İlamsız İcra Takibi Canan Ruhi

İlamsız İcra Takibi


Basım Tarihi
2022-06
Sayfa Sayısı
1154
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750278303
Boyut
16x24
Baskı
1695,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 695 puan kazanacaksınız)
   695

Canan RUHİ

Ahmet Cemal RUHİ

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Birinci Bölüm
GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ İCRA TAKİBİ
I. GENEL BİLGİLER 15
A. İcra Hukukuna Hâkim Olan İlkeler 15
1. Tasarruf İlkesi 16
2. Taraflarca Hazırlama İlkesi 16
3. Takip/Usul Ekonomisi 16
4. Şeklilik İlkesi 17
5. Para ile Tatmin İlkesi 17
6. Alenilik İlkesi 17
7. Cebri İcra Tekelli İlkesi 17
8. Ölçülülük ilkesi 18
B. Takip İşlemleri 18
1. Taraf Takip İşlemleri 18
2. İcra Takip İşlemleri 18
3. İcra Takibinde Taraf Ehliyeti 19
4. İcra Takibinde Takip Ehliyeti 19
a. Gerçek Kişilerde Takip Ehliyeti 19
b. Tüzel Kişilerde Takip Ehliyeti 19
c. Tüzel Kişiliği Haiz Olmayan Mal ve Kişi Toplulukları 20
aa. Adi Ortaklık 20
bb. Tereke 20
cc. Kat Malikleri Kurulu 20
C. İcra Takibinde Tarafların Temsili 21
1. İradi Temsil 21
a. Avukatlar 21
b. Stajyer Avukatlar 22
2. Kanuni Temsil (Veli, Vasi, Kanuni Mümessil, Vekil) 22
D. İcra Hukukunda Süreler 23
1. Sürelerin Niteliği 23
2. Sürelerin Hesaplanması ve Son Günün İdari İzne Rastlaması 23
3. Sürelerden Feragat 24
4. Tatiller ve Talikler 24
a. Gece Vakti Kavramı 24
b. Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü 24
c. Borçlunun Ölümü ve Terekenin Borçları 24
d. Tutukluluk ve Hükümlülük Hali 25
e. Askerlik Hali 25
f. Borçlunun Ağır Hastalığı 25
E. İcra Tebligatları 26
1. Elektronik Tebligat 26
2. Vekile Tebligat 26
II. İLAMSIZ İCRA TAKİBİ 27
A. Görev ve Yetki 27
1. Görev 27
2. Yetki 28
a. Genel Yetki Kuralı 28
b. Özel Yetki Kuralı 28
c. Kesin Yetki Kuralı 29
3. Yetki İtirazı 29
4. Yetki İtirazının Süresi ve Yapılması ve Yetkisizlik Kararı 30
III. GENEL HACİZ YOLU 34
A. Genel Haciz Yolu İle Takibin Konusu 35
B. İcra Takibinin Başlatılması 36
1. Takip Talebi 36
a. Takip Talebinin Şartları 37
b. Takip Talebinde Bulunmanın Sonuçları 38
c. Takip Nedeniyle Ödenecek Harç ve Masraflar 39
2. Ödeme Emri ve Takibin Kesinleşmesi 39
a. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Borçluya Gönderilmesi 39
b. Ödeme Emrinin İçeriği 40
c. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği 42
d. Ödeme Emrinin Borçluya Tebliğ Edilmesini Sonuçları 43
3. Ödeme Emrine İtiraz 44
a. İtiraz Ehliyeti 44
b. İtirazın Süresi, Yeri ve Şekli (İİK m. 62) 46
aa. İtiraz Süresi 46
bb. İtirazın Yeri 49
cc. İtirazın Şekli 49
c. İtirazın Alacaklıya Bildirilmesi 52
4. İtiraz Sebepleri (İİK m. 63) 53
a. İtiraz Sebepleri ile Bağlılık 53
b. İmzaya İtiraz 53
c. Borca İtiraz 55
d. Borçlunun İtiraz Sebepleri İle Bağlı Olması 55
e. Borçlunun İtirazında Sebep Bildirmemesi 55
5. İtirazın Takibe Etkisi 56
6. Gecikmiş İtiraz (İİK m. 65) 57
a. Koşulları 57
b. Gecikmiş İtirazın Yapılması 58
c. Gecikmiş İtirazın İcra Mahkemesince incelenmesi 59
d. İcra Mahkemesince, İleri Sürülen Mazeretin Kabul Edilmesi 59
e. İcra Mahkemesi, İleri Sürülen Mazeretin Kabul Edilmemesi 60
C. Ödeme Emrine İtirazın Hükümden Düşürülmesi 60
1. İtirazın Kaldırılması 60
2. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması 61
a. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılmasının Koşulları 61
b. İtiraz Kesin Kaldırılması Yoluna Başvuru Süresi ve Yetkili Mahkeme 63
c. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması İstemine Dayanak Belgeler 64
aa. Belirli Bir Para Borcu İkrarını İçeren ve İmzası İkrar Edilmiş Bir Adi Senet 64
bb. Belirli Bir Para Borcu Kabulünü İçeren Noterlikçe Düzenlenen Senetler 66
cc. Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Yetkileri Dâhilinde ve Usulüne Göre Verdikleri Makbuz ve Belgeler 67
d. Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Krediler (İİK m. 68/b) 67
e. İtirazın Kesin Kaldırılmasına Başvurabilecekler 68
f. İtirazın Kesin Kaldırılması Kimlere Karşı İstenebilir 68
D. İcra Mahkemesince İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Talebinin İncelenmesi ve Karara Bağlanması 69
1. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Talebinin İncelenmesi 69
2. İtirazın Kesin Kaldırılması Talebinin Karara Bağlanması 73
3. İtirazın Kesin Kaldırılması Talebinin Kabulü 73
4. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Talebinin Reddi 75
E. İtirazın Geçici (Muvakkaten) Kaldırılması (İİK m. 68/a) 76
1. Genel Bilgi 76
2. İtirazın Geçici Kaldırılması İçin Başvuru Süresi 77
3. İtirazın Geçici Kaldırılmasında Yetkili Mahkeme 77
4. İtirazın Geçici Kaldırılması Talebinin Mahkemece İncelenmesi 78
F. Borçtan Kurtulma Davası (İİK m. 69) 84
G. İtirazın İptali (İİK m. 67) 85
1. Genel Olarak 85
2. İtirazın İptali Davasının Koşulları 86
a. Davanın Tarafları 86
b. Dava Açma Süresi 87
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme 87
aa. Görevli Mahkeme 87
bb. Yetkili Mahkeme 87
d. Yargılama Usulü 88
3. Davanın Sonuçları 88
a. İtirazın İptali Davasının Kabulü 89
b. İtirazın İptali Davasının Reddi 89
4. İtirazın Kesin Kaldırılması ve İtirazın İptali Davası Arasındaki Farklar 90
5. İcra Takibinin İptali ve Geri Bırakılması (İİK m. 71) 91
6. İtfa (Borcun Sona Ermesi) Nedeniyle Takibin İptali 91
7. Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması 93
8. İmhal (Süre Verme) Nedeniyle Takibin Ertelenmesi 94
İkinci Bölüm
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ
HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ
I. TAKİP İŞLEMLERİ 95
A. Yetkili İcra ve İflas Müdürlüğü 95
B. Takip Talebi 96
C. Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar 97
1. Bono ve Poliçeye Dayalı Takiplerde Dikkat Edilmesi Gerekenler 97
2. Çeke Dayalı Takiplerde Dikkat Edilmesi Gerekenler 98
D. Takip Talebi ile Birlikte Ödenmesi Gereken Masraflar 100
E. Ödeme Emri 101
II. TAKİBE İTİRAZ 103
A. Takibe İtiraz Edilmemesi 103
B. Takibe İtiraz Edilmesi 103
1. İmzaya İtiraz 103
a. İmzaya İtiraz Edilmesi 103
b. İtiraz Masrafları 106
c. İmzaya İtirazın Sonuçları ve İncelenmesi 106
2. Borca İtiraz 110
a. Borcun Ortadan Kalktığına Yönelik İtiraz (İtfa Edilme) 111
b. Borcun Ertelendiğine İlişkin İtiraz (Mehil Verilme) 111
c. Borcun Zamanaşımına Uğradığına Yönelik İtiraz, 112
d. Borçlu Olmadığına İlişkin İtiraz 113
e. İcra Müdürlüğünün Yetkisine İtiraz 114
f. Borca İtirazın Sonuçları ve İncelenmesi 115
III. İCRA MAHKEMESİNCE VERİLEN KABUL KARARININ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULMASI VE SONRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER 120
A. Mahkemece Red Kararı Verilmesi 120
B. Mahkemece Kabul Kararı Verilmesi 121
C. İtiraz Masrafları 121
IV. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİPTE ŞİKÂYET 122
A. Genel Olarak 122
B. Beş Günlük Şikâyet Süresi ve Bu Süreye Tabi İşlemler 122
C. 7 Günlük Şikâyet Süresi ve Bu Süreye Tabi İşlemler 123
D. Süresiz Şikâyet ve Süresiz Şikâyete Tabi İşlemler 123
V. İCRA ORGANLARININ KARARLARI 124
A. İcra Dairesinin Kararları 124
1. Genel Olarak 124
2. İcra Dairesinin Kararlarına Karşı Şikâyet 125
B. İcra Mahkemesinin Kararları 126
1. Genel Olarak 126
2. İcra Mahkemesi Kararlarının İcrası 126
3. İcra Mahkemesinin Kararlarına Karşı Başvuru Yolları 127
Üçüncü Bölüm
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN
İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ
I. GENEL OLARAK 131
II. İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYE 132
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız İcra Takibi 132
1. Borca İtiraz Edilmemesi 138
2. Borca İtiraz Edilmesi 139
3. Haciz ve Tahliye 141
B. Mevzuat 144
III. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI 149
A. Kavram ve Genel Hapis Hakkı İle Karşılaştırılması 149
B. Kiraya Verenin Hapis Hakkının Konusu 150
C. Kiraya Verenin Hapis Hakkının Kapsamı 151
D. Kiraya Verenin Hapis Hakkını Kullanması 151
E. Kiralanandan Gizlice veya Zorla Götürülen Eşyanın Geri Getirilmesi 154
F. Kira Süresinin Dolması Nedeniyle İlamsız İcra Takibi (İİK m. 272– 275) 155
1. Takibin Aşamaları 155
2. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi (İİK m. 273) 156
3. Takibe İtiraz Edilmesi ve İtirazın Kaldırılması (İİK m. 274–275) 157
4. Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahsın Bulunması (İİK m. 276) 159
5. Tahliye ve Teslim Nedeniyle Yapılacak Masraflar 161
a. Takip Açılışında Ödenmesi Gereken Masraflar 161
b. Tahliye İşlemleri İçin Ödenmesi Gereken Masraflar 161
c. Tahliye Esnasında Ödenmesi Gereken Masraflar 161
Dördüncü Bölüm
ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN
PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN İLAMSIZ İCRA TAKİBİ
I. GENEL OLARAK 163
A. İcra Takibinin Başlatılması 163
B. Takip Talebi 164
C. Ödeme Emri 165
D. Ödeme Emrinin Tebliği ve Borcun Ödenmesi 165
E. Ödeme Emrine İtiraz 166
F. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi veya İtirazın Hükümden Düşürülmesi 167
II. MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ (MTS) KULLANIM KILAVUZU 167
KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 183
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 203
YARGITAY DAİRE KARARLARI 757
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1075
Yararlanılan Kaynaklar 1149
Kavram Dizini 1151

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
695,00   
695,00   
2
347,50   
695,00   
3
231,67   
695,00   
4
173,75   
695,00   
5
139,00   
695,00   
6
115,83   
695,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
695,00   
695,00   
2
347,50   
695,00   
3
231,67   
695,00   
4
173,75   
695,00   
5
139,00   
695,00   
6
115,83   
695,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
695,00   
695,00   
2
347,50   
695,00   
3
231,67   
695,00   
4
173,75   
695,00   
5
139,00   
695,00   
6
115,83   
695,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
695,00   
695,00   
2
347,50   
695,00   
3
231,67   
695,00   
4
173,75   
695,00   
5
139,00   
695,00   
6
115,83   
695,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
695,00   
695,00   
2
347,50   
695,00   
3
231,67   
695,00   
4
173,75   
695,00   
5
139,00   
695,00   
6
115,83   
695,00   
Kapat