Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil veya Tazminat Davaları


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
1155
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750264757
Boyut
16x24
Baskı
2255,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 255 puan kazanacaksınız)
   255
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası
- Kanun Yolları
- Uygulamaya Yönelik Bilgiler
- Dava İle İlgili Örnekler
Dava İle İlgili Emsal Kararlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
Birinci Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
I. MEVZUAT 15
II. TANIMI 18
III. HUKUKİ NİTELİĞİ 19
A. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Bir Önsözleşmedir 19
B. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Kişisel Bir Hak Doğurur 19
C. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Yasal Dayanağı 19
D. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmensin Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerekir 19
E. Taraflara Sağladığı Haklar 20
IV. ÖNEMİ 20
V. ŞEKLİ 20
VI. ÇEŞİTLERİ 24
VII. DİĞER SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN FARKI 25
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Farkı 25
B. Trampa Sözleşmesinden Farkı 25
C. Alım (İştira), Geri Alım (Vefa) ve Önalım (Şuf’a) Sözleşmelerinden Farkı 25
D. Miras Hakkının Devri Sözleşmesinden Farkı 26
VIII. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 26
A. Genel Bilgi 26
B. Vaat Borçlusu 27
C. Vaat Alacaklısı 28
IX. SÖZLEŞMENİN KONUSU 30
X. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI 31
XI. TEMİNAT AMACIYLA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN HÜKMÜ 32
XII. SÖZLEŞMENİN VEKİL ELİYLE YAPILMASI 33
A. Genel Bilgi 33
B. Azledilmiş Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Bağlayıcılığı 34
XIII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER 37
XIV. SÖZLEŞMEDEN DÖNME CEZASI 38
İkinci Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE
TESCİL DAVASI
I. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 39
A. Mevzuat 39
B. Genel Bilgi 40
C. Yargılama Aşamasında Elbirliği Ortaklığının Çözülmesi 42
D. Tescil İsteminde İfa Olanağının Bulunmaması Halinde Tazminat İstemi 43
E. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları 45
F. Ödenmeyen Bedelin Tespiti 46
II. İFA OLANAĞININ BULUNMADIĞI HALLER 47
A. İmara Aykırı Yapılar 47
B. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’ndaki Kısıtlama 47
C. 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’daki Kısıtlama 48
D. 5543 Sayılı İskân Kanunu’ndaki Kısıtlama 49
E. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanuna Tabi Taşınmazlar 49
F. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki Kısıtlama 50
G. 442 Sayılı Köy Kanunu’ndaki Kısıtlama 50
H. 2644 sayılı Tapu Kanunu’ndaki Kısıtlama 51
I. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ndaki Kısıtlama 51
İ. 6831 Sayılı Orman Kanunu’ndaki Kısıtlama 51
III. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ VE SONUÇLARI 52
A. Mevzuat 52
B. Genel Bilgi 52
C. Satış Vaadi Şerhinin Tapuya İşlenmesi 54
1. Genel Bilgi 54
2. Satış Vaadi Şerhinin Tesisi İçin İstenen Belgeler 54
3. İşlem Aşamaları 55
4. İşlemin Mali Yönü 55
D. Şerh İşleminin Terkini 55
1. Genel Bilgi 55
2. Terkin İşleminin Aşamaları 56
3. Terkin İşleminin Mali Yönü 56
4. Konu ile İlgili Genelge 56
IV. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE ÖNALIM HAKKININ KARŞI KARŞIYA GELMESİ DURUMU 57
V. TAŞINMAZIN BİRDEN ÇOK KİŞİYE SATILMASI HALİ 58
VI. DAVA AÇILDIKTAN SONRA DAVA KONUSU HAKKIN DEVRİ HALİ 58
VII. SATIŞ VAADİNE KONU TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI DURUMU 59
VIII. ALACAĞIN TEMLİKİ VE BORCUN NAKLİ 60
IX. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARINDA İLERİ SÜRÜLEN SAVUNMALAR 61
A. Muvazaa İddiasının Bulunması ve İspat Kuralı 61
B. Gabin İddiası 63
C. Hile İddiası 64
D. Korkutma (İkrah) 64
E. Ehliyetsizlik İddiası 65
F. Sahtecilik İddiası 67
G. İyiniyet İddiası 67
H. Zamanaşımı 68
X. İFA İMKÂNSIZLIĞI NEDENİYLE SATIŞ BEDELİNİN İADESİ TALEBİ 69
XI. İPOTEK, HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR ŞERHLERİNİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ 70
XII. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA GÖREV VE YETKİ 72
A. Görev 72
B. Yetki 73
C. Tapu İptal ve Tescil Davası 73
XIII. YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL 74
Üçüncü Bölüm
KANUN YOLLARI
I. OLAĞAN KANUN YOLU 77
A. İstinaf 77
1. İstinaf Edilebilen Kararlar 77
2. İstinaf Kanun Yolunda Yapılamayacak İşlemler 78
3. İstinaf Sebepleri 78
4. İstinaf Başvurusu ve Süresi 78
5. Elektronik Ortamda İstinaf Başvurusu 80
6. İstinaf Yolundan Feragat 80
7. İstinaf Dilekçesi 80
7. İstinaf Yoluna Başvurmanın İcra Dosyasına Etkisi 82
8. İstinaf Dilekçesinin Reddi 82
9. İstinaf İncelemesi 82
10. İstinaf Kanun Yolunda Ön inceleme Aşaması 84
11. Tahkikat Aşaması 86
12. Kararın Verilişi ve İçeriği 86
12. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri 87
B. Temyiz 89
1. Temyiz Edilebilen Kararlar 89
2. Temyiz Edilemeyecek Olan Kararlar 90
3. Temyiz Sebepleri 91
4. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Kişiler 92
5. Temyize Başvuru ve Cevap Süresi 92
6. Temyiz Yoluna Başvurma Hakkından Feragat 93
7. Temyiz Dilekçesi 93
8. Temyizin İcraya Etkisi 94
9. Temyiz İncelemesi 94
10. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri 95
UYGULAMAYA YÖNELİK BİLGİLER
YARGILAMA AŞAMALARI 99
1. Dilekçeler Aşaması 99
2. Ön İnceleme Aşaması 105
3. Tahkikat Aşaması 107
4. Sözlü Yargılama Aşaması 109
5. Hüküm Aşaması 109
6. Kanun Yolları 110
DAVA İLE İLGİLİ ÖRNEKLER
Dava Dilekçesi (Kat Karşılığı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Tazminat) 111
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Kat Karşılığı Satılan Taşınmazın Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat) 114
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden kaynaklanan Tapu iptali ve Tazminat Davası) 117
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Mirasçı Tarafından Yine Mirasçılara Satılan Taşınmazın Tapu İptali Cebren Tescili Dava Dilekçesi) 121
Dava Dilekçesi (Muris Tarafından Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satılan Taşınmazın Cebren Tescili Dava Dilekçesi) 123
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesi Talepli İtirazın İptali Dava Dilekçesi) 125
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi ile Satışı ve Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Açılan Tazminat Davası Dava Dilekçesi) 128
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklı Edimin İmkânsızlığı Nedeni ile Tazminat Davası Dilekçesi) 131
Dava Dilekçesi (Tapu Tahsis Belgesi ile Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Dava Dilekçesi) 133
Dava Dilekçesi (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi Dilekçesi) 135
Dava Dilekçesi (Taşınmazın Cebren Tescili İstemi Dilekçesi) 137
Dava Dilekçesi (Cebri Tescil (Ferağa İcbar) Davası Dilekçesi) 139
Cevap Dilekçesi (Kat Karşılığı Taşınmaz Satış Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Açılan Tazminat Davası) 141
Islah Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Kat Karşılığı Verilen Taşınmaz Islah Dilekçesi) 143
Cevap Dilekçesi 145
Cevaba Cevap Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Tazminat Davasında Cevaba Cevap Dilekçesi) 146
İlk Tensip (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası İlk Tensibi) 148
Adli Yardım Talepli İlk Tensip (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescili) 154
Tapu Müdürlüğüne Yazılan İhtiyati Tedbir Talebi Yazısı 159
Kadastro Evraklarının İstenilmesi 160
Noter'den Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Dayanaklarını İsteme 161
Belediyeden Taşınmaz Belgelerinin İstenilmesi 162
Elektrik Kurumundan Abone Belgelerinin İstenilmesi 163
İl Afet İşlerinden Taşınmaz Belgelerinin İstenilmesi 164
İlgili Kurumdan Belge İsteme 165
Yapılan Ödemelere İlişkin Bankadan Belge İsteme 166
İlgili Kolluktan Mahalli Bilirkişi Temini Talebi yazısı 167
Belediyeden Taşınmaz ile İlgili Belgelerinin İstenilmesi 168
Ticaret Sicil Müdürlüğünden Belge İsteme Yazısı 169
Kadastro Müdürlüğünden Kadastro Keşif Elemanı İsteme Yazısı 170
Ön İnceleme Tensip Tutanağı (İlk Tensip Sonrası Dosya Üzerinde Resen Gerekli İncelemeler Yapıldıktan ve Ara Kararı Eksiklikleri Yerine Getirildikten Sonra Ön İnceleme ve İlk Duruşma Günü Verilmesine İlişkin 2. Tensip Tutanağı) 171
Ön İnceleme Tutanağı (Tarafların Hazır Olduğu İlk Duruşmada Ön İnceleme ile Birlikte Kısa Karar) 173
Ön İnceleme Tutanağı (Ön İnceleme Duruşma Günü Verilmesinden Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra İlk Ön İnceleme Duruşma Tutanağı) (Taraflar Hazır) 176
Ön İnceleme Tutanağı (Ön İnceleme Duruşma Günü Verilmesinden Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra İlk Ön İnceleme Duruşma Tutanağı) (Davalının Katılmadığı) 179
Davalının Hazır Olmadığı Duruşmada İlk Ön İnceleme Tutanağı 182
Duruşma Tutanağı (Ön İnceleme Duruşma Günü Verilmesinden Sonra Taraf Teşkili Sağlanmadan Ön İnceleme Duruşmasının Devamına İlişkin Duruşma Tutanağı) 185
Duruşma Tutanağı 187
Keşif Tutanağı 189
Ön İnceleme (Tarafların Hazır Olduğu İlk Duruşmada Ön İnceleme ile Birlikte Kısa Karar) 192
Duruşma Tutanağı (Karar Verilmek Üzere Sözlü Yargılama ve Son Celse Duruşma Günü Verilmesine İlişkin Celse) 195
Son Duruşma Kısa Kararı 197
Gerekçeli Mahkeme Kararı (Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle Tazminat) 199
Gerekçeli Mahkeme Kararı (Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile kat karşılığı satımdan kaynaklı Tazminat) 204
Gerekçeli Mahkeme Kararı (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satılan Taşınmaz Nedeniyle Tazminat) 208
Gerekçeli Mahkeme Kararı (Taşınmazın Satış Vaadi Sözleşmesi ile satışından kaynaklı ödenen bedelin iadesi nedeniyle yapılan icra takibine itirazın iptali) 212
Gerekçeli Mahkeme Kararı (Tapu Tahsis Belgesi ile Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil) 216
Gerekçeli Mahkeme Kararı (Muris Tarafından Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satılan Taşınmazın Tapu İptali ve Tescili) 219
Gerekçeli Mahkeme Kararı (Tapusuz Taşınmazın Taşınmaz Satış Vaadi ile Satışı Nedenli Tapu İptali ve Cebren Tescil) 221
Gerekçeli Mahkeme Kararı (Hisseli Taşınmazın Üçüncü Kişi Tarafından Taşınmaz Satış Vaadi ile Alınan Taşınmaz Hissesinin Tapu İptali ve Cebren Tescili) 224
Gerekçeli Mahkeme Kararı (Satış Vaadi Sözleşmesi ile Muris Tarafından Satılan Tapusuz Afet Konutunun Yine Davacı Murisler Tapu İptali ve Cebren Tescil) 227
İstinaf Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Açılan Tazminat Davasının İstinaf Dilekçesi) 230
İstinaf Talebine Karşı Verilen Cevap Dilekçesi (Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Açılan Tazminat) 233
DAVA İLE İLGİLİ EMSAL KARARLAR
YARGITAY DAİRE KARARLARI 235
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1131
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 1152
Yararlanılan Kaynaklar 1157

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
   
   
Kapat