%3
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Cenk Akil

Hukuk Muhakemeleri KanunuÖrnek Yargı Kararı Özetleri – Kavram Dizini


Basım Tarihi
2023-11
Sayfa Sayısı
494
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750288913
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1450,00 TL 436,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 436 puan kazanacaksınız)
   436

Prof. Dr. Cenk AKİL

Dr. Öğr. Üyesi Tülay Özer ÖZGÜL

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
29
BİRİNCİ KISIM
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi
 
 
BİRİNCİ AYIRIM
 
 
Görev
 
 
Madde 1 Görevin belirlenmesi ve niteliği 
 
31
Madde 2 Asliye hukuk mahkemelerinin görevi 
 
32
Madde 3 Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev 
 
33
Madde 4 Sulh hukuk mahkemelerinin görevi 
 
34
İKİNCİ AYIRIM
 
 
Yetki
 
 
Madde 5 Genel kural 
 
35
Madde 6 Genel yetkili mahkeme 
 
36
Madde 7 Davalının birden fazla olması hâlinde yetki 
 
36
Madde 8 Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki 
 
37
Madde 9 Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki 
 
38
Madde 10 Sözleşmeden doğan davalarda yetki 
 
39
Madde 11 Mirastan doğan davalarda yetki 
 
40
Madde 12 Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki 
 
41
Madde 13 Karşı davada yetki 
 
42
Madde 14 Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki 
 
43
Madde 15 Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki 
 
44
Madde 16 Haksız fiilden doğan davalarda yetki 
 
45
Madde 17 Yetki sözleşmesi 
 
46
Madde 18 Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları 
 
47
Madde 19 Yetki itirazının ileri sürülmesi 
 
48
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
 
 
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak
 
 
İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi
 
 
Madde 20 Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler 
 
50
Madde 21 Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler 
 
52
Madde 22 İnceleme yeri 
 
53
Madde 23 İnceleme usulü ve sonucu 
 
54
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Madde 24 Tasarruf ilkesi 
 
55
Madde 25 Taraflarca getirilme ilkesi 
 
56
Madde 26 Taleple bağlılık ilkesi 
 
57
Madde 27 Hukuki dinlenilme hakkı 
 
58
Madde 28 Aleniyet ilkesi 
 
59
Madde 29 Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü 
 
60
Madde 30 Usul ekonomisi ilkesi 
 
61
Madde 31 Hâkimin davayı aydınlatma ödevi 
 
61
Madde 32 Yargılamanın sevk ve idaresi 
 
62
Madde 33 Hukukun uygulanması 
 
64
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu
 
 
BİRİNCİ AYIRIM
 
 
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
 
 
Madde 34 Yasaklılık sebepleri 
 
65
Madde 35 Çekinme kararının sonuçları 
 
66
Madde 36 Ret sebepleri 
 
67
Madde 37 Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli 
 
69
Madde 38 Ret usulü 
 
69
Madde 39 Çekilme kararının incelenmesi 
 
71
Madde 40 Ret talebini incelemeye yetkili merci 
 
72
Madde 41 Ret talebinin geri çevrilmesi 
 
73
Madde 42 Ret talebinin incelenmesi 
 
75
Madde 43 Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf 
 
77
Madde 44 Ret talebine ilişkin kararların temyizi 
 
78
Madde 45 Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi 
 
79
İKİNCİ AYIRIM
 
 
Hâkimin Hukuki Sorumluluğu
 
 
Madde 46 Devletin sorumluluğu ve rücu 
 
80
Madde 47 Davaların açılacağı mahkeme 
 
82
Madde 48 Dava dilekçesi ve davanın ihbarı 
 
83
Madde 49 Davanın reddi hâlinde verilecek ceza 
 
84
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
BİRİNCİ AYIRIM
 
 
Tarafların Ehliyetleri
 
 
Madde 50 Taraf ehliyeti 
 
85
Madde 51 Dava ehliyeti 
 
86
Madde 52 Davada kanuni temsil 
 
86
Madde 53 Dava takip yetkisi 
 
87
Madde 54 Temsil veya izin belgelerinin verilmesi 
 
88
Madde 55 Dava sırasında taraflardan birinin ölümü 
 
89
Madde 56 Kanuni temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi 
 
89
İKİNCİ AYIRIM
 
 
Dava Arkadaşlığı
 
 
Madde 57 İhtiyari dava arkadaşlığı 
 
90
Madde 58 İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu 
 
91
Madde 59 Mecburi dava arkadaşlığı 
 
92
Madde 60 Mecburi dava arkadaşlarının davadaki durumu 
 
93
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
 
 
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
 
 
Madde 61 İhbar ve şartları 
 
94
Madde 62 İhbarın şekli 
 
94
Madde 63 İhbarda bulunulan kişinin durumu 
 
95
Madde 64 İhbarın etkisi 
 
96
Madde 65 Asli müdahale 
 
96
Madde 66 Fer’î müdahale 
 
98
Madde 67 Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi 
 
98
Madde 68 Fer’î müdahilin durumu 
 
99
Madde 69 Fer’î müdahalenin etkisi 
 
100
Madde 70 Cumhuriyet savcısının davada yer alması 
 
101
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
 
 
Davaya Vekâlet
 
 
Madde 71 Genel olarak 
 
102
Madde 72 Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler 
 
102
Madde 73 Davaya vekâletin kanuni kapsamı 
 
103
Madde 74 Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller 
 
104
Madde 75 Birden fazla vekil görevlendirilmesi 
 
105
Madde 76 Vekâletnamenin ibrazı 
 
106
Madde 77 Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması 
 
107
Madde 78 Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı 
 
108
Madde 79 Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı 
 
108
Madde 80 Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması 
 
109
Madde 81 Vekilin azli ve istifasının şekli 
 
110
Madde 82 Vekilin istifası 
 
111
Madde 83 Vekilin azli 
 
112
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
Teminat
 
 
Madde 84 Teminat gösterilecek hâller 
 
112
Madde 85 Teminat gerektirmeyen hâller 
 
114
Madde 86 Teminat kararı 
 
115
Madde 87 Teminatın tutarı ve şekli 
 
115
Madde 88 Teminat gösterilmemesinin sonuçları 
 
116
Madde 89 Teminatın iadesi 
 
117
ALTINCI BÖLÜM
 
 
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil
 
 
BİRİNCİ AYIRIM
 
 
Madde 90 Sürelerin belirlenmesi 
 
118
Madde 91 Sürelerin başlaması 
 
119
Madde 92 Sürelerin bitimi 
 
120
Madde 93 Tatil günlerinin etkisi 
 
120
Madde 94 Kesin süre 
 
121
İKİNCİ AYIRIM
 
 
Eski Hâle Getirme
 
 
Madde 95 Talep 
 
122
Madde 96 Süre 
 
123
Madde 97 Talebin şekli ve kapsamı 
 
124
Madde 98 Talep ve inceleme mercii 
 
125
Madde 99 Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi 
 
126
Madde 100 İnceleme ve karar 
 
126
Madde 101 Giderler 
 
127
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
 
 
Adli Tatil
 
 
Madde 102 Adli tatil süresi 
 
128
Madde 103 Adli tatilde görülecek dava ve işler 
 
128
Madde 104 Adli tatilin sürelere etkisi 
 
130
İKİNCİ KISIM
 
 
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Dava Çeşitleri
 
 
Madde 105 Eda davası 
 
131
Madde 106 Tespit davası 
 
132
Madde 107 Belirsiz alacak davası 
 
133
Madde 108 İnşaî dava 
 
134
Madde 109 Kısmi dava 
 
135
Madde 110 Davaların yığılması 
 
135
Madde 111 Terditli dava 
 
136
Madde 112 Seçimlik dava 
 
137
Madde 113 Topluluk davası 
 
137
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
 
 
BİRİNCİ AYIRIM
 
 
Dava Şartları
 
 
Madde 114 Dava şartları 
 
138
Madde 115 Dava şartlarının incelenmesi 
 
140
İKİNCİ AYIRIM
 
 
İlk İtirazlar
 
 
Madde 116 Konusu 
 
141
Madde 117 İleri sürülmesi ve incelenmesi 
 
142
ÜÇÜNCÜ KISIM
 
 
Yazılı Yargılama Usulü
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Davanın Açılması
 
 
Madde 118 Davanın açılma zamanı 
 
143
Madde 119 Dava dilekçesinin içeriği 
 
144
Madde 120 Harç ve gider avansının ödenmesi 
 
146
Madde 121 Belgelerin birlikte verilmesi 
 
147
Madde 122 Dava dilekçesinin tebliği 
 
149
Madde 123 Davanın geri alınması 
 
149
Madde 124 Tarafta iradî değişiklik 
 
150
Madde 125 Dava konusunun devri 
 
152
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Cevap Dilekçesi
 
 
Madde 126 MADDE 126– (1) Davalı, cevap dilekçesini, davanın açılmış olduğu mahkemeye verir. 
 
153
Madde 127 Cevap dilekçesini verme süresi 
 
154
Madde 128 Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu 
 
155
Madde 129 Cevap dilekçesinin içeriği 
 
156
Madde 130 Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması 
 
158
Madde 131 Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu 
 
158
Madde 132 Karşı dava açılabilmesinin şartları 
 
158
Madde 133 Karşı davanın açılması ve süresi 
 
159
Madde 134 Asıl davanın sona ermesi 
 
161
Madde 135 Uygulanacak hükümler 
 
161
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi
 
 
Madde 136 Tarafların ikinci dilekçeleri 
 
161
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Ön İnceleme
 
 
Madde 137 Ön incelemenin kapsamı 
 
162
Madde 138 Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar 
 
163
Madde 139 Ön inceleme duruşmasına davet 
 
164
Madde 140 Ön inceleme duruşması 
 
166
Madde 141 İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi 
 
168
Madde 142 Süreler hakkında karar 
 
169
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar
 
 
BİRİNCİ AYIRIM
 
 
Tahkikat
 
 
Madde 143 Tahkikatın konusu 
 
170
Madde 144 Tarafların dinlenilmesi 
 
171
Madde 145 Sonradan delil gösterilmesi 
 
172
Madde 146 Mevcut delillerle davanın aydınlanması 
 
172
İKİNCİ AYIRIM Duruşma 
 
173
Madde 147 Tarafların duruşmaya daveti 
 
173
Madde 148 Mahkemenin çalışma zamanı 
 
174
Madde 149 Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla veya başka yerde duruşma icrası 
 
174
Madde 150 Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması 
 
175
Madde 151 Duruşma düzeni 
 
178
Madde 152 Soru yöneltme 
 
178
Madde 153 Kayıt ve yayın yasağı 
 
179
Madde 154 Tutanak 
 
180
Madde 155 Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu 
 
182
Madde 156 Tutanağın ispat gücü 
 
182
Madde 157 Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu 
 
182
Madde 158 Tutanak örneği verilmesi 
 
183
Madde 159 MADDE 159– (1) Dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe ve belge hâkim veya yazı işleri müdürüne havale ettirildikten sonra, zabıt kâtibi tarafından dosyasına konulur. 
 
183
Madde 160 Dizi listesi 
 
183
Madde 161 Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi 
 
184
Madde 162 Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması 
 
184
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
 
 
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
 
 
Madde 163 Ön sorunun ileri sürülmesi 
 
184
Madde 164 Ön sorunun incelenmesi 
 
185
Madde 165 Bekletici sorun 
 
186
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
 
 
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
 
 
Madde 166 Davaların birleştirilmesi 
 
187
Madde 167 Davaların ayrılması 
 
189
Madde 168 Kanun yolları 
 
190
BEŞİNCİ AYIRIM
 
 
İsticvap
 
 
Madde 169 Konusu 
 
191
Madde 170 İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi 
 
192
Madde 171 İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi 
 
192
Madde 172 Bizzat isticvap olunma 
 
194
Madde 173 İsticvabın yapılması 
 
194
Madde 174 Tutanak düzenlenmesi 
 
195
Madde 175 Kıyasen uygulanacak hükümler 
 
195
ALTINCI AYIRIM
 
 
Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
 
 
Madde 176 Kapsamı ve sayısı 
 
195
Madde 177 Islahın zamanı ve şekli 
 
197
Madde 178 Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi 
 
198
Madde 179 Islahın etkisi 
 
199
Madde 180 Davanın tamamen ıslahı 
 
201
Madde 181 Kısmen ıslah 
 
202
Madde 182 Kötüniyetli ıslah 
 
203
Madde 183 Maddi hataların düzeltilmesi 
 
204
YEDİNCİ AYIRIM
 
 
Toplu Mahkemelerde Tahkikat
 
 
Madde 183/A Toplu mahkemelerde tahkikat 
 
204
ALTINCI BÖLÜM
 
 
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
 
 
Madde 184 Tahkikatın sona ermesi 
 
205
Madde 185 Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi 
 
206
Madde 186 Sözlü yargılama 
 
207
DÖRDÜNCÜ KISIM
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Madde 187 İspatın konusu 
 
209
Madde 188 İkrar 
 
210
Madde 189 İspat hakkı 
 
211
Madde 190 İspat yükü 
 
212
Madde 191 Karşı ispat 
 
213
Madde 192 Kanunda düzenlenmemiş deliller 
 
213
Madde 193 Delil sözleşmesi 
 
213
Madde 194 Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi 
 
214
Madde 195 Başka yerden getirtilecek deliller 
 
215
Madde 196 Delilden vazgeçme 
 
216
Madde 197 Delillerin incelenmesi ve istinabe 
 
216
Madde 198 Delillerin değerlendirilmesi 
 
217
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Belge ve Senet
 
 
Madde 200 Senetle ispat zorunluluğu 
 
220
Madde 201 Senede karşı tanıkla ispat yasağı 
 
221
Madde 202 Delil başlangıcı 
 
221
Madde 203 Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları 
 
222
Madde 204 İlamların ve resmî senetlerin ispat gücü 
 
224
Madde 205 Adi senetlerin ispat gücü 
 
224
Madde 206 İmza atamayanların durumu 
 
225
Madde 207 Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti 
 
227
Madde 208 Yazı veya imza inkârı 
 
228
Madde 209 Yazı veya imza inkârının sonucu 
 
229
Madde 210 Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı 
 
230
Madde 211 Sahtelik incelemesi 
 
230
Madde 212 Sahte senedin iptali 
 
232
Madde 213 Haksız yere sahtelik iddiası 
 
232
Madde 214 Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi 
 
232
Madde 215 Belgelerin halefler aleyhine kullanılması ve adi senetlerin üçüncü kişiler için hüküm ifade etmesi 
 
233
Madde 216 Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi 
 
234
Madde 217 Belge aslının ibrazı usulü 
 
235
Madde 218 Belgenin yerinde incelenmesi 
 
236
Madde 219 Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu 
 
237
Madde 220 Tarafın belgeyi ibraz etmemesi 
 
238
Madde 221 Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi 
 
239
Madde 222 Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması 
 
240
Madde 223 Yabancı dilde yazılmış belgeler 
 
242
Madde 224 Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanması zorunluluğu 
 
243
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Yemin
 
 
Madde 225 Yeminin konusu 
 
244
Madde 226 Yemine konu olamayacak vakıalar 
 
244
Madde 227 Yemin teklifi 
 
246
Madde 228 Yemine davet 
 
247
Madde 229 Yemin etmemenin sonuçları 
 
247
Madde 230 Yeminin iade olunamayacağı hâller 
 
249
Madde 231 Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı 
 
249
Madde 232 Yemini yerine getirecek kimseler 
 
249
Madde 233 Yeminin şekli 
 
250
Madde 234 Sağır ve dilsizlerin yemini 
 
251
Madde 235 Hasta veya engellilerin mahkeme dışında yemini 
 
252
Madde 236 Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması 
 
252
Madde 237 Yemin konusunun açıklattırılması 
 
252
Madde 238 Yemin tutanağının düzenlenmesi 
 
253
Madde 239 Yalan yere yemin iddiası 
 
254
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Tanık
 
 
Madde 240 Tanık gösterme şekli 
 
254
Madde 241 Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi 
 
255
Madde 242 Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller 
 
256
Madde 243 Tanığın davet edilmesi 
 
256
Madde 244 Davetiyenin içeriği 
 
258
Madde 245 Çağrıya uyma zorunluluğu 
 
259
Madde 246 Tanığa soru kâğıdı gönderilmesi 
 
260
Madde 247 Tanıklıktan çekinme hakkı 
 
260
Madde 248 Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme 
 
261
Madde 249 Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme 
 
262
Madde 250 Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme 
 
263
Madde 251 Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları 
 
264
Madde 252 Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi 
 
264
Madde 253 Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu 
 
265
Madde 254 Tanığın kimliğinin tespiti 
 
266
Madde 255 Tanıklara itiraz 
 
267
Madde 256 Tanığa görevinin önemini anlatma 
 
267
Madde 257 Yeminsiz dinlenecekler 
 
268
Madde 258 Yeminin zamanı ve şekli 
 
269
Madde 259 Tanıkların mahkemede dinlenilmesi 
 
270
Madde 260 Tanığın bilgilendirilmesi 
 
271
Madde 261 Tanığın dinlenilme şekli 
 
272
Madde 262 Yasak davranışlar 
 
273
Madde 263 Tercüman ve bilirkişi kullanılması 
 
274
Madde 264 Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları 
 
274
Madde 265 Tanığa ödenecek ücret ve giderler 
 
275
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
Bilirkişi İncelemesi
 
 
Madde 266 Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller 
 
275
Madde 267 Bilirkişi sayısının belirlenmesi 
 
277
Madde 268 Bilirkişilerin görevlendirilmesi 
 
277
Madde 269 Bilirkişilik görevinin kapsamı 
 
279
Madde 270 Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar 
 
280
Madde 271 Bilirkişiye yemin verdirilmesi 
 
281
Madde 272 Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi 
 
281
Madde 273 Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi 
 
283
Madde 274 Bilirkişinin görev süresi 
 
284
Madde 275 Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü 
 
285
Madde 276 Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü 
 
286
Madde 277 Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü 
 
287
Madde 278 Bilirkişinin yetkileri 
 
287
Madde 279 Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor 
 
288
Madde 280 Bilirkişi raporunun verilmesi 
 
289
Madde 281 Bilirkişi raporuna itiraz 
 
290
Madde 282 Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi 
 
291
Madde 283 Bilirkişi gider ve ücreti 
 
291
Madde 284 Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu 
 
292
Madde 285 Bilirkişinin hukuki sorumluluğu 
 
293
Madde 286 Davaların açılacağı mahkeme 
 
293
Madde 287 Rücu davasında zamanaşımı 
 
295
ALTINCI BÖLÜM
 
 
Keşif
 
 
Madde 288 Keşif kararı 
 
295
Madde 289 Keşfe yetkili mahkeme 
 
296
Madde 290 Keşfin yapılması 
 
297
Madde 291 Keşfe katlanma zorunluluğu 
 
298
Madde 292 Soybağı tespiti için inceleme 
 
299
YEDİNCİ BÖLÜM
 
 
Uzman Görüşü
 
 
Madde 293 Uzman görüşü 
 
300
BEŞİNCİ KISIM
 
 
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Hüküm
 
 
Madde 294 Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi 
 
301
Madde 295 Hükmün müzakeresi 
 
303
Madde 296 Hükmün oylanması ve yeter sayı 
 
303
Madde 297 Hükmün kapsamı 
 
303
Madde 298 Hükmün yazılması 
 
306
Madde 299 Hükmün imza edilememesi 
 
306
Madde 300 Hükmün korunması 
 
307
Madde 301 Hüküm nüshası 
 
308
Madde 302 İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar 
 
308
Madde 303 Kesin hüküm 
 
309
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması
 
 
Madde 304 Hükmün tashihi 
 
311
Madde 305 Hükmün tavzihi 
 
312
Madde 305/A Hükmün tamamlanması 
 
313
Madde 306 Tavzih ve tamamlama talebi ile usulü 
 
313
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
 
 
Madde 307 Davadan feragat 
 
314
Madde 308 Davayı kabul 
 
315
Madde 309 Feragat ve kabulün şekli 
 
316
Madde 310 Feragat ve kabulün zamanı 
 
316
Madde 311 Feragat ve kabulün sonuçları 
 
317
Madde 312 Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri 
 
318
Madde 313 Sulh 
 
319
Madde 314 Sulhun zamanı 
 
319
Madde 315 Sulhun etkisi 
 
320
ALTINCI KISIM
 
 
Basit Yargılama Usulü
 
 
Madde 316 Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler 
 
321
Madde 317 Dilekçelerin verilmesi 
 
322
Madde 318 Delillerin ikamesi 
 
323
Madde 319 İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı 
 
323
Madde 320 Ön inceleme ve tahkikat 
 
324
Madde 321 Hüküm 
 
326
Madde 322 Uygulanacak hükümler 
 
327
YEDİNCİ KISIM
 
 
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Yargılama Giderleri
 
 
Madde 323 Yargılama giderlerinin kapsamı 
 
328
Madde 324 Delil ikamesi için avans 
 
329
Madde 325 Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler 
 
330
Madde 326 Yargılama giderlerinden sorumluluk 
 
330
Madde 327 Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk 
 
331
Madde 328 Fer’î müdahale gideri 
 
332
Madde 329 Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları 
 
333
Madde 330 Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi 
 
334
Madde 331 Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri 
 
334
Madde 332 Yargılama giderlerine hükmedilmesi 
 
335
Madde 333 Avansın iadesi 
 
336
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Adli Yardım
 
 
Madde 334 Adli yardımdan yararlanacak kişiler 
 
336
Madde 335 Adli yardımın kapsamı 
 
337
Madde 336 Adli yardım talebi 
 
338
Madde 337 Adli yardım talebinin incelenmesi 
 
339
Madde 338 Adli yardım kararının kaldırılması 
 
341
Madde 339 Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili 
 
341
Madde 340 Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi 
 
342
SEKİZİNCİ KISIM
 
 
Kanun Yolları
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
İstinaf
 
 
Madde 341 İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar 
 
342
Madde 342 İstinaf dilekçesi 
 
344
Madde 343 İstinaf dilekçesinin verilmesi 
 
346
Madde 344 Harç ve giderlerin yatırılması 
 
347
Madde 345 Başvuru süresi 
 
348
Madde 346 İstinaf dilekçesinin reddi 
 
349
Madde 347 İstinaf dilekçesine cevap 
 
350
Madde 348 Katılma yolu ile başvurma 
 
351
Madde 349 Başvurma hakkından feragat 
 
352
Madde 350 Başvurunun icraya etkisi 
 
353
Madde 351 Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma 
 
354
Madde 352 Ön inceleme 
 
354
Madde 353 Duruşma yapılmadan verilecek kararlar 
 
356
Madde 354 İnceleme 
 
358
Madde 355 İncelemenin kapsamı 
 
359
Madde 356 Duruşma yapılması ve karar verilmesi 
 
360
Madde 357 Yapılamayacak işlemler 
 
361
Madde 358 Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi 
 
362
Madde 359 Karar ve tebliği 
 
364
Madde 360 Uygulanacak diğer hükümler 
 
367
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Temyiz
 
 
Madde 361 Temyiz edilebilen kararlar 
 
368
Madde 362 Temyiz edilemeyen kararlar 
 
369
Madde 363 Kanun yararına temyiz 
 
371
Madde 364 Temyiz dilekçesi 
 
372
Madde 365 Temyiz dilekçesinin verilmesi 
 
373
Madde 366 Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler 
 
375
Madde 367 Temyizin icraya etkisi 
 
376
Madde 368 Kötüniyetle temyiz 
 
377
Madde 369 Temyiz incelemesi ve duruşma 
 
378
Madde 370 Onama kararları 
 
380
Madde 371 Bozma sebepleri 
 
381
Madde 372 Yargıtay kararlarının tebliği 
 
382
Madde 373 Bozmaya uyma veya direnme 
 
382
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Yargılamanın İadesi
 
 
Madde 374 Konu 
 
386
Madde 375 Yargılamanın iadesi sebepleri 
 
386
Madde 376 Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi 
 
389
Madde 377 Süre 
 
391
Madde 378 İnceleyecek mahkeme ve teminat 
 
392
Madde 379 Talebin ön incelemesi 
 
393
Madde 380 Yeniden yargılama veya hükmün iptali 
 
394
Madde 381 İcranın durdurulması 
 
395
DOKUZUNCU KISIM
 
 
Çekişmesiz Yargı
 
 
Madde 382 Çekişmesiz yargı işleri 
 
396
Madde 383 Görevli mahkeme 
 
404
Madde 384 Çekişmesiz yargı işlerinde yetki 
 
404
Madde 385 Yargılama usulü 
 
405
Madde 386 Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü 
 
406
Madde 387 Kararlara karşı başvuru yolları 
 
406
Madde 388 Kararların niteliği 
 
407
ONUNCU KISIM
 
 
Geçici Hukuki Korumalar
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
İhtiyati Tedbir
 
 
Madde 389 İhtiyati tedbirin şartları 
 
408
Madde 390 İhtiyati tedbir talebi 
 
409
Madde 391 İhtiyati tedbir kararı 
 
410
Madde 392 İhtiyati tedbirde teminat gösterilmesi 
 
412
Madde 393 İhtiyati tedbir kararının uygulanması 
 
413
Madde 394 İhtiyati tedbir kararına karşı itiraz 
 
415
Madde 395 Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması 
 
416
Madde 396 Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması 
 
417
Madde 397 İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler 
 
418
Madde 398 Tedbire muhalefetin cezası 
 
419
Madde 399 Tazminat 
 
421
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar
 
 
Madde 400 Delil tespitinin istenebileceği hâller 
 
422
Madde 401 Görev ve yetki 
 
423
Madde 402 Delil tespiti talebi ve karar 
 
424
Madde 403 Acele hâllerde tespit 
 
425
Madde 404 Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler 
 
426
Madde 405 Tutanak ve diğer belgeler 
 
427
Madde 406 Diğer geçici hukuki korumalar 
 
427
ONBİRİNCİ KISIM
 
 
Tahkim
 
 
Madde 407 Uygulanma alanı 
 
428
Madde 408 Tahkime elverişlilik 
 
428
Madde 409 İtiraz hakkından feragat 
 
429
Madde 410 Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme 
 
429
Madde 411 Mahkemenin yardımı 
 
430
Madde 412 Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli 
 
430
Madde 413 Tahkim itirazı 
 
432
Madde 414 İhtiyati tedbir ve delil tespiti 
 
433
Madde 415 Hakem sayısı 
 
434
Madde 416 Hakemlerin seçimi 
 
434
Madde 417 Ret sebepleri 
 
437
Madde 418 Hakemin reddi usulü 
 
437
Madde 419 Hakemlerin sorumluluğu 
 
438
Madde 420 Görevin yerine getirilememesi 
 
438
Madde 421 Yeni hakem seçilmesi 
 
439
Madde 422 Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi 
 
440
Madde 423 Tarafların eşitliği ve hukuki dinlenilme hakkı 
 
442
Madde 424 Yargılama usulünün belirlenmesi 
 
442
Madde 425 Tahkim yeri 
 
442
Madde 426 Dava tarihi 
 
443
Madde 427 Tahkim süresi 
 
443
Madde 428 Dava ve cevap dilekçesi 
 
445
Madde 429 Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme 
 
445
Madde 430 Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması 
 
446
Madde 431 Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi 
 
447
Madde 432 Delillerin toplanması 
 
449
Madde 433 Hakem kurulunun karar vermesi 
 
449
Madde 434 Sulh 
 
450
Madde 435 Tahkim yargılamasının sona ermesi 
 
450
Madde 436 Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması 
 
451
Madde 437 Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması 
 
452
Madde 438 Tebligat 
 
454
Madde 439 İptal davası 
 
455
Madde 440 Hakem ücreti 
 
459
Madde 441 Yargılama giderleri 
 
460
Madde 442 Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi 
 
461
Madde 443 Yargılamanın iadesi 
 
462
Madde 444 Uygulanmayacak hükümler 
 
463
ONİKİNCİ KISIM
 
 
Madde 445 Elektronik işlemler 
 
464
Madde 446 Disiplin para cezası 
 
466
Madde 447 Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler 
 
467
Madde 448 Zaman bakımından uygulanma 
 
468
Madde 449 Yönetmelik 
 
469
Madde 450 Yürürlükten kaldırılan hükümler 
 
470
Madde 451 MADDE 451– (1) Bu Kanun 1/10/2011 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
475
Madde 452 Yürütme 
 
475
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Kapat