Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat Mustafa Dural

Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
1050
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789753685948
Boyut
12,5x17
Baskı
1460,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 60 puan kazanacaksınız)
   60

Prof. Dr. Mustafa DURAL

Doç. Dr. Ekrem KURT

 

TÜRK MEDENÎ KANUNU               1

Başlangıç               3

Birinci Kitap

Kişiler Hukuku

Birinci Kısım

Gerçek Kişiler

Birinci Bölüm

Kişilik     9

İkinci Bölüm

Kişisel Durum Sicili               21

İkinci Kısım

Tüzel Kişiler

Birinci Bölüm

Genel Hükümler     26

İkinci Bölüm

Dernekler                29

Üçüncü Bölüm

Vakıflar   46

 

İkinci Kitap

Aile Hukuku

Birinci Kısım

Evlilik Hukuku

Birinci Bölüm

Evlenme               57

Birinci Ayırım

Nişanlılık        57

İkinci Ayırım

Evlenme Ehliyeti ve Engelleri    60

Üçüncü Ayırım

Evlenme Başvurusu ve Töreni   63

Dördüncü Ayırım

Batıl Olan Evlenmeler 68

İkinci Bölüm

Boşanma              75

Üçüncü Bölüm

Evliliğin Genel Hükümleri               ..88

Dördüncü Bölüm

Eşler Arasındaki Mal Rejimi            ..96

Birinci Ayırım

Genel Hükümler           ..96

İkinci Ayırım

Edinilmiş Mallara Katılma        102

Üçüncü Ayırım

Mal Ayrılığı   111

Dördüncü Ayırım

Paylaşmalı Mal Ayrılığı              112

Beşinci Ayırım

Mal Ortaklığı 116

İkinci Kısım

Hısımlık

Birinci Bölüm

Soybağının Kurulması       127

Birinci Ayırım

Genel Hükümler           127

İkinci Ayırım

Kocanın Babalığı         128

Üçüncü Ayırım

Tanıma ve Babalık Hükmü       134

Dördüncü Ayırım

Evlât Edinme 139

Beşinci Ayırım

Soybağının Hükümleri 147

Altıncı Ayırım

Velâyet           152

Yedinci Ayırım

Çocuk Malları               159

İkinci Bölüm

Aile         164

Birinci Ayırım

Nafaka Yükümlülüğü  164

İkinci Ayırım

Ev Düzeni      166

Üçüncü Ayırım

Aile Malları   168

Üçüncü Kısım

Vesayet

Birinci Bölüm

Vesayet Düzeni   180

Birinci Ayırım

Vesayet Organları         180

İkinci Ayırım

Vesayeti Gerektiren Haller         183

Üçüncü Ayırım

Yetki               186

Dördüncü Ayırım

Vasinin Atanması        187

Beşinci Ayırım

Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık            193

Altıncı Ayırım

Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması        196

İkinci Bölüm

Vesayetin Yürütülmesi      199

Birinci Ayırım

Vasinin Görevleri          199

İkinci Ayırım

Kayyımın Görevleri     207

Üçüncü Ayırım

Vesayet Dairelerinin Görevleri  209

Dördüncü Ayırım

Vesayet Organlarının Sorumluluğu          213

Üçüncü Bölüm

Vesayetin Sona Ermesi      214

Birinci Ayırım

Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi             214

İkinci Ayırım

Vasilik Görevinin Sona Ermesi 218

Üçüncü Ayırım

Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları       221

Üçüncü Kitap

Miras Hukuku

Birinci Kısım

Mirasçılar

Birinci Bölüm

Yasal Mirasçılar  225

İkinci Bölüm

Ölüme Bağlı Tasarruflar   229

Birinci Ayırım

Tasarruf Ehliyeti           229

İkinci Ayırım

Tasarruf Özgürlüğü      230

Üçüncü Ayırım

Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri         235

Dördüncü Ayırım

Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri          243

Beşinci Ayırım

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi            253

Altıncı Ayırım

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi           257

Yedinci Ayırım

Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar   266

İkinci Kısım

Mirasın Geçmesi

Birinci Bölüm

Mirasın Açılması 268

İkinci Bölüm

Mirasın Geçmesinin Sonuçları        275

Birinci Ayırım

Koruma Önlemleri        275

İkinci Ayırım

Mirasın Kazanılması   283

Üçüncü Ayırım

Resmî Defter Tutma    293

Dördüncü Ayırım

Resmî Tasfiye               299

Beşinci Ayırım

Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası             302

Üçüncü Bölüm

Mirasın Paylaşılması         303

Birinci Ayırım

Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı          303

İkinci Ayırım

Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı  307

Üçüncü Ayırım

Mirasta Denkleştirme   318

Dördüncü Ayırım

Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu 321

Dördüncü Kitap

Eşya Hukuku

Birinci Kısım

Mülkiyet

Birinci Bölüm

Genel Hükümler 326

İkinci Bölüm

Taşınmaz Mülkiyeti           341

Birinci Ayırım

Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve

Kaybı              341

İkinci Ayırım

Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları   354

Üçüncü Bölüm

Taşınır Mülkiyeti 376

İkinci Kısım

Sınırlı Aynî Haklar

Birinci Bölüm

İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü  385

Birinci Ayırım

Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı 385

İkinci Ayırım

İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları       391

Üçüncü Ayırım

Taşınmaz Yükü            413

İkinci Bölüm

Taşınmaz Rehni  419

Birinci Ayırım

Genel Hükümler           419

İkinci Ayırım

İpotek             435

Üçüncü Ayırım

İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi          443

Dördüncü Ayırım

Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç

Senetleri          456

Üçüncü Bölüm

Taşınır Rehni       460

Birinci Ayırım

Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı      460

İkinci Ayırım

Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin            467

Üçüncü Ayırım

Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar            471

Dördüncü Ayırım

Rehinli Tahvil               474

Üçüncü Kısım

Zilyetlik ve Tapu Sicili

Birinci Bölüm

Zilyetlik 475

İkinci Bölüm

Tapu Sicili             487

Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli

Hakkında Kanun               503

BORÇLAR KANUNU

Birinci Kısım

GENEL HÜKÜMLER

Birinci Bölüm

Borç İlişkisinin Kaynakları              513

Birinci Ayırım

Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri           513

İkinci Ayırım

Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri    539

Üçüncü Ayırım

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri    558

İkinci Bölüm

Borç İlişkisinin Hükümleri               562

Birinci Ayırım

Borçların İfası              562

İkinci Ayırım

Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları   576

Üçüncü Ayırım

Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi 589

Üçüncü Bölüm

Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı       592

Birinci Ayırım

Sona Erme Hâlleri        592

İkinci Ayırım

Zamanaşımı  599

Dördüncü Bölüm

Borç İlişkilerinde Özel Durumlar    608

Birinci Ayırım

Teselsül           608

İkinci Ayırım

Koşullar          612

Üçüncü Ayırım

Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu  615

Beşinci Bölüm

Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri             618

Birinci Ayırım

Alacağın Devri              618

İkinci Ayırım

Borcun üstlenilmesi      624

Üçüncü Ayırım

Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma          630

İkinci Kısım

ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ

Birinci Bölüm

Satış Sözleşmesi  631

Birinci Ayırım

Genel Hükümler           631

İkinci Ayırım

Taşınır Satışı 632

Üçüncü Ayırım

Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar 650

Dördüncü Ayırım

Bazı Satış Türleri          654

İkinci Bölüm

Mal Değişim Sözleşmesi   671

Üçüncü Bölüm

Bağışlama Sözleşmesi       672

 

Dördüncü Bölüm

Kira Sözleşmesi   679

Birinci Ayırım

Genel Hükümler           679

İkinci Ayırım

Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları   699

Üçüncü Ayırım

Ürün Kirası    710

Beşinci Bölüm

Ödünç Sözleşmeleri            720

Birinci Ayırım

Kullanım Ödüncü         720

İkinci Ayırım

Tüketim Ödüncü          723

Altıncı Bölüm

Hizmet Sözleşmeleri           726

Birinci Ayırım

Genel Hizmet Sözleşmesi           726

İkinci Ayırım

Pazarlamacılık Sözleşmesi         753

Üçüncü Ayırım

Evde Hizmet Sözleşmesi             758

Yedinci Bölüm

Eser Sözleşmesi   761

Sekizinci Bölüm

Yayım Sözleşmesi              771

Dokuzuncu Bölüm

Vekâlet İlişkileri  779

Birinci Ayırım

Vekâlet Sözleşmesi      779

İkinci Ayırım

Kredi Mektubu ve Kredi Emri   788

Üçüncü Ayırım

Simsarlık Sözleşmesi   790

Onuncu Bölüm

Vekâletsiz İşgörme             793

Onbirinci Bölüm

Komisyon Sözleşmesi        795

Onikinci Bölüm

Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir

Yardımcıları        803

Onüçüncü Bölüm

Havale  809

Ondördüncü Bölüm

Saklama Sözleşmeleri        812

Onbeşinci Bölüm

Kefalet Sözleşmesi             822

Onaltıncı Bölüm

Kumar ve Bahis  838

Onyedinci Bölüm

Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma

Sözleşmeleri         840

Birinci Ayırım

Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi     840

İkinci Ayırım

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi        842

Onsekizinci Bölüm

Adi Ortaklık Sözleşmesi    848

 

Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli

Hakkında Kanun               863

KADASTRO KANUNU

Birinci Bölüm

Genel İlke             869

İkinci Bölüm

Kadastro Çalışmaları         869

Üçüncü Bölüm

Sınırlandırma ve Tespit İşleri           875

Dördüncü Bölüm

Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar 879

Beşinci Bölüm

Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi      887

Altıncı Bölüm

Mali Hükümler   895

Yedinci Bölüm

Çeşitli Hükümler 897

Sekizinci Bölüm

Ceza Hükümleri  899

Dokuzuncu Bölüm

İntikal ve Son Hükümler   900

Onuncu Bölüm

Geçici Hükümler 906

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

Birinci Bölüm

Genel Hükümler 913

 

İkinci Bölüm

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması           918

Üçüncü Bölüm

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları 923

Dördüncü Bölüm

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları               925

Beşinci Bölüm

Anagayrimenkulün Yönetimi           932

Altıncı Bölüm

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi        946

Yedinci Bölüm

Son Hükümler     950

Sekizinci Bölüm

Devre Mülk Hakkı             954

Dokuzuncu Bölüm

Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler          956

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar          969

İkinci Bölüm

Genel Hükümler 970

Üçüncü Bölüm

Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması            972

Dördüncü Bölüm

İstem ve İşlemin Sonuçlandırılması               974

 

Beşinci Bölüm

Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî Hakların Tescili         982

Altıncı Bölüm

İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve Taşınmaz Karşılık

Gösterilerek Çıkarılan Senetler        987

Yedinci Bölüm

Şerhler ve Beyanlar           992

Sekizinci Bölüm

Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi, Taksimi ve

Kayıtların Taşınması         995

Dokuzuncu Bölüm

Terkin, Değişiklikler ve Düzeltmeler             1000

Onuncu Bölüm

Yardımcı Siciller, Sicillerin Arşivlenmesi ve Çeşitli

Hükümler             1005

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN

KANUN                1009

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00   
60,00   
2
30,00   
60,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00   
60,00   
2
30,00   
60,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00   
60,00   
2
30,00   
60,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00   
60,00   
2
30,00   
60,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00   
60,00   
2
30,00   
60,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00   
60,00   
2
   
   
Kapat