Tüketici Hukuku Murat Aydoğdu

Tüketici Hukuku


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
637
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257802963
Boyut
16x24
Baskı
1Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

 

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR CETVELİ 25
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ HUKUKU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
§1. TÜKETİCİ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 27
I. YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ GELİŞMELER 27
A. Genel Olarak 27
B. Amerika Birleşik Devletlerindeki Gelişmeler 27
C. Avrupa Birliğindeki ve Diğer Bazı Hukuk Sistemlerindeki Gelişmeler 28
II. TÜRK HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER 35
A. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Önceki Durum 35
B. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Sonraki Durum 36
C. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Sonraki Durum 38
§2. TÜKETİCİ HUKUKUNUN ÇEŞİTLİ HUKUK DALLARI İLE İLGİSİ 41
§3. TÜKETİCİNİN KORUNMASININ NEDENLERİ VE AMAÇLARI İLE TÜKETİCİ
HUKUKU KURALLARININ KARAKTERİ VE NİTELİĞİ 44
I. TÜKETİCİNİN KORUNMASININ NEDENLERİ 44
II. TÜKETİCİNİN KORUNMASININ AMAÇLARI 46
III. TÜKETİCİ HUKUKU KURALLARININ KARAKTERİ VE NİTELİĞİ 47
§4. TÜKETİCİ KORUNMASINDA ETKİLİ KİŞİ VE KURULUŞLAR İLE TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ, BİLİNÇLENDİRİLMESİ, EĞİTİMİ VE TEŞVİK AMAÇLI
TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ DAĞITILMASI 48
I. TÜKETİCİ KORUNMASINDA ETKİLİ KİŞİ VE KURULUŞLAR 48
A. Sivil Kuruluşlar 48
1. Ulusal Kuruluşlar 48
a. Tüketici Örgütleri (6502 say.TKHK. m.3/m) 48
aa. Tüketici Dernekleri 48
bb. Tüketici Vakıfları (6502 say.TKHK. m.3/m) 49
cc. Tüketici Üst Kuruluşları (6502 say.TKHK. m.3/m) 50
b. Diğer Sivil Toplum Kuruluşları 50
2. Uluslararası Kuruluşlar 51
a. Amerika’daki Kuruluşlar 51
aa. Consumers UNİON (Tüketici Birliği) 51

bb. The Consumers Federation Of America (Amerika Tüketici Federasyonu): 51
cc. Amerika’daki Diğer Kuruluşlar 52
b. Uluslar Arası Örgütlenmeler 52
aa. Uluslar arası Tüketiciler Örgütü (Consumers International) 52
bb. Avrupa Tüketici Birlikleri Bürosu (Bureau Europeen des
Unions de Consommateurs / BEUC) 52
cc. Balkan Tüketici Koruma Merkezi (Balkan Consumer
Protection Center / BCC) 53
dd. Avrupa Topluluğu Tüketici Kooperatifleri Birliği (Europen Community Of Consumer Cooperatives / EUROCOOP) 53
ee. Diğer Uluslar arası Tüketici Örgütleri 53
B. Kamu Kuruluşları 54
1. Bakanlık (6502 say.TKHK. m.3/a-b)-Ticaret Bakanlığı- 54
a. Genel Olarak 54
b. Bakanlığın Görevleri 55
aa. Test, Muayene ve Analiz Yapma Görevi 55
bb. Ödenekleri Karşılama Görevi 55
cc. Alt (ikincil) Düzenlemeleri Yapma Görevi 56
dd. Kadro İhdas Etme Görevi 56
ee. Denetleme ve Ceza Verme Görevi 56
ff. Bakanlık’ın Diğer Görevleri 57
2. Diğer Kuruluşlar 58
a. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 58
b. Bakanlıklar ve Bakanlıklara Bağlı veya İlgili Çeşitli Kuruluşlar 59
aa. Ticaret Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar 59
bb. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na Bağlı veya İlgili Kuruluşlar 59
cc. Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Kuruluşlar 60
dd. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 60
ee. Maliye Bakanlığı 60
ff. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. 60
c. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki Diğer Kuruluşlar 61
aa. Reklam Kurulu (6502 say.TKHK. m.63) 61
aaa. Genel Olarak 61
bbb. Reklam Kurulunun Oluşumu ve Kararları 63
bb. Reklam Konseyi 64
cc. Tüketici Konseyi (6502 say.TKHK. m.64) 65
dd. Tüketici Hakem Heyetleri 65
ee. Tüketici Mahkemeleri 66

II. TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ, BİLİNÇLENDİRİLMESİ, EĞİTİMİ VE
TEŞVİK AMAÇLI TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ DAĞITILMASI 66
A. Tüketicilerin Bilgilendirilmesi 66
B. Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi ve Eğitimi 67
C. Teşvik Amaçlı Tüketici Ödülleri Dağıtılması 69
§5. TÜKETİCİ HUKUKU SİSTEMLERİ 70
§6. 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ
GENEL BİLGİLER 72
I. 6502 SAYILI KANUNUN KALEME ALINMASININ NEDENLERİ 72
A. Yeni Türk Ticaret ve Türk Borçlar Kanununa Uyum Sağlanması 72
B. Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Giderilmesi 72
C. AB Yönergelerine Tam Uyumun Sağlanması 73
D. Satış Yöntemlerinin Değişmesi Ve Yeni Satış Türlerinin Ortaya Çıkması 73
E. Mevcut Cezaların Öngörülen Amaca Hizmet Etmemesi 73
F. Cezalandırmak Yerine Islah Etme ve Bilgilendirme Anlayışının Önem Kazanması 73
II. YENİ KANUNDA TÜKETİCİ ALEYHİNE HÜKÜMLER İLE TESPİT ETTİĞİMİZ EKSİKLİKLER 74
III. 6502 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER 75
A. Genel Olarak 75
B. Somut Yenilik ve Değişiklikler 75
1. Kanunun Kapsamı Tüketiciler Lehine Genişletilmektedir 75
2. Bankacılık Sözleşmelerinde Tüketicilerden Alınan Kredi Kartı Üyelik
Ücreti, Hesap İşletim Ücreti vb. Ücretler Disiplin Altına Alınmaktadır 76
3. Mevcut Cayma Hakkı Süreleri Genişletilmekte; Taksitli Satışlar, Ön Ödemeli Konut Satışları, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler İle Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmelerinde ve
Tüketici Kredilerinde Cayma Hakkı Getirilmektedir 76
4. Tüketicinin Taraf Olduğu Sözleşmelerde Yer Alan Haksız Şartlara
İlişkin Denetim Yetkisi Bakanlığa Verilmektedir 77
5. Tüketici Sipariş Vermediği Bir Ürünün Kendisine Gönderilmesi
Durumunda Bundan Sorumlu Olmayacaktır 77
6. Ayıplı Ürünlerin Sebep Olacağı Zararlardan Üretici veya İthalatçı Da Sorumlu Olacaktır 77
7. Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmette Tüketiciye Sağlanan Haklar Tüketici
Lehine Genişletilmektedir 78
8. Bankacılık Sözleşmelerinde Tüketicileri Koruyucu Yeni
Düzenlemeler Getirilmektedir 78
9. Maket Üzerinden Satışı Yapılan ve Binlerce Kişinin Mağdur Olmasına Neden Olan Ön Ödemeli Konut Kampanyalarına Yönelik
Sıkı Tedbirler Getirilmektedir 79

10. Mağduriyetlerin En Çok Yaşandığı Kapıdan Satışlara Yeni Tedbirler Alınmaktadır. 80
11. Satış Türleri Arasındaki Payını Her Geçen Gün Arttıran Mesafeli Sözleşmelerden ve Finansal Hizmetlerden Kaynaklanan
Mağduriyetlerin Önlenmesi İçin Yeni Önlemler Alınmaktadır 80
12. Saldırgan Bir Satış Türü Olan Devre Tatil Uygulamalarına Yeni Düzenlemeler Getirilmektedir 80
13. Milyonlarca Yerli ve Yabancı Turisti İlgilendiren Paket Turlar
Yeniden Düzenlenmektedir 81
14. Elektrik, Su, Doğalgaz, İnternet, Telefon vb. Tüm Aboneliklerde
Tüketicileri Koruyucu Yeni Düzenlemeler Getirilmektedir 81
15. Gazete ve Dergi Gibi Süreli Yayın Kuruluşlarının Verdiği
Promosyonlara Konu Ürün ve Hizmetlere Sınırlama Getirilmektedir 82
16. Gerçeği Yansıtmayan İndirimli Satış Kampanyalarına Sınırlama Getirilmektedir 82
17. Ürün Üzerinde Yer Alan, Kullanıma İlişkin Bilgilerin Türkçe Olması Zorunluluğu Getirilmektedir 82
18. Garanti Belgesi Uygulaması Değiştirilmektedir 83
19. Radyo ve Televizyonlara Ayda 15 Dakikadan Az Olmamak Üzere Tüketiciyi Bilinçlendirici Program Yayınlama Zorunluluğu
Getirilmektedir 83
20. Özel Kuruluşlarca Verilen ve Objektif Kriterlere Dayanmayan
Tüketici Ödüllerinin Reklamlarda Kullanılması Yasaklanmaktadır 84
21. Tüketicilere Yönelik Haksız Ticari Uygulamalar Yasaklanmaktadır 84
22. Reklam Kurulu Yeniden Yapılandırılmış ve Kurulun Denetim
Etkinliği Arttırılmıştır 84
23. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yeniden Yapılandırılarak
Tüketicilerin Haklarını Aramaları Kolaylaştırmıştır 85
24. Piramit Satış Sistemleri Nihayet Açıkça Yasaklanmıştır 86
25. Tüketici Mahkemelerinde Tüketicilerin Dava Açmalarının Önündeki Engeller Kaldırılmaktadır 86
C. 6502 Sayılı Kanun’un Geçiş Hükümleri ve Yürürlük (Zaman) İtibariyle Uygulanması 86
§7. TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARI 89
I. GENEL OLARAK 89
II. TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNDE TARAF ŞARTI 90
A. Sözleşmenin Bir Tarafında Tüketicinin Yer Alması Zorunluluğu 90
1. Tüketici Kavramı 90
2. Tüketicinin Gerçek veya Tüzel Kişi Olma İmkânı 92
3. Tüketicinin Mal veya Hizmeti Ticarî veya Meslekî Olmayan
Amaçlarla Satın Almış Olması 95
a. Genel Olarak 95

b. Ticari İş ve Tüketim Karinesinden Yola Çıkarak Amacın Belirlenmesi 99
c. Karma Amaçlı İşlemlerde Durum 101
B. Sözleşmenin Bir Tarafında Satıcının / Sağlayıcının Yer Alması
Zorunluluğu 104
1. Satıcı / Sağlayıcı Kavramı 104
2. Satıcının / Sağlayıcının Gerçek veya Tüzel Kişi Olma İmkânı 104
3. Satıcı / Sağlayıcının, Mal ve Hizmeti Bedel Karşılığı (İvazlı)
Tüketiciye Doğrudan veya Dolaylı Olarak Sunan Kişi Olması 106
4. Satıcının veya Sağlayıcının Mal veya Hizmet Sunmayı Meslek
Edinmiş Olması 107
III. TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNDE KONU KOŞULU 111
A. Genel Olarak Mal ve Hizmet Kavramı 111
B. Tüketici İşlemleri Bakımından Mal Kavramı 111
C. Tüketici İşlemleri Bakımından Hizmet Kavramı 112
D. Tüketici Ürünü Kavramı ve İkinci El Ürünlerin Durumu 114
E. Tüketiciye Yönelik Uygulamaların
(Haksız Ticari Uygulamaların) Durumu 117
IV. TÜKETİCİ İŞLEMİ KAVRAMI VE TÜKETİCİ İŞLEMİNİN KAPSAMI 117
A. Genel Olarak 117
B. Bazı İşlem/Sözleşme Türleri Yönünden Kapsamın Belirlenmesi 123
1. Bankacılık İşlemleri Bakımından 123
2. Sigorta Sözleşmesi Bakımından 124
3. Ödünç Sözleşmeleri Bakımından 125
4. Eser Sözleşmesi Bakımından 125
5. Arsa Payı (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Bakımından 126
6. Vekâlet Sözleşmesi Bakımından. 128
7. Kira Sözleşmesi Bakımından 129
8. Bağışlama Sözleşmesi Bakımından 130
V. TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNDE SORUMLU KİŞİLER VE SORUMLULUĞUN KAPSAMI 131
A. Genel Olarak 131
B. Üretici 131
1. Üretici Kavramı 131
2. Üreticinin Sorumluluğu 134
C. Üretici Gibi Sorumlu Olanlar (İthalatçılar ve Dağıtıcılar) 137
D. Konut Finansman Kuruluşu 140
E. Kredi Veren 141
F. Servis İstasyonları 142
VI. TÜKETİCİNİN KORUMA ALANINDA BULUNAN KİŞİLERİN DE TALEPTE BULUNABİLMESİ 144

İKİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİYİ KORUMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER
§8. SÖZLEŞME ÖNCESİ KORUMA ÖNLEMLERİ 147
I. ALDATICI REKLAMLARA VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA KARŞI
KORUMA 147
A. Aldatıcı Reklamlara Karşı Koruma 147
1. Genel Olarak 147
2. Reklamın ve Özellikle Ticari Reklamın Tanımı 150
3. Aldatıcı ve Yasak Reklamların Tanımı ve Bunlara Uygulanacak Hükümler 152
4. Örtülü Reklamın Tanımı ve Yasaklanması 158
5. Karşılaştırmalı Reklam 159
6. Reklamların Doğruluğunu İspat Yükü 161
7. Reklamdan Sorumlu Kişi/Kişiler 162
B. Haksız Ticari Uygulamalara Karşı Koruma 162
1. Haksız Ticari Uygulamaların Tanımı ve Kapsamı 162
2. Haksız Ticari Uygulamanın Varlığını İspat Yükü 166
3. Haksız Ticari Uygulamanın Reklam Yoluyla Gerçekleştirildiği
Hâllerde Uygulanacak Hükümler 166
II. SATICININ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ YOLU İLE KORUMA ÖNLEMLERİ 166
A. Etiket Koyma, Tarife ve Fiyat Listesi Asma Yükümlülüğü 166
1. Fiyat Etiketi veya Listelerinin ya da Tarife ve Fiyat Listelerinin
Konulması Zorunluluğu 166
2. Fiyat Etiketi, Tarife ve Fiyat Listeleri ile Kasa Fiyatı Arasında Fark
Olması Halinde Tüketicilerin Lehine Olan Fiyatın Uygulanması 167
3. İndirimli Satışlarda Tüketicilerin Korunması 168
4. Fiyat Etiketi, Tarife ve Fiyat Listeleri Konusunda Denetim Yetkisi 169
B. Yiyecek Taklidi Ürün Satmama Yükümlülüğü 169
1. Yiyecek Taklidi Ürünlerin Tanımı 169
2. Yiyecek Taklidi Ürünler Hakkındaki Yasaklama ve Yaptırımlar 169
§9. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI SIRASINDAKİ KORUMA ÖNLEMLERİ 171
I. AYDINLATMA (BİLGİLENDİRME) ZORUNLULUĞU 171
II. GARANTİ BELGESİ VERME ZORUNLULUĞU 172
A. Zorunlu Garanti Belgesi Hakkındaki Açıklamalar 172
1. Zorunlu Garanti Belgesinin Anlamı ve Kapsamı 172
2. Zorunlu Garanti Belgesi Düzenleme ve Verme Sorumluğunun Kime/Kimlere Ait Olduğu 173
3. Zorunlu Garanti Süresi veya Başka Ölçü Birimi Varsa Bunun Miktarı/Oranı 174

4. Tüketicinin Onarım Hakkını Kullanması Halinde Diğer Seçimlik Haklarını Hangi Şartlarda Kullanabileceği ve Bu Hakları Kime/Kime
Karşı Kullanabileceği 175
B. İhtiyari Garanti Verilmesi Hakkındaki Açıklamalar 177
1. İhtiyari Garantinin Anlamı 177
2. Tüketicinin İhtiyari Garantiden Yararlanması Halinde Kendisinden
Ücret veya Masraf İstenip İstenemeyeceği. 177
3. İhtiyari Garanti Taahhüdünde Taahhüt, Reklam ve İlanlarla Bağlılık 178
4. İhtiyari Garanti Taahhüdünde Şekil Zorunluluğu 178
III. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERME ZORUNLULUĞU 179
A. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Türkçe Olması Zorunluluğu 179
B. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yerine Malın Güvenli Kullanımına İlişkin Bilgilerin Malın Üzerinde Yer Alması Halinde Durum 179
C. Tehlikeli Olabilecek Mallarda Malın Güvenli Kullanımına İlişkin
Bilgilerin Ne Şekilde Verilmesi Gerektiği 180
D. Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Hazırlama Sorumluluğu 180
IV. SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU 181
A. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi ve Tüketiciler Lehine Sınırlanması 181
B. Sözleşme Özgürlüğünün Kapsamı 181
C. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlanması 182
D. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Önceki Durum 182
E. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla Getirilen Sınırlamalar 183
1. Satıştan Kaçınma Yasağı (Sözleşme Yapma Zorunluluğu) 183
2. Sağlayıcının Hizmet Sunma Zorunluluğu 186
3. Ağırlaştırıcı (Bağlı) Koşul Getirme Yasağı 187
§10. SÖZLEŞME SONRASI KORUMA ÖNLEMLERİ 190
I. TÜM TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ KORUMA ÖNLEMLERİ 190
A. Ayıplı Mal veya Hizmetlere Karşı Koruma 190
1. Yenilik ve Değişikliklere Genel Bakış 190
2. Düzenlemelerin Niteliği ve Uygulama Alanı 193
3. Düzenlemelerin Diğer Kanun Hükümleri ile Birlikte Uygulanıp Uygulanamayacağı 196
4. Ayıplı Maldan/Hizmetlerden Sorumlu Olunmasının Koşulları 198
a. Ayıplı Mal/ Hizmet Kavramı 198
b. Ayıbın Türleri 199
aa. Genel Olarak 199
bb. Zikredilen Ayıp/Lüzumlu Vasıflarda Ayıp 199
cc. Maddi-Hukuki-Ekonomik Ayıp 203
5. Sözleşmeye Aykırı İfa-Ayıplı İfa Kavramları Arasındaki Bağlantı 207
a. Sözleşmeye Aykırı İfa Kavramı 207

b. Tüketim Mallarının Alım Satımı ve Bunlara Ait Garantilerin Belirli Yönlerine İlişkin 25 Mayıs 1999 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi (1999/44 AT) Bakımından 209
c. Milletlerarası Menkul Mal Satışları Hakkında Birleşmiş Milletler (Viyana) Sözleşmesi Bakımından 211
6. Sözleşmeye Aykırı İfa (Ayıplı İfa Gibi) Sayılması Gereken Durumlar
(Eksik veya Fazla ifa-Aliud İfa) 216
a. Eksik veya Fazla İfa 216
b. Yanlış (Aliud) İfa 218
c. Geç İfa ve Montaj Hataları 219
7. Olması Gereken Hukuk Açısından Önerimiz 221
8. Ayıptan Sorumluluğun Koşulları 223
a. Genel Olarak 223
b. Satıcının veya Sağlayıcının Ayıptan Sorumlu Tutulmasının
Maddi Koşulları 225
aa. Malın Teslim Edilmiş veya Hizmetin Sunulmuş Olması ve
Ortada Ayıp Sayılan Bir Eksiklik Bulunması 225
bb. Ayıbın Önemli Olmasına Gerek Olmaması 228
cc. Hasar ve Yararın Tüketiciye Geçtiği Anda Ayıbın Var
Olması Gerektiği 232
dd. Tüketicinin Ayıbın Varlığını Bilmeden veya Ayıptan Haberdar Olması Kendisinden Beklenmeyecek Şekilde Malı
Satın Almış veya Hizmetten Yararlanmış Olması 237
ee. Sözleşmeye Aykırılığın, Tüketicinin Kullanım veya Montaj Hatasından İleri Gelmemiş Olmaması 244
ff. Satıcının Veya Sağlayıcının Ayıbın Varlığını Bilmesi
Gerekmemesi 246
gg. Sözleşme ile Sorumluluğun Kaldırılması ya da Sınırlanmasının (Sorumsuzluk Anlaşmasının) Geçersiz
Olması 246
c. Biçimsel Koşulların (Muayene ve Bildirim Külfetinin Tüketici Sözleşmelerinde) Olmaması 250
9. Satıcının Sorumlu Olduğu/Olmadığı Reklam Açıklamaları 252
10. Altı Ay İçinde Ortaya Çıkan Ayıplarda Tüketici Lehine
İspat Kolaylığı 254
11. Ayıplı Mallardan Dolayı Tüketiciye Tanınan Haklar 256
a. Tüketiciye Tanınan Seçimlik Haklar 256
aa. Genel Olarak 256
bb. Sözleşmeden Dönme (Bedelin İadesi) Hakkı 258
cc. Satış Parasının İndirilmesini İsteme Hakkı 261
dd. Ayıplı Malın Ayıpsızıyla Değiştirilmesini İsteme Hakkı 262

ee. Ayıplı Malın Ücretsiz Onarımını İsteme Hakkı 264
b. Seçimlik Hakların Sınırlanması veya Değiştirilebilmesi 265
c. Tazminat İsteme Hakkı 267
aa. Tazminat Hakkının Niteliği 267
bb. Sözleşmeden Dönme Halinde Tazminat İsteme Hakkı 269
cc. Sözleşmeden Dönme Hakkındaki Diğer Seçimlik Haklar
Nedeniyle Tazminat İsteme 272
dd. Seçimlik Hakları Kullanmaksızın Sözleşmeye Aykırılık
Nedeniyle Tazminat İsteme 273
12. Ayıplı Hizmetlerde Tüketicinin Seçimlik Hakları 274
13. Ayıp Nedeniyle Talep Hakkına Sahip Olanlar 275
14. Ayıptan Sorumlu Tutulabilecek Kişiler 277
15. Ayıplı Mal ve Hizmetlerle İlgili Dava Zamanaşımı Süreleri 283
16. Satış Sonrası Hizmet (Servis) Verme Zorunluluğu 288
a. Genel Olarak 288
b. Satış Sonrası Hizmetlerin Nasıl ve Kimler Tarafından
Yerine Getirileceği 289
c. Bağımlı veya Bağımsız Servis İstasyonlarının Faaliyetinden
Dolayı Kimin/Kimlerin Sorumlu Olduğu 290
d. İthalatçının Herhangi Bir Şekilde Ticari Faaliyetinin Sona Ermesi Hâlinde Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Sunulmasından Kimin/Kimlerin Sorumlu Olduğu 291
B. Tüketiciyi Temel İlkeler Eliyle Koruma 291
1. Genel Bilgi 291
2. Temel İlkelerin Türleri 292
a. Sözleşmelerin Belirli Bir Biçimde (Stilde) ve İçerikle Yapılması İlkesi 292
b. Sözleşmedeki Koşulların Tüketici Aleyhine Değiştirilemeyeceği İlkesi 295
c. Tüketiciden Haksız Ek Bedel Talep Edilemeyeceği İlkesi 295
d. Ücret ve Masraflara İlişkin Açıklık (Şeffaflık) ve Aydınlatma Yükümlülüğü İlkesi 299
e. Tüketiciden Alınacak Senedin Nama Yazılı ve Ayrı Ayrı Olması İlkesi 300
f. Tüketici İşlemlerindeki Kefaletin Ancak Âdi Kefalet Olabilmesi İlkesi 305
g. Bileşik Faiz Alma Yasağı İlkesi 311
h. Katılım Bankaları Açısından Faizin Kâr Payı Olarak
Uygulanmasına İlişkin İlke 312
C. Haksız Sözleşme Şartlarına (Genel İşlem Koşullarına) Karşı Koruma 313
1. Haksız Şartlar Hakkında Genel Bilgi ve Tanım 313
2. Haksız Şartların Unsurları 314
a. Ortada Önceden Hazırlanmış Olan ve Kullanılan Standart Koşul (Standart Sözleşme) Mevcut Olması 315

b. Tüketicinin Sözleşme Koşuluna Etki veya Sözleşme Koşulunu
Müzakere Edememiş Olması 316
c. Standart Şartın Tüketici Aleyhine Dürüstlük Kuralına Aykırı
Düşecek Biçimde Dengesizliğe Neden Olması 322
3. Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartların Yaptırımı
(Kesin Hükümsüzlük) 324
4. Standart Şartlar Bakımından Gözetilecek İlkeler 330
a. Standart Şartların Açık (Şeffaf) Olmaması Halinde Nasıl
Yorumlanacağı İlkesi 330
b. Standart Şartın Haksız Olup Olmadığı Konusunda Sözleşmenin Bütününe Bakılması İlkesi 331
c. Haksız Şart Denetiminde Fiyat Edim Dengesine Bakılmaması İlkesi 332
5. Standart Şartın Haksızlığı Denetiminde Bakanlığın Yetkisi 333
D. Sipariş Edilmeyen Mal ve Hizmetlere Karşı Koruma 334
II. BAZI TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ ÖZEL KORUMA ÖNLEMLERİ 337
A. Taksitli Sözleşmelerdeki Koruma 337
1. Tüketicilere Yönelik Taksitle Satış Sözleşmelerinin Tanımı 337
2. Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Taksitle Satış Hükümlerinin Uygulanması 338
3. Tüketicilere Yönelik Taksitle Satış Sözleşmelerinin
Şekil Zorunluluğu 339
4. Tüketicilere Yönelik Taksitle Satış Sözleşmelerinde Tüketiciyi
Koruyan Cayma Hakkı 340
a. Cayma Hakkının Kullanılabildiği Durumlar 340
b. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar 341
5. Tüketicinin Taksitleri Ödememesi (Temerrüde Düşmesi) Halinde Satıcı veya Sağlayıcının Kalan Bedelin Tamamını Talep Etmesinin
(Muacceliyet Koşuluna Dayanmanın) Koşulları 342
6. Tüketicinin Taksitleri Erken Ödemek İstemesi Halinde İndirim
İsteme Hakkı 343
7. Ön Ödemenin Varlığı Halinde (Ön Ödemeli Taksitle Satış
Sözleşmelerinde) Tüketicinin Hakları 344
B. Tüketici Kredisi Sözleşmelerindeki Koruma 347
1. Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Tanımı 347
2. Kredi Kartı Sözleşmesinin Hangi Durumda Tüketici Kredisi Olarak
Kabul Edileceği 348
3. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Şekil Şartı 348
4. Tüketici Kredilerinde Kredi Tutarına İlişkin Sınırlamalar ile Kredi Kartı Ödemelerinde Taksit Sayısının Sınırlanması ve Bazı Ürünlerde
Taksit Yasağı Getirilmesi 349
a. Tüketici kredilerinde kredi tutarına ilişkin sınırlamalar 349

b. Kredi Kartı Ödemelerinde Taksit Sayısının Sınırlanması ve
Bazı Ürünlerde Taksit Yasağı Getirilmesi 352
5. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Sözleşme Öncesi Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü (Bilgi Formu Verme Zorunluluğu) 354
6. Tüketici Kredisinde Tüketicinin Cayma Hakkı 355
a. Genel Olarak 355
b. Tüketici Kredisinde Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanması 355
c. Tüketici Kredisinde Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanmasının Sonucu 356
7. Tüketici Kredisinde Faiz Oranı Nasıl Hesaplanacağı 357
8. Tüketici Kredisinde Efektif (Gerçek) Faiz Oranının
Nasıl Hesaplanacağı 358
9. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması 359
10. Tüketicinin Erken Ödeme Yapmak İstemesi Halinde İndirim
Talep Etme Hakkı 360
11. Tüketicinin Temerrüde Düşmesi (Ödeme Yapamaması)
Durumunda Sonucu 361
12. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Tüketicinin Sigorta Yaptırma
Zorunluluğu Olmaması 362
13. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Bağlı Kredi 363
a. Bağlı Kredinin Anlamı 363
b. Bağlı Kredinin Hangi Hallerde Söz Konusu Olamayacağı 364
c. Tüketicinin Asıl Sözleşmeden Caymasının Bağlı Kredi
Üzerinde Yarattığı Sonuç 364
d. Asıl Sözleşmenin Hiç ya da Gereği Gibi İfa Edilmemesi
Durumunda Bağlı Kredi Verenin Sorumluluğu 365
14. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Açılan Hesap Nedeniyle Tüketiciden
Ücret veya Masraf Talep Edilemeyeceği 366
15. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Kredi Sözleşmesi ile İlişkili Bir Kredili Mevduat Sözleşmesi Yapılamayacağı (Bağlı İşlem Yapma Yasağı) 367
16. Kredi Kartında Aidat Alınmasının Hukuka Uygun Olup Olmaması 368
C. Konut Finansman Sözleşmelerindeki Koruma 369
1. Konut Finansmanı Sözleşmelerinin Tanımı ve Uygulama Alanı 369
2. Konut Yapı Kooperatiflerinin Gerçek Kişi Ortaklarının İşlemleri 370
3. Konut Finansmanı Sözleşmelerinin Şekil Zorunluluğu 371
4. Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Sözleşme Öncesi Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü (Bilgi Formu Verme Zorunluluğu) 372
5. Tüketicinin Temerrüdü Halinde Kalan Borcun Tamamen İfasının (Muacceliyet) Koşulları 372
6. Tüketicinin Temerrüdü Nedeniyle Muaccel Kılınan Taksitlerin Nasıl Hesaplanacağı 373

7. Konut Finansmanı Sözleşmesi Kapsamındaki Finansal Kiralama İşlemlerinde Muacceliyet Koşullarının Gerçekleşmesi Halinde İcra
Dışında Konut Satışına Gidilmesi (İcra-Yargı- Dışı Satış) 374
8. Konut Finansmanı Sözleşmesinde Bağlı Kredi 375
a. Bağlı Kredinin Tanımı 375
b. Bağlı Kredinin Var Sayılmadığı Durumlar 376
c. Bağlı Kredilerde Konutun Hiç veya Gereği Gibi Teslim
Edilmemesi Hallerinde Konut Finansman Şirketinin Sorumluluğu 376
9. Konut Finansman Kuruluşları Tarafından Kredi Alacağının
Devredilmesi Halinde Sorumluluk 378
10. Konut Finansman Sözleşmelerinde Faiz Oranlarının Belirlenmesi. 379
11. Tüketicinin Erken Ödeme Yapması 380
a. Erken Ödemeden Dolayı Tüketicinin İndirim İsteme Hakkı 380
b. Tüketiciden Erken Ödeme Tazminatı İstenebileceği 381
12. Tüketicinin Zorunlu Sigortalar Haricinde Sigorta Yaptırma
Zorunluluğunun Olmaması 381
13. Hesap Açılması Halinde Tüketiciden Ek Ücret veya
Masraf İstenememesi 382
14. Sözleşme ile İlişkili Bir Kredili Mevduat Sözleşmesi Yapılamayacağı
(Bağlı İşlem Yapma Yasağı) 384
D. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerindeki Koruma 384
1. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinin Tanımı 384
2. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Tüketiciyi Sözleşme
Öncesi Koruyucu Hükümler 385
3. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Şekil Zorunluluğu 386
4. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Tapuya Tescili veya Şerhi
Olanağı 386
5. Geçerli Bir Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi Yapılmadan Tüketiciden Ödeme Yapması veya Onu Borç Altına Sokan Belge
Vermesinin İstenemeyeceği (Peşin Ödeme Yasağı) 388
6. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Teminata veya Bina
Tamamlama Sigortasına Bağlanması Gibi Tüketiciyi Koruma Önlemleri 388
7. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesindeki Bina Tamamlama
Sigortasına Sağlanan Ayrıcalıklar 390
8. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Tüketicinin Cayma Hakkı 391
a. Cayma Hakkının Kullanılması Süresi ve Şekli 391
b. Cayma Hakkı Süresi Geçmeden Tüketiciden Faiz, Komisyon vb. Masraf Alınamaması (Peşin Ödeme Yasağı) 392
c. Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanmasının Sonucu 393
9. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Konut Teslimi İçin Üst Süre 394
10. Tüketicinin Gerekçe Göstermeden Sözleşmeden Dönme Hakkı 395
a. Dönme Hakkını Kullanma ve Dönme Tazminatı Ödeme 395

b. Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesine Rağmen Dönme Tazminatının İstenemediği Durumlar 397
c. Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesinin Sonucu 398
E. İşyeri Dışındaki (Kapıdan) Sözleşmelerde Koruma 398
1. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Tanımı 398
2. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Üç Durumda
Ortaya Çıkabilmesi 399
3. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Yetkili Kimseler Tarafından Gerçekleştirilebileceği 401
4. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Bilgilendirme (Aydınlatma) Zorunluluğu 401
5. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Şekil Zorunluluğu 402
6. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 403
a. Cayma Hakkının Hangi Sürede ve Şekilde Kullanılacağı 403
b. Satıcı veya Sağlayıcının Tüketiciyi Cayma Süresi Hakkında Bilgilendirmemesi veya Yasal Yükümlülüklerine Aykırı
Davranması Halinde Cayma Süresinde Değişiklik Olması 404
c. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Tüketiciden Cayma Süresi İçinde Ödeme Yapması veya Borç Altına Sokan
Belge İstenmesi (Peşin Ödeme Yasağı) 405
d. Tüketicinin Cayma Süresi İçinde Meydana Gelen Mutad Kullanım Sebebiyle Değişiklik ve Bozulmalardan Sorumlu Olmaması 406
F. Mesafeli Sözleşmelerdeki Koruma 406
1. Mesafeli Sözleşmelerin Tanımı Ve Kapsamı 406
2. Mesafeli Sözleşmelerin Riskleri veya Olumsuz Yanları 409
3. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketiciyi Bilgilendirme (Aydınlatma)
Zorunluluğu 409
4. Mesafeli Sözleşmelerde Satıcı veya Sağlayıcının Edimini Yerine
Getirme Süresi 409
5. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 410
a. Cayma Hakkının Kullanılması 410
b. Tüketicinin Cayma Hakkı Konusunda Bilgilendirilmemesi Halinde Yaptırımı 411
c. Tüketicinin Cayma Süresi İçindeki Kullanmalardan Dolayı Sorumluluğu 412
6. Satıcı veya Sağlayıcı Adına Mesafeli Sözleşme Kurulmasına Aracılık Edenlerin Sorumluluğu 412
7. Elektronik Ticaret Hakkında Kanun ile İlgili Bilgiler 413
G. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerdeki Koruma 418
1. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerin Tanımı ve
Kapsamı 418
2. Tüketicinin Bilgilendirilmesi (Aydınlatma) Zorunluluğu 420
3. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerin Bir Örneğinin
Tüketiciye Verilmesi Zorunluluğu 421

4. Tüketicinin Sözleşmenin Yazılı Bir Örneğini Talep Etme ya da
Uzaktan İletişim Aracını Değiştirme Hakkı 421
5. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin
Cayma Hakkı 422
6. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin
Sözleşmeyi Sona Erdirebilmesi 423
H. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmelerindeki Koruma 423
1. Periyodik Süreli Tatil Sözleşmelerinin Türleri 423
2. Periyodik Süreli Tatil Sözleşmelerinden Olan Devre Tatil
Sözleşmesinin Tanımı 424
3. Devre Tatil Sözleşmelerinin Konusu (Devre Mülk Sözleşmelerinin
Bu Kapsamda Sayılması) 425
4. Periyodik Süreli Tatil Sözleşmelerinden Olan Uzun Süreli Tatil
Hizmeti Sözleşmesinin Tanımı 426
5. Periyodik Süreli Tatil Sözleşmelerinden Olan Değişim Sözleşmeleri
ve Yeniden Satış Sözleşmelerinin Tanımı 427
6. Tatil Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme Formu Verilmesi
(Aydınlatma) Zorunluluğu 428
7. Periyodik Süreli Tatil Sözleşmelerinde Şekil Zorunluluğu 428
8. Periyodik Süreli Tatil Sözleşmelerinde Cayma Hakkı 429
a. Cayma Hakkının Süresi, Kapsamı ve Sonucu 429
b. Periyodik Süreli Tatil Sözleşmesinden Cayılması Halinde Bağlı Kredi Sözleşmesinin Sonucu 431
c. Devre Tatil Sözleşmelerinin Ön Ödemeli Şekilde Yapılabilmesi 432
aa. Yapı Ruhsatı Alınmadan Tüketicilerle Ön Ödemeli Devre
Tatil Sözleşmesi Yapılamaması 432
bb. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Bina Tamamlama Sigortası Yaptırılması Zorunluluğu 433
cc. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Bina Tamamlama Sigortasının Koruma Altına Alınması 433
dd. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Tüketiciye En Geç
Hangi Ana Kadar Devir Yapılabileceği 434
ee. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Tüketicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı ve Tüketiciden Dönme Nedeniyle
Tazminat İstenebilmesi 434
İ. Paket Tur Sözleşmelerindeki Koruma 435
1. Paket Tur Sözleşmelerinin Tanımı Ve Unsurları 435
2. Paket Tur Sözleşmesinin Tarafları ve Tüketici Kavramının Farklı
(Geniş) Tanımlanması 437
3. Hangi Hallerde Paket Tur Sözleşmesi Hükümlerinin Uygulanacağı 438
4. Paket Tur Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme
(Aydınlatma) Zorunluluğu 438

5. Paket Tur Sözleşmesinin Bir Örneğinin Tüketiciye Verilmesi
Zorunluluğu 439
6. Paket Tur Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması Hallerinde
Tüketicinin Hakları (Sözleşmeden Dönme Hakkı) 439
7. Paket Tur Sözleşmesinin Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesi
Hallerinde Tüketicinin Hakları 440
İ. Abonelik Sözleşmelerindeki Koruma 442
1. Abonelik Sözleşmesinin Tanımı ve Zorunlu İçeriği 442
2. Abonelik Sözleşmesinin Bir Örneğinin Tüketiciye Verilmesi
Zorunluluğu 444
3. Abonelik Sözleşmesinde Otomatik Uzama Öngören Sözleşme
Hükümleri 444
4. Abonelik Sözleşmesinde Tüketicinin Gerekçe Göstermeksizin Fesih (Cayma) Hakkı 445
a. Fesih Hakkını Kullanma Süresi ve Kapsamı 445
b. Tüketicinin Fesih Hakkını Kullanma Sonrası Feshin
Yürürlüğe Girmesi Süresi 446
c. Tüketicinin Fesih Hakkını Kullanması Sonrası Satıcı veya Sağlayıcının Alması Gereken Tedbirler 447
5. Taahhütlü Abonelik Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi 448
J. Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamaları
Hakkındaki Koruma 448
1. Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon
Uygulamalarının Tanımı ve Kapsamı 448
2. Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon
Uygulamalarının Üst Süresi 449
3. Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarındaki Ürünün Teslimine veya Hizmetin Sunulmasına
İlişkin Üst Süre 450
4. Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarındaki Ürün Nedeniyle Süreli Yayının
Satış Fiyatının Arttırılamaması 450
5. Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarındaki Ürünün Dağıtımı veya Hizmetin İfasının Ne
Şekilde Yerine Getirileceği 451
6. Süreli Yayın Kuruluşları Tarafından Düzenlenmeyen Ancak Süreli Yayınla Doğrudan veya Dolaylı İlişkilendirilen Promosyon
Uygulamaları 451
K. Piramit Satış Sistemleri Hakkındaki Koruma 451
1. Piramit Satış Sistemlerinin Tanımı ve Kapsamı 451
2. Piramit Satış Sistemlerinin Yasak Olması ve Bu Tür Satış Sistemleri Hakkında Önlem Almaya Yetkili Makam ve Yaptırımlar 453

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İDARÎ DENETİMLER VE YAPTIRIMLAR (ÖZELLİKLE İDARİ PARA CEZALARI) İLE HAK ARAMA YOLLARI
§11. İDARÎ DENETİMLER VE YAPTIRIMLAR 455
I. İDARÎ DENETİMLER 455
II. İDARİ YAPTIRIMLAR 457
A. İdarî Para Cezaları Yaptırımı 457
1. Hangi Eylemler İçin İdari Para Cezalarının Uygulanacağı 457
a. Her Bir İşlem veya Sözleşme İçin 415 TL İdari Para Cezası
Uygulanacak Eylemler 457
b. Her Bir İşlem veya Sözleşme İçin 2.092 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Eylemler 459
c. Teslim Edilmeyen Her Bir Konut İçin 41.910 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Eylem 462
d. Hakkında 209.562 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Eylemler 462
e. Hakkında 1.047.818 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Eylemler 463
f. Hakkında 10.478.218 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Eylemler 463
g. Süreli Yayın Kuruluşları Hakkında Uygulanacak İdari Para Cezaları 463
h. Üretici ve İthalatçılar Hakkında Uygulanacak İdari Para Cezaları 464
ı. Radyo ve Televizyonlar Hakkında Uygulanacak İdari Para Cezaları 464
i. Reklam Verenler, Reklam Ajansları ve Mecra Kuruluşları Hakkındaki İdari Para Cezaları ve Bu Cezaları Uygulayacak Makam 464
j. Haksız Ticari Uygulamada Bulunanlar Hakkında İdari Para
Cezaları ve Bu Cezaları Uygulayacak Makam 465
k. Satışa Sunulan Ayıplı Bir Seri Malı veya Yiyecek Taklidi Ürünleri Üretenler ve Satışa Sunanlar Hakkında İdari Para Cezaları ve
Bu Cezaları Uygulayacak Makam 466
l. 6502 sayılı Kanun Uygulamasının Denetlenmesi Sırasında İdari
Para Cezaları Uygulanması ve Bu Cezaları Uygulayacak Makam 466
m. Piramit Satışlar Hakkında İdari Para Cezaları Uygulanması ve
Bu Cezaları Uygulayacak Makam 466
n. 6502 sayılı Kanunun Getirdiği Yükümlülüklere ve Tedbirlere Uymayanlar Hakkında İdari Para Cezaları ve Bu Cezaları
Uygulayacak Makam. 467
2. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Uygulanan
İdari Para Cezası Hakkındaki İlkeler 467
a. İdari Para Cezaları Hakkında Getirilen Sınırlama İlkesi
(Gayrısafi Gelirin Belirlenmesi) 467
b. İdari Para Cezalarının Uygulanmasının Diğer Kanunlar
Gereği Yapılacak İşlemleri Etkilememesi İlkesi 468
3. İdari Yaptırımları Verebilecek Yetkili Makamlar 468

4. İdari Yaptırım Kararlarına Karşı İtiraz Yeri Neresi ve Süresi 469
5. İdari Para Cezalarına İlişkin Kararların Tahsil Süresi. 469
6. İdari Para Cezalarında Zamanaşımı 469
III. DİĞER İDARÎ YAPTIRIMLAR (DURDURMA VEYA DÜZELTME) 471
§12. HAK ARAMA YOLLARI 472
I. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU 472
A. Tüketici Hakem Heyetlerinin Hukuki Yapısı 472
B. Tüketicilerin, Tüketici Hakem Heyetleri Yerine veya Aynı Anda
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mercilerine Başvurabilmesi 474
C. Tüketici Hakem Heyeti Teşkilatı, Görev ve Yetki Alanı. 475
1. Tüketici Hakem Heyeti Teşkilatı 475
2. Tüketici Hakem Heyetinin (Konu Bakımından) Görev Alanı 478
3. Tüketici Hakem Heyetlerinde Miktar Açısından Başvuru Sınırı
(İl/İlçe Hakem Heyetlerinin Miktar İtibariyle Görev Alanı) 482
4. Tüketici Hakem Heyetinin Yetkisi (Yer Bakımından Yetki Alanı) 488
D. Tüketici Hakem Heyetlerinde Harç, Ücret, Gider vs. Masraf Muafiyeti (Kolaylığı) 490
E. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurunun Nasıl Yapılacağı 491
F. Tüketici Hakem Heyetlerinin Başvuruyu Kabul Etme Zorunluluğu 492
G. COVID-19 Salgın Hastalığına Karşı Mücadelede Alınan Tedbirlerin
Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılan Başvurulara Etkisi 494
H. Tüketici Hakem Heyeti İncelemesinin Nasıl Gerçekleştirileceği 497
İ. Tüketici Hakem Heyeti Kararının Niteliği ve Karara İtiraz 498
1. Tüketici Hakem Heyetince Verilebilecek Kararlar ve
Tek Başvuru İlkesi 498
2. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Niteliği 500
3. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Alınma Süreci 502
4. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İçeriği, Bu Kararların
Bağlayıcılığı ve Tavzihi 504
5. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Tebliği ve Nasıl İcra Edileceği 507
6. Tüketici Hakem Heyeti Kararının İlamlı İcra Aşaması ve İcradaki
Başvuru Yolları 510
7. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Karşı İtiraz Davasının Nasıl ve Hangi
Sürede Gerçekleştirileceği, İcranın Tedbir Yoluyla Durdurulması 511
8. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Karşı İtiraz Halinde Tüketici Mahkemesinin Nasıl Bir Karar Verebileceği ve Kararın Kesinliği 513
9. Tüketici hakem Heyeti Kararlarına Karşı İtiraz Üzerine ve Kararın
İptali Halinde Tüketici Aleyhine Nisbi Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi 516
İ. Tüketici Hakem Heyetinin Oluşumu, Raportör Atanması ve
Huzur Hakkı 517
1. Tüketici Hakem Heyetinin Kişi Bakımından Oluşumu 517

2. Tüketici Hakem Heyetinde Raportör Atanması ve
Raportörün Görevi 518
3. Tüketici Hakem Heyeti Huzur Hakkı ve Ücretleri 519
II. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE BAŞVURU 520
A. Özel Tüketici Mahkemeleri Kurulmasının Nedenleri 520
B. Tüketici Mahkemelerindeki Yargılama 521
1. Tüketicilerin Tüketici Mahkemeleri Yerine Zorunlu Arabulucuya Başvurması 521
2. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı 523
a. Bireysel Uyuşmazlıklara İlişkin Davalarda 523
b. Topluluk Davası ve Diğer Uyuşmazlıklara İlişkin Davalarda 531
3. Tüketici Örgütleri ve Diğer İlgililerin Tüketici Mahkemelerine Hangi Hallerde Topluluk Davası Açabileceği 532
4. Tüketici Davalarında Yetkili Mahkeme 535
5. Tüketici Mahkemelerine Başvuru Sırasında Harç Kolaylığı 537
6. Tüketici Mahkemeleri Nezdinde Hükmedilecek Vekâlet Ücreti 540
7. Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarda Yargılama Usulü 542
8. Tüketici Mahkemelerinde Davacının Kararın Yayınlanmasını Talep Edebilmesi 545
9. Tüketici Mahkemelerince Verilip Kesinleşen Kararların İletilmesi 546
C. Tüketici Mahkemelerinde Verilebilecek Kararlar 546
1. Satışa Sunulan Seri Ayıplı Mallar Bakımından Tüketici
Mahkemelerine Kimlerin Dava Açabileceği 546
2. Satışa Sunulan Seri Ayıplı Mallarda Tüketici Mahkemelerince Hangi
Tür Kararlar Verilebileceği 547
EKLER
 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 549
 6502 SAYILI TKHK VE MÜLGA 4077 SAYILI TKHK İLE İLGİLİ TABLOLAR 583
 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN İLE İLGİLİ MEVZUAT LİSTESİ 587
 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU FORMU 589
KAYNAKÇA 591
KONU VE KAVRAM DİZİNİ 615

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat