Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerin

Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması


Basım Tarihi
2009-10
Sayfa Sayısı
292
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750210778
Baskı
1Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Korunması Konusu İsviçre, Alman, Türk Mahkeme Kararları Doğrultusunda Türk Hukuku'nun Özel Hukuk Kısmına Aktarılmaya, Çalışılmıştır. Yazar, Avrupa Birliği?Nin Son Çıkan Direktiflerine Kitabında Ayrıntılı Olarak Yer Vermiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kararları Da İlgili Oldukları Kısımlarda Çalışmaya İşlenmiştir.Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması Kitabında Yer Alan Konu Başlıkları- Konu, Terim Sorunu, Temel Kavramlar Ve Elektronik Haberleşmenin Tarihî Gelişimi

- Uluslararası Alanda, Mukayeseli Ve Türk İç Hukukunda Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Korunması

- Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uluslararası Alanda Ve Mukayeseli Hukuktaki Gelişme Ve Düzenlemeler

- Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İç Hukuktaki Gelişme Ve Düzenlemeler

- Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması

- Kişisel Verilerin Korunmasının Özel Hukuk Alanında Düzenlenmesi Ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesinden Doğan Sorumluluğun Kaynakları

- Kişilik Hakları Ve Kişisel Veriler

- Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Aykırılık Ve Kişisel Varlıkların İhlali

- Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesinde

- Hukuksal Koruma Sağlayan Davalar

- Kusuru Şart Koşmayan DavalarİÇİNDEKİLERGİRİŞ:

KONU, TERİM SORUNU, TEMEL KAVRAMLAR VE

ELEKTRONİK HABERLEŞMENİN TARİHÎ GELİŞİMİ§ 1. KONU VE TERİM SORUNU 1

§ 2. KONUYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 6

§ 3. ELEKTRONİK HABERLEŞMENİN TARİHÎ GELİŞİMİ 12BİRİNCİ KISIM

ULUSLARARASI ALANDA, MUKAYESELİ VE

TÜRK İÇ HUKUKUNDA ELEKTRONİK HABERLEŞME ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRONİK HABERLEŞME ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI ALANDA VE MUKAYESELİ HUKUKTAKİ GELİŞME VE DÜZENLEMELER§ 4. ELEKTRONİK HABERLEŞME ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI ALANDA GELİŞME VE DÜZENLEMELER 17

§ 5. AVRUPA BİRLİĞİ BÜNYESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GELİŞME VE DÜZENLEMELER 26

§ 6. MUKAYESELİ HUKUKTA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BU ALANDAKİ GELİŞME VE DÜZENLEMELER 70İKİNCİ BÖLÜM

ELEKTRONİK HABERLEŞME ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA

İLİŞKİN İÇ HUKUKTAKİ GELİŞME VE DÜZENLEMELER§ 7. ELEKTRONİK HABERLEŞME ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN İÇ HUKUKTA KORUNMASI

VE BU ALANDAKİ GELİŞME VE DÜZENLEMELER 79

§ 8. KİŞİSEL VERİLERİN KAMU HUKUKU ALANINDA KORUNMASI 90İKİNCİ KISIM

ELEKTRONİK HABERLEŞME ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE KORUNMASI BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ ÖZEL HUKUK ALANINDA

DÜZENLENMESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI İŞLENMESİNDEN

DOĞAN SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI§ 9. KİŞİSEL VERİLERİN ÖZEL HUKUK ALANINDA KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 95

§ 10. KİŞİSEL VERİLERİN ÖZEL HUKUK ALANINDA KORUNMASININ KAYNAKLARI 97İKİNCİ BÖLÜM

KİŞİLİK HAKLARI VE KİŞİSEL VERİLER§ 11. KİŞİLİK HAKLARI VE KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ 111

§ 12. GENEL OLARAK KİŞİSEL VERİLER 123

§ 13. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE HÂKİM OLAN

İLKELER 135ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK VE

KİŞİSEL VARLIKLARIN İHLALİ§ 14. HUKUKA AYKIRILIK 145

§ 15. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE KİŞİSEL VARLIKLARIN İHLALİ 146

§ 16. HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ 165ÜÇÜNCÜ KISIM

KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI İŞLENMESİNDE HUKUKSAL KORUMA SAĞLAYAN DAVALAR BİRİNCİ BÖLÜM

KUSURU ŞART KOŞMAYAN DAVALAR§ 17. TESPİT DAVASI 187

§ 18. ÖNLEME DAVASI 189

§ 19. DURDURMA DAVASI 192

§ 20. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI 198

§ 21. GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMEDEN DOĞAN DAVA 201İKİNCİ BÖLÜM

KUSURU ŞART KOŞAN DAVALAR§ 22. MADDİ TAZMİNAT DAVASI 207

§ 23. MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 218

§ 24. HUKUKSAL KORUMADA TARAFLAR VE YETKİLİ MAHKEME 229

SONUÇ 239

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GİZLİLİĞİN KORUNMASI VE KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 12 TEMMUZ 2002 TARİHLİ AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ’NİN 2002/58/EC SAYILI DİREKTİFİ (ELEKTRONİK HABERLEŞME VE GİZLİLİK DİREKTİFİ) 243

Kaynakça 261

Kavram Dizini 287


Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat