Medeni Usul Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2020 Murat At

Medeni Usul Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2020


Basım Tarihi
2022-11
Sayfa Sayısı
849
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258385472
Boyut
16x24
Baskı
2450,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 450 puan kazanacaksınız)
   450

Prof. Dr. Murat ATALI

Av. Aydan DÜZGÜNKAYA

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ i

ÖZETLİ İNDEKS1

GÖREV, YETKİ, YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ

KARAR NO 1 : Birden Fazla Alacağın Aynı Dava ile İstenmesi, Objektif

Dava Birleşmesi, Görevli Mahkem 20

KARAR NO 2 :

İstirdat Davası, Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev

Sınırı 25

KARAR NO 3 :

İşçi ile İşveren ve Vekilleri Arasındaki Uyuşmazlıklarda

Görevli Mahkeme30

KARAR NO 4 : Fahri İmam Olarak Görev Yapılan Sürenin Tespiti

Davasında Görevli Mahkeme37

KARAR NO 5 : Konut Kredisi Nedeniyle Yapılan Kesintilerin İadesi

Davası, Tüketici Hakem Heyetinin Görevi………………44

KARAR NO 6 : Haksız Haciz İddiasına Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Görevli Mahkeme……………………………48

KARAR NO 7 : Kayıt Maliki ile Murisin Aynı Kişi Olduğunun Tespiti

Davası, Çekişmesiz Yargı İşi, Görevli Mahkeme ………54

KARAR NO 8 :

İstirdat Davası, Araç Satış Sözleşmesi, Görevli Mahkeme………………………………………………………………………60

KARAR NO 9 :

İstihdam Hakkından Faydalanmak İçin Açılan Sürekli

Koruma Altında Kaldığının Tespiti Davası, Görevli

Mahkeme………………………………………………………………63

KARAR NO 10 : Hakim Kararından Dolayı Hazine Aleyhine Tazminat

Davası, Temyiz Aşamasında Adli Yardım Talebi, Adli

Yardım Talebini İnceleyecek Merci…………………………71

KARAR NO 11 : Süresi Biten Kira Sözleşmesine Rağmen Taşınmazın

Tahliye Edilmemesi, Ecrimisil Talebi, Görevli

Mahkeme………………………………………………………………77

KARAR NO 12 :

İşçilik Alacağı Davası, Alacağın İş Kanunu’na mı Borçlar

Kanunu’na mı Tabi Olduğu, Görevli Mahkeme………86

KARAR NO 13 : Manevi Tazminat, Karardan Sonraki Yasal Değişikliklerin Mahkemenin Görevine Etkisi…………………………92

KARAR NO 14 : Hakimin Yargılama Faaliyetinden Doğan Tazminat

Davası, Görevli Mahkeme ……………………………………98

İçindekiler

vi

KARAR NO 15 : Trafik Kazası, Sigorta Şirketine Açılan Dava, Yetkili

Mahkeme, Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin

Yetkisi…………………………………………………………………105

KARAR NO 16 : Yetki İtirazının Yapılması Gereken Süre………………109

KARAR NO 17 : Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası, Yetkili

Mahkemenin Tespiti……………………………………………113

KARAR NO 18 : Muarazanın Giderilmesi Davası, Yetki Sözleşmesi,

Kesin Yetki…………………………………………………………119

KARAR NO 19 : Askerlik Görevi Sırasında Vazife Malullüğünden

Kaynaklı Davada Yargı Yeri………………………………124

KARAR NO 20 : Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davasının İl

Özel İdaresine Karşı Açılması Halinde Yargı Yolu

Belirlemesi…………………………………………………………130

KARAR NO 21 : Aylıktan Yapılan Kesintilerin Tespit ve İadesi Davası,

Yargı Yolu Belirlemesi…………………………………………136

KARAR NO 22 : Evsel Katı Atık Bedeli, Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Davası, Yargı Yolunun Belirlenmesi………144

KARAR NO 23 :

İdari Para Cezasının İptali Sonucuna Dair Tespit

Davası, Görevli Yargı Yeri……………………………………153

KARAR NO 24 :

İtirazın İptali Davası, Davalının Kamu Görevlisi Polis

Olması Halinde Yargı Yerinin Belirlenmesi……………158

YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER

KARAR NO 25 : Bozma Kararına Uyulması, Usulü Müktesep Hak, AYM

İptal Kararının Görülmekte Olan Davaya Etkisi……166

KARAR NO 26 : Hukuki Dinlenilme Hakkı, BK Raporuna Beyanda

Bulunmak İçin Süre Verilmesi Gereği……………………175

KARAR NO 27 : Bozma Sonrası İlk Karardan Fazla Tazminata

Hükmedilmesi, Usuli Kazanılmış Hak……………………182

KARAR NO 28 : Tarafların Bozmaya Uyulmasını İstemesi Halinde

Direnme Kararı Verilip Verilemeyeceği…………………189

KARAR NO 29 : Hukuki Dinlenilme Hakkı, Tapu İptali ve Tescil Davası,

Taraf Teşkili………………………………………………………195

KARAR NO 30 :

İşçilik Alacağı Davası, Usuli Müktesep Hak

Kavramı………………………………………………………………205

KARAR NO 31 :

İşçilik Alacakları Davası, Taleple Bağlılık İlkesi……214

İçindekiler

vii

KARAR NO 32 :

İpotek Bedelinin Uyarlanması Davası, İpoteğin Kaldırılmasına Karar Verilmesi, Taleple Bağlılık İlkesi…218

KARAR NO 33 : Ödenmeyen KDV Alacağının Sonradan Mahsubu, Faiz,

Usuli Müktesep Hak……………………………………………222

KARAR NO 34 :

İşçilik Alacağı Davası, Davacının Ücret Alacağı ve Delilleri İçin İsticvap Edilmesi, Taraflarca Getirilme İlkesine

Aykırılık………………………………………………………………232

KARAR NO 35 : Emekli Maaşına Koyulan Blokenin Kaldırılması ve

İstirdat, Dosya Masrafının İadesine Karar Verilmiş

Olması, Taleple Bağlılık İlkesi………………………………240

HAKİMİN REDDİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU

KARAR NO 36 : Hakimin Hukuki Sorumluluğu, Yasa Maddesinin

Kesin ve Yeterince Açık Olmayışı…………………………246

KARAR NO 37 : Hakimin Reddi, Toplu Ret Talebi…………………………251

KARAR NO 38 : Hakimin Hukuki Sorumluluğu, Yasa Maddesinin Kesin

ve Yeterince Açık Olmayışı……………………………………252

TARAFLAR

KARAR NO 39 : Elektronik Tebligat………………………………………………258

KARAR NO 40 : Yargılamanın Devamı Sırasında Taraf Değişikliği,

Yargılamanın Seyrine Etkisi…………………………………261

KARAR NO 41 : Yargılama Sırasında Çıkan Yeni Kanunun Etkisi, Taraf

Ehliyeti, Pasif Dava Ehliyeti…………………………………266

KARAR NO 42 : Eksik Vekaletin İbrazı İçin Vekile Değil, Asile Süre

Verilmesi Gerektiği………………………………………………276

KARAR NO 43 : Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Aktif Dava

Ehliyeti………………………………………………………………277

KARAR NO 44 : Nüfus Kaydının Tespiti Davası, Taraf Teşkilinin

Sağlanması…………………………………………………………282

KARAR NO 45 : Davanın Devamı Sırasında Taraflardan Birinin Tüzelkişiliğini Kaybetmesi, Taraf Teşkilinin Sağlanması

Gereği…………………………………………………………………288

KARAR NO 46 : Meslek Hastalığı Nedeniyle Maluliyetin Tespiti Davası,

Kurum ile İşverenin Zorunlu Dava Arkadaşı Olup

Olmadığı……………………………………………………………295

İçindekiler

viii

KARAR NO 47 : Sicil Kaydı Silinen Şirkete Karşı Dava Açılması, Taraf

Teşkili, Şirketin İhyasının Gerekmesi……………………299

KARAR NO 48 : El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım Davası, Husumet,

Taraf Teşkili………………………………………………………305

KARAR NO 49 : Alacak Davası, Dain ve Mürtehin Sıfatı, Aktif Dava

Ehliyeti………………………………………………………………311

KARAR NO 50 : Tapu İptali ve Tescil Davası, Feragatten Sonra Ancak

Feragat Nedeniyle Ret Kararından Önce Yapılan Asli

Müdahale Talebi…………………………………………………318

KARAR NO 51 :

İtirazın İptali Davası, Apartman Yönetiminin Taraf

Sıfatı……………………………………………………………………325

DAVA ÇEŞİTLERİ VE ŞARTLARI

KARAR NO 52 : Belirsiz Alacak Davası Beyanı, Taleple Bağlılık

İlkesi…………………………………………………………………332

KARAR NO 53 : Kıdem Tazminatı, Yıllık Ücretli İzin Alacağı, Belirsiz

Alacak Davası………………………………………………………338

KARAR NO 54 : TİS'nden Kaynaklanan Sosyal Haklar ve Ücretli İzin

Alacağı, Belirsiz Alacak Davası, Tanığın Tarafsızlığı345

KARAR NO 55 :

İşçilik Alacağı Davası, Kısmi Dava Olarak Açılan Davada

Taleple Bağlılık İlkesinin Uygulanması…………………355

KARAR NO 56 : Gece Çalışma Alacağı, Belirsiz Alacak Davası…………360

KARAR NO 57 : Sendika Üyelik ve Dayanışma Aidat Alacağı, Belirsiz

Alacak Davası………………………………………………………367

KARAR NO 58 :

İtirazın İptali Davası, Kısmi Davada Kesinleşen

Hükmün Ek Davaya Etkisi……………………………………378

KARAR NO 59 : Davacının Tek Bir Talebi Bulunmasına Rağmen Hükmün Terditli Olarak Tesis Edilip Edilemeyeceği……383

KARAR NO 60 : Alacak Davası, Kısmi Dava, Usul Kurallarının Derhal

Uygulanması Gerektiği…………………………………………387

KARAR NO 61 : Belirsiz Alacak Davasına Konu Alacakların Belirli

Hale Geldiği Anda Tamamlama Harcı Yatırılması

Gerektiği……………………………………………………………392

KARAR NO 62 : Trafik Kazası Sonucu Hurdaya Ayrılan Araç, Poliçe

Teminatı Kapsamında Hasar Bedelinin Tazmini,

Belirsiz Alacak Davası…………………………………………401

İçindekiler

ix

KARAR NO 63 :

İşyeri Sigorta Sözleşmesine Dayalı Tazminat Davası,

Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılan Davaya Kısmi

Dava Olarak Bakılıp Bakılamayacağı……………………408

DAVANIN AÇILMASI, DİLEKÇELER TEATİSİ

KARAR NO 64 : Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmeyen Zamanaşımı Defi,

Islahla Zamanaşımının İleri Sürülmesi…………………424

KARAR NO 65 : Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Yapılan Nafaka ve

Tazminat Talepleri, İddianın Genişletilmesi…………435

KARAR NO 66 :

İşçilik Alacağı Davası, Araştırmanın Kapsamı, Hakimin

Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü…………………………441

KARAR NO 67 : SGK Ödeme Emrinin İptali Davası, Dava Açılış Tarihinin Belirlenmesi…………………………………………………447

KARAR NO 68 : Boşanma Davası, Cevaba Cevap Dilekçesinin Tebliğinde Usulsüzlük, Muttali Olmanın Hukuki Dinlenilme

Hakkına Etkisi……………………………………………………456

KARAR NO 69 : Sigortalılığın Tespiti Davası, Dava Açmadan Önce

Kuruma Başvuru Zorunluluğu, Tamamlanabilir Dava

Şartı……………………………………………………………………463

KARAR NO 70 : Ön İnceleme Aşamasında İleri Sürülen Yoksulluk Nafakası Talebi, İddianın Genişletilmesi Yasağı ……………472

KARAR NO 71 : Karşılıklı Boşanma, Hakimin Davayı Aydınlatma

Görevinin Kapsamı, İddia ve Savunmanın

Genişletilmesi………………………………………………………480

ISLAH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ

KARAR NO 72 : Bozma Kararından Sonra Islah Yapılıp

Yapılamayacağı……………………………………………………492

KARAR NO 73 : Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmeyen Zamanaşımı Defi,

Islahla Zamanaşımının İleri Sürülmesi…………………496

İSPAT VE DELİLLER

KARAR NO 74 :

İtirazın İptali Davası, İspat Yükünün Hangi Tarafta

Olduğu…………………………………………………………………500

KARAR NO 75 : Tazminat Davası, Yemin Deliline Başvurulup

Başvurulamayacağı………………………………………………506

İçindekiler

x

KARAR NO 76 : Dinlenmeyen Tanıklar, Hukuki Dinlenilme Hakkı,

Hakimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü……………510

KARAR NO 77 : Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası, İspat

Yükü……………………………………………………………………518

KARAR NO 78 : Verilen Kesin Süre İçinde Tanık Adreslerinin Bildirilmemesinin Sonuçları……………………………………………526

KARAR NO 79 : Ceza Mahkemesince Verilen Kararın Hukuk Mahkemesi Yargılamasına Etkisi…………………………………………534

KARAR NO 80 : Yazılı Delil Balangıcı, Senetle İspat Zorunluluğu……541

KARAR NO 81 : Ceza Yargılamasındaki İkrarın Hukuk Yargılamasında

Delil Niteliği…………………………………………………………547

KARAR NO 82 : Delillerin İbrazı İçin Verilen Kesin Sürenin Hüküm ve

Sonuç Doğurabilme Şartları…………………………………554

KARAR NO 83 :

İşçilik Alacağı Davası, Temyiz Aşamasında Sunulan

Delillerin Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği…558

KARAR NO 84 : Mülkiyetin Tespiti, Yargılama Sırasında Dayanılıp

Sunulmayan Delillerin Karar Düzeltme Aşamasında

Sunulması……………………………………………………………565

KARAR NO 85 :

İtirazın İptali Davası, Tanıkların Dinlenmesi İçin Mahkemenin Yapmak Zorunda Olduğu İşlemler…………567

HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ

KARAR NO 86 : Gerekçesi Değişen Kararın Direnme Değil, Yeni Karar

Mahiyetinde Olduğu……………………………………………576

KARAR NO 87 : Bozma Üzerine Usulüne Uygun Bir Uyma ya da

Direnme Kararı Verilmesi Gerektiği………………………579

KARAR NO 88 : Hükmün Gerekçe İçermesi Gerektiği……………………587

KARAR NO 89 : Bozmaya Uymadan Sonra Verilen Davanın Açılmamış

Sayılması Kararının Direnme Kararı Olup

Olmayacağı…………………………………………………………593

KARAR NO 90 : Kısa Kararla Gerekçe Arasında Çelişki Olması, Bozma

Nedeni…………………………………………………………………597

KARAR NO 91 : Alacak Davası, Hüküm ile Gerekçe Arasında Çelişki

Bulunması……………………………………………………………598

KARAR NO 92 : Direnme Sonrası Verilen Kararın Yeni Hüküm Teşkil

Edip Etmediği………………………………………………………604

İçindekiler

xi

KARAR NO 93 : Bozma Sonrası Değiştirilen Gerekçeye Dayanarak Verilen Direnme Kararının Yeni Hüküm Niteliğinde Olup

Olmadığı………………………………………………………………609

KARAR NO 94 : Hükmün Taşıması Gereken Nitelikler, Bozma Öncesi

Karara Atıf Yapılamayacağı…………………………………614

KARAR NO 95 : Hükmün Gerekçeli Olması Gereği, Gerekçeden Ne

Anlaşılması Gerektiği……………………………………………616

KARAR NO 96 :

İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Yargılama Yapan

Özel Dairenin, HGK'nın Bozma Kararına Direnip

Direnemeyeceği…………………………………………………623

KARAR NO 97 : Marka Başvurusu Hakkında Verilen Kararın İptali Davası, Bozma Sonrası Verilen Hükmün Direnme Kararı

Olup Olmadığı………………………………………………………632

KARAR NO 98 : Tapu İptali ve Tescil Davası, Bozma Sonrası Verilen

Direnme Kararının Yeni Hüküm Olup Olmadığı,

İnceleme Mercinin Tespiti……………………………………636

KARAR NO 99 :

İşçilik Alacağı Davası, Mahkemenin Gereçesini Genişletmesinin Yeni Hüküm Teşkil Etmeyeceği……………641

KARAR NO 100 : Sulh Sözleşmesinde İmzası Bulunmayan Avukatın Sözleşmeye Muvafakatinin Bulunup Bulunmamasının

Sonuca Etkisi……………………………………………………650

KARAR NO 101 : Alacak Davası, Temyiz Aşamasında Yapılan Sulh Sözleşmesi Üzerine Yapılması Gerekenler………………657

KARAR NO 102 : Birden Çok Yetkili Müdürün Bulunduğu Hallerde, Davayı Açmayan Müdürün Davadan Feragat Beyanı662

KARAR NO 103 : Hizmet Tespiti Davalarında Feragatin Sonuç Doğurup

Doğurmayacağı, Davanın Açılmamış Sayılması

Kararı………………………………………………………………669

KARAR NO 104 : Karşılıklı Boşanma ve Ziynet Alacağı Davası, Temyiz

Aşamasında Davadan Feragat Halinde Yapılması

Gereken İşlem……………………………………………………674

KARAR NO 105 : Tasarrufun İptali Davası, Davanın Geri Alınması Usulü

ve Geri Alma Üzerine Yapılması Gerekenler………676

KARAR NO 106 : Ortak Gider Alacağının Tahsili Davası, Kabul Beyanı,

Davaya Son Veren Taraf İşlemi……………………………683

KARAR NO 107 : Tapu İptali ve Tescil Davası, Direnme Kararının Tebliğinde Usulsüzlük, Dosyanın Geri Çevrilmesi………691

İçindekiler

xii

KARAR NO 108 : TK m 35'e Göre Tebligat Yapılmasının Şartları…698

KARAR NO 109 : Alacak Davası, Bozma Kararı Taraflara Tebliğ Edilmeden Direnme Kararı Verilmiş Olması…………………699

HARÇLAR VE YARGILAMA GİDERLERİ

KARAR NO 110 : Manevi Tazminat Davası, Temyiz Yoluna Başvuru

Harcı, Nispi Harç………………………………………………704

KARAR NO 111 : Eksik Harç Tamamlatılmadan Davaya Devam Edilip

Edilemeyeceği……………………………………………………705

KARAR NO 112 :

İşçilik Alacağı Davası, Davalının Harçtan Muaf Olması

Halinde Davacı Tarafından Dava Açılırken Yatırılması

Gereken Harcın Niteliği………………………………………713

KARAR NO 113 : Tapu İptali, Tescil ve Tazminat Davası, Harç Miktarı,

Eksik Harcın İkmali Gerektiği……………………………719

KARAR NO 114 : Dava Açılırken Tüketici Mahkemesinde Alınmayan

Harcın Görevli Genel Mahkemede İkmali

Gerektiği……………………………………………………………725

KARAR NO 115 : Takibin İptali Davası, Faktoring ve Varlık Yönetim

Şirketlerinin Harçtan Muaf Olup Olmadıkları………729

KARAR NO 116 : Reddolunan İşlemiş Faiz Talebi Yönünden Vekalet

Ücretine Hükmedilip Hükmedilemeyeceği…………738

KARAR NO 117 : Sözleşmenin İptali ve Bedel İadesi Davası, Adli Yardım

Talebi, Gider Avansının Süresinde Yatırılmaması744

KARAR NO 118 : Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası,

Temyiz Aşamasında Adli Yardım Talebi, Tüzelkişilerin

Adli Yardım Talebi………………………………………………750

KANUNYOLLARI

KARAR NO 119 :

İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası, Süre Tutum

Sonrası Gerekçeli İstinaf Dilekçesinin Verilme Süresinin Makul Olup Olmadığı……………………………………756

KARAR NO 120 :

İcra Mahkemesi Kararına Karşı İstinaf Mahkemesince

Verilen Başvurunun Reddi Kararının Temyiz Edilip

Edilemeyeceği……………………………………………………768

KARAR NO 121 : Temyiz Üzerine Verilen Kararın, Kararı Temyiz Etmeyen Mirasçılara Sirayet Edip Etmeyeceği……………776

İçindekiler

xiii

KARAR NO 122 : Manevi Tazminat Davası, Miktar İtibarıyla Temyiz

Kesinlik Sınırı……………………………………………………782

KARAR NO 123 : Temyiz Kesinlik Sınırının Hangi Tarihe Göre

Belirleneceği………………………………………………………788

KARAR NO 124 : Temyiz Başvuru Harcının Eksik Yatırılması Harcın

Tamamlanması İçin Dosyanın Geri Çevrilmesi……790

KARAR NO 125 :

İstirdat Davası, Temyiz Kesinlik Sınırı Belirlenirken

Temyiz Edilmeyerek Kesinleşen Kısmın Dikkate

Alınmayacağı……………………………………………………792

KARAR NO 126 :

İşçilik Alacakları Davası, Temyiz Kesinlik Sınırının

Belirlenmesi, Sadece Hüküm Altına Alınan Kısmın

Dikkate Alınacağı………………………………………………794

KARAR NO 127 :

İtiraz Hakem Heyeti Kararının Kaldırılması Davası,

Temyiz İncelemesini Yapacak Olan Merci……………797

KARAR NO 128 : SGK Tarafından Gönderilen Ödeme Emrinin İptali

Davası, Seri Dava, Temyiz Kesinlik Sınırı……………801

KARAR NO 129 : Ödenmeyen KDV Alacağının Sonradan Mahsubu, Faiz,

Temyiz İncelemesini Yapacak Olan Merci……………806

KARAR NO 130 : Şikayet Davası, Kısa Kararın Tefhim Edilmiş Olması,

Temyizin Süresinde Yapılıp Yapılmadığı……………807

KARAR NO 131 : Boşanma Davası Açma Hakkı, Daha Kusurlu Tarafın

Tespiti, Tazminat Takdiri, Karar Düzeltme Yoluna

Gidilip Gidilemeyeceği………………………………………814

KARAR NO 132 : Karar Düzeltme Yoluna Başvuru Süresi………………818

KARAR NO 133 : Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Karar Düzeltme

Kanun Yolu Parasal Sınırı…………………………………819

KARAR NO 134 :

İş Mahkemesi Kararlarına Karşı Karar Düzeltme

Yoluna Gidilemeyeceği………………………………………821

KARAR NO 135 : Başka Mahkemece Verilen Benzer Hükmün Kesinleşmesinin Yargılamanın İadesi Sebebi Olup

Olmayacağı………………………………………………………823

KARAR NO 136 : Temyizden Feragatin Katılma Yoluyla Temyiz

Talebine Etkisi…………………………………………………830

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
450,00   
450,00   
2
225,00   
450,00   
3
150,00   
450,00   
4
112,50   
450,00   
5
90,00   
450,00   
6
75,00   
450,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
450,00   
450,00   
2
225,00   
450,00   
3
150,00   
450,00   
4
112,50   
450,00   
5
90,00   
450,00   
6
75,00   
450,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
450,00   
450,00   
2
225,00   
450,00   
3
150,00   
450,00   
4
112,50   
450,00   
5
90,00   
450,00   
6
75,00   
450,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
450,00   
450,00   
2
225,00   
450,00   
3
150,00   
450,00   
4
112,50   
450,00   
5
90,00   
450,00   
6
75,00   
450,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
450,00   
450,00   
2
225,00   
450,00   
3
150,00   
450,00   
4
112,50   
450,00   
5
90,00   
450,00   
6
75,00   
450,00   
Kapat