%3
Şematik Medeni Usul Hukuku Cenk Akil

Şematik Medeni Usul Hukuku


Basım Tarihi
2023-06
Sayfa Sayısı
232
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750285691
Boyut
16x24
Baskı
1200,00 TL 194,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 194 puan kazanacaksınız)
   194

Prof. Dr. Cenk AKİL

Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZER ÖZGÜL

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
16
GİRİŞ 
 
17
§ 1. MEDENİ USUL HUKUKUNA GİRİŞ 
 
17
I. MEDENİ USUL HUKUKUNUN KONUSU 
 
17
II. MEDENİ USUL HUKUKUNUN AMACI 
 
17
III. MEDENİ USUL HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 
 
17
IV. MEDENİ USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
 
18
A. Anayasa 
 
18
B. Uluslararası Sözleşmeler 
 
19
C. Kanunlar 
 
19
1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
 
19
2. Usul Hukukuna İlişkin Diğer Kanunlar 
 
19
3. Maddi Hukuka Ait Kanunlardaki Usul Hükümleri 
 
20
D. Yönetmelikler 
 
20
E. Tarifeler 
 
20
V. MEDENİ USUL HUKUKU KURALLARININ YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
 
21
A. Yer Bakımından Uygulanma 
 
21
B. Zaman Bakımından Uygulanma 
 
21
§ 2. YARGI KAVRAMI VE YARGI YOLLARI 
 
22
I. YARGI KAVRAMI 
 
22
II. YARGI YOLLARI 
 
22
A. Anayasa Yargısı 
 
23
B. İdarî Yargı 
 
24
C. Adli Yargı 
 
24
1. Ceza Yargısı 
 
24
2. Medeni Yargı 
 
25
a. Çekişmeli Yargı 
 
25
b. Çekişmesiz Yargı 
 
26
D. Uyuşmazlık Yargısı 
 
26
1. Yargı Yolu Uyuşmazlığı 
 
26
2. Hüküm Uyuşmazlığı 
 
27
E. Hesap Yargısı 
 
27
Birinci Bölüm
 
 
MAHKEMELER VE YARGILAMAYA İLİŞKİN
 
 
TEMEL KAVRAMLAR
 
 
§ 3. MAHKEMELER 
 
29
I. MAHKEME KAVRAMI 
 
29
II. YARGI SİSTEMİNDE BULUNDUKLARI YERE GÖRE MAHKEMELER 
 
29
A. İlk Derece Mahkemeleri 
 
29
B. Üst Derece ve Yüksek Mahkemeler 
 
29
1. Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri 
 
30
2. Yargıtay 
 
30
III. GÖREVLERİNE GÖRE MAHKEMELER 
 
32
IV. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME BAKIMINDAN MAHKEMELER 
 
33
§ 4. YARGI GÖREVLİLERİ 
 
33
I. GİRİŞ 
 
33
II. HÂKİM 
 
33
A. Hâkimlik Mesleği 
 
33
B. Hâkimlerin Bağımsızlığı, Tarafsızlığı, Teminatı 
 
34
C. Hâkimin Yasaklılığı ve Reddi 
 
35
1. Hâkimin Yasaklılığı 
 
36
2. Hâkimin Reddi 
 
37
D. Hâkimlerin Sorumluluğu 
 
39
III. CUMHURİYET SAVCISI 
 
40
IV. YAZI İŞLERİ PERSONELİ 
 
40
V. AVUKAT 
 
41
VI. NOTER 
 
43
§ 5. YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
43
I. YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER 
 
43
A. Adil Yargılanma Hakkı 
 
43
B. Tasarruf İlkesi 
 
45
C. Kendiliğinden Harekete Geçme İlkesi 
 
45
D. Taraflarca Getirilme İlkesi 
 
46
E. Kendiliğinden Araştırma İlkesi 
 
46
F. Taleple Bağlılık İlkesi 
 
47
G. Usul Ekonomisi İlkesi 
 
47
H. Teksif İlkesi 
 
48
I. Doğrudanlık İlkesi 
 
48
İ. Yargılamanın Hâkim Tarafından Yürütülmesi 
 
49
J. Davayı Aydınlatma Ödevi 
 
49
K. Sözlülük–Yazılılık İlkesi 
 
49
L. Hâkimin Hukuku Kendiliğinden Uygulaması 
 
50
II. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
50
§ 6. USUL İŞLEMLERİ 
 
51
I. GENEL OLARAK 
 
51
II. USUL İŞLEMİ VE ÇEŞİTLERİ 
 
51
A. Taraf Usul İşlemleri 
 
52
B. Mahkeme Usul İşlemleri 
 
52
§ 7. SÜRELER, ADLİ TATİL VE ESKİ HALE GETİRME 
 
53
I. SÜRELER 
 
53
A. Sürelerin Başlaması ve Hesaplanması 
 
54
B. Adli Tatil 
 
55
II. ESKİ HALE GETİRME 
 
56
§ 8. TEBLİGAT 
 
58
I. TEBLİGATIN AMACI VE ÖNEMİ 
 
58
II. TEBLİGATIN YAPILMA ŞEKİLLERİ 
 
58
III. TEBLİGATIN YAPILMASI 
 
60
IV. TEBLİGATTA ÖZEL DURUMLAR 
 
62
V. USULSÜZ TEBLİGAT 
 
63
VI. TEBLİGAT SUÇLARI 
 
63
İkinci Bölüm
 
 
MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ
 
 
§ 9. GÖREV 
 
65
I. GÖREV KAVRAMI 
 
65
A. Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşler 
 
66
B. Özel Görevli Mahkemelerde Görülen Dava ve İşler 
 
66
1. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalar ve İşler 
 
67
2. Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalar ve İşler 
 
67
3. Diğer Özel Görevli Mahkemelerin Baktığı Davalar ve İşler 
 
68
II. GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ 
 
69
III. GÖREVSİZLİK KARARI 
 
69
§ 10. YETKİ 
 
71
I. YETKİ KAVRAMI 
 
71
II. YETKİ TÜRLERİ 
 
72
A. Genel Yetki Kuralları 
 
72
B. Özel Yetki Kuralları 
 
74
1. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki 
 
76
2. Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki 
 
76
3. Taşınmazın Aynından Doğan Davalardan Yetki 
 
76
4. Miras İle İlgili Davalarda Yetki 
 
77
5. Karşı Davada Yetki 
 
77
6. Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki 
 
77
7. Sigorta Sözleşmesinden Doğan Davalarda Yetki 
 
78
III. YETKİ KURALLARININ NİTELİĞİ 
 
78
IV. TARAFLARIN YETKİSİZ MAHKEMEYİ YETKİLİ KILMALARI 
 
79
A. Yetki Sözleşmesi 
 
79
B. Davalının Yetki İtirazında Bulunmaması 
 
80
V. YETKİ İTİRAZI 
 
80
VI. YETKİSİZLİK KARARI 
 
81
§ 11. YARGI YERİ BELİRLENMESİ 
 
84
I. YARGI YERİ BELİRLENMESİ SEBEPLERİ 
 
84
II. İNCELEME USULÜ VE SONUCU 
 
84
§ 12. MAHKEMELER ARASI HUKUKİ YARDIM 
 
84
I. GENEL OLARAK 
 
84
II. TÜRK MAHKEMELERİ İLE YABANCI MAHKEMELER ARASINDA HUKUKİ YARDIM 
 
85
III. NAİP TAYİNİ 
 
85
Üçüncü Bölüm
 
 
DAVA
 
 
§ 13. TARAFLAR 
 
87
I. TARAF EHLİYETİ 
 
88
A. Gerçek Kişilerin Taraf Ehliyeti 
 
88
B. Tüzel Kişilerin Taraf Ehliyeti 
 
89
II. DAVA EHLİYETİ 
 
90
A. Gerçek Kişilerin Dava Ehliyeti 
 
90
B. Tüzel Kişilerin Dava Ehliyeti 
 
92
III. DAVA TAKİP YETKİSİ 
 
92
IV. TARAF SIFATI 
 
92
§ 14. DAVAYA VEKÂLET 
 
93
I. DAVAYA VEKÂLET EHLİYETİ 
 
94
II. VEKÂLETİN VERİLMESİ 
 
95
A. Vekile Vekâlet Verilmesi 
 
95
B. Vekâletin Mahkemeye Verilmesi 
 
95
C. Vekâletin Kapsamı 
 
96
§ 15. DAVA ÇEŞİTLERİ 
 
98
I. MAHKEMEDEN İSTENEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE DAVALAR 
 
100
II. TALEP SONUCUNUN SAYISINA GÖRE DAVALAR 
 
101
§ 16. DAVA ŞARTLARI 
 
102
I. DAVA ŞARTLARININ ÇEŞİTLERİ 
 
102
A. Mahkemeye İlişkin Dava Şartları 
 
103
B. Taraflara İlişkin Dava Şartları 
 
103
C. Dava Konusuna İlişkin Dava Şartları 
 
103
II. ÖZEL KANUNLARDAKİ ÖZEL DAVA ŞARTLARI 
 
104
III. DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ 
 
104
§ 17. DAVA AÇILMASI 
 
105
I. DAVA DİLEKÇESİ 
 
105
A. Dava Dilekçesinin İçeriği 
 
105
B. Dava Dilekçesinde Eksiklik Bulunması 
 
107
II. DAVA DİLEKÇESİNİN MAHKEMEYE VERİLMESİ 
 
108
A. Davanın Açılma Zamanı 
 
108
B. Tensip Tutanağı 
 
109
§ 18. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI 
 
109
I. DAVA AÇILMASININ MADDÎ HUKUK BAKIMINDAN SONUÇLARI 
 
109
II. DAVA AÇILMASININ USUL HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI 
 
110
§ 19. DAVAYA CEVAP 
 
110
I. DAVALININ CEVAPLARI 
 
110
A. Davalının Davayı Kabul Etmesi 
 
111
C. Davalının Lehine Olan Savunma Araçları İleri Sürmesi 
 
111
1. Maddi Hukuka Dayanan Savunma Araçları 
 
112
a. Def’iler 
 
112
b. İtirazlar 
 
112
2. Usul Hukukuna Dayanan Savunma Araçları 
 
112
a. İlk İtirazlar 
 
112
b. Usule İlişkin Diğer İtirazlar 
 
113
c. Karşı Dava Açılması 
 
113
II. CEVAP DİLEKÇESİ 
 
113
A. Cevap Dilekçesinin İçeriği 
 
113
B. Cevap Dilekçesinde Eksiklik Bulunması 
 
113
C. Cevap Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi 
 
114
1. Cevap Süresi 
 
114
2. Cevap Verilmemesi 
 
114
III. KARŞI DAVA 
 
115
§ 20. TARAFLARIN İKİNCİ CEVAP DİLEKÇELERİ 
 
116
I. CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ (REPLİK) 
 
116
II. İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ (DÜPLİK) 
 
117
III. SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI 
 
118
ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT 
 
121
§ 21. ÖN İNCELEME 
 
121
I. ÖN İNCELEMENİN KAPSAMI 
 
121
II. ÖN İNCELEME DURUŞMASI 
 
122
§ 22. TAHKİKAT 
 
123
§ 23. YARGILAMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ 
 
124
I. GENEL BİLGİ 
 
124
II. YARGILAMANIN YAPILIŞ BİÇİMİ 
 
124
A. Tarafların Duruşmaya Davet Edilmesi 
 
125
B. E–Duruşma 
 
126
C. Tutanaklar ve Dava Dosyası 
 
126
1. Tutanaklar 
 
126
2. Dava Dosyası 
 
127
§ 24. İSTİCVAP 
 
127
I. İSTİCVABIN KONUSU 
 
128
II. İSTİCVAP USULÜ 
 
128
Dördüncü Bölüm
 
 
İSPAT VE DELİLLER
 
 
§ 25. GENEL HÜKÜMLER 
 
131
I. İSPATIN KONUSU VE DELİL 
 
131
II. DELİLİN KONUSU 
 
131
III. İSPAT HAKKI 
 
131
IV. İSPAT YÜKÜ 
 
132
§ 26. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE DELİL TÜRLERİ 
 
133
I. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ 
 
133
A. Delillerin Gösterilmesine İlişkin Süre 
 
133
B. Delillerin İncelenmesi 
 
134
II. DELİL ÇEŞİTLERİ 
 
134
A. Kesin Deliller 
 
134
B. Takdirî Deliller 
 
134
§ 27. İKRAR 
 
135
I. İKRARIN NİTELİĞİ, KONUSU VE ETKİSİ 
 
135
II. İKRARIN YAPILIŞ ŞEKLİ 
 
135
III. İKRARIN ÇEŞİTLERİ VE BÖLÜNMESİ 
 
136
§ 28. BELGE VE SENET 
 
136
I. KAVRAM 
 
136
II. SENET ÇEŞİTLERİ 
 
138
III. BELGELERİN MAHKEMEYE VERİLMESİ 
 
140
IV. SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU 
 
142
§ 29. YEMİN 
 
144
I. YEMİN TEKLİFİ 
 
144
§ 30. TANIK 
 
146
I. TANIKLARIN GÖSTERİLMESİ VE DAVETİ 
 
146
II. TANIKLIKTAN ÇEKİNME 
 
147
III. TANIKLARIN DİNLENMESİ 
 
149
§ 31. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 
 
150
I. BİLİRKİŞİ KAVRAMI VE BİLİRKİŞİLİĞİN KONUSU 
 
150
II. BİLİRKİŞİNİN SEÇİMİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ 
 
151
III. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE BİLİRKİŞİ RAPORU 
 
152
§ 32. KEŞİF 
 
153
§ 33. UZMAN GÖRÜŞÜ 
 
154
§ 34. KANUNDA DÜZENLENMEMİŞ DİĞER DELİLLER 
 
155
§ 35. DELİL SÖZLEŞMESİ 
 
155
Beşinci Bölüm
 
 
YARGILAMA VE HÜKÜM
 
 
§ 36. TAHKİKATIN SONA ERMESİ, SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKMÜN VERİLMESİ 
 
157
§ 37. KARAR 
 
157
§ 38. HÜKÜMDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR 
 
159
§ 38. HÜKMÜN TASHİHİ, TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI 
 
159
§ 39. ÖN SORUN 
 
160
§ 40. BEKLETİCİ SORUN 
 
161
§ 41. DAVAYA MÜDAHALE 
 
161
I. FER’Î MÜDAHALE 
 
162
II. ASLİ MÜDAHALE 
 
163
§ 42. DAVANIN İHBARI 
 
164
§ 43. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 
 
165
I. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ 
 
165
II. DAVALARIN AYRILMASI 
 
166
§ 44. DAVA ARKADAŞLIĞI 
 
166
I. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI 
 
166
II. MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI 
 
167
§ 45. DAVA KONUSUNUN DEVRİ 
 
168
§ 46. ISLAH 
 
169
§ 47. DAVADA TEMİNAT GÖSTERİLMESİ 
 
170
§ 48. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI 
 
171
§ 49. DAVADAN FERAGAT 
 
173
§ 50. DAVAYI KABUL 
 
173
§ 51. SULH 
 
174
§ 52. İHTİYATİ TEDBİRLER 
 
175
§ 53. DELİL TESPİTİ 
 
178
§ 54. KANUN YOLU KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 
 
179
§ 55. İSTİNAF 
 
180
§ 56. TEMYİZ 
 
187
§ 57. KANUN YARARINA TEMYİZ 
 
192
§ 58. YARGILAMANIN İADESİ 
 
193
§ 61. ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM 
 
194
§ 62. MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM 
 
194
§ 63. HUKUK MAHKEMESİ İLE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ 
 
198
I. HUKUK MAHKEMESİ KARARLARININ CEZA MAHKEMESİNE ETKİSİ 
 
198
II. CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ 
 
199
§ 64. MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN SONA ERMESİ 
 
200
Altıncı Bölüm
 
 
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
 
 
§ 66. YARGILAMA MASRAFLARI 
 
201
I. YARGILAMA HARÇLARI 
 
201
II. YARGILAMA GİDERLERİ 
 
202
§ 67. ADLİ YARDIM 
 
204
§ 68. BASİT YARGILAMA USULÜ 
 
206
§ 69. ÇEKİŞMESİZ YARGI 
 
209
Yedinci Bölüm
 
 
DAVA DIŞI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE
 
 
BİREYSEL BAŞVURU YOLLARI
 
 
§ 76. HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK 
 
213
§ 77. TAHKİM 
 
215
§ 78. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 
 
224
§ 79. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 
 
226
Kaynakça 
 
229
Kavram Dizini 
 
230
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
194,00   
194,00   
2
97,00   
194,00   
3
64,67   
194,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
194,00   
194,00   
2
97,00   
194,00   
3
64,67   
194,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
194,00   
194,00   
2
97,00   
194,00   
3
64,67   
194,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
194,00   
194,00   
2
97,00   
194,00   
3
64,67   
194,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
194,00   
194,00   
2
97,00   
194,00   
3
64,67   
194,00   
Kapat