Tebligat Hukuku Bilgisi Canan Ruhi

Tebligat Hukuku Bilgisi


Basım Tarihi
2021-02
Sayfa Sayısı
391
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750266621
Boyut
16x24
Baskı
6Konu Başlıkları
- Tebligat Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler
- Umumi Hükümler
- Tebligat Esasları
- Hususi Hükümler
- Kazai Tebligat
- Kazai Tebligat
- Mali Tebligat
- Cezai Hükümler
Müteferrik Hükümler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
TEBLİGAT HUKUKU İLE İLGİLİ
GENEL BİLGİLER
I. TEBLİGATIN TANIMI VE ÖNEMİ 15
A. Tebligatın Tanımı 15
B. Tebligatın Önemi 16
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USUL İLKELERİ 18
A. Genel Olarak 18
B. Adil Yargılanma Hakkı 19
C. Hukuki Dinlenilme Hakkı 21
D. Usul Ekonomisi İlkesi 22
III. TEBLİGAT MEVZUATI 23
A. İç Hukuk Alanında Gelişmeler 23
B. Uluslararası Sözleşmeler Alanındaki Gelişmeler 25
IV. SÜRELER 26
V. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI 33
TEBLİGAT KANUNU
BİRİNCİ BAP
Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kanunun Şümulü
Madde 1: Tebligatın Yapılması 35
AÇIKLAMALAR 38
Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması 48
AÇIKLAMALAR 48
Madde 3: Ücret Tarifesi 51
AÇIKLAMALAR 51
Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar 54
AÇIKLAMALAR 54
Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi 56
AÇIKLAMALAR 56
Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar 59
AÇIKLAMALAR 59
Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri 60
AÇIKLAMALAR 60
Madde 7/a: Elektronik Tebligat 64
AÇIKLAMALAR 68
İKİNCİ FASIL
Tebligat Esasları
Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi 77
AÇIKLAMALAR 77
Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar 79
AÇIKLAMALAR 79
Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat 82
AÇIKLAMALAR 83
AÇIKLAMA 94
Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat 100
İlgili Mevzuat 100
AÇIKLAMALAR 102
Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat 129
AÇIKLAMALAR 129
Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat 139
AÇIKLAMALAR 140
Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat 144
AÇIKLAMALAR 144
Madde 15: Sefer Hali 150
AÇIKLAMALAR 150
Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat 151
AÇIKLAMALAR 152
Madde 17: Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası 157
AÇIKLAMALAR 158
Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat 162
AÇIKLAMALAR 163
Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat 167
AÇIKLAMALAR 169
Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi 174
AÇIKLAMALAR 174
Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina 180
AÇIKLAMALAR 191
Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı 216
AÇIKLAMALAR 216
Madde 23: Tebliğ Mazbatası 218
Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak 235
AÇIKLAMALAR 235
Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü 237
AÇIKLAMALAR 237
Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk … 253
AÇIKLAMALAR 254
Madde 26: Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı 266
AÇIKLAMALAR 266
Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat 268
AÇIKLAMALAR 268
Madde 28: İlanen Tebligat 270
AÇIKLAMALAR 271
Madde 29: İlan Şekli 282
AÇIKLAMALAR 282
Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar 291
AÇIKLAMALAR 291
Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi 292
AÇIKLAMALAR 292
Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü 293
AÇIKLAMALAR 293
Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat 304
AÇIKLAMALAR 304
İlgili Mevzuat 304
İKİNCİ BAP
Hususi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kazai Tebligat
Madde 34: Şümulü 307
AÇIKLAMALAR 307
Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti: 310
AÇIKLAMALAR 311
Madde 36: Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat 325
İlgili Mevzuat 325
AÇIKLAMALAR 325
Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat 328
AÇIKLAMALAR 328
Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması 329
İlgili Mevzuat 329
AÇIKLAMALAR 329
Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması 331
AÇIKLAMALAR 331
Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti 333
AÇIKLAMALAR 333
Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat 333
AÇIKLAMALAR 333
Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat 333
AÇIKLAMALAR 333
Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat 334
AÇIKLAMALAR 334
Madde 44: Askeri Kazada Tebligat 336
AÇIKLAMALAR 336
İKİNCİ FASIL
İdari Tebligat
Madde 45: Şümulü 337
AÇIKLAMALAR 337
Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması 339
AÇIKLAMALAR 339
Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat 339
AÇIKLAMALAR 339
Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat 339
AÇIKLAMALAR 339
Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat 340
AÇIKLAMALAR 340
ÜÇÜNCÜ FASIL
Mali Tebligat
Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat 341
AÇIKLAMALAR 341
Madde 51: Diğer Mali Tebligat 342
AÇIKLAMALAR 342
İlgili Mevzuat 345
AÇIKLAMALAR 350
ÜÇÜNCÜ BAP
Cezai Hükümler
Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar 361
İlgili Yazı 361
AÇIKLAMALAR 363
Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek 365
AÇIKLAMALAR 365
Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı … 366
AÇIKLAMALAR 366
Madde 55: Yalan Beyan 367
AÇIKLAMALAR 367
Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki ile İlgili Suçlar 369
AÇIKLAMALAR 369
Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar 370
AÇIKLAMALAR 370
DÖRDÜNCÜ BAP
Müteferrik Hükümler
Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması 371
AÇIKLAMALAR 371
İlgili Yazı 371
Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf 373
AÇIKLAMALAR 373
Madde 60: Yönetmelik 374
AÇIKLAMALAR 374
Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar 374
AÇIKLAMALAR 374
Madde 62: Kaldırılan Hükümler 375
AÇIKLAMALAR 375
Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat 376
AÇIKLAMALAR 376
Ek Madde 2 377
Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması 378
AÇIKLAMALAR 378
Geçici Madde 2: Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi 379
Madde 63: Kanunun Mer’iyete Girmesi 380
AÇIKLAMALAR 380
Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam 381
AÇIKLAMALAR 381
Yararlanılan Kaynaklar 383
Kavramlar Dizini 389

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat