Yargı ve İcra Harçları Canan Ruhi

UygulamadaYargı ve İcra Harçları


Basım Tarihi
2018-09
Sayfa Sayısı
904
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750250064
Boyut
16x24
Baskı
1171,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 171 puan kazanacaksınız)
   171
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Yargı Harçları
- UYAP Kayıtlarına Göre Mahkeme Bazında Dava Türleri ve Alınacak Harç Türleri
- İcra ve İflas Harçları
Yargı ve İcra Harçlarından İstisna ve Muafiyetler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
Kısaltmalar 15
BİRİNCİ BÖLÜM
YARGI HARÇLARI
I. HARÇLAR 17
II. YARGI HARÇLARI 17
A. Genel Bilgi 17
B. Yargı Harçlarının Matrahı 18
C. Yargı Harçlarının Mükellefi 19
D. Yargı Harçları 19
E. Yargı Harçlarının Matrahı 20
III. TÜRLERİNE GÖRE DİĞER KARAR VE İŞLEMLERDEN ALINACAK HARÇLAR 20
A. Hakem Kararları 20
B. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi 21
C. Karşılık Davalar ve Davaya Katılma 21
D. İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yenilenmesi 21
E. Mahkeme Kararının Bozulması Durumunda Harç 21
IV. YARGI HARÇLARININ ALINMASINDA ÖLÇÜ VE NİSPETLER 21
A. Genel Bilgi 21
B. Mahkemelerde Görülmekte Olan Aşağıdaki İşlemlerde Harca Esas Değerler 21
C. Davadan Feragat, Davayı Kabul veya Anlaşma Durumunda Harç 22
D. Yargı Harçlarının Ödenmesi, Harç Oranları, Harçların Ödeme Zamanı 22
1. Maktu Harçlarda 22
2. Nispi Harçlarda 22
E. Noksan Tespit Edilen Değer Üzerinden Harcın Ödenmesi 23
V. MAHKEMELERDE YAPILAN İŞLEMLERDE ALINAN HARÇLAR 23
A. Dava Açılışında Alınan Harçlar (2018 Yılı için Belirlenen Miktarlardır) 23
B. Yargılama Sonrasında Alınan Karar ve İlam Harçlar (2018 Yılı için Belirlenen Miktarlardır) 25
C. Temyiz, İstinaf ve İtiraz Harçları (2018 Yılı için Belirlenen Miktarlardır) 26
VI. VERGİ YARGISI HARÇLARI 27
VII. ORTAK HÜKÜMLER 28
A. Harçların Ödenmemesi Halinde Yapılacak İşlem 28
B. Fazla Yatırıldığı Tespit Edilen Harçların İadesi 29
İKİNCİ BÖLÜM
UYAP KAYITLARINA GÖRE MAHKEME BAZINDA
DAVA TÜRLERİ VE ALINACAK HARÇ TÜRLERİ
I. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 31
II. SULH HUKUK MAHKEMESİ 50
III. İŞ MAHKEMESİ 55
IV. AİLE MAHKEMESİ 57
V. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ 60
VI. İCRA HUKUK MAHKEMESİ 64
VII. KADASTRO MAHKEMESİ 65
VIII. TİCARET MAHKEMESİ 66
IX. TÜKETİCİ MAHKEMESİ 78
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İCRA VE İFLAS HARÇLARI
Birinci Kısım
İCRA HARÇLARI
I. TAKİP AÇILIŞINDA ALINAN HARÇLAR 81
A. İlamsız Takiplerin Açılışında Alınan Harçlar 81
B. İlamsız İcra Takiplerinde İtirazın Kaldırılması veya İtirazın İptaline İlişkin Mahkemelerce Verilen Kararlardaki Alacakların İcra Takibine Konulması Halinde Harç 82
C. İlamlı Takiplerin Açılışında Alınan Harçlar 83
II. MENKUL TESLİMİNDE ALINAN HARÇLAR 84
III. GAYRİMENKUL VEYA GEMİLERİN TAHLİYE VE TESLİMİNDE ALINAN HARÇLAR 85
IV. İŞCİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNDE ALINAN HARÇLAR 86
V. İLAMSIZ TAKİPLERDE MAHKEMEYE DAVA AÇILMASI DURUMUNDA PEŞİN ALINAN HARCIN MAHSUBU 87
VI. AYNI ALACAK İÇİN TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDIYLA BİRDEN FAZLA TAKİP YAPILMASI DURUMUNDA ALINAN HARÇLAR 88
VII. KESİN ACİZ BELGESİNE DAYALI OLARAK TAKİP AÇILMASI DURUMUNDA ALINAN HARÇLAR 91
A. Kesin Aciz Belgesinin Verildiği Tarihten İtibaren 1 Yıl İçerisinde Takibe Devam Edilmesi 91
B. Kesin Aciz Belgesinin Verildiği Tarihten İtibaren 1 Yıl Sonra Takibe Geçilmesi 91
VIII. KESİN REHİN AÇIĞI BELGESİNE DAYALI OLARAK TAKİP AÇILMASI DURUMUNDA ALINAN HARÇLAR 91
IX. İCRA TAKİPLERİNDE ALINAN DİĞER HARÇLAR 92
X. TAKİP DEVAM EDERKEN SENEDİN GERİ VERİLMESİNİN İSTENİLMESİ HALİNDE HARÇ 92
XI. İCRA TAKİBİNDE BİRDEN FAZLA BORÇLUNUN OLMASI veya BU BORÇLULARDAN BİRİNİN HARÇTAN MUAF OLMASI 93
XII. İCRA TAKİBİNİN YENİLENMESİNDE HARÇLAR 95
XIII. DEVAM EDEN TAKİPLERDE HACİZ ve HACİZ KALDIRMA İŞLEMLERİNDE HARÇLAR 96
A. Dosya Alacağına İlişkin Haciz İşlemlerinde Alınacak Olan Harç 96
B. İhtiyati Haciz ile Devam Eden Dosyalarda Haczin Kaldırılması Halinde Alınacak Olan Harç 97
C. Devam Eden İcra Takibinde (Kesin Haczin) Kısmı Haciz Kaldırma Durumunda Alınacak Olan Harç 97
1. Dosyada Taşkın Haciz Durumu Söz Konusu Olduğunda 98
2. Dosyada Taşkın Haciz Durumu Söz Konusu Olmadığında 98
D. İpotek ve Rehin Şerhinin Kaldırılması Halinde Alınacak Olan Harçlar 98
1. İpotek Takiplerinde İcra ve İflas Kanunu’nun 150/c Maddesi Uyarınca Şerhin Kaldırılması 98
2. Taşınır Rehin Şerhinin Kaldırılması 99
E. İcra Takibi Devam Ederken Haricen Tahsil Edilen Paralarda Alınacak Harçlar 99
F. Menkul Haczi, Teslim İşlemleri, Kıymet Takdiri İşlemleri ve Satış İşlemlerinde Harçlar 99
G. Haciz İşlemlerinde Harçlar 103
XIV. ÖDEME VEYA İCRA EMRİNİN İPTALİ DURUMUNDA HARÇ 104
XV. TAKİBİN İPTALİ DURUMUNDA ALINMIŞ OLAN PEŞİN HARCIN DURUMU 105
XVI. HACİZ VEYA SATIŞTAN ELDE EDİLEN PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI SONRASI YAPILAN ÖDEMELERDE (SIRA CETVELİNE DAYALI OLARAK) HARÇLAR 105
XVII. DOSYA KAPAMA İŞLEMİNDE ALINAN HARÇLAR 108
A. Dosyanın İnfazen Kapanması 108
B. Vazgeçme Nedeniyle Kapanmada Harç 109
C. Haricen Tahsil Nedeniyle Kapanmada Harç 111
1. Haricen Tahsil Harcının Sorumlusu 111
2. Haricen Tahsil Harcının Matrahı 111
İkinci Kısım
İFLAS HARÇLAR
I. GENEL BİLGİ 113
II. İCRA MAHKEMESİNDEN ALINACAK HARÇLAR 113
III. İCRA VE İFLAS GİDERLERİ 114
Üçüncü Kısım
CEZAEVİ YAPI HARCI
I. GENEL OLARAK 116
II. CEZAEVİ YAPI HARCININ SORUMLUSU 116
III. CEZAEVİ YAPI HARCININ MATRAHI 116
IV. CEZAEVİ YAPI HARCININ ÖDENME ZAMANI 117
V. ÖDEME / İCRA EMRİ TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖNCE ÖDENEN PARALARDAN CEYP HARCI 117
VI. CEZAEVİ YAPI HARCINDAN MUAFİYET VE İSTİSNA DURUMLAR 118
VII. FAZLA YATIRILAN CEYP HARCININ İADESİ 120
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARGI VE İCRA HARÇLARINDAN İSTİSNA VE MUAFİYETLER
I. GENEL BİLGİ 123
II. HARÇTAN MUAF OLAN VE OLMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR 125
A. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 125
B. Fon ve Faaliyet İzinleri Kaldırılan Bankalar 125
C. Türkiye Varlık Fonu 126
D. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 127
E. Tarım Kredi Kooperatifleri 127
F. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 128
G. Karayolları Genel Müdürlüğü 128
H. İl ve İlçe Özel İdareleri 129
I. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 129
İ. Vakıflar Genel Müdürlüğü 130
J. Orman Genel Müdürlüğü 131
K. Belediye Başkanlıkları 131
L. Büyükşehir Belediye Başkanlıkları Su ve Kanalizasyon İdareleri 131
M. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 132
N. Sosyal Güvenlik Kurumu 132
O. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu 132
Ö. Güvence Hesabı (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri) 133
P. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği 133
R. Türkiye İş Kurumu 133
S. Borsa İstanbul A.Ş. 134
Ş. Varlık Şirketleri 135
II. 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU EKİNDEKİ CETVELDE YER ALAN KURUM VE KURULUŞLAR 139
A. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (1 Sayılı Cetvel) (2018 Yılı Bütçe Kanununda Yer Alan Listeye Göre Eklenmiştir) 139
B. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 139
1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 139
2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 140
3. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu 140
4. Kamu İhale Kurumu 140
5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 140
6. Rekabet Kurumu 141
7. Sermaye Piyasası Kurulu 141
8. Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 142
C. Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri 142
III. TAHSİL HARCINDAN MUAF OLMAYAN DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR 144
IV. YARGI HARCINDAN MUAF OLMAYAN İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ VE KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI 145
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 147
YARGITAY DAİRE KARARLARI 181
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 897
Yararlanılan Kaynaklar 905
Kavram Dizini 907

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
171,50   
171,50   
2
85,75   
171,50   
3
57,17   
171,50   
4
42,88   
171,50   
5
36,02   
180,08   
6
30,30   
181,79   
7
26,22   
183,51   
8
23,15   
185,22   
9
20,77   
186,94   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
171,50   
171,50   
2
85,75   
171,50   
3
57,17   
171,50   
4
42,88   
171,50   
5
36,02   
180,08   
6
30,30   
181,79   
7
26,22   
183,51   
8
23,15   
185,22   
9
20,77   
186,94   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
171,50   
171,50   
2
85,75   
171,50   
3
57,17   
171,50   
4
42,88   
171,50   
5
36,02   
180,08   
6
30,30   
181,79   
7
26,22   
183,51   
8
23,15   
185,22   
9
20,77   
186,94   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
171,50   
171,50   
2
85,75   
171,50   
3
57,17   
171,50   
4
42,88   
171,50   
5
36,02   
180,08   
6
30,30   
181,79   
7
26,22   
183,51   
8
23,15   
185,22   
9
20,77   
186,94   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
171,50   
171,50   
2
85,75   
171,50   
3
57,17   
171,50   
4
42,88   
171,50   
5
36,02   
180,08   
6
30,30   
181,79   
7
26,22   
183,51   
8
23,15   
185,22   
9
20,77   
186,94   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
171,50   
171,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat