Anayasa Hukuku Ömer Anayurt

Anayasa Hukuku


Basım Tarihi
2018-09
Sayfa Sayısı
312
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750250781
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1Prof. Dr. Ömer ANAYURT

 

Konu Başlıkları
- Anayasaların Yapılış ve Değiştirilişleri
- Devlet Tipolojisi
- Hükümet Sistemleri
- Anayasa Yargısı Modelleri
- Türk Anayasa Tarihi
- 1982 Anayasasına Göre Devletin Nitelikleri
- 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
Türk Anayasa Yargısı

 

ÜÇ OLARAK DEVLET
I. DEVLETİN TANIMI VE KURUCU UNSURLARI 43
A. Ülke Unsuru (Fiziksel unsur) 44
B. Topluluk Unsuru (Sosyal–Beşeri Unsur) 44
C. Egemenlik (Hukuksal Unsur) 45
1. Teokratik Egemenlik Anlayışı 46
a. Doğa–Üstü İlahi Hukuk Görüşü 46
b. “Providansiyel” (Aşkın) İlahi Hukuk Görüşü 47
2. Egemenliğin Kaynağının Beşerileşmesi 47
a. Halk Egemenliği Teorisi 48
b. Millet Egemenliği Teorisi 48
c. Egemenliğin Bugünkü Durumu 49
II. DEVLETİN TÜZEL KİŞİLİĞİ VE SONUÇLARI 49
III. DEVLETİN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI 50
A. Şekilleri Bakımından Devletler: Cumhuriyetler ve Monarşiler 50
B. Yapıları Bakımından Devletler 52
1. Üniter Devletler (Tekçi, Tek Yapılı, Basit Devletler) 52
2. Bölgeli Devlet 53
3. Birleşik Devletler (Mürekkep Devletler): Türünün Tek Örneği Olarak Federal Devletler 54
a. Tanım ve Çerçeve 54
b. Federal Devletin Özellikleri ve Üniter Devletten Farklılıkları 54
c. Federal Devletlerin Konfederasyonlardan Farkı 55
d. Federal Devletler ile Bölgeli Devletlerin Karşılaştırılması 55
C. Egemenliğin Kaynağı Bakımından 56
1. Lâik Devlet 56
2. Teokratik Devlet 58
İkinci Bölüm Değerlendirme Soruları 61
Üçüncü Bölüm
ÇOĞULCU DEMOKRASİLER VE HÜKÜMET SİSTEMLERİ
I. DEMOKRASİ KAVRAMI VE ÇOĞULCU DEMOKRASİLERİN TEMEL İLKELERİ 63
A. Demokrasi Kavramı ve Günümüzdeki Anlamı 63
B. Çağdaş Demokrasinin Temel Gerekleri 64
1. İktidarın Seçim Yoluyla Değiştirilebilir Oluşu 64
2. Katılımcılık 64
3. Çoğunluk İlkesi: Çoğunluğun Anayasal Yönetimi 65
4. Muhalefetin Varlığı 65
5. Hak ve Özgürlüklerin Güvencesi 65
6. Güçler Ayrılığı 66
7. Çok Partili Siyasal Yaşam 66
8. Hukukun Üstünlüğü 66
II. EGEMENLİĞİN KULLANIMINA GÖRE DEMOKRASİ UYGULAMALARI 66
A. Doğrudan (Aracısız–Temsilsiz) Demokrasi 67
B. Temsili Demokrasi 67
C. Yarı Doğrudan Demokrasi 68
1. Halk Vetosu 68
2. Halkın Kanun Girişimi (Teklifi) 68
3. Referandum 68
4. Halkın Geri Çağırması (Temsilcinin Azli) 69
III. ÇAĞDAŞ DEMOKRASİLERDE HÜKÜMET SİSTEMLERİ 70
A. Güçler Ayrılığı Düşüncesi ve Hükümet Sistemleri 70
B. Güçlerin Esnek Ayrılığı: Parlamenter Sistemler 72
1. Güçlerin Denkliği ve İşbirliği 72
2. İki Yapılı–İkici Yürütme 72
3. Devlet Başkanının Siyasal Sorumsuzluğu 73
4. Hükümetin ve Bakanların Yasama Organı Önünde Siyasal Sorumluluğu 73
5. Yürütmenin Yasamayı Fesih Yetkisi 74
C. Güçlerin Sert Ayrılığı: Başkanlık Sistemi 74
1. Monist Yürütme (Tek Yapılı/Tek Başlı) 75
2. Organların Birbirinden Bağımsızlığı 75
a. Organların Göreve Gelişinde Bağımsızlık (Organik Sert Ayrılık) 76
b. Organların Görevlerinde Bağımsızlık (İşlevsel Sert Ayrılık) 76
c. Organların İlişkilerinde Bağımsızlık 76
D. Karma Hükümet Sistemleri 76
1. Başkan Ağırlıklı Karma Sistemler 77
a. Yarı Başkanlık Sistemi 77
b. Başkancı Yapılar 78
2. Parlamento Ağırlıklı Karma Sistemler: Meclis Hükümeti Sistemi 79
Üçüncü Bölüm Değerlendirme Soruları 82
Dördüncü Bölüm
DEVLET İKTİDARININ SINIRLANDIRILMASI ARACI OLARAK ANAYASALLIK DENETİMİ
I. ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMI 85
II. ANAYASAL ÜSTÜNLÜĞÜN KURUMSAL GÜVENCESİ: ANAYASALLIK DENETİMİ 87
III. ANAYASA YARGISININ ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI 89
A. Denetim Sistemi Yönünden Anayasa Yargısı 89
1. Amerikan Modeli 89
2. Avrupa Modeli (Kelsen Modeli) 90
3. Her İki Modelin Tablo Eşliğinde Karşılaştırılması 91
B. Zaman Bakımından Anayasa Yargısı 92
1. Önleyici Denetim (A Priori Denetim) 92
2. Düzeltici Denetim (Bastırıcı, A Posteriori) 92
IV. ANAYASA YARGISINDA DAVA TÜRLERİ VE İŞLEYİŞ ESASLARI 92
A. İptal Davası (İptal Yolu, Soyut Norm Denetimi) 93
B. İtiraz Davası (Def’i Yolu, Somut Norm Denetimi) 94
C. Kişisel (Bireysel) Başvuru Yolu 94
V. ANAYASA YARGISINDA ANAYASALLIK DENETİMİNİN KAPSAMI VE ALANI 95
A. Denetim Kapsamı 95
1. Şekil Yönünden 95
2. Esas (Öz) Yönünden 95
B. Denetimin Alanı (Denetime Tabi İşlemler) 95
1. Kanunlar (Her Ülkede) 96
2. Yasama İçtüzükleri 96
3. Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri 96
4. Uluslararası Sözleşmeler 96
5. Referandumlar 96
6. Anayasa Değişiklikleri 97
VI. MAHKEMELERİN GÖREV ALANLARI: BELLİ BAŞLI İŞLEVLERİ ÜZERİNE 97
A. Hak ve Özgürlükleri Koruma, Hukuk Devletini Güçlendirme İşlevi 97
B. Yetki Dağılımından Doğan Uyuşmazlıkları Çözme 98
1. Devlet Bileşenleri Arasında Yetki Dağılımından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 98
2. Devlet Organları Arasında Çıkan Yetki Uyuşmazlıkları 98
C. Ulusal Düzeyde Seçim ve Referanduma İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü 99
D. Siyasal Partilerin Kapatılmaları ve Mali Denetimleri 99
VII. ANAYASALLIK DENETİMİNDE ÖLÇÜ (REFERANS) NORMLAR 100
VIII. ANAYASA YARGISINDA YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA (GEÇİCİ TEDBİR KARARI) 100
Dördüncü Bölüm Değerlendirme Soruları 104
Beşinci Bölüm
OSMANLI–TÜRK ANAYASA TARİHİ
I. OSMANLI–TÜRK ANAYASACILIK HAREKETLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ 107
II. YAZILI ANAYASA ÖNCESİ DÖNEM 109
A. Sened–i İttifak (1808) 109
B. Tanzimat Fermanı 110
C. Islahat Fermanı 111
III. İLK YAZILI ANAYASA: KANUN–I ESASİ VE 1909 DEĞİŞİKLİKLERİ 112
A. 1876 Anayasası’nda Devletin Temel Yapısı ve Organları 112
B. Hak ve Özgürlükler 113
C. Anayasanın Uygulanması ve 1909 Değişiklikleri 114
IV. 1921 ANAYASASI 114
A. Ulusal Kurtuluş Hareketi ve TBMM’nin Açılması 114
B. 1921 Anayasasının Özellikleri 115
V. 1924 ANAYASASI 116
A. Anayasanın Hazırlanışı ve Belli Başlı Özellikleri 116
B. 1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler 118
C. Anayasanın Uygulanması 118
VI. 1961 ANAYASASI 119
A. Oluşumu 119
B. 1961 Anayasası’nın Getirdiklerinden Öne Çıkanlar 120
C. Anayasanın Uygulanması ve Geçirdiği Değişiklikler 121
Beşinci Bölüm Değerlendirme Soruları 124
Altıncı Bölüm
1982 ANAYASASININ YAPILIŞI VE DEVLETİN TEMEL İLKELERİ
I. YAPILIŞI VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ 127
A. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve Kurucu Meclis Oluşumu 127
B. Anayasanın Hazırlanması ve Halkoylaması 128
II. 1982 ANAYASASINA GÖRE DEVLET ŞEKLİ 129
III. CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ 130
A. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet Anlayışı 130
B. Laik Devlet İlkesi 131
C. Sosyal Devlet İlkesi 132
D. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi 134
1. Anayasal Hakların Sınıflandırılması 134
a. Kişi Hakları ve Ödevleri 134
b. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 135
c. Siyasal Haklar ve Ödevler 135
2. Anayasal Hakların Sınırlandırılmasında Uyulacak Esaslar 135
a. Sınırlamanın Kanuniliği İlkesi 136
b. Sınırlamanın Sebebe Bağlılığı İlkesi 136
c. Sınırlamanın Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Aykırı Olamaması 136
d. Sınırlamanın Temel Hak ve Özgürlüklerin Özüne Dokunmaması 136
e. Sınırlamaların Ölçülülük İlkesine Uygun Olması 137
f. Sınırlamanın Anayasasının “Sözüne ve Ruhuna Uygun Olması 137
g. Sınırlamanın Laik Cumhuriyetin Gereklerine Aykırı Olmaması 137
3. Anayasal Hakların Kötüye Kullanılmaması 137
4. Anayasal Hakların Kullanılmasının Durdurulması 138
E. Demokratik Devlet İlkesi 139
1. Genel Çerçeve 139
2. 1982 Anayasası ve Siyasal Partiler Düzeni 140
a. Siyasal Partilerin Kuruluş ve Siyasal Parti Özgürlüğü 140
b. Siyasal Partilerin Yükümlülükleri 141
c. Siyasal Partilere Uygulanacak Yaptırımlar 141
F. Hukuk Devleti İlkesi 142
G. Başlangıçta Belirtilen İlkelere Dayalılık 144
H. Toplumun Huzuru, Milli Dayanışma ve Adalet Anlayışına Bağlılık 145
IV. 1982 ANAYASASINA GÖRE DEVLETİN YAPISI VE SEMBOLLERİ 145
V. BAĞIMSIZ BİR DEVLET İLKESİ OLARAK KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK 146
VI. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ 148
A. Teklif 148
B. Görüşme 149
C. Karar 149
D. Onay 150
E. Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasına Sunulması 151
F. Anayasa Değişikliklerinin Denetimi 152
1. Teklif ve Oylama Çoğunluğuna Uyulup Uyulmadığı 153
2. İvedilikle Görüşülemeyeceği Emrine Uyulup Uyulmadığı 153
Altıncı Bölüm Değerlendirme Soruları 156
Yedinci Bölüm
1982 ANAYASASINDA YASAMA ORGANI (TBMM)
I. GENEL OLARAK 159
II. YASAMA ORGANININ OLUŞUMU 160
A. Tek Meclisli Yasama ve Üye Sayısı 160
B. Genel Seçimler (Olağan Seçimler) 160
1. Yasama Döneminin Sona Ermesi (m. 77) 161
2. Yasama Dönemi Sona Ermeden Seçim 161
a. TBMM’nin Seçimi Erkene Alması Kararıyla (AY, m. 116) 161
b. Cumhurbaşkanının Seçimleri Yenileme Kararıyla (AY, m. 116) 162
c. Genel Seçimlere Bir Yıl veya Daha Az Bir Süre Kala Cumhurbaşkanlığı Makamında Boşalmanın Ortaya Çıkması (AY, m. 106) 162
C. Ara Seçimler (AY, m. 78) 163
1. Ara Seçim Kuralları ve Şartları 163
2. Ara Seçimin Zamanını Belirleme 163
III. TBMM ÜYELERİNİN SEÇİMİNDE UYGULANAN SEÇİM SİSTEMİ 164
IV. MİLLETVEKİLİ SEÇİLME VE SEÇME ŞARTLARI 166
A. Milletvekili Seçilme Şartları 166
1. Vatandaşlık 166
2. Yaş 167
3. Kısıtlı Olmamak 167
4. Askerlik Yükümlüsü Olmamak 167
5. En Az İlkokul Mezunu Olmak 167
6. Belirli suçlardan dolayı mahkûmiyeti olmamak 167
7. Kamu Hizmeti Yasaklısı Olmamak 168
B. Adaylık ve Değerlendirilmesi 168
C. Seçim İlkeleri ve Seçim Kurulları 169
1. Seçimlerin Anayasal İlkeleri 169
2. Seçim Kurulları 171
D. Seçmenlik Şartları (Seçme Yeterliliği) 172
1. Genel Şartlar 172
2. Seçme Şartlarını Taşısalar da Seçme Hakkından Mahrum Olanlar 172
V. MİLLETVEKİLLİĞİNİN KAZANILMASI 173
A. Milletvekili Sıfatının Kazanılması ve Yasama Görevine Başlanılması 173
B. Temsilcilik Görevinin Niteliği 174
VI. TBMM ÜYELERİNİN YASAMA AYRICALIKLARI 175
A. Yasama Sorumsuzluğu 175
B. Yasama Dokunulmazlığı 176
1. Tanım ve Özellikler 176
2. Dokunulmazlık Dışı Alanlar 177
3. Dokunulmazlığın Kaldırılması ve Bu Karara Karşı Başvuru 178
VII. TBMM ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 178
Yedinci Bölüm Değerlendirme Soruları 181
Sekizinci Bölüm
YASAMA YETKİSİ VE TBMM’NİN İŞLEYİŞ ESASLARI
I. YASAMA YETKİSİNİN NİTELİKLERİ 183
A. Yasama Yetkisinin Genelliği İlkesi 183
1. Tanım ve Çerçeve 183
2. Türk Anayasa Hukukunda Yasamanın Genelliği İlkesi 184
B. Yasama Yetkisinin Asliliği İlkesi 186
C. Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi 186
II. TBMM’NİN GENEL GÖREV VE YETKİLERİ 187
A. Kanun Faaliyeti 188
1. Teklif (Öneri) ve Karar 189
2. Kanunların Yürürlüğe Girişi 190
a. Cumhurbaşkanının Yetkisi 190
b. Yayım ve Yürürlüğe Girmesi 191
B. Genel ve Özel Af Çıkartma Yetkisi 191
C. Savaş İlanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi
(AY, m. 92) 192
D. Milletlerarası Sözleşme Onaylanmasının Uygun Bulunması (AY, m. 90) 192
III. TBMM’NİN ÇALIŞMA DÜZENİ VE ESASLARI 193
A. İçtüzükler 193
B. TBMM Başkanlık Divanı 194
C. Komisyonlar ve Siyasal Parti Grupları 195
1. TBMM Komisyonları 195
2. Siyasal Parti Grupları 195
D. TBMM’nin Toplantıları ve Tatil ve Ara Verme 196
E. TBMM’nin Toplanma ve Karar Yetersayısı 197
1. Toplantı Yeter Sayısı 197
2. Karar Yeter Sayısı 197
a. Genel Karar Yeter Sayısı 197
b. Özel Karar Yeter Sayısı (Nitelikli Çoğunluk) 198
IV. TBMM’NİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI (m. 98) 199
A. Genel Görüşme (AY, m. 98) 199
B. Meclis Araştırması (AY, m. 98) 199
C. Yazılı Soru (AY, m. 98) 200
D. Meclis Soruşturması (AY, m. 98, m. 105/6, 6, 7) 200
V. TBMM KARARLARI VE ANAYASAL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR 200
A. Tanım ve Çerçeve 200
B. TBMM Kararlarının Denetimi 201
Sekizinci Bölüm Değerlendirme Soruları 204
Dokuzuncu Bölüm
1982 ANAYASASINDA YÜRÜTME ORGANI
I. CUMHURBAŞKANI 208
A. Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları (m. 101/1) 208
B. Adaylık ve Seçim Yöntemi (AY, m. 101) 209
1. Aday Gösterilme 209
2. Seçim Yöntemi 209
C. Cumhurbaşkanının Göreve Başlaması ve Görev Süresi 210
1. Göreve Başlaması 210
2. Görev Süresi 211
D. Cumhurbaşkanı Seçimine Gidilme Durumları 212
1. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Seçiminin Aynı Anda Yapılacağı Haller 212
2. Tek Başına Cumhurbaşkanlığı Seçimi 212
E. Cumhurbaşkanının Görevinin Sona Erdiği Haller 213
II. CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ 214
III. CUMHURBAŞKANININ CEZAİ SORUMLULUĞU 216
IV. CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİMİ 217
A. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına Vekâlet ve Bakanlar
(AY, m. 105) 218
1. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlar 218
a. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı 218
aa. Sayısı ve Nitelikler 218
bb. Cumhurbaşkanına Vekâlet ve Diğer Görevleri 219
b. Bakanlıklar: Kuruluşu ve Sayısı 220
2. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Cezai Sorumlulukları 220
a. Görev Suçlarından Dolayı Cezai Sorumluluk 220
b. Görev Suçu Kapsamı Dışında Kalan Suçlar Bakımından 221
B. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Anayasal Kuruluşlar 222
1. Devlet Denetleme Kurulu (AY, m. 107) 222
2. Milli Güvenlik Kurulu (AY, m. 118) 223
III. YÜRÜTME ORGANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 223
A. Asli Düzenleme Aracı Olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 225
B. Yönetmelikler 227
1. Türev Düzenleme Aracı 227
2. Türev Düzenleme Aracı Olarak Yönetmelikler 228
VI. 1982 ANAYASASINDA OLAĞANÜSTÜ REJİM YÖNTEMLERİ 228
A. Genel Çerçeve 228
B. 1982 Anayasasında Olağanüstü Hal Yönetimi 229
1. Olağanüstü Hal Yönetimine Başvuru Nedenleri (AY, m. 119/1) 229
2. Olağanüstü Hal İlanında Yetkili Makam ve Yöntem 230
3. Süre ve Uygulama Çevresi 230
4. Sonuçları 230
Dokuzuncu Bölüm Değerlendirme Soruları 233
Onuncu Bölüm
1982 ANAYASASINDA YARGI
I. YARGININ ANAYASAL İLKELERİ 235
A. Mahkemelerin Kuruluşu 235
B. Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 235
1. Yargı Bağımsızlığı 235
a. Mahkemelerin Bağımsızlığı (Yargının Kurumsal Bağımsızlığı) İçin Gerekli Şartlar 236
b. Hâkim Güvencesi (Teminatı): Hakim Bağımsızlığı 237
2. Yargının Tarafsızlığı 239
C. Yargı Bağımsızlığının Kurumsal Aracı Olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu 240
1. Yargısal Kurul Kavramı ve Yargı Bağımsızlığı Açısından Önemi 240
2. Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) 241
a. Oluşumu 241
b. Kurulun Görevleri (m. 159) 243
II. TÜRK YARGI SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI VE YÜKSEK MAHKEMELER 244
A. Yargıtay 245
B. Danıştay 245
C. Uyuşmazlık Mahkemesi 246
D. Sayıştay’ın Yüksek Mahkeme Niteliği Taşıyıp Taşımadığı 246
Onuncu Bölüm Değerlendirme Soruları 250
On Birinci Bölüm
TÜRK ANAYASA YARGISI
I. ANAYASA MAHKEMESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ 254
A. Oluşumu 254
B. Görevleri 256
1. Anayasaya Uygunluk Denetimi 256
2. Siyasal Partilerin Kapatılmaları Hakkında Davaları Karara Bağlamak 256
3. Siyasal Partilerin Mali Denetimini Gerçekleştirmek 256
4. Yüce Divan Sıfatıyla Anayasa’da Sayılan Kişilerin Yargılanması Görevi 256
5. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını Seçmek 257
II. ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ 257
A. Denetime Tabi İşlemler 257
1. Denetime Tabi Hukuk Kuralları 258
2. Denetime Tabi Bireysel İşlemler 258
3. TBMM Kararlarının Denetlenebilir Olup Olmadığı 259
B. Denetim Yolları ve İşleyişi 260
1. İptal Yolu 260
a. Şekil Yönünden İptal Davası 260
b. Esas Yönünden İptal Davası 262
2. İtiraz Yolu (Somut norm denetimi– Def’i Yolu) 262
3. Bireysel Başvuru Yolu 265
III. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI VE SONUÇLARI 265
A. Anayasa Mahkemesinin Esasa İlişkin Karar Türleri 266
1. Yokluk Kararları 266
2. İptal Kararları 267
3. Ret Kararları (Anayasaya uygunluk kararları) 267
4. Şartlı Ret Kararları (Yorum rezervli ret) 267
B. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etkisi ve Sonuçları 268
1. Anayasa Mahkemesi Kararları Gerekçesi Yazılmadan Açıklanamaz 268
2. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yayımı ve Yürürlüğe Girişi 268
a. Kararın Geçmişe Yürütülememesi 268
b. İptal Kararının Yürürlüğe Girişini Erteleme 269
3. Kararların Kesinliği ve Bağlayıcılığı 270
4. AYM’nin Yerindelik Denetimi Yapamaması: Denetimin Sınırı 271
C. Yürürlüğü Durdurma Kararları 272
D. AYM Kararlarında Usul ve Yetersayı 273
On Birinci Bölüm Değerlendirme Soruları 275
On İkinci Bölüm
TÜRK ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU
I. KİŞİSEL BAŞVURU YOLUNUN AMACI VE HUKUKUMUZA GİRİŞİ 279
II. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN NİTELİKLERİ 280
A. Kamu Gücü İşlemlerine Karşı Koruma Yolu Olması 280
B. İkincil Nitelikte Bir Koruma Yolu Oluşu 281
III. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI 282
A. Olağan Kanun Yollarının Tüketilmiş Olması 282
B. Başvurunun Süresi İçerisinde Yapılmış Olması 283
C. Başvurucunun Bir Hakkının İhlal Edilmiş Olması 285
D. Başvuru Konusunun Bireysel Başvuru Alanına Giren Bir Hak Olması 287
E. Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması ve Önemsiz Nitelik Taşımaması 289
IV. BİREYSEL BAŞVURU USULÜ 290
V. MAHKEMENİN KARARLARI 292
A. Kabul Edilemezlik Kararları 292
B. Düşme Kararları 292
C. Başvurunun Esasına İlişkin Kararlar 293
1. Yeniden Yargılama 293
2. Tazminat Kararları 293
3. İhlal ve Sonuçlarının Nasıl Giderileceğine Dair Kararlar 294
D. Geçici Önleme Başvuru Kararları 294
On İkinci Bölüm Değerlendirme Soruları 297
Kaynakça 301
Kavramlar Dizini 305

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat