%3
İşverenin El Kitabı 2024 Öcal Kemal Evren

İş Mevzuatı Açısındanİşverenin El Kitabı 2024Açıklamalar – Belge Örnekleri


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
428
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750290053
Boyut
16x24
Baskı
23540,00 TL 523,80 TL
(Bu ürünü aldığınızda 523 puan kazanacaksınız)
   523

Öcal Kemal EVREN ( İş Başmüfettişi )

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Birinci Bölüm
 
 
İŞYERİNİN KURULMASI İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
 
I. İŞYERİ KAVRAMI 
 
19
II. İŞ YASASINA GÖRE İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ 
 
20
A. İşyerinin Kurulması ve Bildirilmesi ile İşyerinin Kapatılması 
 
20
B. Alt İşverenliğin Tescili 
 
21
C. İşin Durdurulması 
 
23
1. Genel Olarak İşin Durdurulması 
 
23
2. Özel Düzenlemeler Bağlamında İşin Durdurulması 
 
28
İkinci Bölüm
 
 
İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI VE SONA ERMESİ İLE İLGİLİ
 
 
İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
 
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI 
 
31
A. İş İlişkisi Kavramı 
 
31
B. İş Sözleşmesinin Tarafları (İşçi, İşveren ve İşveren Vekili) 
 
31
C. Alt İşverenlik Uygulamaları 
 
33
1. Genel Olarak Alt İşverenlik Kavramı 
 
33
2. Alt İşverenlik Uygulamalarında Muvazaa 
 
36
3. Alt İşverenlikle İlgili Diğer Asıl İşveren Yükümlülükleri 
 
38
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Özel Hususlar 
 
39
a. Kadroya Alma Yasağı 
 
39
b. Ücretlerin Ödendiğinin Kontrol Edilmesi Zorunluluğu 
 
39
5. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Özel Hususlar 
 
40
D. Birlikte İstihdam Kavramı 
 
41
E. İş Sözleşmesinin Yapılması 
 
43
1. İş Sözleşmesi Yapılması ve Türleri 
 
43
a. İş Sözleşmesi Kavramı 
 
43
b. İş Sözleşmesinin Yapılması 
 
44
c. İş Sözleşmesinin Türleri 
 
44
ca. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri 
 
44
cb. Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi 
 
46
cc. Çağrı Üzerine Çalışma 
 
47
cd. Uzaktan Çalışma 
 
47
ce. Takım Sözleşmesi 
 
50
cf. Asgari ve Azami Süreli İş Sözleşmeleri 
 
50
2. Sürekli Süreksiz İş Ayrımı 
 
52
3. Deneme Süresi 
 
53
4. Geçici İş İlişkisi 
 
53
5. Yazılı Belge Verilmesi 
 
58
6. İşyerinin Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi 
 
58
7. İş Sözleşmesinin Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi 
 
59
F. İşçi ile İlgili Belge ve Kayıtların Düzenlenmesi 
 
59
1. İstisnalar 
 
59
2. İşçi Özlük Dosyasının Düzenlenmesi 
 
61
3. Alınması Gereken İzinler ve İstenilecek Yeterlilik Belgeleri 
 
62
4. Sağlık Raporlarının Alınması 
 
62
5. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Mesleki Eğitim Alınması 
 
63
6. Yurt Dışına İşçi Götürülmesi 
 
64
G. İş Sözleşmesi Yapma veya Çalıştırma Zorunlulukları 
 
68
1. İşe İade Halinde Çalıştırma Zorunluluğu 
 
68
2. Toplu Çıkarma Sonrası Çalıştırma 
 
68
3. Engelli Çalıştırma 
 
69
4. İşyerinin İşçisi İken Malul Olanları Çalıştırma 
 
69
5. Askerlik ve Yasadan Doğan Çalışma Nedeniyle İşten Ayrılanları Çalıştırma 
 
69
6. Ücretin Gününde Ödenmemesi Halinde Çalıştırma Zorunluluğu 
 
69
7. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli ile İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma 
 
70
8. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurtlarında Uzman Çalıştırma 
 
70
9. İşçi Sendikası ve Konfederasyonu Yöneticilerinin Çalıştırılmaları 
 
70
10. Grev ve Lokavt Esnasında Çalıştırma Zorunluluğu 
 
70
11. İlkyardımcı Çalıştırma 
 
71
12. Özel Öğretim Kurumlarında İş Sözleşmesi ile Çalıştırma 
 
71
13. Avukat Çalıştırma Zorunluluğu 
 
72
14. Gıda ve Yem İşletmelerinde Meslek Mensubu Çalıştırma 
 
74
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
 
74
A. Sona Erme Halleri ve Yapılacak İşlemler 
 
74
1. İş Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi 
 
74
a. Tarafların Ölümü 
 
74
aa. İşçinin Ölümü ve Ölüme Bağlı İşveren Yükümlülükleri 
 
74
ab. İşverenin Ölümü 
 
79
b. Belirli Sürenin Bitimi 
 
79
c. Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Tam Süreli Çalışmaya Başlaması 
 
80
2. İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi ile Sona Ermesi 
 
80
a. Genel Olarak Bildirimli Fesih 
 
80
b. Bildirimli Feshin Özel Halleri 
 
81
ba. Değişiklik Feshi 
 
81
bb. Şüphe Feshi 
 
84
bc. Baskı Feshi 
 
87
c. Bildirimsiz Fesih 
 
89
ca. Genel Olarak 
 
89
cb. Fesih Hakkını Doğuran Haller 
 
90
cc. Diğer Yasalarda Yer Alan Haller 
 
93
3. İş Sözleşmesinin Eylemli Olarak Sona Erdirilmesi 
 
95
B. Tarafların Anlaşarak İş Sözleşmesini Sona Erdirmesi (İkale Sözleşmesi) 
 
98
C. Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu 
 
103
D. Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğu 
 
105
E. Verilmesi Gereken Ücret, Tazminat ve Belgeler 
 
106
1. Ücret ve Tazminatların Ödenmesi 
 
106
a. Ücretlerin Ödenmesi 
 
106
b. İhbar Tazminatı Ödenmesi 
 
106
c. Kıdem Tazminatı Ödenmesi 
 
108
d. Kullanılmamış Yıllık İzin Ücretlerinin Ödenmesi 
 
112
2. Gerekli Belgelerin Düzenlenmesi ve Verilmesi 
 
113
a. Çalışma Belgesi Verilmesi 
 
113
b. İşten Ayrılma Bildirimi Verilmesi 
 
113
c. İş Sözleşmesinin Sona Erdiğinin Bildirilmesi 
 
114
3. Yeni İş Arama İzni Verilmesi 
 
115
F. Fesih Bildirimi ile İlgili Diğer Hususlar 
 
115
1. İş Güvencesi 
 
115
a. İş Güvencesi Şartları 
 
115
b. İş Güvencesinde Uygulanacak Süreç 
 
117
c. İş Güvencesinin Sonuçları 
 
117
2. Çalışma Koşullarında Değişiklik 
 
118
3. Yeni İşverenin Sorumluluğu 
 
118
4. Toplu İşçi Çıkarma 
 
119
5. Rekabet Yasağı 
 
120
6. Zamanaşımı Süreleri 
 
121
7. İbraname 
 
123
8. İşçinin Geri Verme Yükümlülüğü 
 
124
9. Ceza Koşulu Öngörme 
 
124
10. İşçinin Haksız Olarak İşe Başlamaması veya Aniden İşi Bırakması 
 
125
11. Eğitim Giderlerinin Geri İstenmesi 
 
125
12. İş Sözleşmesinin Feshinde Takas–Mahsup ve Hapis Haklarının Kullanılması 
 
127
a. Takas ve Mahsup Hakkı 
 
128
b. Hapis Hakkı 
 
129
13. Organik Bağ Kavramı ve İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi 
 
131
14. Mobbing (Psikolojik Taciz) Kavramı ve İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi 
 
133
Üçüncü Bölüm
 
 
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SÜRESİNCE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
 
I. ÇALIŞMANIN DÜZENLENMESİ 
 
135
A. Yasada Tanımlanan Çalışma Türleri 
 
135
1. Normal Çalışma 
 
135
a. Genel Olarak 
 
135
b. Denkleştirme Esası 
 
136
2. Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen Çalışmalar 
 
137
3. Günde En Çok Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Sürmesi Gereken Çalışmalar 
 
140
4. Vardiyalı Çalışmalar 
 
142
5. Fazla Çalışma 
 
146
6. Fazla Sürelerle Çalışma 
 
151
7. Telafi Çalışması 
 
152
8. Hazırlama Tamamlama Temizleme İşleri 
 
153
9. Gece Çalışmaları 
 
155
10. Kısmi Süreli Çalışmalar 
 
156
11. Gebelik ve Doğum Halinde Çalışma 
 
160
12. Kısa Çalışma 
 
162
B. Çalışma Süresinden Sayılan Haller 
 
164
C. Ara Dinlenmesi 
 
166
D. Çalışma ve Dinlenme Saatlerinin İlanı 
 
166
II. ÜCRET ÖDENMESİ 
 
167
A. Genel Anlamıyla ve Uygulamasıyla Ücret 
 
167
1. Ücretin Ödenmesi 
 
167
a. Genel Olarak 
 
167
b. Ücretlerin Banka Aracılığıyla Ödenmesi 
 
167
2. Ücretin Korunması 
 
174
a. İş Yasasındaki Düzenlemeler 
 
174
b. Diğer Yasalarda Yer Alan Düzenlemeler 
 
179
B. Ücret Kesme Cezası 
 
185
C. Asgari Ücret 
 
186
D. Ücret Hesap Pusulası 
 
186
E. Ücretle İlgili Diğer Kavramlar 
 
187
1. Fazla Çalışma Ücreti 
 
187
2. Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti 
 
190
3. Hafta Tatili Ücreti 
 
190
4. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti 
 
192
5. Yüzde Usulüne Göre Ücret 
 
193
6. Yıllık İzin Ücreti 
 
195
7. Hazırlama Tamamlama Temizleme İşleri Ücreti 
 
196
8. Yarım Ücret 
 
196
9. Kısa Çalışma Ödeneği 
 
196
F. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi (Ücret Garanti Fonu) 
 
198
G. Ücretlerde Haciz İşlemleri 
 
201
III. İZİN VERİLMESİ 
 
202
A. Yıllık İzin 
 
202
1. Yıllık İzne Hak Kazanma ve İzin Süreleri 
 
202
2. Yıllık İznin Kullanılması 
 
205
B. Hafta Tatili 
 
208
C. Ulusal Bayram ve Genel Tatil 
 
209
D. Mazeret İzni 
 
209
E. Ücretsiz İzinler 
 
211
F. Doğum ve Emzirme İzni 
 
213
G. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Karşılığı İzin 
 
215
IV. HİZMET BULUŞLARI (İŞÇİ BULUŞLARI) 
 
215
A. Genel Olarak 
 
215
B. Hizmet Buluşları 
 
217
C. Serbest Buluşlar 
 
221
D. Hizmet Buluşu Karşılığı Bedelin Belirlenmesi 
 
222
E. Hizmet Buluşu Karşılığı Bedelin Hesaplanması, Ödeme Şekli ve Süresi 
 
225
F. Uyuşmazlıkların Çözümü 
 
226
G. Sair Hükümler 
 
226
V. OLUŞTURULMASI ZORUNLU KURULLAR VE ÜNİTELER 
 
227
A. Yıllık İzin Kurulu 
 
227
B. Değerlendirme Kurulu 
 
228
C. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 
 
229
D. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurdu Açma 
 
233
E. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma 
 
238
F. Kantin Açılması 
 
238
G. Disiplin Kurulu Kurulması 
 
238
VI. İŞ HUKUKUNDA MALİ TATİL UYGULAMASI 
 
239
VII. YENİ BORÇLAR YASASININ İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
240
A. Genel Olarak 
 
240
B. Değerlendirme 
 
240
1. İş sözleşmesinin Tanımı ve Kurulması 
 
240
2. İşçinin Borçları 
 
241
3. İşverenin Borçları 
 
243
4. Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakkı 
 
253
5. Hizmet İlişkisinin Devri 
 
254
6. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
255
Dördüncü Bölüm
 
 
ÇALIŞMA KURALLARI ÖZEL OLARAK DÜZENLENENLER İLE
 
 
İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
 
I. İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLANANLAR 
 
261
A. Çalışma Şartları Bakımından Özel Olarak Korunanlar 
 
261
1. Çocuk ve Genç İşçiler 
 
262
2. Engelli İşçiler 
 
265
a. Genel Olarak 
 
265
b. Yükümlülüğün Belirlenmesi 
 
266
c. Çalıştırma Esasları, Yürütülecek İşlemler 
 
266
d. Engelli Çalıştırma Hakkındaki Teşvikler 
 
267
3. Kadın İşçiler 
 
269
a. Kadınların Çalışma Şartları Bakımından Korunması 
 
269
b. Gebe, Emziren veya Daha Büyük Yaşta Çocuğu Olan Kadınların Korunması 
 
271
B. Konut Kapıcıları 
 
279
C. Mevsimlik İşlerde Çalışanlar 
 
282
D. Ağır Vasıta Sürücüleri 
 
283
II. DİĞER YASALARDAN KAYNAKLANANLAR 
 
287
A. Meslek Eğitimi Görenler 
 
287
1. Aday Çırak ve Çıraklar 
 
287
2. Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler 
 
289
B. Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Yönetici ve Öğretmenler 
 
290
C. Özel Güvenlik Görevlileri 
 
297
D. Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseselerinde Çalışanlar 
 
299
Beşinci Bölüm
 
 
YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE
 
 
AYKIRI DAVRANMANIN SONUÇLARI
 
 
I. YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
303
II. HUKUKİ YAPTIRIMLAR 
 
304
1. Sözleşmelerden Kaynaklanan Ödemeler 
 
304
2. Yasadan Kaynaklanan Ödemeler 
 
304
B. Yasanın Statüyü Belirlemesi 
 
306
C. İşin Durdurulması ve Çalışmaktan Alıkonulma 
 
306
III. CEZAİ YAPTIRIMLAR 
 
307
A. Ceza Türleri 
 
307
1. İdari Para Cezaları 
 
307
2. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar 
 
309
B. Cezaların Tebliği ve Cezalara İtiraz 
 
310
C. Cezalarla İlgili Diğer Hususlar 
 
311
1. Uygulama Mercileri 
 
311
2. Cezaların Ödenmesi Tahsili ve Gecikme Zammı 
 
312
3. Zamanaşımı 
 
313
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
523,80   
523,80   
2
261,90   
523,80   
3
174,60   
523,80   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
523,80   
523,80   
2
261,90   
523,80   
3
174,60   
523,80   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
523,80   
523,80   
2
261,90   
523,80   
3
174,60   
523,80   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
523,80   
523,80   
2
261,90   
523,80   
3
174,60   
523,80   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
523,80   
523,80   
2
261,90   
523,80   
3
174,60   
523,80   
Kapat