Açık Kambiyo Senetleri Ebru Tüzemen Atik

Açık Kambiyo Senetleri


Basım Tarihi
2017-11
Sayfa Sayısı
470
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750245992
Boyut
16x24
Baskı
1Dr. Ebru TÜZEMEN ATİK

 

Konu Başlıkları
- Açık Bono, Açık Poliçe, Açık Çek
- Doldurma Hakkının Kapsamı, Devri ve Kullanılması
- Anlaşmaya Aykırılık Def'i
- Menfi Tespit ve İstirdat Davası
- Anlaşmaya Aykırılık İddiasının İspatı
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Giriş 19
Birinci Bölüm
AÇIK KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN
GENEL AÇIKLAMALAR
§ 1. AÇIK KAMBİYO SENETLERİ KAVRAMI 25
I. Tanımı ve Hukukî Niteliği 25
II. Terminoloji 28
III. Tarihsel Gelişim 31
IV. Açık Kambiyo Senetlerinin Faydaları ve Düzenlenmesini Gerektiren Nedenler 38
V. Açık Kambiyo Senetlerinin Sakıncaları 43
§ 2. AÇIK KAMBİYO SENETLERİNİN VARLIĞI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 46
I. Genel Olarak 46
II. Asgari Şekil Şartı: İmza 56
A. İmzaya İlişkin Genel Esaslar 56
1. İmzanın Senet Üzerindeki Yeri 61
2. Açık Kambiyo Senedinin Üzerine Düzenleneceği Evrakın Niteliği 62
B. Açığa İmza Sahibi 67
1. Açık Kambiyo Senedi Düzenleme Ehliyeti 73
2. Temsilci Vasıtasıyla Açık Kambiyo Senedi Düzenlenmesi 85
a. İradi Temsilcilerin Yetkisi 85
b. Kanuni Temsilcilerin Yetkisi 89
c. Çeklerde Gerçek Kişilerin Temsiline İlişkin Ayrık Durum 92
d. Temsilci Sıfatıyla Açık Kambiyo Senedi Düzenlenmesinin Hüküm ve Sonuçları 96
III. Açık Kambiyo Senedi Düzenleme İradesi 104
A. Genel Olarak 104
B. Kambiyo Sözleşmesi 108
1. Kambiyo Sözleşmesinin Bulunmadığı Def’i 111
2. İmzalı Boş Belgenin Kambiyo Senedine Dönüştürülmesi Hali 116
IV. Doldurma Yetkisi Verilmesine İlişkin Anlaşma 124
A. Genel Olarak 124
B. Anlaşmanın Hukukî Niteliği 127
1. Yetki Devri (Delegasyon) Görüşü 127
2. Yenilik Doğurucu Hak Görüşü 128
3. Sui Generis Vekâlet Görüşü 130
4. Sui Generis Temsil Görüşü 131
§ 3. AÇIK KAMBİYO SENETLERİNİN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 134
I. Eksik Kambiyo Senetleri 135
A. Kavram ve Ayrım 136
B. Eksik Kambiyo Senetlerinin Hüküm ve Sonuçları 141
1. Eksik Senedin Kambiyo Senedi Olarak Geçersizliği 141
2. Açık Kambiyo Senedi Karinesi ve Aksinin İspatı 146
3. Eksik Kambiyo Senetlerinde İyiniyetin Korunması 150
II. Açığa İmzalı Adi Senetler 153
A. Şekil Şartının Yerine Getirilmesi Bakımından Açığa İmzalı Adi Senetler 154
B. İşlemin Geçerliliği Bakımından Açığa İmzalı Adi Senetler 159
C. Açığa İmzalı Adi Senetlerin Hüküm ve Sonuçları 162
İkinci Bölüm
AÇIK KAMBİYO SENETLERİNDE
DOLDURMA HAKKI, DEVRİ VE SONA ERMESİ
§ 1. AÇIK KAMBİYO SENETLERİNDE DOLDURMA HAKKI 167
I. Doldurma Hakkının Kapsamı 167
II. Doldurma Hakkının Kullanılması 173
III. Senedin Doldurulması Gereken Zaman 181
IV. Senedin Doldurulmasının Zaman Bakımından Etkisi 193
§ 2. SENEDİN DOLDURMA HAKKI İLE BİRLİKTE DEVRİ 197
I. Devrin Geçerliliği Sorunu 198
II. Devrin Hukukî Niteliği 203
A. Alacağın Devri (Temliki) Görüşü 203
B. Bağımsız Niteliği Olmayan (Fer’i) Hakkın Devri Görüşü 206
C. Yenilik Doğurucu Hakkın Devri Görüşü 208
D. Alt Vekâlet Görüşü 209
E. Çoklu Yetkilendirme Görüşü 210
F. Kambiyo Senetlerine Ait Devir Görüşü 211
III. Devrin Hüküm ve Sonuçları 211
§ 3. DOLDURMA HAKKININ SONA ERMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN HALLER
VE BU HALLERİN DOLDURMA HAKKINA ETKİSİ 215
I. Doldurma Hakkının Geri Alınmasının Mümkün Olup Olmadığı Sorunu 216
II. Senedin Rıza Dışında Elden Çıkması Hali 218
A. Doldurma Hakkına Etkisi 218
B. Açık Kambiyo Senedinin Zıyaı Halinde İptali 219
III. Senedi Verenin Ölümü, Kısıtlanması, İflası Halleri 226
IV. Hatır Senetlerinde Senedi Alanın Borç Ödemekten Aczi ve İflası 228
V. Doldurma Hakkının Bir Süreyle Sınırlandırılmış Olması 229
VI. Doldurma Hakkının Bir Süreyle Sınırlandırılmamış Olması 233
VII. Doldurma Hakkının Kullanılmakla Tüketilmiş Olup Olmayacağı Sorunu 237
A. Doldurma Hakkının Kullanılması ile Senet Metnindeki Değişiklikler Arasındaki Farklar 239
B. Senet Bedelinin Rakamla Gösterilip Yazıyla Belirtilmemiş Olması Halinde Senedin Doldurulmasının Etkisi 246
Üçüncü Bölüm
AÇIK KAMBİYO SENETLERİNİN
ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI
§ 1. ANLAŞMAYA AYKIRILIK KAVRAMI 252
§ 2. ANLAŞMAYA AYKIRILIK DEF’i 256
I. Def’i Kavramı ve Kapsamı 256
II. Anlaşmaya Aykırılık Def’inin Def’i Sınıflandırmaları İçindeki Yeri 259
§ 3. ANLAŞMAYA AYKIRILIK HALİNDE TARAFLAR ARASI İLİŞKİLER 262
I. Anlaşmaya Aykırılık Def’inin Açığa İmza Sahibi Tarafından Senedi Alana Karşı İleri Sürülmesi 264
A. Genel Olarak 265
B. Anlaşmaya Aykırı Doldurmanın Senedin Geçerliliğine Etkisi 268
II. Aykırılık Def’inin Açığa İmza Sahibi Tarafından Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Hamile Karşı İleri Sürülmesi 275
A. Kötüniyet ve Ağır Kusur Kavramları 275
B. Kötüniyet ve Ağır Kusur İddiasının İspatı 283
C. Anlaşmaya Aykırılık Def’inin Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Hamile Karşı İleri Sürülmesi 287
D. Senedi İyiniyetle İktisap Eden Cirantadan Alan Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Hamilin Durumu 289
III. Açığa İmza Sahibi ile Senedi Devralan Hamil Arasındaki İlişkide İyiniyetin Korunması 290
A. Açık Kambiyo Senetlerinde İyiniyetin Korunmasına İlişkin Temel Esaslar 291
B. İyiniyetin Bulunması Gereken An 296
C. Senedi Doldurulmuş Haliyle Devralan Hamilin İyiniyetinin Korunması 301
D. Senedi Doldurma Yetkisiyle Birlikte Devralan Hamilin İyiniyetinin Korunması 302
E. Senedin Alacağın Devri (Temliki) Yoluyla İktisabı Halinde Hamilin Durumu 307
1. Genel Olarak 307
2. Tüketici Tarafından Düzenlenen Kambiyo Senetlerine İlişkin Özel Durum 309
F. Lehtar Hanesine Adı Yazılan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu 315
IV. Senedi İlk Alan Kimse ile Senedi Doldurma Yetkisiyle Birlikte Devralan Hamil Arasındaki İlişkide İyiniyetin Korunması 323
V. Senedin Rıza Dışında Elden Çıkması Halinde Anlaşmaya Aykırılık Def’inin İleri Sürülmesi 324
VI. İyiniyetin Korunduğu Hallerde Tazminat Yükümlülüğü 326
§ 4. ANLAŞMAYA AYKIRILIK HALİNDE BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR 327
I. Anlaşmaya Aykırılığın İcra Takibine Karşı Borca İtiraz Kapsamında İleri Sürülmesi 329
II. Anlaşmaya Aykırılığın Menfi Tespit ve İstirdat Davası Yoluyla İleri Sürülmesi 333
§ 5. ANLAŞMAYA AYKIRILIK İDDİASININ İSPATI 345
I. İspat Yükü 346
A. İspat Yükü Kuralı 347
B. İspat Yükü Kuralının İstisnaları 353
1. Bedel Kaydının Ta’lîli 353
2. Diğer İstisnalar 358
II. İspat Şekli 361
A. Senede Karşı Senetle İspat Kuralı 361
1. Genel Olarak 361
2. Anlaşmaya Aykırılık İddiasının Yemine Konu Olup Olamayacağı 375
B. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları 381
1. Genel Olarak 382
2. Delil Sözleşmesi Yapılmış Olması 385
3. Delil Başlangıcının Varlığı 388
4. İrade Bozukluğu ve Aşırı Yararlanma İddiaları 391
a. Yanılma (Hata) İddiası 395
b. Aldatma (Hile) İddiası 401
c. Korkutma (İkrah) İddiası 405
d. Aşırı Yararlanma (Gabin) İddiası 409
5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Öngörülen Diğer İstisnalar 410
6. Hayatın Olağan Akışına Aykırılık 411
§ 6. AÇIK KAMBİYO SENEDİNİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULMASININ CEZAİ SONUÇLARI 415
I. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu 416
II. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçunun İspatı 430
III. Açık Kambiyo Senetlerine İlişkin Hukuk ve Ceza Yargılamalarının Birbirleri ile İlişkisi 434
A. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasına Etkisi 434
B. Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza Davasına Etkisi 440
Sonuç 445
Kaynakça 453
Kavramlar Dizini 467

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat