%3
Tüketici Hukuku Dersleri Murat Aydoğdu

Tüketici Hukuku Dersleri


Basım Tarihi
2021-10
Sayfa Sayısı
965
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257467803
Boyut
16x24
Baskı
1Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

Doç. Dr. Nalan KAHVECİ

 

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR CETVELİ 31
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ HUKUKU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
§1. TÜKETİCİ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 35
YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ GELİŞMELER 35
Genel Olarak 35
Amerika Birleşik Devletlerindeki Gelişmeler 36
Avrupa Birliğindeki ve Diğer Bazı Hukuk Sistemlerindeki Gelişmeler 37
TÜRK HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER 44
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Önceki Durum 44
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Sonraki Durum 45
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Sonraki Durum 47
§2. TÜKETİCİ HUKUKUNUN ÇEŞİTLİ HUKUK DALLARI İLE İLGİSİ 50
Tüketici Hukukunun Kamu Hukuku, Özellikle Anayasa Hukuku
ile İlgisi 50
Tüketici Hukukunun Çeşitli Özel Hukuk Dallarıyla İlgisi 52
§3. TÜKETİCİNİN KORUNMASININ NEDENLERİ VE AMAÇLARI İLE TÜKETİCİ HUKUKU KURALLARININ KARAKTERİ VE NİTELİĞİ 54
TÜKETİCİNİN KORUNMASININ NEDENLERİ 54
TÜKETİCİNİN KORUNMASININ AMAÇLARI 56
TÜKETİCİ HUKUKU KURALLARININ KARAKTERİ VE NİTELİĞİ 57
§4. TÜKETİCİ KORUNMASINDA ETKİLİ KİŞİ VE KURULUŞLAR İLE TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ, BİLİNÇLENDİRİLMESİ, EĞİTİMİ VE
TEŞVİK AMAÇLI TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ DAĞITILMASI 59
TÜKETİCİ KORUNMASINDA ETKİLİ KİŞİ VE KURULUŞLAR 59
Sivil Kuruluşlar 59

Ulusal Kuruluşlar 59
Tüketici Örgütleri (6502 say.TKHK. m.3/m) 59
aa. Tüketici Dernekleri 59
bb. Tüketici Vakıfları (6502 say.TKHK. m.3/m) 60
cc. Tüketici Üst Kuruluşları (6502 say.TKHK. m.3/m) 60
Diğer Sivil Toplum Kuruluşları 61
Uluslararası Kuruluşlar 61
Amerika’daki Kuruluşlar 61
aa. Consumers UNİON (Tüketici Birliği) 61
bb. The Consumers Federation Of America (Amerika Tüketici Federasyonu) 62
cc. Amerika’daki Diğer Kuruluşlar 62
Uluslar Arası Örgütlenmeler 62
aa. Uluslar arası Tüketiciler Örgütü
(Consumers International) 62
bb. Avrupa Tüketici Birlikleri Bürosu (Bureau Europeen des Unions de Consommateurs / BEUC) 62
cc. Balkan Tüketici Koruma Merkezi (Balkan Consumer Protection Center / BCC) 62
dd. Avrupa Topluluğu Tüketici Kooperatifleri Birliği (Europen Community Of Consumer Cooperatives / EUROCOOP) 62
Kamu Kuruluşları 63
Bakanlık (6502 say.TKHK. m.3/a-b)-Ticaret Bakanlığı- 63
Diğer Kuruluşlar 64
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 64
Bakanlıklar ve Bakanlıklara Bağlı veya İlgili Çeşitli Kuruluşlar 64
aa. Ticaret Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar 64
bb. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na Bağlı veya
İlgili Kuruluşlar 65
cc. Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Kuruluşlar 65
dd. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 66
ee. Hazine ve Maliye Bakanlığı 66
ff. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. 66
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki
Diğer Kuruluşlar 66
aa. Reklam Kurulu (6502 say.TKHK. m.63) 66
bb. Reklam Konseyi 66

cc. Tüketici Konseyi (6502 say.TKHK. m.64) 67
dd. Tüketici Hakem Heyetleri 67
ee. Tüketici Mahkemeleri 67
TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ, BİLİNÇLENDİRİLMESİ, EĞİTİMİ VE
TEŞVİK AMAÇLI TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ DAĞITILMASI 68
Tüketicilerin Bilgilendirilmesi 68
Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi ve Eğitimi 69
Teşvik Amaçlı Tüketici Ödülleri Dağıtılması 70
§5. 6502 SAYILI KANUN’UN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ VE YÜRÜRLÜK (ZAMAN) İTİBARİYLE UYGULANMASI 71
§6. TÜKETİCİ HUKUKU SİSTEMLERİ 74
§7. TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ ÖZELLİKLERİ, KOŞULLARI, KAVRAMI VE KAPSAMI
İLE TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNDE SORUMLULUK 77
GENEL OLARAK 77
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KOŞULLARI 78
TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNDE TARAF KOŞULU 80
Sözleşmenin Bir Tarafında Tüketicinin Yer Alması Zorunluluğu 80
Tüketici Kavramı 80
Tüketicinin Gerçek veya Tüzel Kişi Olma İmkânı 83
Tüketicinin Mal veya Hizmeti Ticarî veya Meslekî Olmayan Amaçlarla Satın Almış Olması 88
Ticarî veya Mesleki Amacın Belirlenmesi 88
Ticarî İş ve Tüketim Karinesinden Yola Çıkarak Amacın Belirlenmesi 93
Yapılan İşlemin Sayısının/Miktarının veya Bedelinin Ticarî/Mesleki Amaç Bakımından Değerlendirilmesi. 94
Karma Amaçlı İşlemlerde Durum 96
Sözleşmenin Bir Tarafında Satıcının / Sağlayıcının Yer Alması Zorunluluğu 98
Satıcı / Sağlayıcı Kavramı 98
Satıcının / Sağlayıcının Gerçek veya Tüzel Kişi Olma İmkânı 99
Satıcı / Sağlayıcının, Mal ve Hizmeti Bedel Karşılığı (İvazlı) Tüketiciye Doğrudan veya Dolaylı Olarak Sunan Kişi Olması 100
Satıcının veya Sağlayıcının Mal veya Hizmet Sunmayı Meslek Edinmiş Olması 102
TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNDE KONU KOŞULU 106
Genel Olarak Mal ve Hizmet Kavramı 106
Tüketici İşlemleri Bakımından Mal Kavramı 107

Tüketici İşlemleri Bakımından Hizmet Kavramı 109
Tüketici Ürünü Kavramı ve İkinci El Ürünlerin Durumu 111
Tüketiciye Yönelik Uygulamaların (Özellikle Haksız Ticarî
Uygulamaların) Durumu 112
TÜKETİCİ İŞLEMİ KAVRAMI VE KAPSAMI 114
Tüketici İşlemi Kavramı 114
Bazı İşlem/Sözleşme Türleri Yönünden Tüketici İşlemi
Kapsamının Belirlenmesi 121
Bankacılık İşlemleri Bakımından 121
Sigorta Sözleşmesi Bakımından 122
Ödünç Sözleşmeleri Bakımından 123
Eser Sözleşmesi Bakımından 124
Arsa Payı (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Bakımından 125
Vekâlet Sözleşmesi Bakımından 127
Kira Sözleşmesi Bakımından 128
Bağışlama Sözleşmesi Bakımından 130
TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNDE SORUMLULUK 130
TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNDE SORUMLU KİŞİLER VE
SORUMLULUĞUN KAPSAMI 130
Genel Olarak 130
İmalatçı (Üretici)/ İthalatçı ve Dağıtıcının Sorumluluğu 131
6502 Sayılı Kanuna Göre Üreticinin/İthalatçının Ayıplı
Mal Sorumluluğu 131
aa. 6502 Sayılı Kanuna Göre Üretici/İthalatçı Kavramı 131
bb. 6502 Sayılı Kanuna Göre Üreticinin Ayıplı Mal Sorumluluğu 134
cc. 6502 Sayılı Kanuna Göre İthalatçının Ayıplı Mal Sorumluluğu 138
7223 Sayılı Kanuna Göre İmalatçının (Üreticinin)/İthalatçının/Dağıtıcının Ürün Sorumluluğu 139
aa. İmalatçı (Üreticinin)/İthalatçı/Dağıtıcı Kavramı 139
bb. Ürün Sorumluluğu Tanımı 141
cc. Ürün Sorumluluğunun Türk Hukukundaki Tarihi
Gelişimi 142
dd. Ürün Sorumluluğunun Hukuki Niteliği 145
ee. Ürün Sorumluluğunun Unsurları 146
aaa. Genel Olarak 146
bbb. Ürünün Hatalı Olması 147

ccc. Zarar 149
ddd. İlliyet Bağı 152
eee. Sorumluluktan Kurtulma Sebebinin
Bulunmaması 153
ff. Ürün Sorumluluğu Zamanaşımı 154
Ürün Sorumluluğu İle Ayıptan Sorumluluğun Karşılaştırılması 155
Konut Finansman Kuruluşları 157
Genel Olarak 157
Bankalar (Mevduat Bankaları/Katılım
Bankaları/Kalkınma ve Yatırım Bankaları) 157
Finansal Kiralama Şirketleri ve Finansman Şirketleri. 158
Tasarruf Finansman Şirketleri 159
Kredi Veren 160
Servis İstasyonları 161
TÜKETİCİNİN KORUMA ALANINDA BULUNAN KİŞİLERİN DE
TALEPTE BULUNABİLMESİ. 162
İKİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİYİ KORUMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER
§8. SÖZLEŞME ÖNCESİ KORUMA ÖNLEMLERİ 165
ALDATICI REKLAMLARA VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA KARŞI KORUMA 165
Aldatıcı Reklamlara Karşı Koruma 165
Genel Olarak 165
Reklamın ve Özellikle Ticarî Reklamın Tanımı 170
Aldatıcı (Yasak) Reklamların Unsurları ve Bunlara
Uygulanacak Hükümler 174
Örtülü Reklamın Tanımı ve Yasaklanması 183
Karşılaştırmalı Reklam 184
Reklamların Doğruluğunu İspat Yükü/Ortalama Tüketicinin
Esas Alınması 185
Reklamdan Sorumlu Kişi/Kişiler 188
Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Sahip Olduğu Haklar 188
Haksız Ticarî Uygulamalara Karşı Koruma 191
SATICININ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ YOLU İLE KORUMA ÖNLEMLERİ 194
Etiket Koyma, Tarife ve Fiyat Listesi Asma Yükümlülüğü 194
Fiyat Etiketi veya Listelerinin ya da Tarife ve Fiyat
Listelerinin Konulması Zorunluluğu. 194

Fiyat Etiketi, Tarife ve Fiyat Listeleri ile Kasa Fiyatı Arasında Fark
Olması Halinde Tüketicilerin Lehine Olan Fiyatın Uygulanması 195
İndirimli Satışlarda Tüketicilerin Korunması 196
Yiyecek Taklidi Ürün Satmama Yükümlülüğü 196
§9. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI SIRASINDAKİ KORUMA ÖNLEMLERİ 197
AYDINLATMA (BİLGİLENDİRME) ZORUNLULUĞU 197
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERME ZORUNLULUĞU 198
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Türkçe Olması Zorunluluğu 198
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yerine Malın Güvenli Kullanımına
İlişkin Bilgilerin Malın Üzerinde Yer Alması Halinde Durum 199
Tehlikeli Olabilecek Mallarda Malın Güvenli Kullanımına İlişkin
Bilgilerin Ne Şekilde Verilmesi Gerektiği 199
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Hazırlama Zorunluluğu
Olmayan Mallar 200
Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Hazırlama Sorumluluğu
ve Zorunlu İçeriği 201
GARANTİ BELGESİ VERME ZORUNLULUĞU 202
Zorunlu Garanti Belgesi Hakkındaki Açıklamalar 202
Genel Olarak 202
Garanti Belgesinin Tüketiciye Sağladığı Haklar 206
Zorunlu Garantinin Ücretsiz Olması ve Değiştirilen Parçanın
Garanti Süresi 207
İhtiyari Garanti Verilmesi Hakkındaki Açıklamalar 208
İhtiyari Garantinin Anlamı 208
Tüketicinin İhtiyari Garantiden Yararlanması Halinde
Kendisinden Ücret veya Masraf İstenip İstenemeyeceği 209
İhtiyari Garantide Taahhüt, Reklam ve İlanlarla Bağlılık 210
İhtiyari Garanti Taahhüdünde Şekil Zorunluluğu 210
SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU 211
Sözleşme Özgürlüğü İlkesi ve Tüketiciler Lehine Sınırlanması 211
Sözleşme Özgürlüğünün Kapsamı 211
Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlanması 212
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Önceki Durum
(Genel Hükümlere Göre Çözüm) 213
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla Getirilen Sınırlamalar 214
Satıştan Kaçınma Yasağı (Sözleşme Yapma Zorunluluğu) 214
Sağlayıcının Hizmet Sunma Zorunluluğu 216
Ağırlaştırıcı (Bağlı) Koşul Getirme Yasağı 218

§10. SÖZLEŞME SONRASI KORUMA ÖNLEMLERİ 221
TÜM TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ KORUMA ÖNLEMLERİ 221
Tüketiciyi Temel İlkeler Eliyle Koruma 221
Ayıplı Mal veya Hizmetlere Karşı Koruma 222
Düzenlemelerin Emredici Niteliği ve Uygulama Alanı 222
Düzenlemelerin Diğer Kanun Hükümleri ile Birlikte
Uygulanıp Uygulanamayacağı 226
Sözleşmeye Aykırı İfa-Ayıplı İfa Kavramları Arasındaki
Bağlantı 228
Sözleşmeye Aykırı İfa Kavramı 228
Tüketim Mallarının Alım Satımı ve Bunlara Ait Garantilerin Belirli Yönlerine İlişkin 25 Mayıs 1999 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi (1999/44 AT)
Bakımından 230
Milletlerarası Menkul Mal Satışları Hakkında Birleşmiş
Milletler (Viyana) Sözleşmesi Bakımından 233
Sözleşmeye Aykırı İfa (Ayıplı İfa Gibi) Sayılması Gereken
Durumlar (Eksik veya Fazla ifa-Aliud İfa) 235
Eksik veya Fazla İfa 235
Yanlış (Aliud) İfa 238
Geç İfa ve Montaj Hataları 239
Ayıplı Maldan/Hizmetlerden Sorumlu Olunmasının Koşulları 240
Satıcının veya Sağlayıcının Ayıptan Sorumlu
Tutulmasının Maddi Koşulları 240
aa. Genel Olarak 240
bb. Malın Teslim Edilmiş veya Hizmetin Sunulmuş Olması ve Ortada Ayıp Sayılan Bir Eksiklik Bulunması 242
aaa. Genel Olarak 242
bbb. Ayıplı Mal/ Hizmet Kavramı 245
ccc. Ayıplı Mallar Bakımından Ayıbın Türleri 248
aaaa. Ayıbın Zikredilen Ayıp/Lüzumlu Vasıflarda Ayıp Şeklinde Olabilmesi 248
bbbb. Ayıbın Maddi-Hukuki-Ekonomik Ayıp Şeklinde Olabilmesi 254
ddd. Ayıplı Hizmetin Türleri 258
cc. Ayıbın Önemli Olmasına Gerek Olmaması 262
dd. Hasar ve Yararın Tüketiciye Geçtiği Anda Ayıbın Var Olması Gerektiği 266

ee. Tüketicinin ayıbın varlığını bilmeden veya ayıptan haberdar olması kendisinden beklenmeyecek şekilde
malı satın almış veya hizmetten yararlanmış olması 271
ff. Sözleşmeye Aykırılığın, Tüketicinin Kullanım veya Montaj Hatasından İleri Gelmemiş Olmaması 275
gg. Satıcının veya Sağlayıcının Ayıbın Varlığını Bilmesi Gerekmemesi 276
hh. Sözleşme ile Sorumluluğun Kaldırılması ya da Sınırlanmasının (Sorumsuzluk Anlaşmasının) Geçersiz Olması 277
Satıcının Reklam Açıklamalarından Kural Olarak Sorumlu Olması 280
Biçimsel Koşulların (Muayene ve Bildirim Külfetinin
Tüketici Sözleşmelerinde) Olmaması 282
Altı Ay İçinde Ortaya Çıkan Ayıplarda Tüketici Lehine İspat
Kolaylığı 284
Ayıplı Mallardan Dolayı Tüketiciye Tanınan Seçimlik Haklar
ve Tazminat Hakkı 286
Tüketiciye Tanınan Seçimlik Haklar 286
aa. Genel Olarak. 286
bb. Sözleşmeden Dönme (Bedelin İadesi) Hakkı 288
aaa. Genel Olarak 288
bbb. Sözleşmeden Dönmenin Yasal Sınırlamaları (Dönme Hakkının Kullanılmayacağı veya
Etkisizleştiği Durumlar) 289
ccc. Sözleşmeden dönmenin sonuçları 292
cc. Satış Parasının İndirilmesini İsteme Hakkı 296
dd. Ayıplı Malın Ayıpsızıyla Değiştirilmesini İsteme Hakkı 299
ee. Ayıplı Malın Ücretsiz Onarımını İsteme Hakkı 302
Seçimlik Hakların Hukuki Niteliği ve Sınırlanması 304
Tazminat İsteme Hakkı 308
aa. Tazminat Hakkının Niteliği 308
bb. Sözleşmeden Dönme Halinde Tazminat İsteme Hakkı.309 cc. Sözleşmeden Dönme Hakkındaki Diğer Seçimlik
Haklar Nedeniyle Tazminat İsteme 312
dd. Seçimlik Hakları Kullanmaksızın Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat İsteme 313
Ayıplı Hizmetlerde Tüketicinin Seçimlik Hakları 314
Ayıp Nedeniyle Talep Hakkına Sahip Olanlar 318

Ayıptan Sorumlu Tutulabilecek Kişiler 320
Ayıplı Mal ve Hizmetlerle İlgili Dava Zamanaşımı Süreleri 326
Satış Sonrası Hizmet (Servis) Verme Zorunluluğu 335
Genel Olarak 335
Bağımlı veya Bağımsız Servis İstasyonlarının
Faaliyetinden Dolayı Kimin/Kimlerin Sorumlu Olduğu 337
Yetkili Servis İstasyonlarındaki Azami Tamir Süresi 338
İthalatçının Herhangi Bir Şekilde Ticarî Faaliyetinin Sona
Ermesi Hâlinde Sorumluluk 339
Haksız Sözleşme Şartlarına (Genel İşlem Koşullarına) Karşı
Koruma 339
Haksız Şartlar Hakkında Genel Bilgi ve Tanım 339
Haksız Şartların Unsurları 342
Ortada Önceden Hazırlanmış Olan ve Kullanılan Tüketici Sözleşmesi Niteliğindeki Standart Koşulun (Standart Sözleşmenin) Mevcut Olması 342
Tüketicinin Sözleşme Koşuluna Etki veya Sözleşme
Koşulunu Müzakere Edememiş Olması 345
Standart Koşulun Tüketici Aleyhine Dürüstlük Kuralına
Aykırı Düşecek Biçimde Dengesizliğe Neden Olması 353
Tüketici Sözleşmelerinde Yargısal Haksız Şart Denetimi 355
Tüketici Sözleşmelerindeki İçerik Denetimi Sonucu Haksız Olduğu Belirlenen Şartların Yaptırımı (Kısmi Kesin
Hükümsüzlük) 361
Standart Şartlar Bakımından Gözetilecek İlkeler 366
Standart Şartların Açık (Şeffaf) Olmaması Halinde Nasıl Yorumlanacağı İlkesi 366
Standart Şartın Haksız Olup Olmadığı Konusunda
Sözleşmenin Bütününe Bakılması İlkesi 367
Haksız Şart Denetiminde Fiyat Edim Dengesine
Bakılmaması İlkesi (Saydamlık Denetimi) 368
Standart Şartın Haksızlığı Denetiminde Bakanlığın Yetkisi 369
Haksız Standart Şart Örnekleri 370
Sipariş Edilmeyen Mal ve Hizmetlere Karşı Koruma 371
BAZI TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ ÖZEL KORUMA ÖNLEMLERİ 377
Taksitli Sözleşmelerdeki Koruma 377
Tüketicilere Yönelik Taksitle Satış Sözleşmelerinin
Tanımı ve Unsurları 377

Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Taksitle Satış
Hükümlerinin Uygulanması 382
Tüketicilere Yönelik Taksitle Satış Sözleşmelerinin Şekli ve
İçerik Zorunluluğu 386
Tüketicilere Yönelik Taksitle Satış Sözleşmelerinde Tüketiciyi Koruyan Cayma Hakkı 388
Cayma Hakkının Hukuki Niteliği ve Özellikle Geri Alma
Hakkı ile Karşılaştırılması 388
Cayma Hakkının Süresi ve Şekli 394
Cayma Hakkı Konusunda Tüketicinin Bilgilendirilmesi Zorunluluğuna Aykırılık Halinde Yaptırım 397
Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar 398
Cayma Hakkını Kullanmanın Sonuçları (Tarafların
Yükümlülükleri) 398
Tüketicinin Taksitleri Ödememesi (Temerrüde Düşmesi) Halinde Satıcı veya Sağlayıcının Kalan Bedelin Tamamını Talep Etmesinin (Muacceliyet Koşuluna Dayanmanın)
Koşulları 401
Tüketicinin Taksitleri Erken Ödemek İstemesi Halinde
İndirim İsteme Hakkı 402
Ön Ödemenin Varlığı Halinde (Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmelerinde) Tüketicinin Hakları 404
Tüketici Kredisi Sözleşmelerindeki Koruma 406
Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Tanımı 406
Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Unsurları, Türleri ve
Uygulanacak Hükümler 408
Kredi Kartı Sözleşmesinin Hangi Durumda Tüketici Kredisi
Olarak Kabul Edileceği 411
Kredi Kartı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve İşleyişi 411
Kredi Kartı Sözleşmesinin Tüketici Kredisi Olarak Kabul Edilmesinin Koşulları 412
Kredi Kartı Sözleşmesinin Bağlı Kredi Niteliği 416
Tüketici Kredisi Sayılabilecek Kredi Kartı Sözleşmelerine Uygulanacak Hükümler 418
Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Sözleşme Öncesi Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü (Bilgi Formu Verme
Zorunluluğu) 420
Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Şekil Şartı ve Sözleşmenin
Belli İçerikte Olma Zorunluluğu 423

Tüketici Kredilerinde Kredi Tutarına İlişkin Sınırlamalar ile Kredi Kartı Ödemelerinde Taksit Sayısının Sınırlanması ve
Bazı Ürünlerde Taksit Yasağı Getirilmesi 425
Tüketici kredilerinde kredi tutarına ilişkin sınırlamalar 425
Kredi Kartı Ödemelerinde Taksit Sayısının Sınırlanması
ve Bazı Ürünlerde Taksit Yasağı Getirilmesi 427
Tüketici Kredisinde Tüketicinin Cayma Hakkı 428
Genel Olarak 428
Tüketicinin Cayma Hakkının Kapsamı 428
aa. Kredi Verenin Tüketiciyi Cayma Hakkı Konusunda Bilgilendirme Yükümlülüğü 428
bb. Tüketicinin Cayma Hakkı Süresi, Hukuki Niteliği ve
Şekli 431
cc. Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanmasının Sonucu 433
aaa. Genel Olarak 433
bbb. Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde sonuç 434
ccc. Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalanmadığı hâllerde sonuç 438
Tüketici Kredisinde Faiz Oranı Sınırı ve Faiz Oranın Nasıl Hesaplanacağı 440
Genel Olarak 440
Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz
oranının sabit olarak belirlenmesi ve değiştirilememesi 445
Belirsiz süreli tüketici kredilerinde güncel faizin geçerli olması 447
Tüketici Kredisinde Efektif (Gerçek) Faiz Oranının Nasıl Hesaplanacağı 447
Sadece Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Belli
Şartlar Dahilinde Faizde Değişiklik Yapılabilmesi 448
Tüketicinin Erken Ödeme Yapmak İstemesi Halinde İndirim
Talep Etme Hakkı 451
Tüketicinin Temerrüde Düşmesi (Ödeme Yapamaması)
Durumunda Sonucu-Muacceliyet Uyarısı ve Şartları 452
Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Tüketicinin Sigorta Yaptırma Zorunluluğu Olmaması 455
Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Bağlı Kredi 456
Bağlı Kredinin Tanımı ve Unsurları 456
Bağlı Kredinin Hangi Hallerde Söz Konusu Olamayacağı 459

Tüketicinin Asıl Sözleşmeden Caymasının Bağlı Kredi
Üzerinde Yarattığı Sonuç 459
Asıl Sözleşmenin Hiç Ya Da Gereği Gibi İfa Edilmemesi
Durumunda Bağlı Kredi Verenin Sorumluluğu 460
Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Açılan Hesap Nedeniyle
Tüketiciden Ücret veya Masraf Talep Edilemeyeceği 465
Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Kredi Sözleşmesi ile İlişkili Bir Kredili Mevduat Sözleşmesi Yapılamayacağı (Bağlı İşlem
Yapma Yasağı) 466
Kredi Kartında Aidat Alınmasının Hukuka Uygun Olup Olmaması 467
Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmesine Özgü Durumlar 469
Taksitli Nakit Avans Kredisi Kullanması veya Limit Aşımı Hallerinde Tüketicinin Durumu 469
Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Hesap
Özeti Gönderme Zorunluluğu 469
Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Feshi 470
Kredi Verenin Haklarının Devri 470
Kredi Sözleşmesinde Diğer Özel Düzenlemeler 471
Bankacılık Hizmetlerinden Alınacak Ücretlere İlişkin Olarak Uygulama Esasları (Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 2020/7 Sayılı Tebliğ Uyarınca
Alınabilecek Ücretler) 472
Genel Olarak 472
Bankacılık Sözleşmelerindeki Genel Uygulama Esasları 475
Ücretlerin sınıflandırılması 477
Konut Finansman Sözleşmelerindeki Koruma 482
Konut Finansmanı Sözleşmelerinin Tanımı, Unsurları ve
Uygulama Alanı 482
Konut Yapı Kooperatiflerinin Gerçek Kişi Ortaklarının İşlemleri 485
Konut Finansmanı Sözleşmelerinin Şekil ve İçerik
Zorunluluğu 486
Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Sözleşme Öncesi Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü (Bilgi Formu Verme
Zorunluluğu) 488
Tüketicinin Kredi veya Kira Taksidini Ödemede Temerrüdü Halinde Temerrüde Düşmesi ve Sonucu (Temerrüt Faizi
Ödemesi) 489

Tüketicinin Temerrüdü Halinde Kalan Borcun Tamamen
İfasının (Muacceliyet) Koşulları 490
Konut Finansmanı Sözleşmesi Kapsamındaki Finansal
Kiralama İşlemleri 492
Genel Olarak Finansal Kiralama İşlemleri ve Aşamaları 492
Finansal kiralamaya konu mallar 494
Konut Finansmanı Sözleşmesi Kapsamındaki Finansal
Kiralama İşlemlerinin Tanımı ve Unsurları 495
Konut Finansmanı Sözleşmesi Kapsamındaki Finansal Kiralama İşlemlerinde Muacceliyet Koşullarının Gerçekleşmesi Halinde İcra Dışında Konut Satışına Gidilmesi
(İcra-Yargı- Dışı Satış) 496
Konut Finansmanı Sözleşmesinde Bağlı Kredi 498
Bağlı Kredinin Tanımı 498
Bağlı Kredinin Var Sayılmadığı Durumlar 498
Bağlı Kredilerde Konutun Hiç veya Gereği Gibi Teslim Edilmemesi Hallerinde Konut Finansman Şirketinin Sorumluluğu 499
Konut Finansman Kuruluşları Tarafından Kredi Alacağının Devredilmesi Halinde Sorumluluk 501
Konut Finansman Sözleşmelerinde Faiz Oranlarının
Belirlenmesi 501
Tüketicinin Erken Ödeme Yapması 502
Erken Ödemeden Dolayı Tüketicinin İndirim İsteme Hakkı. 502
Tüketiciden Erken Ödeme Tazminatı İstenebileceği/İstenemeyeceği Haller 503
Tüketicinin Zorunlu Sigortalar Haricinde Sigorta Yaptırma Zorunluluğunun Olmaması 505
Hesap Açılması Halinde Tüketiciden Ek Ücret veya Masraf İstenememesi. 506
Sözleşme ile İlişkili Bir Kredili Mevduat Sözleşmesi
Yapılamayacağı (Bağlı İşlem Yapma Yasağı) 507
Tasarruf Finansman Sözleşmesi 508
Tasarruf Finansman Sistemi ve Sözleşmesinin Tanımı ve
Kapsamı İle Sistemdeki Şirketlerin Durumu 508
Tasarruf Finansman İşlemlerinde Tüketicilerin Hakları 510
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerindeki Koruma 514

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinin Tanımı 514
Konut ve Tatil Amaçlı Bir Taşınmazın Söz Konusu Olması 516
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Tüketiciyi Sözleşme Öncesi Koruyucu Hükümler (Ön Bilgilendirme
Formu Verme ve Yapı Ruhsatı Alma Zorunluluğu). 521
Ön Bilgilendirme Formu Verme Zorunluluğu 521
Yapı Ruhsatı Alma Zorunluluğu ve Buna Aykırılığın
Yaptırımı 524
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Şekil ve Şekle
Aykırılığın Yaptırımı 526
İçerik Hakkında Bilgilendirilme Zorunluluğu ve Bilgilerin
Eksik Verilmesi Halinde Yaptırım 532
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Kat İrtifakının
Tapuya Tescili veya Şerhi Olanağı 534
Geçerli Bir Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi Yapılmadan Tüketiciden Ödeme Yapması veya Onu Borç Altına Sokan
Belge Vermesinin İstenemeyeceği (Peşin Ödeme Yasağı) 535
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Teminata
Bağlanmasına Yönelik Tüketiciyi Koruma Önlemleri 536
Genel Olarak 536
Teminatların Özel Koruma Altında Olması. 538
Teminat Türleri 539
aa. Banka teminat mektubu yoluyla teminat sağlama 539
bb. Hakediş sistemine dayalı teminat sağlama 541
cc. Bağlı kredi ile teminat sağlama 542
dd. Bina Tamamlama Sigortası İle Teminat Sağlama 542
aaa. Bina Tamamlama Sigortasının İşleyişi 542
bbb. Teminat Dışı Haller ile Ek Teminat Konusu. 544
ccc. Bina Tamamlama Sigortasında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 545
ddd. Bina Tamamlama Sigortasında Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tazminat Tutarı ve İfa Şekli 546
ee. Bina Tamamlama Sigortası Sözleşmesinin Süresi ve Sona Erdirilmesi 547
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Tüketicinin Cayma Hakkı 547
Cayma Hakkının Kullanılması Süresi ve Şekli 547

Cayma Hakkı Süresi Geçmeden Tüketiciden Faiz, Komisyon vb. Masraf Alınamaması (Peşin Ödeme
Yasağı) 550
Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanmasının Sonucu 552
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Konutun Devri ve Teslimi İçin Üst Süre ve Bunun İhlali Halinde Tüketicinin
Hakları 553
Tüketicinin Gerekçe Göstermeden Sözleşmeden Dönme
Hakkı 557
Dönme Hakkını Kullanma ve Dönme Tazminatı Ödeme 557
Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesine Rağmen Dönme Tazminatının İstenemediği Durumlar 564
Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesinin Sonucu 568
İşyeri Dışındaki (Kapıdan) Sözleşmelerde Koruma 569
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Tanımı 569
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Kapsamı (Üç Durumda
Ortaya Çıkabilmesi) ve Doğrudan Satışlar 570
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerden Bazılarının Kapsam
Dışı Olması 573
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Yetkili Kimseler
Tarafından Gerçekleştirilebileceği 574
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme (Aydınlatma) Zorunluluğu 574
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Şekil ve İçerik Zorunluluğu 575
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Satıcı veya
sağlayıcının yükümlülükleri 578
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Tüketicinin
Cayma Hakkı. 579
Cayma Hakkının Süresi ve Şekilde Kullanılacağı 579
Satıcı veya Sağlayıcının Tüketiciyi Cayma Süresi Hakkında Bilgilendirmemesi veya Yasal Yükümlülüklerine Aykırı Davranması Halinde Cayma
Süresinde Değişiklik Olması 581
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Tüketiciden Cayma Süresi İçinde Ödeme Yapması veya Borç Altına
Sokan Belge İstenememesi (Peşin Ödeme Yasağı) 582
Cayma Hakkını Kullanmanın Sonuçları 583
aa. Genel Olarak 583

bb. Tüketicinin Cayma Süresi İçinde Meydana Gelen Mutad Kullanım Sebebiyle Değişiklik ve Bozulmalardan Sorumlu Olmaması 583
cc. Cayma Hakkının Kullanımının Yan Sözleşmelere Etkisi 585
Cayma Hakkının İstisnaları (Cayma Hakkı
Kullanılamayacak Haller) 585
Cayma Bildirimi Sonrası İade Borcunun Zamanaşımı 586
Mesafeli Sözleşmelerdeki Koruma 586
Mesafeli Sözleşmelerin Tanımı ve Unsurları 586
Mesafeli Sözleşmeler Bakımından Kapsam Dışı Sözleşmeler 590
Mesafeli Sözleşmelerin Riskleri veya Olumsuz Yanları 591
Mesafeli Sözleşmelerde Tüketiciyi Bilgilendirme (Aydınlatma, Ön Bilgilendirme) Zorunluluğu, Yöntemi ve
Bilgilendirmenin Teyidi 592
Mesafeli Sözleşmelerde Satıcı veya Sağlayıcının Edimini
Yerine Getirme Süresi 594
Kayıp ve Hasarlardan Sorumluluk 595
Telefon Kullanımında Yüksek Tarife Ücreti ve İlave Ödeme İstenememesi 596
Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 597
Cayma Hakkının Niteliği, Süresi ve Kullanılması 597
Tüketicinin Cayma Hakkını Kullananmayacağı Durumlar
(Cayma Hakkının İstisnaları) 601
Tüketicinin Cayma Hakkı Konusunda Bilgilendirilmemesi Halinde Yaptırımı 602
Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanmasının Yan
Sözleşmelere Etkisi 603
Tüketicinin Cayma Süresi İçindeki Kullanmalardan
Dolayı Sorumluluğu. 605
Cayma Halinde Tarafların Yükümlülükleri 605
Satıcı veya Sağlayıcı Adına Mesafeli Sözleşme Kurulmasına
Aracılık Edenlerin Sorumluluğu 608
Elektronik Ticaret Hakkında Kanun ile İlgili Bilgiler. 611
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerdeki Koruma 615
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerin
Tanımı ve Kapsamı 615
Tüketicinin Bilgilendirilmesi (Aydınlatma) Zorunluluğu 617
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerin Bir Örneğinin Tüketiciye Verilmesi ve Belli İçerikte Olma
Zorunluluğu 619

Tüketicinin Sözleşmenin Yazılı Bir Örneğini Talep Etme ya da Uzaktan İletişim Aracını Değiştirme Hakkı 620
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde
Tüketicinin Cayma Hakkı 621
Cayma Hakkı Süresi 621
Cayma Hakkının Kullanılması (Şekli) 623
Cayma Hakkını Kullanılması Durumunda Tarafların Yükümlülükleri 624
Cayma Hakkını Kullanmanın Yan Sözleşmelere Etkisi 625
Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar (Cayma
Hakkının İstisnaları) 625
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde
Tüketicinin Sözleşmeyi Sona Erdirebilmesi 626
İ. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmelerindeki Koruma 626
Tatil sözleşmelerinin Türleri 626
Tatil sözleşmelerinden Olan Devre Tatil Sözleşmesinin
Tanımı 629
Devre Tatil Sözleşmelerinin Konusu (Devre Mülk
Sözleşmelerinin Bu Kapsamda Sayılması) ve Kapsamı 630
Tatil sözleşmelerinden Olan Uzun Süreli Tatil Hizmeti
Sözleşmesinin Tanımı ve Sözleşmenin Feshine Özgü Durum 633
Tatil sözleşmelerinden Olan Değişim Sözleşmeleri ve Yeniden
Satış Sözleşmelerinin Tanımı 634
Tatil Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme Formu Verilmesi (Aydınlatma) Zorunluluğu 635
Tatil Sözleşmelerinde Şekil Zorunluluğu 637
Tatil sözleşmelerinde Cayma Hakkı 640
Cayma Hakkının Süresi, Kapsamı ve Peşin Ödeme Yasağı 640
Cayma Hakkının Kullanılması (Şekli) 643
Tatil sözleşmesinden Cayılmasının ve Bağlı Kredinin Sonucu 644
Tatil Sözleşmelerinde Tarafların Hakları 646
Tatil Sözleşmesindeki Haklardan Feragatin ve Sorumsuzluk Kayıtlarının Geçersizliği 647
Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerine (Devre Tatil Sözleşmelerinin Ön Ödemeli Şekilde Yapılabilmesine) Özgü
Durumlar 647
aa. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerine İlişkin Genel Esaslar 647

bb. Devre Tatil Sözleşmelerinde Ayni/Şahsi Hakka Konu Taşınmazın Ön Ödemeli Satışına İlişkin Özel Kurallar 650
cc. Yapı Ruhsatı Alınmadan Tüketicilerle Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmesi Yapılamaması, Yapıldığı Takdirde Yaptırımı 651
dd. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Bina Tamamlama Sigortası Yaptırılması Zorunluluğu 652
ee. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Bina Tamamlama Sigortasının Koruma Altına Alınması 653
ff. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Tüketiciye Devir ve Teslim Süresi 653
gg. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Tüketicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı ve Tüketiciden Dönme Nedeniyle Tazminat İstenebilmesi 653
Paket Tur Sözleşmelerindeki Koruma. 656
Paket Tur Sözleşmelerinin Tanımı, Terminolojisi ve Unsurları 656
Paket Tur Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Tarafları ile
Tüketici Kavramının Farklı (Geniş) Tanımlanması 661
Paket Tur Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 661
Paket Tur Sözleşmesinin Tarafları (İkili-Üçlü-Dörtlü
Hukuki İlişki) 662
Paket Tur Sözleşmesinde Tüketici Kavramının Farklı
(Geniş) Tanımlanması 667
Hangi Hallerde Paket Tur Sözleşmesi Hükümlerinin
Uygulanacağı 669
Paket Tur Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme (Aydınlatma,
Broşür Verme) Zorunluluğu 670
Paket Tur Sözleşmesinin Şekli, Bir Örneğinin Tüketiciye
Verilmesi ve Belli İçerikte Olma Zorunluluğu 672
Paket Tur Sözleşmesinde Yolculuk Öncesinde Bilgilendirme Yükümlülüğü 674
Paket Tur Sözleşmesinde Esaslı Değişiklik veya Program ya da Fiyat Değişikliği Yapılması Hallerinde Tüketicinin Hakları
(Sözleşmeden Dönme Hakkı) 675
Paket Tur Sözleşmesinin Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesi Hallerinde Tüketicinin Hakları 677
Paket Tur Düzenleyicisi veya Aracısının Sorumluluğu ve Sorumluluktan Kurtulması (Tazminat Talep Edilemeyecek Haller) 682

Tüketicinin Haklarından Feragatinin veya Sorumsuzluk
Kayıtlarının Geçersizliği 683
Tüketicinin Sözleşmeyi Devir Hakkı 684
Covid-19 Salgını Nedeniyle Paket Tur Sözleşmesinin Feshi
Halinde Yapılacak Bedel İadeleri 685
Abonelik Sözleşmelerindeki Koruma 686
Abonelik Sözleşmesinin Tanımı, Kapsamı ve Şekli 686
Taahhütlü-Taahhütsüz Abonelik Ayrımı ve Bunlara
Uygulanacak Hükümler 688
Konusuna Göre Abonelik Sözleşmelerine Uygulanacak
Hükümler 691
Abonelik Sözleşmesinin Şekli, Bir Örneğinin Tüketiciye
Verilmesi ve Belli İçerikte Olma Zorunluluğu 692
Abonelik Sözleşmesinde Otomatik Uzama Öngören
Sözleşme Hükümlerinin Kural Olarak Geçersizliği 693
Abonelik Sözleşmelerinde Satıcının veya Sağlayıcının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 694
Teslim veya İfa Yükümlülüğü ile Ayıptan Sorumluluk 694
Bildirim yükümlülüğü 695
Bilgilendirme Yükümlülüğü 695
Faturalandırma Dönemi ve Faturanın Zamanında Ödenmemesi 696
Taahhütlü Abonelik Sözleşmelerine Özgü Durumlar 696
Taahhütlü Abonelik Uygulama Alanı ve Tanımı. 696
Taahhütnamenin Bir Örneğini Verme Zorunluluğu 699
Taahhütlü aboneliğin sona ermesi bildirimi 699
Taahhütlü Abonelik Sözleşmesinin Süresinden Önce
Tüketici Tarafından Feshi ve Sonucu 700
Abonelik Sözleşmelerinde Faturalandırma ve Ödeme
Bildirimine İlişkin Esaslar 703
Taahhütsüz Abonelik Sözleşmelerinin Sona Ermesi, Özellikle Tüketicinin Gerekçe Göstermeksizin Fesih (Cayma) Hakkı 704
Fesih Hakkının Kullanılma Süresi ve Kapsamı 704
Fesih Bildiriminin Şekli 708
Tüketicinin Fesih Hakkını Kullanma Sonrası Feshin Yürürlüğe Girmesi Süresi ve Fesih Talebinin Yerine
Getirilme Süresi 709
Tüketicinin Fesih Hakkını Kullanması Sonrası Satıcı veya Sağlayıcının Alması Gereken Tedbirler 711

Geniş Anlamda Taahhütlü ve Taahhütsüz Aboneliklerde
Feshin Sonuçları 712
Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamaları Hakkındaki Koruma 713
Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarının Tanımı ve Kapsamı 713
Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarının Üst Süresi 714
Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarındaki Ürünün Teslimine veya Hizmetin
Sunulmasına İlişkin Üst Süre ve Reklam Uygulaması 715
Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarındaki Ürün Nedeniyle Süreli Yayının Satış
Fiyatının Arttırılamaması 715
Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarındaki Ürünün Dağıtımı veya Hizmetin İfasının
Ne Şekilde Yerine Getirileceği 716
Süreli Yayın Kuruluşları Tarafından Düzenlenmeyen Ancak Süreli Yayınla Doğrudan veya Dolaylı İlişkilendirilen
Promosyon Uygulamaları 716
Piramit Satış Sistemleri Hakkındaki Koruma 717
Piramit Satış Sistemlerinin Tanımı ve Kapsamı 717
Piramit Satış Sistemlerinin Yasak Olması ve Bu Tür Satış Sistemleri Hakkında Önlem Almaya Yetkili Makam ve
Yaptırımlar. 719

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İDARî DENETİMLER VE YAPTIRIMLAR
(ÖZELLİKLE İDARİ PARA CEZALARI) İLE HAK ARAMA YOLLARI
§11. İDARÎ DENETİMLER VE YAPTIRIMLAR 720
I. İDARÎ DENETİMLER 720
İDARİ YAPTIRIMLAR. 722
İdarî Para Cezaları Yaptırımı 722
Hangi Eylemler İçin İdari Para Cezalarının Uygulanacağı 722
Her Bir İşlem veya Sözleşme İçin 452 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Eylemler 723
Her Bir İşlem veya Sözleşme İçin 2.282 TL İdari Para
Cezası Uygulanacak Eylemler 723

Teslim Edilmeyen Her Bir Konut İçin 45.728 TL İdari Para
Cezası Uygulanacak Eylem 724
Hakkında 228.653 TL İdari Para Cezası Uygulanacak
Eylemler 724
Hakkında 1.143.274 TL İdari Para Cezası Uygulanacak
Eylemler 724
Hakkında 11.432.783 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Eylemler 725
Süreli Yayın Kuruluşları Hakkında Uygulanacak İdari Para Cezaları 725
Üretici ve İthalatçılar Hakkında Uygulanacak İdari Para Cezaları 726
ı. Radyo ve Televizyonlar Hakkında Uygulanacak İdari Para Cezaları 726
Reklam Verenler, Reklam Ajansları ve Mecra Kuruluşları Hakkındaki İdari Para Cezaları ve Bu Cezaları Uygulayacak Makam 726
Haksız Ticarî Uygulamada Bulunanlar Hakkında İdari
Para Cezaları ve Bu Cezaları Uygulayacak Makam 727
Satışa Sunulan Ayıplı Bir Seri Malı veya Yiyecek Taklidi Ürünleri Üretenler ve Satışa Sunanlar Hakkında İdari
Para Cezaları ve Bu Cezaları Uygulayacak Makam 728
6502 sayılı Kanun Uygulamasının Denetlenmesi Sırasında İdari Para Cezaları Uygulanması ve Bu Cezaları
Uygulayacak Makam 728
Piramit Satışlar Hakkında İdari Para Cezaları
Uygulanması ve Bu Cezaları Uygulayacak Makam 728
6502 sayılı Kanunun Getirdiği Yükümlülüklere ve Tedbirlere Uymayanlar Hakkında İdari Para Cezaları ve
Bu Cezaları Uygulayacak Makam 729
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da
Uygulanan İdari Para Cezası Hakkındaki İlkeler 729
İdari Para Cezaları Hakkında Getirilen Sınırlama İlkesi
(Gayrısafi Gelirin Belirlenmesi) 729
İdari Para Cezalarının Uygulanmasının Diğer Kanunlar
Gereği Yapılacak İşlemleri Etkilememesi İlkesi 730
İdari Para Cezalarında Uzlaşma (m.77/A) 730
Genel Olarak 730
Uzlaşma Konusu Olabilecek/Olamayacak İdari Para Cezaları 731

Uzlaşma Komisyonu ve Çalışma Esasları 732
Uzlaşma Başvurusu, Başvurusunun Sonuçları ve İncelenmesi 733
Uzlaşma Kararı, Sonuçları ve Kararın Yerine Getirilmesi 734
İdari Yaptırımları Verebilecek Yetkili Makamlar 735
İdari Yaptırım Kararlarına Karşı İtiraz Yeri Neresi ve Süresi 735
İdari Para Cezalarına İlişkin Kararların Tahsil Süresi 736
İdari Para Cezalarında Zamanaşımı 736
DİĞER İDARÎ YAPTIRIMLAR (DURDURMA VEYA DÜZELTME) 738
§12. HAK ARAMA YOLLARI 741
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU 741
Tüketici Hakem Heyetlerinin Hukuki Yapısı ve Niteliği 741
Tüketicilerin, Tüketici Hakem Heyetleri Yerine veya Aynı Anda
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mercilerine Başvurabilmesi 743
Tüketici Hakem Heyeti Teşkilatı, Görev ve Yetki Alanı 744
Tüketici Hakem Heyeti Teşkilatı 744
Tüketici Hakem Heyetinin (Konu Bakımından) Görev Alanı 748
Tüketici Hakem Heyetlerinde Miktar Açısından Başvuru Sınırı (İl/İlçe Hakem Heyetlerinin Miktar İtibariyle Görev
Alanı) 752
Tüketici Hakem Heyetinin Yetkisi (Yer Bakımından Yetki
Alanı) 759
Tüketici Hakem Heyetlerinde Harç, Ücret, Gider vs.Masraf
Muafiyeti (Kolaylığı) 760
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurunun Nasıl Yapılacağı 761
Tüketici Hakem Heyetlerinin Başvuruyu Kabul Etme Zorunluluğu 764
COVID-19 Salgın Hastalığına Karşı Mücadelede Alınan Tedbirlerin
Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılan Başvurulara Etkisi 767
Tüketici Hakem Heyeti İncelemesinin Nasıl Gerçekleştirileceği 768
Tüketici Hakem Heyeti Kararının Niteliği ve Karara İtiraz 770
Tüketici Hakem Heyetince Verilebilecek Kararlar ve Tek
Başvuru İlkesi 770
Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Hukuki Niteliği 771
Tüketici Hakem Heyetinin Çalışma Usulü ve Karar Alma Süreci 773
Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İçeriği, Bu Kararların Bağlayıcılığı ve Tavzihi 777

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Tebliği ve Nasıl İcra Edileceği 779
Tüketici Hakem Heyeti Kararının İlamlı İcra Aşaması ve
İcradaki Başvuru Yolları 782
Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Karşı İtiraz Davasının Nasıl ve Hangi Sürede Gerçekleştirileceği, İcranın Tedbir
Yoluyla Durdurulması 784
Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Karşı İtiraz Halinde Tüketici Mahkemesinin Nasıl Bir Karar Verebileceği ve
Kararın Kesinliği 786
Tüketici hakem Heyeti Kararlarına Karşı İtiraz Üzerine ve Kararın İptali Halinde Tüketici Aleyhine Nisbi Vekâlet
Ücretine Hükmedilmesi 789
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE BAŞVURU 790
Özel Tüketici Mahkemeleri Kurulmasının Nedenleri 790
Tüketici Mahkemelerindeki Yargılama 792
Tüketicilerin Tüketici Mahkemeleri Yerine Zorunlu
Arabulucuya Başvurması 792
Tüketici Uyuşmazlıklarında Tüketici Mahkemeleri Yerine Kural Olarak Arabuluculuğa Başvurma Zorunluluğu ve Bu
Konudaki Usul 792
Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa Tabi Olmayan Tüketici Uyuşmazlıkları (Zorunlu Arabuluculuğun İstisnaları) 796
Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı 797
Bireysel Uyuşmazlıklara İlişkin Davalarda 797
Topluluk Davası ve Diğer Uyuşmazlıklara İlişkin
Davalarda 805
Tüketici Örgütleri ve Diğer İlgililerin Tüketici Mahkemelerine
Hangi Hallerde Topluluk Davası Açabileceği 806
Tüketici Davalarında Yetkili Mahkeme 809
Tüketici Mahkemelerine Başvuru Sırasında Harç Kolaylığı 811
Tüketici Mahkemeleri Nezdinde Hükmedilecek Vekâlet
Ücreti 814
Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarda Yargılama
Usulü 816
Tüketici Mahkemelerinde Davacının Kararın Yayınlanmasını
Talep Edebilmesi 819
Tüketici Mahkemelerince Verilip Kesinleşen Kararların İletilmesi 820

Tüketici Mahkemelerinde Verilebilecek Kararlar 820
Satışa Sunulan Seri Ayıplı Mallar Bakımından Tüketici Mahkemelerine Kimlerin Dava Açabileceği 820
Satışa Sunulan Seri Ayıplı Mallarda Tüketici Mahkemelerince
Hangi Tür Kararlar Verilebileceği 821
EKLER 823
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 823
6502 SAYILI TKHK VE MÜLGA 4077 SAYILI TKHK İLE İLGİLİ TABLOLAR 857
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE İLGİLİ MEVZUAT LİSTESİ 863
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
(RG.28.11.2013, S:28835, Yür.T. 28.05.2014). 863
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU FORMU 867
KAYNAKÇA 869
KONU VE KAVRAM DİZİNİ 945

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat