%3
İcra ve İflas Kanunu Cenk Akil

İcra ve İflas Kanunu


Basım Tarihi
2023-09
Sayfa Sayısı
650
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750287572
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1435,00 TL 421,95 TL
(Bu ürünü aldığınızda 421 puan kazanacaksınız)
   421

Prof. Dr. Cenk AKİL

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TOPAK

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
27
BİRİNCİ BAP
 
 
Madde 1 İcra daireleri 
 
29
Madde 2 İflâs daireleri 
 
31
Madde 3 İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi 
 
32
Madde 4 İcra Mahkemesi 
 
33
Madde 5 Sorumluluk 
 
35
Madde 6 Zimmet 
 
38
Madde 7 Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı 
 
39
Madde 8 Tutanaklar 
 
42
Madde 8/a Elektronik işlemler 
 
45
Madde 9 Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası 
 
51
Madde 10 İş görmekten memnuiyet 
 
53
Madde 10/a İcra mahkemesi hâkiminin reddi 
 
55
Madde 11 Memnu işler 
 
57
Madde 12 İcra dairesine ödeme 
 
57
Madde 13 Gözetim ve denetim 
 
58
Madde 13/a Birinci teftiş 
 
59
Madde 14 Yönetmelik ve Yargıtay kararları 
 
59
Madde 15 Harçlar 
 
59
Madde 16 Şikâyet ve şartlar 
 
61
Madde 17 Şikâyet üzerine yapılacak muameleler 
 
65
Madde 18 Yargılama usulleri 
 
67
Madde 19 Başlaması ve bitmesi 
 
70
Madde 20 Müddetlerin değiştirilmemesi 
 
73
Madde 21 İcra tebliğleri 
 
75
Madde 22 İcranın durdurulması 
 
77
Madde 23 Kanundaki Istılahlar 
 
77
İKİNCİ BAP
 
 
İlâmların İcrası
 
 
Madde 24 Taşınır teslimi 
 
79
Madde 25 Çocuk teslimi 
 
83
Madde 25/a Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın icrası 
 
84
Madde 25/b Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman bulundurulması 
 
84
Madde 26 Taşınmaz tahliye ve teslimi 
 
84
Madde 27 2 – Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise 
 
87
Madde 28 Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği 
 
88
Madde 29 Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü 
 
90
Madde 30 Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar 
 
91
Madde 31 İrtifak haklarına mütedair ilâmlar 
 
93
Madde 31/a Gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilâmların icrası 
 
94
Madde 32 İcra emri ve muhtevası 
 
97
Madde 33 İcranın geri bırakılması 
 
98
Madde 33/a İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası 
 
101
Madde 34 İcranın nereden isteneceği 
 
103
Madde 35 Takibin başlaması 
 
105
Madde 36 İcranın geri bırakılması için verilecek süre 
 
106
Madde 37 Haciz veya iflâs istemek yetkisi 
 
110
Madde 38 İlâm mahiyetini haiz belgeler 
 
111
Madde 39 Zamanaşımı 
 
114
Madde 40 İcranın iadesi 
 
115
Madde 41 Umumi hükümler 
 
118
ÜÇÜNCÜ BAP
 
 
İlâmsız Takip
 
 
Madde 42 Para borcu ve teminat için takip 
 
120
Madde 43 İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip 
 
121
Madde 44 Ticareti terk edenler 
 
123
Madde 45 Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar 
 
125
Madde 46 1 – Umumiyetle 
 
127
Madde 47 2 – Hukuku âmme borçları 
 
128
Madde 48 Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi 
 
129
Madde 49 Rehin karşılığı ödünç verenler 
 
129
Madde 50 Yetki ve itirazları 
 
130
Madde 51 1– Bütün borçlular hakkında 
 
133
Madde 52 2 – Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde 
 
134
Madde 53 3 – Terekenin borçlarında 
 
135
Madde 54 4 – Tutukluluk ve hükümlülük halinde 
 
136
Madde 54/a 5 – Askerlik halinde 
 
138
Madde 55 6 – Borçlunun ağır hastalığı halinde 
 
139
Madde 56 Talikin müddetlerin cereyanına tesiri 
 
139
Madde 57 İcra tebliğleri 
 
140
Madde 58 Takip talebi ve muhtevası 
 
140
Madde 59 Takip masrafları 
 
143
Madde 60 1 – Ödeme emri ve muhtevası 
 
144
Madde 61 2 – Ödeme emrinin tebliği 
 
146
Madde 62 1 – Süresi ve şekli 
 
148
Madde 63 2 – İtiraz sebepleri 
 
150
Madde 64 3 – Alacaklıya verilecek nüsha 
 
151
Madde 65 4 – Gecikmiş itiraz 
 
152
Madde 66 5 – İtirazın hükmü 
 
154
Madde 67 a) İtirazın iptali 
 
156
Madde 68 b) İtirazın kesin olarak kaldırılması 
 
158
Madde 68/a c) İtirazın geçici olarak kaldırılması 
 
162
Madde 68/b Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması 
 
165
Madde 69 İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri 
 
169
Madde 70 Karar ve müddet 
 
170
Madde 71 Merciin kararıyla takibin talik veya iptali 
 
171
Madde 72 Menfi tesbit ve istirdat davaları 
 
173
Madde 73 Hususi hükümler 
 
176
DÖRDÜNCÜ BAP
 
 
Haciz Yoluyla Takip
 
 
Madde 74 Beyanın muhteviyatı 
 
176
Madde 75 Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı 
 
178
Madde 76 Hapis ile tazyik 
 
179
Madde 77 Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı 
 
180
Madde 78 1 – Talep Müddeti 
 
181
Madde 79 2 – Hacze başlama müddeti 
 
185
Madde 79/a Konutta haciz 
 
187
Madde 80 Haciz yapan memurun salahiyeti 
 
189
Madde 81 Zabıta memurlarıyla muhtarların vazifeleri 
 
191
Madde 82 Haczi caiz olmayan mallar ve haklar 
 
192
Madde 83 Kısmen haczi caiz olan şeyler 
 
196
Madde 83/a Önceden yapılan anlaşmalar 
 
197
Madde 83/b Yavrulu hayvanların haczi 
 
198
Madde 83/c Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi 
 
199
Madde 84 Yetişmemiş mahsullerin haczi 
 
200
Madde 85 Taşınır ve taşınmaz malların haczi 
 
202
Madde 86 Taşınır mallarda haczin neticeleri 
 
204
Madde 87 Kıymet takdiri 
 
205
Madde 88 Mahcuz malları muhafaza tedbirleri 
 
208
Madde 88/a Muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi 
 
211
Madde 89 2 – Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında 
 
214
Madde 90 3 – Diğer haklar için 
 
219
Madde 91 4 – Taşınmazlar hakkında 
 
220
Madde 92 III – İdare ve işletme 
 
221
Madde 93 Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı 
 
222
Madde 94 İştirak halinde tasarruf edilen mallar 
 
223
Madde 95 Mahcuz malların muhafazası masrafları 
 
225
Madde 96 1 – Hazırlık safhası 
 
226
Madde 97 2 – Üçüncü şahsın istihkak iddiası 
 
229
Madde 97/a İstihkak davalarında mülkiyet karinesi 
 
234
Madde 98 3 – Çalınmış ve zayi olmuş şeyler 
 
236
Madde 99 B – Üçüncü şahsın zilyetliği 
 
238
Madde 100 Hacze iştirak derecelerinin teşkili 
 
240
Madde 101 Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak 
 
242
Madde 102 Haciz tutanağı tanzimi 
 
244
Madde 103 Davet 
 
245
Madde 104 Hacze iştirak halinde davet 
 
247
Madde 105 Borç ödemeden aciz vesikası 
 
247
Madde 106 Talep için müddetler ve giderlerin yatırılması 
 
248
Madde 107 Talep hakkı 
 
251
Madde 108 Muvakkat haciz halinde 
 
252
Madde 109 Satışın tatili 
 
253
Madde 110 Haczin kalkması 
 
254
Madde 111 Taksitle ödeme 
 
255
Madde 111/a Borçluya satış yetkisi verilmesi 
 
258
Madde 111/b Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış 
 
260
Madde 112 Müddetler 
 
261
Madde 113 Vaktinden evvel satış 
 
262
Madde 114 Artırma hazırlık tedbirleri 
 
263
Madde 115 İhalenin yapılması 
 
268
Madde 116 İkinci artırma 
 
271
Madde 117 Altın ve gümüş eşya 
 
271
Madde 118 İhale bedelinin ödenmesi ve malın teslimi 
 
272
Madde 119 Pazarlık suretiyle satış 
 
273
Madde 120 Ödeme yerine alacakların devri 
 
274
Madde 121 Paraya çevirmenin diğer tarzı. İştirak halinde mülkiyet hisseleri 
 
276
Madde 122 Aile mal ortaklığı 
 
277
Madde 123 Satış müddeti 
 
278
Madde 124 1 – Şartname 
 
278
Madde 125 2 – Münderecatı 
 
278
Madde 126 Artırma hazırlık tedbirleri 
 
280
Madde 127 Ayrıca tebliğler 
 
281
Madde 128 Mükellefiyetlerin listesi 
 
282
Madde 128/a Kıymet takdirine ilişkin şikâyet 
 
284
Madde 129 İhale 
 
288
Madde 130 İhale bedelinin ödenmesi 
 
288
Madde 131 Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi 
 
288
Madde 132 Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm 
 
289
Madde 133 İhalenin feshi ve farkının tahsili 
 
291
Madde 134 İhalenin neticesi ve feshi 
 
291
Madde 135 Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma 
 
296
Madde 136 Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 
 
297
Madde 137 Aile yurtları 
 
298
Madde 138 Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekâlet ücreti 
 
298
Madde 139 İcra dairesinin tamamlama hacizleri 
 
300
Madde 140 Sıra cetveli 
 
301
Madde 141 Cetvel suretlerinin tebliği 
 
303
Madde 142 Cetvele itiraz 
 
304
Madde 142/a Teminat karşılığı ödeme 
 
305
Madde 143 Borç ödemeden aciz vesikası 
 
306
Madde 144 Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası 
 
309
Madde 144/a Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 
 
311
BEŞİNCİ BAP
 
 
Rehnin Paraya Çevrilmesi İle Takip
 
 
Madde 145 Takip talebi 
 
311
Madde 146 Ödeme emri 
 
312
Madde 147 Ödeme emrine itiraz 
 
313
Madde 148 Takip talebi 
 
314
Madde 148/a Adres gösterme zorunluluğu 
 
315
Madde 149 1 – İcra emri 
 
317
Madde 149/a İcranın geri bırakılması 
 
319
Madde 149/b 2 – Ödeme emri 
 
320
Madde 150 Ödeme emrine itiraz 
 
322
Madde 150/a İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri 
 
323
Madde 150/b Kiracılara haber verme 
 
324
Madde 150/c Tapu idaresine haber verme 
 
326
Madde 150/d Satış hazırlıkları 
 
327
Madde 150/e Paraya çevirme müddeti 
 
328
Madde 150/f Muvakkat rehin açığı belgesi 
 
329
Madde 150/g Paraya çevirme usulü 
 
330
Madde 150/h Alacağın veya rehnin ilâmla tesbit edilmiş olması 
 
330
Madde 151 Paylaştırma 
 
334
Madde 152 Rehin açığı belgesi 
 
335
Madde 153 İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan imtinaı 
 
337
Madde 153/a Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 
 
339
ALTINCI BAP
 
 
İflâs Yoliyle Takip
 
 
Madde 154 İflâs takiplerinde yetkili merci 
 
342
Madde 155 Ödeme emri ve münderecatı 
 
344
Madde 156 İflâs talebi ve müddeti 
 
345
Madde 157 Talebin geri alınması ve yenilenmesi 
 
347
Madde 158 Yargılama usulü 
 
348
Madde 159 Muhafaza tedbirleri 
 
350
Madde 160 Masrafların peşin verilmesi 
 
351
Madde 161 1 – Usulü 
 
352
Madde 162 2 – Neticeleri 
 
352
Madde 163 3 – Devam müddeti 
 
352
Madde 164 Kanun yollarına başvurma 
 
352
Madde 165 İflâs tarihi 
 
354
Madde 166 İflâs kararının tebliği ve ilânı 
 
355
Madde 167 Takibin kabulü şartları 
 
356
Madde 168 Ödeme emri 
 
359
Madde 169 a) Borca itiraz 
 
361
Madde 169/a İtirazın incelenmesi 
 
363
Madde 170 b) İmzaya itiraz 
 
367
Madde 170/a Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikâyeti 
 
371
Madde 170/b Uygulanacak diğer hükümler 
 
372
Madde 171 Ödeme emri 
 
374
Madde 172 İtiraz veya şikâyet 
 
375
Madde 173 a) İtiraz veya şikâyet olunmaması 
 
376
Madde 174 b) İtiraz veya şikâyet olunması 
 
380
Madde 175 c) İstirdat davası 
 
381
Madde 176 d) Uygulanacak hükümler 
 
381
Madde 176/a Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler 
 
382
Madde 177 A – Alacaklının talebi 
 
385
Madde 178 B – Borçlunun müracaatiyle 
 
387
Madde 179 Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı 
 
389
Madde 179/a Madde 179/a – (MÜLGA MADDE RGT: 15.03.2018 RG NO: 30361 KANUN NO: 7101/65) 
 
390
Madde 179/b Madde 179/b – (MÜLGA MADDE RGT: 15.03.2018 RG NO: 30361 KANUN NO: 7101/65) 
 
390
Madde 179/c Madde 179/c – (MÜLGA MADDE RGT: 15.03.2018 RG NO: 30361 KANUN NO: 7101/65) 
 
390
Madde 180 Reddolunan miraslar 
 
391
Madde 181 Usul 
 
392
Madde 182 İflâsın kaldırılması 
 
392
Madde 183 Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması 
 
394
YEDİNCİ BAP
 
 
İflâsın Hukuki Neticeleri
 
 
Madde 184 İflâs masası 
 
395
Madde 185 Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler 
 
395
Madde 186 İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler 
 
397
Madde 187 İptal davasına tâbi haklar 
 
398
Madde 188 Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer senetler 
 
398
Madde 189 Başkasına ait malın satış bedeli 
 
399
Madde 190 Satıcının geri alma hakkı 
 
399
Madde 191 Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri 
 
399
Madde 192 Müflise ödeme 
 
400
Madde 193 Takibin durması ve düşmesi 
 
400
Madde 194 Hukuk davalarının tatili 
 
401
Madde 195 Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi 
 
403
Madde 196 Faiz 
 
403
Madde 197 Şarta muallak alacaklar 
 
404
Madde 198 Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi 
 
406
Madde 199 Tamam olmuş satışların ifası 
 
408
Madde 200 Takas 
 
408
Madde 201 Takasa itiraz 
 
409
Madde 202 Müflisin kefil olduğu borçlar 
 
410
Madde 203 Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı 
 
411
Madde 204 Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi 
 
412
Madde 205 Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin iflâsı 
 
413
Madde 206 Adi ve rehinli alacakların sırası 
 
415
Madde 207 Sıralar arasındaki münasebet 
 
418
SEKİZİNCİ BAP
 
 
İflâsın Tasfiyesi
 
 
Madde 208 Defter tanzimi 
 
419
Madde 209 Müflisin vazifeleri 
 
419
Madde 210 Teminat tedbirleri 
 
420
Madde 211 Haczi caiz olmayan eşya hakkında 
 
420
Madde 212 Üçüncü şahıslara ait mallar 
 
421
Madde 213 Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları 
 
421
Madde 214 Kıymet takdiri 
 
421
Madde 215 Defterin müflis tarafından tanınması 
 
422
Madde 216 Müflisin mükellefiyetleri 
 
422
Madde 217 Tasfiyenin tatili 
 
422
Madde 218 Basit tasfiye 
 
423
Madde 219 Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı 
 
424
Madde 220 Reddedilen miraslarda alacaklıları davet 
 
426
Madde 221 İlk alacaklılar toplanması 
 
427
Madde 222 Toplantı veya karar nisabının oluşmaması 
 
429
Madde 223 İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri 
 
430
Madde 224 Toplanmada verilen kararlar 
 
432
Madde 225 Kararlar aleyhine müracaat 
 
433
Madde 226 İflâs idaresinin vazifesi 
 
433
Madde 227 İflâs idaresinin vazife ve mesuliyeti 
 
434
Madde 228 Üçüncü şahısların istihkak iddiaları 
 
436
Madde 229 Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış 
 
437
Madde 230 İddia edilen alacakların tetkiki 
 
438
Madde 231 Tapu sicilline yazılı alacaklar 
 
439
Madde 232 Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli 
 
440
Madde 233 Reddedilen alacaklar 
 
441
Madde 234 Alacaklılar sıra cetveli, ilân ve ihbar 
 
442
Madde 235 Sıra cetveline itiraz ve neticeleri 
 
443
Madde 236 Geç kalan müracaatlar 
 
444
Madde 237 İkinci alacaklılar toplanması 
 
445
Madde 238 İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi 
 
446
Madde 239 Toplantı ve karar nisabının oluşmaması 
 
446
Madde 240 Yeniden alacaklılar toplanması 
 
447
Madde 241 Malların paraya çevrilmesi usulü 
 
447
Madde 242 Artırmanın ilânı 
 
448
Madde 243 Artırma ve İhale 
 
449
Madde 244 Artırma suretiyle satışın şartları 
 
450
Madde 245 Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki 
 
452
Madde 246 Aile yurtları 
 
452
Madde 247 Pay cetveli ve son hesap 
 
453
Madde 248 İflâs masrafları ve masanın borçları 
 
453
Madde 249 Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması 
 
454
Madde 250 Dağıtma 
 
454
Madde 251 Borç ödemeden aciz vesikası 
 
456
Madde 252 Muvakkat dağıtmalar 
 
457
Madde 253 Kaydettirilmemiş alacaklar 
 
457
Madde 254 Nihai rapor ve kapanma kararı 
 
458
Madde 255 İflâs kapandıktan sonra 
 
459
Madde 256 İflâsın tasfiyesi müddeti 
 
460
DOKUZUNCU BAP
 
 
İhtiyati haciz
 
 
Madde 257 İhtiyati haciz şartları 
 
461
Madde 258 İhtiyati haciz kararı 
 
462
Madde 259 İhtiyati hacizde teminat 
 
464
Madde 260 İhtiyati haciz kararının muhtevası 
 
465
Madde 261 İhtiyati haciz kararının icrası 
 
465
Madde 262 Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği 
 
467
Madde 263 Borçlu tarafından gösterilecek teminat 
 
467
Madde 264 İhtiyati haczi tamamlıyan merasim 
 
469
Madde 265 İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz 
 
471
Madde 266 İhtiyati haczin kaldırılması 
 
472
Madde 267 İhtiyati hacizde iflâs yolu ile takip 
 
473
Madde 268 İcrai hacizlere iştirak 
 
474
ONUNCU BAP
 
 
Kiralar Hakkında Hususi Hükümler ve
 
 
Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
 
 
Madde 269 Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti 
 
475
Madde 269/a İtiraz etmemenin sonuçları 
 
476
Madde 269/b İtiraz ve kaldırılması usulü 
 
477
Madde 269/c Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye 
 
479
Madde 269/d Kıyasen uygulanacak maddeler 
 
480
Madde 270 Hapis hakkı için defter yapılması 
 
481
Madde 271 Kaçırılan eşyayı takip hakkı 
 
482
Madde 272 1 – Tahliye emri ve münderecatı 
 
482
Madde 273 2 – Tahliye ve teslim 
 
483
Madde 274 1 – Müddet ve şekli 
 
484
Madde 275 2 – İtirazın kaldırılması 
 
484
Madde 276 Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa 
 
485
ONBİRİNCİ BAP
 
 
İptal davası
 
 
Madde 277 İptal davası ve davacılar 
 
487
Madde 278 İvazsız tasarrufların butlanı 
 
488
Madde 279 Acizden dolayı butlan 
 
490
Madde 280 Zarar verme kastından dolayı iptal 
 
491
Madde 281 İptal davalarında yargılama usulü 
 
493
Madde 282 İptal davasında davalı 
 
494
Madde 283 İadenin şümulü 
 
496
Madde 284 Hak düşürücü müddet 
 
498
ONİKİNCİ BAP
 
 
Konkordato İle Sermaye Şirketleri ve
 
 
Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
 
 
Madde 285 Konkordato talebi 
 
498
Madde 286 Konkordato talebine eklenecek belgeler 
 
500
Madde 287 Geçici mühlet 
 
502
Madde 288 Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi 
 
504
Madde 289 Kesin mühlet 
 
506
Madde 290 Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri 
 
509
Madde 291 Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması 
 
511
Madde 292 Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması 
 
512
Madde 293 Kanun yolları 
 
513
Madde 294 Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları 
 
514
Madde 295 Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları 
 
516
Madde 296 Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları 
 
517
Madde 297 Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları 
 
519
Madde 298 Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri 
 
520
Madde 299 Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet 
 
521
Madde 300 Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti 
 
522
Madde 301 Alacaklılar toplantısına davet 
 
522
Madde 302 Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk 
 
523
Madde 303 Konkordatonun hükümleri 
 
525
Madde 304 Konkordatonun mahkemede incelenmesi 
 
526
Madde 305 Konkordatonun tasdiki şartları 
 
528
Madde 306 Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı 
 
530
Madde 307 Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi 
 
531
Madde 308 Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı 
 
533
Madde 308/a Kanun yolları 
 
534
Madde 308/b Çekişmeli alacaklar hakkında dava 
 
536
Madde 308/c Konkordatonun hükümleri 
 
537
Madde 308/ç Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi 
 
539
Madde 308/d Konkordato haricinde yapılan vaatler 
 
540
Madde 308/e Konkordatonun kısmen feshi 
 
540
Madde 308/f Konkordatonun tamamen feshi 
 
541
Madde 308/g Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri 
 
541
Madde 308/h Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri 
 
542
Madde 309 Şartları ve hükümleri 
 
545
Madde 309/a Genel olarak 
 
546
Madde 309/b Zorunlu içeriği 
 
547
Madde 309/c Tasdikin sonuçları 
 
547
Madde 309/ç Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu 
 
548
Madde 309/d Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi 
 
548
Madde 309/e Paraya çevirme 
 
549
Madde 309/f Rehinli taşınmazlar 
 
549
Madde 309/g Taşınır rehinleri 
 
549
Madde 309/ğ Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri 
 
550
Madde 309/h Paraların paylaştırılması 
 
550
Madde 309/ı Rehin açığı 
 
551
Madde 309/i Tevdi 
 
551
Madde 309/j Faaliyet raporu 
 
552
Madde 309/k Hukukî işlemlerin iptali 
 
552
Madde 309/l Uygulanacak ortak hükümler 
 
553
Madde 309/m Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma 
 
553
Madde 309/n Yeniden yapılandırma projesi 
 
554
Madde 309/o Başvuruya eklenecek belgeler 
 
555
Madde 309/ö Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak tedbirler 
 
557
Madde 309/p Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları 
 
559
Madde 309/r Kararın sonuçları 
 
560
Madde 309/s Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi 
 
561
Madde 309/ş Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili 
 
561
Madde 309/t Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve muhtelif hükümler 
 
561
Madde 309/u Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri 
 
562
Madde 309/ü Yönetmelik 
 
564
ON ÜÇÜNCÜ BAP
 
 
Taksiratlı ve hileli iflâs
 
 
Madde 310 Taksiratlı iflâs halleri 
 
564
Madde 311 Hileli iflâs halleri 
 
565
ON DÖRDÜNCÜ BAP
 
 
İtibarın Yerine Gelmesi
 
 
Madde 312 A –Hileli müflis 
 
568
Madde 313 B – Taksiratlı müflis 
 
568
Madde 314 C – Adi müflis 
 
569
Madde 315 İlân 
 
569
Madde 316 Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi 
 
569
ON BEŞİNCİ BAP
 
 
Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil
 
 
Madde 317 Bu babın tatbiki şartları 
 
570
Madde 318 Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi 
 
570
Madde 319 İcra mahkemesince yapılacak tetkikler 
 
571
Madde 320 İstinaf yoluna başvurma 
 
571
Madde 321 Defter tanzimi, komiser 
 
571
Madde 322 Kararın tebliği 
 
572
Madde 323 Neticeler, takipler ve müddetler 
 
572
Madde 324 A – Umumiyetle 
 
572
Madde 325 B – Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında 
 
573
Madde 326 Fevkalade mühlete tabi olmayan alacaklar 
 
573
Madde 327 Uzatma 
 
573
Madde 328 Refi 
 
574
Madde 329 Fevkalade mühlet içinde kondordato ve yeniden mühlet verilmemesi 
 
575
Madde 329/a İflâsın ertelenmesi ile ilişki 
 
575
Madde 330 İcra takiplerinin durdurulması halleri 
 
575
ON ALTINCI BAP
 
 
Madde 331 Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 
 
576
Madde 332 Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 
 
578
Madde 333 İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin cezası 
 
579
Madde 333/a Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu 
 
580
Madde 334 Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası 
 
581
Madde 334/a Konkordato komiserinin sorumluluğu 
 
582
Madde 335 Kiracının cezalandırılacağı haller 
 
582
Madde 336 Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar 
 
583
Madde 336/a Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki cezalar 
 
583
Madde 337 Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 
 
583
Madde 337/a Ticareti terk edenlerin cezası 
 
584
Madde 338 Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası 
 
585
Madde 339 Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası 
 
587
Madde 340 Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza 
 
589
Madde 341 Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası 
 
591
Madde 342 İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenlerin cezası 
 
591
Madde 343 30 ve 31’inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası 
 
591
Madde 344 Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası 
 
592
Madde 345 Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği 
 
593
Madde 345/a Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde olanların cezası 
 
594
Madde 345/b Artırmadan çekilme 
 
594
Madde 346 Görev ve birleştirilme yasağı 
 
595
Madde 347 Şikâyet süresi 
 
595
Madde 348 Yetki 
 
596
Madde 349 Yargılama usulü 
 
596
Madde 350 Duruşma 
 
597
Madde 351 Tahkikat 
 
598
Madde 352 Karar 
 
599
Madde 352/a Ceza kararnamesi 
 
599
Madde 353 İtiraz 
 
599
Madde 354 Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller 
 
600
ONYEDİNCİ BAP
 
 
Madde 355 Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul 
 
601
Madde 356 Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler 
 
603
Madde 357 Cumhuriyet savcılığınca takip 
 
604
Madde 358 Üçüncü şahsa bırakılan mallar 
 
605
Madde 359 İcra dairelerinin muhabereleri 
 
606
Madde 360 Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı 
 
606
Madde 361 Fazla verilen paranın geri alınması 
 
607
Madde 362 Emanetler hakkında zamanaşımı 
 
608
Madde 362/a Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi 
 
609
Madde 363 İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi 
 
610
Madde 364 Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi 
 
611
Madde 365 İstinaf dilekçesinin reddi 
 
612
Madde 366 Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları 
 
613
Madde 367 Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti 
 
615
Madde 368 İlga edilen kanunlar 
 
615
Madde 369 Meriyet zamanı 
 
639
Madde 370 Kanunu icraya memur olanlar 
 
639
Kavram Dizini 
 
645
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
421,95   
421,95   
2
210,98   
421,95   
3
140,65   
421,95   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
421,95   
421,95   
2
210,98   
421,95   
3
140,65   
421,95   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
421,95   
421,95   
2
210,98   
421,95   
3
140,65   
421,95   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
421,95   
421,95   
2
210,98   
421,95   
3
140,65   
421,95   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
421,95   
421,95   
2
210,98   
421,95   
3
140,65   
421,95   
Kapat