İhale, İhale Süreci ve İhalenin Feshi Canan Ruhi

İcra ve İflâs Hukukuna Göreİhale, İhale Süreci ve İhalenin Feshi


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
1008
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750277191
Boyut
16x24
Baskı
6630,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 630 puan kazanacaksınız)
   630

Ahmet Cemal RUHİ

Canan RUHİ

 

İÇİNDEKİLER

İçindekiler
Sunuş 7
Birinci Bölüm
İHALE VE İHALE SÜRECİ
I. GENEL BİLGİ 15
II. SATIŞ TALEBİ 16
A. Kanuni Düzenleme 16
B. Açıklamalar 17
1. Satış Talebi 17
2. Satış Talep Etme Süresi 18
3. Satış Talebinin Yapılması 23
4. Talep Hakkı 25
5. Muvakkat Haciz Halinde (Geçici Haciz Halinde) 25
6. Satışın Tatili 26
III. HACZİN KALKMASI 27
A. Genel Olarak 27
IV. TAKSİTLE ÖDEME 29
A. Kanuni Düzenleme 29
B. Açıklamalar 30
1. Hacizden Önce Taksitle Ödeme 30
2. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme 31
3. Borcu Ödeme Şartını İhlal (Taahhüdü İhlal) 32
V. BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ (7343 SAYILI KANUN YENİLİĞİ) 33
A. Kanuni Düzenleme 33
B. Açıklamalar 34
1. Kıymet Takdirinin Yapılmamış Olması 35
2. Kıymet Takdirinin Yapılmış Olması 35
3. Borçlunun Satış Yetkisini Kullanması 36
4. İcra Müdürlüğünce Satışın İncelenmesi 36
5. İcra Mahkemesince Rızaen Satışın İncelenmesi ve Karara Bağlanması 37
6. Malın Devir ve Teslimi ve Satış Bedelinin Ödenmesi 38
VI. SATIŞ İŞLEMLERİ 39
A. Taşınırların Satışı 39
1. Satışın Yapılma Süresi 39
2. Vaktinden Evvel Satış 39
3. Artırma Hazırlıkları 40
a. Açık Artırmaya Hazırlık 40
b. İlânın Şekli ve Süresi 40
4. İhalenin Yapılması 43
a. İhalenin Yer, Gün ve Saati 43
b. İhalenin Yapılması 44
5. Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farklarının Tahsili 48
a. Taşınır Malın İhale İle Satılması 48
b. İhale Bedelinin Ödenmesi 48
c. İhale Bedelinin Ödenmemesi Durumunda İhalenin Kaldırılması 48
B. Bazı Özel Durumlar 49
1. Altın ve Gümüş Eşyaların Satışı 49
2. Pazarlık Suretiyle Satış 50
3. İştirak Halinde Mülkiyet Hisselerinin Satışı 50
4. Haczedilen İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi 51
5. Hisselerin Paraya Çevrilmesi 51
6. Haczedilen Adi Şirket ve Anonim Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi 53
7. Haczedilen Paylı Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi 53
8. Aile Mal Ortaklığı Hissesinin Satışı 54
C. Taşınmazların Satışı 54
1. Satışın Yapılma Süresi 54
2. Artırma Şartları 55
a. Şartnamenin Açık Bulundurulması 55
b. Artırma Şartnamesinin Hazırlanması 56
c. Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtaratın Yapılması 56
aa. İlan Süresi 56
bb. Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar 57
cc. İlânın Şekli 61
dd. İlanın Kimlere Tebliğ Edileceği 62
d. Mükellefiyetler Listesinin Hazırlanması 63
e. Kıymet Takdiri 64
aa. Genel Olarak 64
3. Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet 66
a. İhalenin Yapılması 68
aa. Artırmayı Yapacak Merci 68
bb. Görevli Memur 68
cc. Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat 68
dd. Teminat Gösterme Yükümlülüğü 70
b. Birinci Artırma 71
c. İkinci Artırma 74
d. İhale Tutanağı 76
e. İhale Bedelinin Ödenmesi 77
VII. İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ SÜRESİ İÇİNDE TAŞINMAZLARIN İDARESİ 79
A. Genel Olarak 79
B. Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz Mükellefiyetleri ve İpotekli ve Mahcuz Taşınmazların Kiralanması 80
İkinci Bölüm
İHALENİN FESHİ
I. İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ 81
A. İhalenin İcra Müdürü Tarafından Kaldırılması 81
B. Verilen Karara Karşı Şikâyet Yoluna Başvurma 82
C. İhalenin Kaldırılması ve İhalenin Feshi Arasındaki Farklar 82
D. Teminat Akçesinin Alıkonulması 83
E. Alıcıdan Önce En Yüksek Pey Sürmüş Olan Kişiye Yapılan Teklif 83
F. Yeniden İhale Yapılması (Tamamlama Satışı) 84
G. İhalenin Feshine Sebep Olan Önceki Alıcıların Sorumluluğu 86
II. İHALENİN NETİCESİ VE FESHİ 86
A. Genel Olarak 86
B. İhalenin Feshi Sebepleri 87
C. Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri 88
D. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri 88
E. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri 90
F. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması 91
G. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma 92
III. İHALENİN FESHİ USULÜ 92
A. Görevli Mahkeme 92
B. Yetkili Mahkemesi 92
C. İhalenin Feshini İsteme Süresi 93
D. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler 94
1. Alacaklı 94
2. Borçlu 94
3. Mahcuzun Resmi Sicilinde Kayıtlı Olan İlgililer ve Sınırlı Ayni Hak Sahipleri 95
4. İhaleye Katılmış Olanlar 95
5. Mal Kendisine İhale Edilen Alıcı 95
E. Hukuki Yarar Şartı 95
F. İhalenin Feshinde Taraflar 96
G. İhalenin Feshi Talebi 96
H. İhalenin Feshi Talebinin İncelenmesi 99
I. İhalenin Feshi Talebi Üzerine Verilen Kararlar 101
1. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı 101
2. İhalenin Feshi Kararı 103
J. Kanun Yollarına Müracaat 103
K. İhalenin Feshinin Sonuçları 105
L. İhalenin Feshi Kararının Sonuçları 105
IV. İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN ALICI ADINA TESCİLİ VE TAHLİYESİ 106
A. İhale Edilen Taşınmazın Tapuya Alıcı Adına Tescili 106
B. Taşınmazı İşgal Eden Kişinin Tahliye Edilmesi 107
C. Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası 108
D. Taşınmazdan Cebri İle Yolu İle Tahliye Edilen Kişinin Tekrar Taşınmazı İşgal Etmesi 108
E. Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Uygulama Alanı 108
F. Taşınmazların Satışına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması 109
1. Kanuni Düzenleme 109
2. Açıklamalar 109
Üçüncü Bölüm
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI VE
DİĞER DÜZENLEMELER
I. PARANIN PAYLAŞTIRILMASI 111
A. Kanuni Düzenleme 111
B. Açıklamalar 111
II. İCRA DAİRESİNİN TAMAMLAMA HACİZLERİ 112
A. Kanuni Düzenleme 112
B. Açıklamalar 113
III. SIRA CETVELİ 114
A. Kanunu Düzenleme 114
B. Açıklamalar 114
C. Sıra Cetvel Suretlerinin İlgililere Tebliği 116
1. Kanuni Düzenleme 116
2. Açıklamalar 116
D. Sıra Cetveline İtiraz 117
1. Kanuni Düzenleme 117
2. Açıklamalar 117
a. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu 117
b. Sıra Cetveline İlişkin Şikâyet Süresi 117
c. Sıra Cetveline Şikâyette Taraflar 118
d. Sıra Cetveline Şikâyette Görev ve Yetki 118
e. Sıra Cetveline Şikâyetin Şekli 119
f. Sıra Cetveline Şikâyette Yargılama Usulü 119
g. Sıra Cetveline Şikâyetin Sonuçları 119
h. Sıra Cetveline Şikâyet Üzerine Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları 119
E. Sıra Cetveline İtiraz Davası 121
1. Sıra Cetveline İtiraz Davası 121
2. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Dava Açma Süresi 122
3. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davanın Tarafları 122
4. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Görev ve Yetki 122
5. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Yargılama Usulü 122
6. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davanın Sonuçları 123
7. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti 123
8. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları 123
F. Sıra Cetvelinde Teminat Karşılığı Ödeme 124
1. Kanuni Düzenleme 124
2. Açıklamalar 124
IV. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ 125
A. Kanuni Düzenleme 125
B. Açıklamalar 126
1. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 126
2. Aciz Belgesinin Verilebilme Şartları 127
C. Aciz Belgesinin Hükümleri 128
1. Aciz Belgesinin Takip Hukuku Bakımından Hükümleri 128
2. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Hükümler 129
3. Aciz Belgesinin Ceza Hukuku Bakımından Hükümleri 129
D. Aciz Belgesinin Çeşitleri 130
1. Kesin Aciz Belgesi 130
2. Geçici Aciz Belgesi 131
3. İflâs Tasfiyesi Sonunda Verilen Aciz Belgesi 131
V. CEZAİ HÜKÜMLER 132
A. Kanuni Düzenleme 132
B. Açıklamalar 133
VI. İCRA ORGANLARININ KARARLARI 133
A. İcra Dairesinin Kararları 133
1. Genel Olarak 133
2. İcra Dairesinin Kararlarına Karşı Şikâyet 134
B. İcra Mahkemesinin Kararları 134
1. Genel Olarak 134
2. İcra Mahkemesi Kararlarının İcrası 134
3. İcra Mahkemesinin Kararlarına Karşı Başvuru Yolları 135
7343 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI ÇIKARILAN İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 138
7343 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI ÇIKARILAN SATIŞ GİDERLERİ TARİFESİ 150
KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 153
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 205
YARGITAY DAİRE KARARLARI 567
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 927
Yararlanılan Kaynaklar 1003
Kavram Dizini 1005


0
İlgili Kategoriler
Hukuk > İcra ve İflas Hukuku

Yorumlar
Yorum yazmak için siteye giriş yapmanız gerekmektedir...
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Gönder
İlgili Diğer Yayınlar

İcra Takibi Uygulamaları
Yavuz Süphandağ
Nisan 2022
295.00 TL
Sepete Ekle

Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları
Halil Ahmet Bakırcı
Nisan 2022
190.00 TL
Sepete Ekle

İcra – İflas El Kitabı
Necdet Kaplan
Nisan 2022
340.00 TL
Sepete Ekle

İcra İflas Hukukunda Harç ve Vergiler
Atilla Gündoğan
Nisan 2022
150.00 TL
Sepete Ekle

 

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
Birinci Bölüm
İHALE VE İHALE SÜRECİ
I. GENEL BİLGİ 15
II. SATIŞ TALEBİ 16
A. Kanuni Düzenleme 16
B. Açıklamalar 17
1. Satış Talebi 17
2. Satış Talep Etme Süresi 18
3. Satış Talebinin Yapılması 23
4. Talep Hakkı 25
5. Muvakkat Haciz Halinde (Geçici Haciz Halinde) 25
6. Satışın Tatili 26
III. HACZİN KALKMASI 27
A. Genel Olarak 27
IV. TAKSİTLE ÖDEME 29
A. Kanuni Düzenleme 29
B. Açıklamalar 30
1. Hacizden Önce Taksitle Ödeme 30
2. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme 31
3. Borcu Ödeme Şartını İhlal (Taahhüdü İhlal) 32
V. BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ (7343 SAYILI KANUN YENİLİĞİ) 33
A. Kanuni Düzenleme 33
B. Açıklamalar 34
1. Kıymet Takdirinin Yapılmamış Olması 35
2. Kıymet Takdirinin Yapılmış Olması 35
3. Borçlunun Satış Yetkisini Kullanması 36
4. İcra Müdürlüğünce Satışın İncelenmesi 36
5. İcra Mahkemesince Rızaen Satışın İncelenmesi ve Karara Bağlanması 37
6. Malın Devir ve Teslimi ve Satış Bedelinin Ödenmesi 38
VI. SATIŞ İŞLEMLERİ 39
A. Taşınırların Satışı 39
1. Satışın Yapılma Süresi 39
2. Vaktinden Evvel Satış 39
3. Artırma Hazırlıkları 40
a. Açık Artırmaya Hazırlık 40
b. İlânın Şekli ve Süresi 40
4. İhalenin Yapılması 43
a. İhalenin Yer, Gün ve Saati 43
b. İhalenin Yapılması 44
5. Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farklarının Tahsili 48
a. Taşınır Malın İhale İle Satılması 48
b. İhale Bedelinin Ödenmesi 48
c. İhale Bedelinin Ödenmemesi Durumunda İhalenin Kaldırılması 48
B. Bazı Özel Durumlar 49
1. Altın ve Gümüş Eşyaların Satışı 49
2. Pazarlık Suretiyle Satış 50
3. İştirak Halinde Mülkiyet Hisselerinin Satışı 50
4. Haczedilen İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi 51
5. Hisselerin Paraya Çevrilmesi 51
6. Haczedilen Adi Şirket ve Anonim Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi 53
7. Haczedilen Paylı Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi 53
8. Aile Mal Ortaklığı Hissesinin Satışı 54
C. Taşınmazların Satışı 54
1. Satışın Yapılma Süresi 54
2. Artırma Şartları 55
a. Şartnamenin Açık Bulundurulması 55
b. Artırma Şartnamesinin Hazırlanması 56
c. Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtaratın Yapılması 56
aa. İlan Süresi 56
bb. Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar 57
cc. İlânın Şekli 61
dd. İlanın Kimlere Tebliğ Edileceği 62
d. Mükellefiyetler Listesinin Hazırlanması 63
e. Kıymet Takdiri 64
aa. Genel Olarak 64
3. Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet 66
a. İhalenin Yapılması 68
aa. Artırmayı Yapacak Merci 68
bb. Görevli Memur 68
cc. Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat 68
dd. Teminat Gösterme Yükümlülüğü 70
b. Birinci Artırma 71
c. İkinci Artırma 74
d. İhale Tutanağı 76
e. İhale Bedelinin Ödenmesi 77
VII. İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ SÜRESİ İÇİNDE TAŞINMAZLARIN İDARESİ 79
A. Genel Olarak 79
B. Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz Mükellefiyetleri ve İpotekli ve Mahcuz Taşınmazların Kiralanması 80
İkinci Bölüm
İHALENİN FESHİ
I. İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ 81
A. İhalenin İcra Müdürü Tarafından Kaldırılması 81
B. Verilen Karara Karşı Şikâyet Yoluna Başvurma 82
C. İhalenin Kaldırılması ve İhalenin Feshi Arasındaki Farklar 82
D. Teminat Akçesinin Alıkonulması 83
E. Alıcıdan Önce En Yüksek Pey Sürmüş Olan Kişiye Yapılan Teklif 83
F. Yeniden İhale Yapılması (Tamamlama Satışı) 84
G. İhalenin Feshine Sebep Olan Önceki Alıcıların Sorumluluğu 86
II. İHALENİN NETİCESİ VE FESHİ 86
A. Genel Olarak 86
B. İhalenin Feshi Sebepleri 87
C. Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri 88
D. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri 88
E. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri 90
F. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması 91
G. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma 92
III. İHALENİN FESHİ USULÜ 92
A. Görevli Mahkeme 92
B. Yetkili Mahkemesi 92
C. İhalenin Feshini İsteme Süresi 93
D. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler 94
1. Alacaklı 94
2. Borçlu 94
3. Mahcuzun Resmi Sicilinde Kayıtlı Olan İlgililer ve Sınırlı Ayni Hak Sahipleri 95
4. İhaleye Katılmış Olanlar 95
5. Mal Kendisine İhale Edilen Alıcı 95
E. Hukuki Yarar Şartı 95
F. İhalenin Feshinde Taraflar 96
G. İhalenin Feshi Talebi 96
H. İhalenin Feshi Talebinin İncelenmesi 99
I. İhalenin Feshi Talebi Üzerine Verilen Kararlar 101
1. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı 101
2. İhalenin Feshi Kararı 103
J. Kanun Yollarına Müracaat 103
K. İhalenin Feshinin Sonuçları 105
L. İhalenin Feshi Kararının Sonuçları 105
IV. İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN ALICI ADINA TESCİLİ VE TAHLİYESİ 106
A. İhale Edilen Taşınmazın Tapuya Alıcı Adına Tescili 106
B. Taşınmazı İşgal Eden Kişinin Tahliye Edilmesi 107
C. Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası 108
D. Taşınmazdan Cebri İle Yolu İle Tahliye Edilen Kişinin Tekrar Taşınmazı İşgal Etmesi 108
E. Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Uygulama Alanı 108
F. Taşınmazların Satışına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması 109
1. Kanuni Düzenleme 109
2. Açıklamalar 109
Üçüncü Bölüm
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI VE
DİĞER DÜZENLEMELER
I. PARANIN PAYLAŞTIRILMASI 111
A. Kanuni Düzenleme 111
B. Açıklamalar 111
II. İCRA DAİRESİNİN TAMAMLAMA HACİZLERİ 112
A. Kanuni Düzenleme 112
B. Açıklamalar 113
III. SIRA CETVELİ 114
A. Kanunu Düzenleme 114
B. Açıklamalar 114
C. Sıra Cetvel Suretlerinin İlgililere Tebliği 116
1. Kanuni Düzenleme 116
2. Açıklamalar 116
D. Sıra Cetveline İtiraz 117
1. Kanuni Düzenleme 117
2. Açıklamalar 117
a. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu 117
b. Sıra Cetveline İlişkin Şikâyet Süresi 117
c. Sıra Cetveline Şikâyette Taraflar 118
d. Sıra Cetveline Şikâyette Görev ve Yetki 118
e. Sıra Cetveline Şikâyetin Şekli 119
f. Sıra Cetveline Şikâyette Yargılama Usulü 119
g. Sıra Cetveline Şikâyetin Sonuçları 119
h. Sıra Cetveline Şikâyet Üzerine Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları 119
E. Sıra Cetveline İtiraz Davası 121
1. Sıra Cetveline İtiraz Davası 121
2. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Dava Açma Süresi 122
3. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davanın Tarafları 122
4. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Görev ve Yetki 122
5. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Yargılama Usulü 122
6. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davanın Sonuçları 123
7. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti 123
8. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları 123
F. Sıra Cetvelinde Teminat Karşılığı Ödeme 124
1. Kanuni Düzenleme 124
2. Açıklamalar 124
IV. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ 125
A. Kanuni Düzenleme 125
B. Açıklamalar 126
1. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 126
2. Aciz Belgesinin Verilebilme Şartları 127
C. Aciz Belgesinin Hükümleri 128
1. Aciz Belgesinin Takip Hukuku Bakımından Hükümleri 128
2. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Hükümler 129
3. Aciz Belgesinin Ceza Hukuku Bakımından Hükümleri 129
D. Aciz Belgesinin Çeşitleri 130
1. Kesin Aciz Belgesi 130
2. Geçici Aciz Belgesi 131
3. İflâs Tasfiyesi Sonunda Verilen Aciz Belgesi 131
V. CEZAİ HÜKÜMLER 132
A. Kanuni Düzenleme 132
B. Açıklamalar 133
VI. İCRA ORGANLARININ KARARLARI 133
A. İcra Dairesinin Kararları 133
1. Genel Olarak 133
2. İcra Dairesinin Kararlarına Karşı Şikâyet 134
B. İcra Mahkemesinin Kararları 134
1. Genel Olarak 134
2. İcra Mahkemesi Kararlarının İcrası 134
3. İcra Mahkemesinin Kararlarına Karşı Başvuru Yolları 135
7343 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI ÇIKARILAN İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 138
7343 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI ÇIKARILAN SATIŞ GİDERLERİ TARİFESİ 150
KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 153
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 205
YARGITAY DAİRE KARARLARI 567
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 927
Yararlanılan Kaynaklar 1003
Kavram Dizini 1005

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
630,00   
630,00   
2
315,00   
630,00   
3
210,00   
630,00   
4
157,50   
630,00   
5
126,00   
630,00   
6
105,00   
630,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
630,00   
630,00   
2
315,00   
630,00   
3
210,00   
630,00   
4
157,50   
630,00   
5
126,00   
630,00   
6
105,00   
630,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
630,00   
630,00   
2
315,00   
630,00   
3
210,00   
630,00   
4
157,50   
630,00   
5
126,00   
630,00   
6
105,00   
630,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
630,00   
630,00   
2
315,00   
630,00   
3
210,00   
630,00   
4
157,50   
630,00   
5
126,00   
630,00   
6
105,00   
630,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
630,00   
630,00   
2
315,00   
630,00   
3
210,00   
630,00   
4
157,50   
630,00   
5
126,00   
630,00   
6
105,00   
630,00   
Kapat