Şirketler Hukuku Pratik Çalışmaları Cafer Eminoğlu
Şirketler Hukuku Pratik Çalışmaları
Şirketler Hukuku Pratik Çalışmaları

Şirketler Hukuku Pratik Çalışmaları


Basım Tarihi
2018-06
Sayfa Sayısı
269
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005063
Boyut
16x24
Baskı
135,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 35 puan kazanacaksınız)
   35

Doç. Dr. İur. Cafer EMİNOĞLU

Dr. Süleyman KIRAN

Nevin MERAL

F. Betül ÇAKIR ÇELEBİ

Kemalettin Ahmet AKSOY

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ VII
İÇİNDEKİLER. IX
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALARI
PRATİK ÇALIŞMA - ϭ .ϯ
 Adi şiƌket
 Eŵek seƌŵaLJe
PRATİK ÇALIŞMA - Ϯ .ϲ
 Adi şiƌket
 SeƌŵaLJe tüƌleƌi
PRATİK ÇALIŞMA - ϯ .ϵ
 Kollektif şiƌket
 ŞiƌketteŶ çıkaƌŵa hakkı ;SƋueeze-outͿ
 Şiƌketleƌ topluluğu
 DeŶkleştiƌŵe daǀası
PRATİK ÇALIŞMA - ϰ .ϭϮ
 PaLJ sahiďiŶiŶ soƌuŵluluğu
 Şahıs şiƌketleƌiŶde oƌtaklaƌıŶ soƌuŵluluğu
X
 Bağıŵsız deŶetiŵ
 Kuƌuŵsal LJöŶetiŵ ilkeleƌi
PRATİK ÇALIŞMA - ϳϮϲ
 OLJda iŵtiLJaz
 Kâƌ paLJı hakkı
 KaŶuŶi ďağlaŵ
 RüçhaŶ hakkı
 GeŶel kuƌul kaƌaƌlaƌıŶıŶ hüküŵsüzlüğü
 SeƌŵaLJeŶiŶ aƌttıƌılŵası
 Halka aƌz
PRATİK ÇALIŞMA - ϴϯϯ
 Çift iŵza ile teŵsil kuƌalı
 GeŶel kuƌul
 Şiƌkete ďoƌçlaŶŵa LJasağı
 ÖzdeŶ oƌgaŶ ilkesi
 İďƌa
 Soƌuŵluluk daǀası
PRATİK ÇALIŞMA - ϵϯϵ
 SeƌŵaLJe tüƌleƌi
 ÖŶ şiƌket
 Adi oƌtaklık
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϬϰϱ
 Liŵited şiƌket kuƌuluşu
 Rekaďet LJasağı
 Ek ödeŵe LJüküŵlülüğü
 Tek ďoƌç ilkesi
 ÜstüŶ oLJ
 MüdüƌleƌiŶ soƌuŵluluğu
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϭϱϬ
 Kollektif şiƌkette LJöŶetiŵ
 Sıƌada soŶa gitŵe aŶlaşŵası
 Kollektif şiƌkette soƌuŵluluk
 Biƌleşŵe
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϮϱϴ
 Şiƌketleƌ topluluğu
 Taŵ hâkiŵiLJet
 DeŶkleştiƌŵe daǀası
 Kısŵi hâkiŵiLJet
XI
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϯ
XII
PRATİK ÇALIŞMA - ϮϬϭϬϲ
 ÖŶ şiƌket
 AzıŶlık haklaƌı
 İŵtiLJazlı paLJ
 Kâƌ paLJı
PRATİK ÇALIŞMA - Ϯϭϭϭϰ
 Ek tasfiLJe
 Şiƌketleƌ topluluğu
 Bağlaŵ
 Haklı ŶedeŶle fesih daǀası
PRATİK ÇALIŞMA - ϮϮϭϮϬ
 İflas ďildiƌiŵ LJüküŵlülüğü
 GüŶdeŵe ďağlılık ilkesi
 GeŶel kuƌul kaƌaƌlaƌıŶıŶ hüküŵsüzlüğü
 EŵƌediĐi hüküŵleƌ ilkesi
PRATİK ÇALIŞMA - ϮϯϭϮϱ
İKİNCİ BÖLÜM
ÇÖZÜMÜ VERİLMEMİŞ PRATİKLER
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϭϯϳ
 Bağıŵsız deŶetiŵ
 Koopeƌatif şiƌket
 ALJŶi seƌŵaLJe
 Asgaƌi seƌŵaLJe
PRATİK ÇALIŞMA - Ϯϭϯϴ
 Şiƌketleƌ topluluğu
 Kaƌşılıklı iştiƌak
PRATİK ÇALIŞMA - ϯϭϯϵ
 Adi şiƌket
 OƌtaklaƌıŶ soƌuŵluluğu
PRATİK ÇALIŞMA - ϰϭϰϬ
 ŞiƌketleƌiŶ LJapısal değişiklikleƌi
 SeŶede ďağlaŶŵış paLJlaƌ
 SeƌŵaLJeŶiŶ koƌuŶŵası ilkesi
 Şiƌketleƌ topluluğu
XIII
PRATİK ÇALIŞMA - ϱ . ϭϰϭ
 GüŶdeŵe ďağlılık ilkesi
 GeŶel kuƌul toplaŶtısı
 İŵtiLJazlı paLJ
 Haklı ŶedeŶle fesih daǀası
PRATİK ÇALIŞMA - ϲ . ϭϰϮ
 SeƌŵaLJeŶiŶ taahhüdü
 ALJŶi seƌŵaLJe
 KaLJıtlı seƌŵaLJe sisteŵi
 ÖŶ şiƌket
PRATİK ÇALIŞMA - ϳ . ϭϰϯ
 Kollektif şiƌket
 OƌtaklaƌıŶ kaŵu alaĐaklaƌıŶdaŶ soƌuŵluluğu
 YöŶetiŵ kuƌulu
 Esas sözleşŵe
PRATİK ÇALIŞMA - ϴ . ϭϰϲ
 SeƌŵaLJeŶiŶ sisteŵleƌi
 PaLJ deǀƌi
 GüŶdeŵe ďağlılık ilkesi
 GeŶel kuƌul kaƌaƌlaƌıŶıŶ hüküŵsüzlüğü
PRATİK ÇALIŞMA - ϵ . ϭϰϵ
 Şiƌketle işleŵ LJasağı
 Kaƌaƌ Ŷisaďı
 OLJda iŵtiLJaz
 Taŵ hâkiŵiLJet
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϬ . ϭϱϭ
 Haklı ŶedeŶle fesih daǀası
 Liŵited şiƌket
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϭ . ϭϱϮ
 ElektƌoŶik kuƌul
 YK kaƌaƌlaƌıŶıŶ hüküŵsüzlüğü
 YöŶetiŵiŶ deǀƌi
 Tüzel kişi YK üLJesi
 YK’ŶıŶ soƌuŵluluğu
 Kaƌaƌ LJeteƌsaLJısı
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϮ . ϭϱϱ
 Adi oƌtaklık
 Kollektif şiƌket
XIV
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGITAY KARARLARI VE KISA DEĞERLENDİRMELER
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϭϭϱϵ
 YöŶetiŵ kuƌuluŶuŶ göƌeǀ süƌesi
 OƌgaŶsızlık
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϮϭϲϮ
 İhLJa ;Ek tasfiLJeͿ
 TasfiLJe
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϯϭϲϱ
 GeŶel kuƌul kaƌaƌlaƌıŶıŶ iptali
 Kâƌ paLJı
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϰϭϳϬ
 Liŵited şiƌket geŶel kuƌul kaƌaƌlaƌıŶıŶ iptali ǀe ďutlaŶı
 Liŵited şiƌket ŵüdüƌleƌ kuƌulu
 Liŵited şiƌkette eŵƌediĐi hüküŵleƌ ilkesi
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϱϭϳϰ
 AŶoŶiŵ şiƌkette LJöŶetiŵ kuƌulu üLJeleƌiŶiŶ soƌuŵluluğu
 Kusuƌ soƌuŵluluğu
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϲϭϳϵ
 Liŵited şiƌket geŶel kuƌul kaƌaƌlaƌıŶıŶ hüküŵsüzlüğü
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϳϭϴϰ
 İŵtiLJazlı paLJ sahipleƌi kuƌulu
 GeŶel kuƌul kaƌaƌlaƌıŶıŶ iptali
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϴϭϴϴ
 GeŶel Kuƌul ToplaŶtısı
 Kaƌaƌ Nisaplaƌı
 GeŶel kuƌul kaƌaƌlaƌıŶıŶ hüküŵsüzlüğü
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϵϭϵϯ
 YöŶetiŵ kuƌulu üLJeleƌiŶiŶ soƌuŵluluğu
 BoƌĐa ďatıklık
 Sıƌada soŶa gelŵe sözleşŵesi
XV
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KLASİK SORULAR VE CEVAPLARI
I. GENEL OLARAK ŞİRKETLER HUKUKU, ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI,
ADİ ORTAKLIK ϮϬϭ
II. TİCARET ORTAKLIKLARINDA YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER, ŞİRKETLER
TOPLULUĞU. ϮϬϴ
III. ANONİM ŞİRKET: DENETİM, PAY SAHİPLİĞİ, MENKUL KIYMETLER, SONA
ERME . Ϯϭϱ
IV. LİMİTED ŞİRKET ϮϯϬ
V. KOLLEKTİF ŞİRKET, ADİ KOMANDİT ŞİRKET, SERMAYESİ PAYLARA
BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET, KOOPERATİF ŞİRKET Ϯϯϴ
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI
I. ŞİRKETLER HUKUKU GENEL TEST SORULARI Ϯϰϳ
II. TİCARET ORTAKLIKLARINDA YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER, ŞİRKETLER
TOPLULUĞU. ϮϱϬ
III. ANONİM ŞİRKET: DENETİM, PAY SAHİPLİĞİ, MENKUL KIYMETLER, SONA
ERME . Ϯϱϱ
IV. LİMİTED ŞİRKET ϮϲϬ
V. KOLLEKTİF ŞİRKET, ADİ KOMANDİT ŞİRKET, SERMAYESİ PAYLARA
BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET, KOOPERATİF ŞİRKET Ϯϲϯ
CEVAP ANAHTARI . Ϯϲϴ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat