Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Mustafa Dural

AçıklamalıTürk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu


Basım Tarihi
2017-09
Sayfa Sayısı
924
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789753684590
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1132,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 32 puan kazanacaksınız)
   32

Prof. Dr. Mustafa DURAL

Yrd. Doç. Dr. Ekrem KURT

 

İÇİNDEKİLER
GENEL GEREKÇE 1
TÜRK MEDENÎ KANUNU 19
Başlangıç 19
Birinci Kitap Kişiler Hukuku
Birinci Kısım Gerçek Kişiler
Birinci Bölüm
Kişilik 25
İkinci Bölüm
Kişisel Durum Sicili 37
İkinci Kısım Tüzel Kişiler
Birinci Bölüm
Genel Hükümler 42
İkinci Bölüm
Dernekler 45
Üçüncü Bölüm
Vakıflar 62
İkinci Kitap Aile Hukuku Birinci Kısım Evlilik Hukuku
Birinci Bölüm
Evlenme 73
Birinci Ayırım
Nişanlılık 73
İkinci Ayırım
Evlenme Ehliyeti ve Engelleri 76
Üçüncü Ayırım
Evlenme Başvurusu ve Töreni 79
Dördüncü Ayırım
Batıl Olan Evlenmeler 84
İkinci Bölüm
Boşanma 91
Üçüncü Bölüm
Evliliğin Genel Hükümleri 104
Dördüncü Bölüm
Eşler Arasındaki Mal Rejimi 112
Birinci Ayırım
Genel Hükümler 112
İkinci Ayırım
Edinilmiş Mallara Katılma 118
Üçüncü Ayırım
Mal Ayrılığı 127
Dördüncü Ayırım
Paylaşmalı Mal Ayrılığı 128
Beşinci Ayırım
Mal Ortaklığı 132
İkinci Kısım Hısımlık
Birinci Bölüm
Soybağının Kurulması 143
Birinci Ayırım
Genel Hükümler 143
İkinci Ayırım
Kocanın Babalığı 144
Üçüncü Ayırım
Tanıma ve Babalık Hükmü 149
Dördüncü Ayırım
Evlât Edinme 155
Beşinci Ayırım
Soybağının Hükümleri 163
Altıncı Ayırım
Velâyet 168
Yedinci Ayırım
Çocuk Malları 175
İkinci Bölüm
Aile 180
Birinci Ayırım
Nafaka Yükümlülüğü 180
İkinci Ayırım
Ev Düzeni 182
Üçüncü Ayırım
Aile Malları 184
Üçüncü Kısım Vesayet
Birinci Bölüm
Vesayet Düzeni 196
Birinci Ayırım
Vesayet Organları 196
İkinci Ayırım
Vesayeti Gerektiren Haller 199
Üçüncü Ayırım
Yetki 202
Dördüncü Ayırım
Vasinin Atanması 203
Beşinci Ayırım
Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık 209
Altıncı Ayırım
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 213
İkinci Bölüm
Vesayetin Yürütülmesi 215
Birinci Ayırım
Vasinin Görevleri 215
İkinci Ayırım
Kayyımın Görevleri 223
Üçüncü Ayırım
Vesayet Dairelerinin Görevleri 225
Dördüncü Ayırım
Vesayet Organlarının Sorumluluğu 229
Üçüncü Bölüm
Vesayetin Sona Ermesi 230
Birinci Ayırım
Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi 230
İkinci Ayırım
Vasilik Görevinin Sona Ermesi 234
Üçüncü Ayırım
Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları 237
Üçüncü Kitap Miras Hukuku
Birinci Kısım Mirasçılar
Birinci Bölüm
Yasal Mirasçılar 241
İkinci Bölüm
Ölüme Bağlı Tasarruflar 245
Birinci Ayırım
Tasarruf Ehliyeti 245
İkinci Ayırım
Tasarruf Özgürlüğü 246
Üçüncü Ayırım
Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri 251
Dördüncü Ayırım
Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri 259
Beşinci Ayırım
Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi 269
Altıncı Ayırım
Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi 273
Yedinci Ayırım
Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar 282
İkinci Kısım Mirasın Geçmesi
Birinci Bölüm
Mirasın Açılması 284
İkinci Bölüm
Mirasın Geçmesinin Sonuçları 291
Birinci Ayırım
Koruma Önlemleri 291
İkinci Ayırım
Mirasın Kazanılması 299
Üçüncü Ayırım
Resmî Defter Tutma 309
Dördüncü Ayırım
Resmî Tasfiye 315
Beşinci Ayırım
Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası 318
Üçüncü Bölüm
Mirasın Paylaşılması 319
Birinci Ayırım
Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı 319
İkinci Ayırım
Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı 323
Üçüncü Ayırım
Mirasta Denkleştirme 334
Dördüncü Ayırım
Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu 337
Dördüncü Kitap Eşya Hukuku
Birinci Kısım Mülkiyet
Birinci Bölüm
Genel Hükümler 342
İkinci Bölüm
Taşınmaz Mülkiyeti 357
Birinci Ayırım
Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve
Kaybı 357
İkinci Ayırım
Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları 370
Üçüncü Bölüm
Taşınır Mülkiyeti 392
İkinci Kısım Sınırlı Aynî Haklar
Birinci Bölüm
İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü 401
Birinci Ayırım
Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı 401
İkinci Ayırım
İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları 407
Üçüncü Ayırım
Taşınmaz Yükü 429
İkinci Bölüm
Taşınmaz Rehni 435
Birinci Ayırım
Genel Hükümler 435
İkinci Ayırım
İpotek 451
Üçüncü Ayırım
İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi 459
Dördüncü Ayırım
Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri 472
Üçüncü Bölüm
Taşınır Rehni 476
Birinci Ayırım
Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı 476
İkinci Ayırım
Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin 483
Üçüncü Ayırım
Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar 487
Dördüncü Ayırım
Rehinli Tahvil 490
Üçüncü Kısım Zilyetlik ve Tapu Sicili
Birinci Bölüm
Zilyetlik 491
İkinci Bölüm
Tapu Sicili 503
Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 519

BORÇLAR KANUNU
Birinci Kısım GENEL HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
Borç İlişkisinin Kaynakları 541
Birinci Ayırım
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 541
İkinci Ayırım
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri 567
Üçüncü Ayırım
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri 586
İkinci Bölüm
Borç İlişkisinin Hükümleri 590
Birinci Ayırım
Borçların İfası 590
İkinci Ayırım
Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları 604
Üçüncü Ayırım
Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi 617
Üçüncü Bölüm
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı 620 Birinci Ayırım
Sona Erme Hâlleri 620
İkinci Ayırım
Zamanaşımı 627
Dördüncü Bölüm
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar 636
Birinci Ayırım
Teselsül 636
İkinci Ayırım
Koşullar 640
Üçüncü Ayırım
Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu 643
Beşinci Bölüm
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri 646
Birinci Ayırım
Alacağın Devri 646
İkinci Ayırım
Borcun üstlenilmesi 652
Üçüncü Ayırım
Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma 658
İkinci Kısım ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
Birinci Bölüm
Satış Sözleşmesi 659
Birinci Ayırım
Genel Hükümler 659
İkinci Ayırım
Taşınır Satışı 660
Üçüncü Ayırım
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar 678
Dördüncü Ayırım
Bazı Satış Türleri 682
İkinci Bölüm
Mal Değişim Sözleşmesi 699
Üçüncü Bölüm
Bağışlama Sözleşmesi 700
Dördüncü Bölüm
Kira Sözleşmesi 707
Birinci Ayırım
Genel Hükümler 707
İkinci Ayırım
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 727
Üçüncü Ayırım
Ürün Kirası 738
Beşinci Bölüm
Ödünç Sözleşmeleri 748
Birinci Ayırım
Kullanım Ödüncü 748
İkinci Ayırım
Tüketim Ödüncü 751
Altıncı Bölüm
Hizmet Sözleşmeleri 754
Birinci Ayırım
Genel Hizmet Sözleşmesi 754
İkinci Ayırım
Pazarlamacılık Sözleşmesi 781
Üçüncü Ayırım
Evde Hizmet Sözleşmesi 786
Yedinci Bölüm
Eser Sözleşmesi 789
Sekizinci Bölüm
Yayım Sözleşmesi 799
Dokuzuncu Bölüm
Vekâlet İlişkileri 807
Birinci Ayırım
Vekâlet Sözleşmesi 807
İkinci Ayırım
Kredi Mektubu ve Kredi Emri 816
Üçüncü Ayırım
Simsarlık Sözleşmesi 818
Onuncu Bölüm
Vekâletsiz İşgörme 821
Onbirinci Bölüm
Komisyon Sözleşmesi 823
Onikinci Bölüm
Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları 831
Onüçüncü Bölüm
Havale 837
Ondördüncü Bölüm
Saklama Sözleşmeleri 840
Onbeşinci Bölüm
Kefalet Sözleşmesi 850
Onaltıncı Bölüm
Kumar ve Bahis 866
Onyedinci Bölüm
Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma
Sözleşmeleri 868
Birinci Ayırım
Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi 868
İkinci Ayırım
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 870
Onsekizinci Bölüm
Adi Ortaklık Sözleşmesi 876
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 891

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
32,00   
32,00   
2
16,00   
32,00   
3
10,67   
32,00   
4
8,00   
32,00   
5
6,72   
33,60   
6
5,65   
33,92   
7
4,89   
34,24   
8
4,32   
34,56   
9
3,88   
34,88   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
32,00   
32,00   
2
16,00   
32,00   
3
10,67   
32,00   
4
8,00   
32,00   
5
6,40   
32,00   
6
5,33   
32,00   
7
4,89   
34,24   
8
4,32   
34,56   
9
3,88   
34,88   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
32,00   
32,00   
2
16,00   
32,00   
3
10,67   
32,00   
4
8,00   
32,00   
5
6,72   
33,60   
6
5,65   
33,92   
7
4,89   
34,24   
8
4,32   
34,56   
9
3,88   
34,88   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
32,00   
32,00   
2
16,00   
32,00   
3
10,67   
32,00   
4
8,00   
32,00   
5
6,40   
32,00   
6
5,33   
32,00   
7
4,89   
34,24   
8
4,32   
34,56   
9
3,88   
34,88   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
32,00   
32,00   
2
16,00   
32,00   
3
10,67   
32,00   
4
8,00   
32,00   
5
6,72   
33,60   
6
5,65   
33,92   
7
4,89   
34,24   
8
4,32   
34,56   
9
3,88   
34,88   
Kapat