Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları Cafer Eminoğlu
Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları
Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları

Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları


Basım Tarihi
2018-06
Sayfa Sayısı
221
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005056
Boyut
16x24
Baskı
1Doç. Dr. İur. Cafer EMİNOĞLU

Dr. Süleyman KIRAN

Nevin MERAL

F. Betül ÇAKIR ÇELEBİ

Kemalettin Ahmet AKSOY

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ VII
İÇİNDEKİLER. IX
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR
PRATİK ÇALIŞMA - ϭ .ϯ
 TiĐari işletŵe
 TaĐir
 TaĐir olŵaŶıŶ soŶuçları
 TiĐari iş
 FaturaLJa itiraz
 Faiz
PRATİK ÇALIŞMA - Ϯ .ϲ
 AĐeŶtelik sözleşŵesi
 TiĐari iş
 DeŶkleştirŵe tazŵiŶatı
 TaĐir
 TiĐari işletŵe
 Tek satıĐılık sözleşŵesi
PRATİK ÇALIŞMA - ϯ .ϭϭ
 TiĐari işletŵeŶiŶ deǀri
 TaĐir
 TeLJit ŵektuďu
 TiĐari işletŵeŶiŶ deǀriŶde alaĐaklılarıŶ hakları
 TiĐari işletŵeŶiŶ deǀriŶde kefilleriŶ duruŵu
PRATİK ÇALIŞMA - ϰ .ϭϰ
 TiĐari işletŵe
 Şuďe ǀasfı
 TaĐir giďi soruŵlu olŵa
 Basiretli ďir iş adaŵı giďi hareket etŵe LJüküŵlülüğü
X
 TiĐari daǀa
 Göreǀ İlişkisi
 İflas
 TiĐaret LJapŵaktaŶ ŵeŶ edileŶler
PRATİK ÇALIŞMA - ϱϭϳ
 TiĐari iş
 Kaŵu kuruŵlarıŶıŶ taĐir ǀasfı
 TiĐari daǀa
 Göreǀ İlişkisi
PRATİK ÇALIŞMA - ϲϭϵ
 TiĐari iş
 GörüŶüşe güǀeŶ ilkesi
 EsŶaf - taĐir aLJırıŵı
 TiĐari teŵsilĐi
PRATİK ÇALIŞMA - ϳϮϭ
 TiĐari işletŵe
 TesĐiliŶ etkisi
 EsŶaf - TaĐir aLJırıŵı
PRATİK ÇALIŞMA - ϴ.
XI
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϮ .ϯϳ
 TiĐaret uŶǀaŶı
 TiĐaret siĐili
 TiĐaret siĐil ŵüdürüŶüŶ iŶĐeleŵe LJüküŵlülüğü
 GeçiĐi tesĐil
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϯ .ϯϵ
 TiĐari LJargı
 TiĐaret siĐili
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϰ .ϰϮ
 TiĐari teŵsilĐi
 TiĐari teŵsilĐiŶiŶ LJetkileriŶiŶ sıŶırlaŶdırılŵası
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϱ .ϰϰ
 TiĐaret uŶǀaŶı
 TaĐirler arasıŶda ihďar ǀe ihtarıŶ şekli
 AĐeŶtelik sözleşŵesi
 DeŶkleştirŵe tazŵiŶatı
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϲ .ϰϳ
 TiĐaret uŶǀaŶıŶ koruŶŵası
 Haksız rekaďet
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϳ .ϱϭ
 TiĐari işletŵe
 Teselsül kariŶesi
 Merkez-şuďe aLJırıŵı
 TiĐari işletŵeŶiŶ rehŶi
 TiĐari işletŵeŶiŶ deǀri
 TesĐil
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϴ .ϱϵ
 TiĐari işletŵeŶiŶ uŶsurları
 TaĐir
 Teselsül kariŶesi
 TiĐari faiz
 TiĐari iş
 TiĐari daǀa
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϵ .ϲϮ
 TiĐaret siĐili
 SiĐile güǀeŶ ilkesi
 GörüŶüşe güǀeŶ ilkesi
XII
PRATİK ÇALIŞMA - ϮϬϲϱ
 TiĐaret uŶǀaŶı
 İşletŵe adı
PRATİK ÇALIŞMA - Ϯϭϲϴ
 TiĐari teŵsilĐi
 GörüŶüşe güǀeŶ ilkesi
PRATİK ÇALIŞMA - ϮϮϳϬ
 AĐeŶte
 DeŶkleştirŵe TazŵiŶatı
PRATİK ÇALIŞMA - Ϯϯϳϴ
 TiĐaret uŶǀaŶı
 Haksız rekaďet
 Marka
 TaĐir LJardıŵĐıları
İKİNCİ BÖLÜM
ÇÖZÜMÜ VERİLMEMİŞ PRATİKLER
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϴϳ
 TiĐari işletŵeŶiŶ deǀri
 Marka
PRATİK ÇALIŞMA - Ϯϴϴ
 TaĐir
 TiĐari işletŵe
 TiĐari iş
 Faiz
PRATİK ÇALIŞMA - ϯ
XIII
PRATİK ÇALIŞMA - ϲ .ϵϯ
 TiĐari işletŵe
 Şuďe
PRATİK ÇALIŞMA - ϳ .ϵϰ
 TiĐari işletŵeŶiŶ deǀri
 TiĐari işletŵe
PRATİK ÇALIŞMA - ϴ .ϵϱ
 TiĐari işletŵeŶiŶ rehŶi
 TiĐari işletŵe
PRATİK ÇALIŞMA - ϵ .ϵϲ
 TiĐari iş
 TiĐari işletŵe
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϬ .ϵϳ
 TiĐari işletŵe
 TaĐir
 TaĐir olŵaŶıŶ soŶuçları
 Teselsül kariŶesi
 TiĐari işletŵe rehŶi
 TiĐari işletŵe rehŶiŶiŶ kapsaŵı
PRATİK ÇALIŞMA - ϭϭ .ϵϴ
 TiĐari işletŵe
 TaĐir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGITAY KARARLARI VE KISA DEĞERLENDİRMELER
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϭ . ϭϬϭ
 TiĐari daǀa
 TiĐari işletŵe
 TiĐari LJargı
 TaĐir
 Göreǀ ilişkisi
 TiĐari iş
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - Ϯ . ϭϬϲ
 TaĐiriŶ ďasiretli daǀraŶŵa LJüküŵlülüğü
 Dürüstlük kuralı
XIV
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϯϭϭϭ
 TiĐari iş
 TiĐari işlerde faiz
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϰϭϭϱ
 TiĐari işletŵe
 TiĐari işletŵeŶiŶ deǀri
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϱϭϭϵ
 TiĐari iş
 TiĐari işletŵe
 TiĐari daǀa
 TaĐir
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϲϭϮϯ
 TaĐir
 TaĐir olŵaŶıŶ soŶuçları
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϳϭϮϲ
 TiĐari iş
 TiĐari daǀa
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϴϭϮϵ
 Fatura
 TaĐir
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϵϭϯϯ
 TiĐari defterler
 Cari hesap
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϭϬϭϯϲ
 TiĐaret siĐili
 TiĐari işletŵe
 TaĐir
 TaĐir olŵaŶıŶ soŶuçları
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϭϭϭϯϵ
 MarkadaŶ doğaŶ haklarıŶ koruŶŵası
 TesĐilsiz ŵarka
YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - ϭϮϭϰϰ
 TiĐari daǀa
 TiĐari iş
XV
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KLASİK SORULAR VE CEVAPLARI
I. GENEL OLARAK TİCARET HUKUKU, KONUSU VE ϲϭϬϮ SAYILI TÜRK TİCARET
KANUNU. ϭϱϭ
II. TİCARİ İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ, UNSURLARI; TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE
ŞUBE KAVRAMLARI ϭϱϴ
III. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM, TİCARİ YARGI ϭϲϮ
IV. TACİR SIFATI VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI . ϭϳϬ
V. TİCARET SİCİLİ, TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI . ϭϳϱ
VI. HAKSIZ REKABET, MARKA ϭϴϯ
VII. TİCARİ DEFTERLER, CARİ HESAP, TACİR YARDIMCILARI . ϭϴϴ
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI
I. GENEL OLARAK TİCARET HUKUKU, KONUSU VE ϲϭϬϮ SAYILI TÜRK TİCARET
KANUNU DÜZENLEMELERİ. ϭϵϳ
II. TİCARİ İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ, UNSURLARI; TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE
ŞUBE KAVRAMLARI ϮϬϬ
III. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM, TİCARİ YARGI ϮϬϯ
IV. TACİR SIFATI VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI . ϮϬϳ
V. TİCARET SİCİLİ, TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI . Ϯϭϭ
VI. HAKSIZ REKABET TEST SORULARI. Ϯϭϰ
VII. TİCARİ DEFTERLER, CARİ HESAP, TACİR YARDIMCILARI . Ϯϭϳ
CEVAP ANAHTARI ϮϮϬ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat