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN
PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 117
II. Tapu Müdürlüğü Tarafından Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 118
III. Mahkeme Tarafından Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 120
IV. Görevli ve Yetkili Mahkeme 121
V. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 122
A. Dava Dilekçesi 122
B. Tensip Tutanağı 123
C. Dava Konusu Taşınmazın Tapu Bilgileri İçin İlgili Tapu Mdüürlüğüne
Yazılan Müzekkere 124
D. Duruşma Tutanağı (Son Celse Kabul Kararı) 125
E. Duruşma Tutanağı (Son Celse Kabul Kararı) 126
F. Duruşma Tutanağı (Son Celse Red Kararı) 127
G. Gerekçeli Karar (Açilmamiş Sayılmasına) 128
H. Gerekçeli Karar (Açılmamiş Sayılmasına) 130
İ. Gerekçeli Karar (Husumet Yokluğu Nedeni İle Reddine) 131
J. Gerekçeli Karar(Kabul) 133
VI. Yargıtay Kararları 136
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GAİPLİK KARARI VERİLMESİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 163
II. Genel Olarak 164
III. Gaipliğe Karar Verilmesinin Koşulları 165
A. Maddi Şartlar 165
1. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma veya Uzun Süreden Beri Haber
Alınamama Hali Gerçekleşmelidir 165
2. Gerekli Olan Süre Geçmelidir 165
B. Yargılamaya İlişkin Şartlar 165
1. Yetkili Kişilerce Mahkemeye Başvurulmalıdır 165
2. Durumun İlanı 166
3. Mahkemece Gaiplik Kararı Verilmelidir 166
IV. Gaiplik Kararının Hüküm ve Sonuçları 166
V. Görevli ve Yetkili Mahkeme 167
VI. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 168
A. Dava Dilekçesi 168
B. Tensip Tutanağı 168

C. Karar Duruşma Tutanağı-Esastan Reddine 170
D. Karar Duruşma Tutanağı-Kabulüne 171
E. Basın İlan Kurumuna Yazılan Yazı-İlan 172
F. Gerekçeli Karar-Kabul 173
VII. Yargıtay Kararları 176
BEŞİNCİ BÖLÜM HUSUMETE İZİN VERİLMESİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 191
II. Genel Bilgiler 192
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 192
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 193
A. Dava Dilekçesi 193
B. Tensip Tutanağı 194
C. Tensip Tutanağı (Tensiben Red) 195
D. Duruşma Tutanağı (Kabul Kararı) 196
E. Yenileme Tensip Tutanağı 197
F. Gerekçeli Karar (Kabul) 198
G. Gerekçeli Karar (Kabul) 199
H. Gerekçeli Karar (Red) 201
V. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 202
ALTINCI BÖLÜM İHALENİN FESHİ
I. İlgili Mevzuat 213
II. Açıklamalar 214
A. Genel Olarak 214
B. Usul Hükümleri 222
III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 224
A. Dava Dilekçesi 224
B. Tensip Tutanağı 225
C. Ön İnceleme Duruşma Zaptı 226
D. Duruşma Tutanağı 228
E. Gerekçeli Karar 229
F. Kararın Tebliğe Çıkartılması Talepli Dilekçe 232
IV. Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları 233
A. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 233
B. Yargıtay Kararları 254
C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 293

YEDİNCİ BÖLÜM İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 301
II. İtirazın İptali Davasının Amacı ve Anlamı 301
III. İtirazın İptali Davasının Koşulları 302
A. Yetkili İcra Dairesinde Geçerli İlamsız İcra Takibinin Bulunması 302
B. Davalıya Geçerli Bir Ödeme Emri Tebliğ Edilmiş Olması 303
C. Ödeme Emrine Geçerli Bir İtiraz Bulunması 303
D. Davacının Hukuki Yararının Bulunması 303
E. Davanın Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürede Açılması 303
F. İtirazın İcra Hukuk Mahkemesince Kaldırılmamış Olması 304
G. Derdestlik ve Kesin Hüküm Bulunmaması 304
IV. Görevli Ve Yetkili Mahkeme 305
V. Davanın Tarafları 305
VI. Yargılama Usulü 305
VII. Mahkemece Verilecek Hükümler 306
VIII. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 307
A. Dava Dilekçesi 307
B. Tensip Zaptı 308
C. Cevap Dilekçesi 309
D. Cevaba Cevap Dilekçesi 311
E. Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 313
F. Karar Duruşma Tutanağı. 315
G. Gerekçeli Karar 316
VIII. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 319
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN DOĞAN DAVALAR
I. İlgili Mevzuat 327
II. Açıklamalar 327
A. Genel Olarak 327
B. Tanımlar (KMK m. 2) 328
C. Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Hukuki Niteliği (KMK m. 3) 328
D. Ortak Yerler (KMK m. 4) 329
E. Ortaklığın Giderilmesi İstemleri (KMK m. 7) 329
F. Önalım Hakkı (KMK m. 8) 330
III. Dava Konusu Olabilecek Hususlar 330
A. Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali (KMK m. 33) 330
B. Yönetici Atanması Talebi (KMK m. 34) 331
C. Kat irtifakının Sona Erdirilmesi veya Uzatılması Talebi (KMK m. 49) 332

D. Tapu İdaresinin Kararına İtiraz (KMK m. 52) 332
E. Ortaklığın Giderilmesi Hususunda Anlaşamama Durumu (KMK m. 54) 333
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 334
A. Dava Dilekçesi 334
B. Tensip Tutanağı 335
C. Tensip Tutanağı - Bozma 336
D. Tensip Tutanağı-Tensiben Görevsizlik Kararı 337
E. Tensip Tutanağı-Tensiben Feragat Nedeni Ile Red 339
F. Duruşma Tutanağı Ön Inceleme 340
G. Duruşma Tutanağı Karar Celsesi 342
H. Gerekçeli Karar-Feragat Nedeniyle Reddine 343
İ. Gerekçeli Karar-Görevsizlik 344
J. Gerekçeli Karar - Kısmen Kabul 346
V. Yargıtay Kararları 352
DOKUZUNCU BÖLÜM KAYYIM TAYİNİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 403
II. Genel Bilgiler 404
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 406
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 407
A. Dava Dilekçesi 407
B. Tensip Tutanağı 408
C. Tensip Tutanağı (Tensiben Yetkisizlik Kararı) 409
D. Gerekçeli Karar – Karar Verilmesine Yer Olmadığına 410
E. Gerekçeli Karar – Birleştirme 412
F. Gerekçeli Karar – Kabul 414
G. Kayyımlığın Kaldırılması 416
1. Dava Dilekçesi 416
2. Tensip Tutanağı 417
3. Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 418
4. Duruşma Tutanağı (Karar Celsesi) 419
5. Gerekçeli Karar 420
V. Yargıtay Kararları 422
ONUNCU BÖLÜM
KAZAİ RÜŞT (ERGİN KILINMA) DAVASI
I. İlgili Mevzuat 441
II. Genel Açıklamalar 441
III. Davacı 442

IV. Davalı 442
V. Görevli Mahkeme 443
VI. Yetkili Mahkeme 443
VII. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 444
A. Dava Dilekçesi 444
B. Tensip Tutanağı 445
C. Hastaneye Yazılan Müzekkere 446
D. Duruşma-Kabul Kararı 447
E. Karar-Kabul 448
F. Karar-Karar Verilmesine Yer Olmadığına 450
G. Karar-Açılmamış Sayılmasına 451
VIII. Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları 452
A. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 452
B. Yargıtay Kararları 453
ONBİRİNCİ BÖLÜM KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 463
II. Genel Bilgi 464
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 465
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 466
A. Dava Dilekçesi 466
B. Dava Dilekçesi 467
C. Tensip Zaptı 469
D. Tensip Zaptı 470
E. Duruşma Zaptı İlk Celse 471
F. Duruşma Zaptı Karar - Feragat 472
G. Duruşma Zaptı Karar Kabul. 473
H. Gerekçeli Karar – Feragat Nedeni İle Reddine 474
İ. Gerekçeli Karar Kabulüne 476
ONİKİNCİ BÖLÜM
KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 479
II. Açıklamalar 480
III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 485
A. Dava Dilekçesi 485
B. Duruşma Zaptı Ön İnceleme Celsesi 487
C. Duruşma Zaptı Karar Celsesi 489

D. Gerekçeli Karar Evrakı-Feragat Nedeni İle Reddine 490
E. Gerekçeli Karar Evrakı-Karar Verilmesine Yer Olmadığına 492
F. Gerekçeli Karar -Kısmen Kabulüne 494
IV. Yargıtay Kararları 497
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİRA İLİŞKİSİNDE DEPOZİTO BEDELİNİN İADESİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 515
II. Açıklamalar 515
III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 518
A. Dava Dilekçesi 518
B. Cevap Dilekçesi 520
C. Tensip Zaptı 522
D. Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 523
E. Duruşma Zaptı Karar Celsesi 525
F. Gerekçeli Karar Evrakı 526
IV. Yargıtay Kararları 530
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ DAVALARI
I. İlgili Mevzuat 545
II. Genel Bilgi 546
III. Tahliye Sebepleri 548
A. Geçici Tahliye Talebi 548
B. Kiralananın El Değiştirmesi Hali 548
C. Kiraya Verenin, Yakınlarının İhtiyacı veya Yeniden İnşa, İmar 549
D. Yazılı Tahliye Taahhüdünün Bulunması 550
E. Kiracının Temerrüde Düşmesi 552
F. Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle İki Haklı İhtar Çekilmesi 553
G. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye
Sınırları İçerisinde Oturabileceği Konutunun Bulunması Hali 554
IV. Tahliye Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 555
V. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 556
A. Dava Dilekçeleri 556
1. Kira Parasını Ödememe Nedeniyle Tahliye Dilekçesi 556
2. İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Dilekçesi 557
B. Tensip Tutanağı 558
C. Tensip Tutanağı (Tensiben Açılmamış Sayılmasına) 559
D. Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 561
E. Duruşma Tutanağı Son Celse Red Kararı 562

F. Duruşma Tutanağı Vazgeçme Kararı 563
G. Gerekçeli Karar (Red) 564
H. Gerekçeli Karar (Kabul) 567
İ. Gerekçeli Karar (Davanın Açılmamış Sayılmasına) 571
J. Gerekçeli Karar (Feragat Nedeniyle Reddine) 572
K. Gerekçeli Karar – Kabul (İhtiyaç Nedeniyle Tahliye) 574
VI. Yargıtay Kararları 576
ONBEŞİNCİ BÖLÜM MENFİ TESPİT DAVASI
I. İlgili Mevzuat 637
II. Genel Olarak 638
III. Menfi Tespit Davasının Şartları 640
IV. Menfi Tespit Davasının Açılabileceği Haller 640
V. Menfi Tespit Davasının Çeşitleri 641
A. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası. 641
1. Hukuki Yarar 641
2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 643
B. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 645
1. Hukuki Yarar 645
2. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 646
VI. Taraflar 648
VII. Görevli Mahkeme 648
VIII. Yetkili Mahkeme 650
IX. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 653
A. Dava Dilekçesi 653
B. Cevap Dilekçesi 655
C. Tensip Zaptı 657
D. Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 658
E. Karar Duruşma Tutanağı. 660
F. Gerekçeli Karar-Esastan Reddine 661
G. Gerekçeli Karar-Kabulüne 664
H. Yargıtay Karar Evrakı 666
X. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 667
ONALTINCI BÖLÜM
MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI DAVASI
I. İlgili Mevzuat 683
II. Genel Bilgiler 683
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 685

IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 685
A. Dava Dilekçesi 685
B. Tensip Tutanağı 686
C. Duruşma Tutanağı 687
D. Duruşma Tutanağı (Son Celse) 688
E. Gerekçeli Karar Evrakı 689
F. Gerekçeli Karar Evrakı-Açılmamış Sayılmasına 691
G. Ek Karar 692
V. Yargıtay Kararları 693
ONYEDİNCİ BÖLÜM MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVALARI
I. Mirasçılık Belgesi 727
A. İlgili Mevzuat 727
B. Mirasçılık Belgesi Alabilecek Kişiler 727
1. Yasal Mirasçılar 727
a) İlgili Mevzuat 727
b) Yasal Mirasçılar 729
aa) Kan Hısımları 729
bb) Altsoy 729
cc) Ana ve Baba 730
dd) Büyük Ana - Büyük Baba 731
ee) Sağ Kalan Eş 732
ff) Evlatlık 734
gg) Devlet 735
2. Atanmış Mirasçılar 736
a) İlgili Mevzuat 736
b) Açıklamalar 736
3. Mirasçılık Belgesi Almak Üzere Yetki Verilen Kişiler 737
a) Mirasbırakanın veya Mirasçının Alacaklısı 737
aa) İlgili Mevzuat 737
bb) Açıklamalar 738
b) Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi 739
aa) İlgili Mevzuat 739
bb) Açıklamalar 741
c) Tapu Müdürlüğü 741
aa) İlgili Mevzuat 741
bb) Açıklamalar 741
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 742
aa) İlgili Mevzuat 742
bb) Açıklama 742

II. Mirasçılık Belgesi Vermeye Yetkili Makamlar 742
A. Sulh Hukuk Mahkemesi 742
1. İlgili Mevzuat 742
2. Açıklamalar 743
B. Noterler 745
1. İlgili Mevzuat 745
2. Açıklamalar 746
III. Mirasçılık Belgesi Davasında Yargılama Usulü 749
A. Mirasçılık Belgesinin Çekişmesiz Yargıya Tabi Olması 749
1. İlgili Mevzuat 749
2. Açıklamalar 750
B. Mirasçılık İlamının Çekişmeli Yargıya Tabi Olması 752
C. Mirasçılık Belgesinin İptali Ve Yeni Bir Mirasçılık Belgesi Verilmesi 752
D. Mirasçılık Belgesinin Alınması 754
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 755
A. Dava Dilekçesi 755
B. Dava Dilekçesi 756
C. Tensip Tutanağı 757
D. Tensip Tutanağı (Tensiben Kabul Kararı) 758
E. Tensip Tutanağı (Tensiben İşlemden Kaldırma) 759
F. Yenileme Tensip Tutanağı 760
G. Duruşma Tatunağı 761
H. Gerekçeli Karar (Kabul) 762
İ. Gerekçeli Karar (Red) 764
İ. Gerekçeli Karar (Açilmamiş Sayilmasina) 765
J. Gerekçeli Karar (Birleştirme) 766
V. Yargıtay Kararları 767
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM MİRASIN REDDİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 795
II. Davayla İlgili Genel Bilgiler 797
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 800
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 801
A. Dava Dilekçesi 801
B. Tensip Tutanağı 802
C. Tensip Tutanağı 803
D. Tensip Tutanağı (Tensiben Karar) 804
E. Duruşma Tutanağı 805

F. Gerekçeli Karar (Kabul) 806
G. Gerekçeli Karar (Kısmen Kabul) 807
H. Gerekçeli Karar (Yetkisizlik) 809
İ. Ek Karar 811
V. Yargıtay Kararları 812
ONDOKUZUNCU BÖLÜM NOTER DEFTER TASDİK BAŞVURUSU
I. İlgili Mevzuat 849
II. Genel Bilgi 849
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 850
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 850
A. Başvuru/İhbar Dilekçesi 850
B. Başvuru/İhbar Dilekçesi 850
C. Değişik İş Karar Evrakı 851
D. Değişik İş Karar Evrakı 852
YİRMİNCİ BÖLÜM ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 853
II. Kavram 854
III. Davanın Konusu 854
IV. Ortaklığın Giderilmesi Davasında İlgili Talepler 854
A. Ortaklığın Aynen Taksim Suretiyle Giderilmesi 854
B. Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi 858
V. Görevli ve Yetkili Mahkeme 858
VI. Gider ve Masraflar 858
VII. Taraf Teşkilinin Sağlanması 859
VIII. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 860
A. Yetki Belgesi 860
B. Dava Dilekçesi 860
C. Dava Dilekçesi 861
D. Dava Dilekçesi 863
E. Tensip Tutanağı 864
F. Tensip Tutanağı 866
G. Yenileme Tensip Tutanağı 867
H. Cevap Dilekçesi 868
IX. Yargıtay Kararları 965

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM TAPUDA KAYIT DÜZELTİM DAVALARI
I. İlgili Mevzuat 1021
II. Genel Bilgiler 1022
III. Usul Hükümleri 1024
IV. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1027
V. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1029
A. Dava Dilekçesi 1029
B. Tensip Tutanağı 1030
C. Tensip Tutanağı 1032
D. Bozma Tensip Tutanağı 1034
E. Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 1035
F. Duruşma Tutanağı (Karar Celsesi) 1037
G. Gerekçeli Karar-Davanın Açılmamış Sayılmasına 1038
H. Gerekçeli Karar-Kabul 1039
İ. Gerekçeli Karar-Red 1042
VI. Yargıtay Kararları 1044
A. Daire Kararları 1044
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 1085
YİRMİİKİNCİ BÖLÜM
TEDAVİ AMAÇLI KİŞİSEL KORUMA KARARI
I. İlgili Mevzuat 1091
II. Genel Bilgiler 1092
A. Koşulları (TMK m. 432) 1092
B. Yetki (TMK m. 433) 1093
C. Bildirim yükümlülüğü (TMK m. 434) 1093
D. İtiraz (TMK m. 435) 1093
E. Usul Hükümleri (TMK m. 436) 1093
F. Yargılama usulü (TMK m. 437) 1094
III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1095
A. Dava Dilekçesi 1095
B. Tensip Tutanağı 1096
C. Tensip Tutanağı-Tensiben Yetkisizlik Kararı 1097
D. Tedavisi İstenilenin Temin ve Mahkemede Hazır Edilmesi İçin Emniyet Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere 1098
E. Duruşma Tutanağı (Son Celse Kabul Kararı) 1099
F. Duruşma Tutanağı (Son Celse Red Kararı) 1100
G. Duruşma Tutanağı (Son Celse Red Kararı) 1101

H. Karar-Red 1102
İ. Karar-Red 1104
J. Karar-Red 1106
K. Karar-Kabul 1108
L. Karar-Birleştirme 1110
M. Tedavisi İstenilenin Tedavisinin Sağlanması İçin Cumhuriyet Başsavcılığına Yazılan Müzekkere 1111
IV. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 1112
YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEREKE TESLİMİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 1135
II. Genel Bilgiler 1135
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1136
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1137
A. İhbar Dilekçesi 1137
B. İhbar Dilekçesi 1138
C. Tensip Tutanağı 1139
D. Tensip Tutanağı 1140
E. Tensip Tutanağı 1141
F. Tutanak 1142
G. Duruşma Tutanağı 1143
H. Gerekçeli Karar 1144
İ. Tereke Teslim Tutanağı 1145
V. Yargıtay Kararları 1146
YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ
I. İlgili Mevzuat 1151
II. Genel Bilgi 1152
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1153
IV. Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1153
A. Dava Başvuru Dilekçesi 1153
B. Değişik İş Karar Evrakı - Kabulüne 1155
C. Bankaya Tevdi Mahali Hesabı Açtırma Müzekkeresi 1156
D. Tevdi Mahali Hesabının Vadeli Hesaba Çevrilmesi Müzekkeresi 1157
E. Değişik İş Karar Evrakı - Kabulüne 1158
F. Değişik İş Karar Evrakı - Reddine 1159

YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM VASİYETNAMENİN AÇILMASI
I. İlgili Mevzuat 1161
II. Vasiyetname 1161
A. Genel Olarak 1161
B. Ehliyet 1162
C. Vasiyetnamenin Türleri 1162
III. Vasiyetnamenin Teslimi ve Açılması 1163
A. Vasiyetnamenin Açılma Yeri ve Yetkili Mahkeme 1163
B. Teslim Görevi ve Alınacak Önlemler 1163
C. Vasiyetnamenin Açılması 1164
D. İlgililere Tebliğ 1164
E. Uygulama 1165
IV. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1166
V. Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1167
A. İhbar Dilekçesi 1167
B. Tensip Tutanağı 1168
C. Tutanak 1169
D. Duruşma Zaptı 1170
E. Karar-Kabul 1172
F. Tensip Tutanağı-Tensiben Karar Verilmesine Yer Olmadığına 1174
G. Karar-Karar Verilmesine Yer Olmadığına 1176
H. Tapuya Yazılan Müzekkere 1178
İ. Notere Yazılan Yazı 1178
VI. Yargıtay Kararları 1179
YİRMİALTINCI BÖLÜM VESAYET DAVALARI
I. İlgili Mevzuat 1211
II. Tanım 1211
III. Vesayet Hukukunun Kapsamı ve İlkeleri 1212
IV. Velayet ve Vesayetin Karşılaştırılması 1212
V. Vesayet Organları 1213
A. Genel Olarak 1213
B. Vesayet Daireleri 1214
1. Kamu Vesayeti 1214
a) Genel Olarak 1214
b) Vesayet Makamının Görevleri 1214
c) Denetim Makamının Görevleri 1214

2. Özel vesayet 1215
C. Vasi ve Kayyım 1215
VI. Vesayeti Gerektiren Haller 1215
A. Küçüklük 1215
B. Kısıtlılık 1216
1. Kısıtlama Sebepleri 1216
a) Genel Olarak 1216
b) Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı 1216
c) Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü
Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim 1217
d) Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza 1218
e) İsteğe Bağlı Kısıtlanma 1218
2. Kısıtlmada Usul 1219
VII. Vasi Atanması 1219
A. Genel Olarak 1219
B. Eş ve Akrabaların Öncelik Hakkı 1220
C. Vasiliği Kabul Yükümlüğü 1220
D. Vasilikten Kaçınma Sebepleri 1220
E. Vasiliğe Engel Olan Sebepler 1221
F. Vasilikten Kaçınma ve İtiraz 1221
G. Vasi Atama Usulü 1222
H. Tebliğ ve İlan 1222
VIII. Vasinin Görevleri 1222
A. Defter Tutma 1222
B. Değerli Şeylerin Saklanması 1223
C. Taşınırların Satılması 1223
D. Paraların Yatırılması 1223
1. Yatırma Zorunluluğu 1223
2. Yatırımların Dönüştürülmesi 1223
E. Ticarî Ve Sınaî İşletmeler 1223
F. Taşınmazların Satılması 1224
G. Temsil 1224
H. Yasak İşlemler 1224
İ. Vesayet Görevinde Süre 1224
IX. Vesayet Dairelerinin Görevleri 1225
A. Şikâyet ve itiraz 1225
B. İzin 1225
1. Vesayet Makamından İzin Alınması 1225
2. Denetim Makamından İzin Alınması 1226

C. Rapor Ve Hesapların İncelenmesi 1226
D. İznin Bulunmaması Hali 1226
X. Vesayet Organlarının Sorumluluğu 1227
A. Özen Yükümü 1227
B. Vasinin Sorumluluğu 1227
C. Devletin Sorumluluğu 1227
D. Görev ve Yetki 1227
XI. Vesayetin Sona Ermesi 1228
A. Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi 1228
1. Küçüklerde 1228
2. Hükümlülerde 1228
3. Diğer Kısıtlılarda 1228
XII. Vasilik Görevinin Sona Ermesi 1229
A. Fiil Ehliyetinin Yitirilmesi Ve Ölüm 1229
B. Sürenin Sona Ermesi Ve Uzatılmaması 1229
1. Sürenin Dolması 1229
2. Engelin Veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması 1229
3. Göreve Devam Zorunluluğu 1229
C. Görevden Alınma 1230
1. Sebepleri 1230
2. Usulü 1230
a) İstek Üzerine veya Re’sen 1230
b) Araştırma ve Uyarı 1230
c) Geçici Önlemler 1230
d) Diğer önlemler 1231
e) İtiraz 1231
XIII. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları 1231
A. Kesin Hesap Ve Malvarlığının Teslimi 1231
B. Rapor Ve Hesabın İncelenmesi 1231
C. Vasinin Görevine Son Verilmesi 1231
D. Sorumluluk Davasında Zamanaşımı 1232
1. Olağan Zamanaşımı 1232
2. Olağanüstü Zamanaşımı 1232
E. Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı 1232
XIV. Vesayet Davalarına İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1233
A. TMK m. 404 Kapsamında Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1233
1. Dava Dilekçesi 1233
2. Tensip Tutanağı 1234
3. Emniyet Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere 1235

4. Duruşma Tutanağı 1236
5. Gerekçeli Karar 1237
6. Gerekçeli Karar 1239
B. TMK m. 405 Kapsamında Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1241
1. Dava Dilekçesi 1241
2. Tensip Zapti 1242
3. Mahcur Adayının Hastaneye Sevki Hususunda Yazılan Müzekkere 1243
4. Duruşma Tutanağı 1244
5. Duruşma Tutanağı 1245
6. Gerekçeli Karar- Karar Verilmesine Yer Olmadığına 1246
7. Gerekçeli Karar-Yetkisizlik 1248
8. Gerekçeli Karar-Kabul 1250
C. TMK m. 407 Kapsamında Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1252
1. İhbar Yazısı 1252
2. Tensip Tutanağı 1253
3. Cezaevine Yazilan Müzekkere 1254
4. Duruşma Tutanaği 1255
5. Gerekçeli Karar – Karar Verilmesine Yer Olmadığına 1256
6. Gerekçeli Karar – Birleştirme 1258
7. Gerekçeli Karar – Kabul 1260
8. Gerekçeli Karar – Kabul 1262
9. Gerekçeli Karar –Yetkisizlik 1264
D. TMK m. 408 Kapsamında Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1265
1. Dava Dilekçesi 1265
2. Tensip Tutanağı 1266
3. Duruşma Zaptı 1267
4. Kısıtlı Adayının Hastaneye Sevki İçin Yazılan Müzekkere 1268
5. Duruşma Zaptı 1269
6. Duruşma Zapti 1270
7. Gerekçeli Karar 1271
E. Vasi Değişikliğine İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1273
1. Dava Dilekçesi 1273
2. Dava Dilekçesi 1273
3. Tensip Zapti 1274
4. Duruşma Tutanağı 1275
5. Gerekçeli Karar 1276
6. Gerekçeli Karar 1278
7. Gerekçeli Karar 1280
XV. Yargıtay Kararları 1282

YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM
ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ DAVASI
I. Açıklalamalar 1323
II. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1325
A. Dava Dilekçesi 1325
B. Tensip Tutanağı 1326
C. Yenileme Tensip Tutanağı 1327
D. Duruşma Tutanağı Son Celse Red Kararı 1328
E. Gerekçeli Karar (Feragat Nedeni İle Reddine) 1329
F. Gerekçeli Karar (Davanın Açılmamış Sayılmasına) 1331
G. Gerekçeli Karar (Görevsizlik) 1332
H. Gerekçeli Karar (Kabul) 1334
İ. Gerekçeli Karar (Red) 1336
J. Gerekçeli Karar (Yetkisizlik) 1338
III. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 1340
YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM ZİLYETLİĞİN TESPİTİ VE KORUNMASI DAVASI
I. İlgili Mevzuat 1363
II. Açıklamalar 1365
A. Kuvvet Kullanma Suretiyle Karşı Koyma 1366
B. Taşınmaz Zilyetliğine Yönelik Tecavüze Karşı İdarî Koruma 1366
C. Zilyetliğin Dava Yoluyla Korunması Olanakları 1366
D. Hak Karinelerine Dayanan Taşınır Davası 1367
III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1369
A. Dava Dilekçesi 1369
B. Gerekçeli Karar Evraki-Görevsizlik 1372
C. Tensip Tutanağı 1374
D. Duruşma Tutanaği 1376
E. Gerekçeli Karar Evraki 1377
IV. Yargıtay Kararları 1379
KAYNAKÇA 1405

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
280,00   
280,00   
2
140,00   
280,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
280,00   
280,00   
2
140,00   
280,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
280,00   
280,00   
2
140,00   
280,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
280,00   
280,00   
2
140,00   
280,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
280,00   
280,00   
2
140,00   
280,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
280,00   
280,00   
2
   
   
Kapat