Tasarrufun İptali Davası İle Muvazaa Davası ve Karşılaştırılması Orhan

Açıklamalı-İçtihatlıTasarrufun İptali Davası İle Muvazaa Davası ve Karşılaştırılması


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
361
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750262432
Boyut
16x24
Baskı
285,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 85 puan kazanacaksınız)
   85

Konu Başlıkları
- Tasarrufun İptali Davaları
- Muvazaa Davaları
- Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Karşılaştırılması
- Aciz Belgesi
- İflâsta Tasarrufun İptali Davaları
- 6183 sayılı Kanundan Kaynaklanan Tasarrufun İptali Davaları
- Muvazaa Davalarında İİK m. 283
- 1'in Kıyasen Uygulanması
Tasarrufun İptali Davalarının Cezaî Sonuçları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz 5
1. Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Giriş 19
Birinci Bölüm
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
§1. GENEL OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI, TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ AMACI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ 21
A. Kavram Olarak Tasarrufun İptali Davaları 21
B. Tasarrufun İptali Davalarının Tarihsel Gelişimi 24
C. Tasarrufun İptali Davalarının Türk Hukukundaki Gelişimi 26
D. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu ve Amacı 27
I. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu 27
II. Tasarrufun İptali Davalarının Amacı 30
E. Tasarrufun İptali Davalarının Hukukî Niteliği 33
§2. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA TASARRUF KAVRAMI VE YAPILAN TASARRUFUN ALACAKLIYA ZARAR VERMESİ 39
A. Tasarrufun İptali Davalarında Tasarruf Kavramı 39
I. Genel Olarak 39
II. Hukukî Fiil Kavramı 42
B. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olmayan Tasarruflar 50
I. Borçlandırıcı İşlemler 50
II. Takip Hukuku Bakımından Hükümsüz Olan İşlemler 52
III. Muhasebe İşlemleri 53
IV. Maddi Hukuk Bakımından Batıl Olan İşlemler 53
V. Borçlunun Bir Kazanç İmkânını Değerlendirmemesi 55
VI. Haczi Kabil Olmayan Malların Devri 55
VII. Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar 56
VIII. Kişiler ve Aile Hukukuna İlişkin İşlemler 58
IX. Borçlunun Taraf Olmadığı İşlemler 59
X. Mahkeme Kararları 60
XI. Borçlunun Ticari Plakası ve Hattının Satışı 61
C. Tasarrufun Alacaklıya Zarar Vermesi 61
I. Genel Olarak 61
II. Takibe Konu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olması ve Alacağın Kesinleşmiş Olması 62
III. İptale Konu Tasarrufun Haczi Kabil Bir Malvarlığına İlişkin Olması 67
IV. Tasarrufun Takibe Konu Alacaktan Önce veya Sonra Yapılması Durumu 71
V. Borçlu Aleyhinde Başlatılmış Bir İcra Takibinin Bulunması ve Bu İcra Takibinin Kesinleşmiş Olması 78
VI. Alacaklının Tasarruftan Zarar Gördüğünün İspatı ve Aciz Belgesi 83
a. Alacaklının Tasarruftan Zarar Gördüğünün İspatı 83
b. Aciz Belgesi 84
i. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi 98
ii. Kesin Aciz Belgesi 103
§3. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA GÖREV, YETKİ VE YARGILAMA USÛLÜ 103
A. Tasarrufun İptali Davasının Tarafları 106
I. Tasarrufun İptali Davalarında Davacı 107
a. İflâs Dışı Tasarrufun İptali Davalarında Davacı 108
b. İflâs İçi ve İflâsın Kapanmasından Sonraki Süreçte Tasarrufun İptali Davalarında Davacı 109
II. Tasarrufun İptali Davalarında Davalılar 112
B. Tasarrufun İptali Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 117
I. Tasarrufun İptali Davalarında Yetki 117
II. Tasarrufun İptali Davalarında Görev 122
III. Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun Tasarrufun İptali Davalarında Uygulanabilip Uygulanamayacağı Hususu 127
IV. Yargılama Usulü 128
C. Tasarrufun İptali Davalarında Süreler 136
I. Genel Olarak 136
II. İptal Sebepleri Yönünden Süreler 140
a. Bağışlamalar ve İvazsız Tasarrufların İptalinde Dava Açma Süresi (İİK m. 278) 140
b. Borçlunun Aciz Halindeyken Yaptığı Tasarruflarının İptaline İlişkin Dava Açma Süresi (İİK m. 279) 142
c. Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan Tasarruflarda Dava Açma Süresi (İİK m. 280) 143
§4. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLAN TASARRUFLAR 147
A. Genel Olarak 147
B. Bağışlama ve İvazsız Tasarruflar 150
I. Bağışlama 152
II. Kanunda Belirtilen Kişiler Arasında Yapılmasından Dolayı Bağışlama Sayılan Tasarruflar 159
III. Değerinin Altında Satış Olarak Gösterilen Tasarruflar (İİK m. 278/3–2) 163
IV. Kaydı Hayat Şartıyla İrat veya İntifa Hakkı Tesis Edilen Sözleşmeler ile Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri (İİK m. 278/3–3) 168
C. Aciz Hâlinde Yapılan Tasarruflardan Dolayı İptal (İİK m. 279) 168
I. Borçlunun Teminat Göstermeyi Evvelce Taahhüt Etmiş Olduğu Hâller Ayrık Olmak Üzere, Borçlu Tarafından Mevcut Bir Borcu Güvence Altına Almak Üzere Yapılan Rehinler (İİK m.279/1) 171
II. Borçlunun Para veya Mutad Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Şekilde Yaptığı Ödemeler (İİK m. 279/2) 176
III. Vadesi Gelmemiş Bir Borç İçin Yapılan Ödemeler (İİK m. 279/3) 177
IV. Kişisel Hakların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler (İİK m. 279/4) 179
D. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal (İİK m. 280) 181
I. Genel Olarak 181
II. Zarar Verme Kastından Dolayı Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesinin Şartları 182
a. Borçlunun Borçlarını Ödeme Kabiliyetini Kaybetmiş Olması 182
b. Borçlunun Zarar Verme Kastı ile Hareket Etmesi 184
c. Borçlunun Yakın Akraba ve Hısımları ile Tasarrufları 187
d. Borçlunun Ticari İşletmesini veya İşyerindeki Mallarını Devretmesi 188
III. Malı Alan Üçüncü Kişinin Kötü Niyetli Olması 192
IV. Davanın Süresinde Açılmış Olması 196
E. Tasarrufun İptali Davalarında İspat Sorunu 196
§5. İFLÂSTA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 197
§6. 6183 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 202
A. Tanımı, Amacı ve Hukukî Niteliği 202
B. Görev, Yetki, Davanın Tarafları ve Yargılama Usulü 203
C. Davanın Koşulları 207
D. Tasarrufun İptali Davasına Konu Tasarruflar 209
I. Karşılıksız Tasarrufların İptali 209
II. Borçlunun Borca Batık Durumda Yaptığı Tasarrufların İptali 209
III. Kamu veya Kurum Alacağının Tahsiline Olanak Vermemek Amacıyla Yapılan Tasarrufların İptali 210
IV. Yargılama Neticesinde Verilecek Olan Karar ve Kararın İcrası 210
§7. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İPTALİN SONUÇLARI VE DİĞER HÜKÜMLER 211
A. Hacizdeki Tasarrufun İptali Davalarının Sonuçları 211
B. İflâsta Açılan Tasarrufun İptali Davalarının Sonuçları 219
C. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Giderleri 221
D. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü ve Kanun Yolu 223
I. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü 223
II. Tasarrufun İptali Davalarında Kanun Yolu 224
E. Geri Vermenin Kapsamı 224
I. Hacizde 224
II. İflâsta ve 6183 sayılı Kanun Kapsamında 229
İkinci Bölüm
MUVAZAA VE MUVAZAA DAVALARI
§8. GENEL OLARAK MUVAZAA 231
A. Roma Hukukundan Günümüze Muvazaanın Gelişimi 231
B. Muvazaanın Tanımı ve Unsurları 233
I. Tanımı 233
II. Muvazaanın Unsurları 235
a. Görünürdeki İşlem 236
b. Muvazaa Anlaşması 238
c. Aldatma Kastı 241
d. Gizli İşlem 243
C. Muvazaanın Türleri 244
I. Mutlak Muvazaa 244
II. Nispi Muvazaa 245
D. Muvazaaya Konu İşlem Çeşitleri 246
I. Sözleşmede Muvazaa 246
II. Sözleşmenin Konusunda ve Şartlarında Yapılan Muvazaa 247
III. Tarafların Kişiliğinde Yapılan Muvazaa 248
E. Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları 250
I. Görünürdeki İşlem Bakımından 250
II. Gizli İşlem Bakımından 252
§9. MUVAZAAYA KONU İŞLEMLER 254
A. Genel Olarak 254
B. Tek Taraflı Hukukî İşlemlerde Muvazaa 254
C. Muvazaanın Görülebileceği Durumlar 257
I. Önalım (Şufa) Davalarında Muvazaa 257
a. Önalım (Şufa) Davalarında Sözleşmede Muvazaa İddiası 257
b. Bedelde Muvazaa 259
II. Kredi Sözleşmelerinde Muvazaa 261
III. Satış Vaadi Sözleşmelerinde Muvazaa 261
IV. Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmelerinde Muvazaa 262
V. Muris Muvazaası 262
VI. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Muvazaa 263
VII. Paylı Mülkiyette Muvazaa 264
VIII. Kiracıyı Tahliye Etmek İçin Kiralananın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi 264
X. İİK m. 278’deki Sebeplerin Birer Muvazaa Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği Hususu 264
D. Muvazaanın Mümkün Olmadığı İşlemler 265
§10. MUVAZAANIN İLERİ SÜRÜLMESİ VE İSPATI 267
A. Taraflar Yönünden 268
B. Üçüncü Kişiler Yönünden 271
§11. MUVAZAA DAVALARINDA GÖREV YETKİ VE YARGILAMA USULÜ 273
A. Muvazaa Davalarının Tarafları 273
I. Davacı 273
II. Davalı 274
III. Üçüncü Kişi (Davacı Olarak) 274
B. Muvazaa Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 275
C. Muvazaa Davalarında Zamanaşımı 275
D. İİK m. 120 Uyarınca Yetki Alınarak Muvazaa Davası Açılması 276
Üçüncü Bölüm
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İLE
MUVAZAA DAVALARININ KARŞILAŞTIRILMASI,
MUVAZAA DAVALARINDA İİK M. 283/1’İN
KIYASEN UYGULANMASI VE
TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ CEZAİ SONUÇLARI
§12. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İLE MUVAZAA DAVALARININ KARŞILAŞTIRILMASI 277
A. Genel Olarak Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Benzerlikleri ve Farklılıkları 277
B. Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Konu Bakımından Karşılaştırılması 285
C. Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davasının Görev ve Yetki Açısından Karşılaştırılması 288
D. Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davasının İspat Usulü ve Karineler Açısından Karşılaştırılması 290
E. Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Davanın Sonunda Verilecek Kararlar Açısından Karşılaştırılması 292
F. Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımı Açısından Karşılaştırılması 293
§13. MUVAZAA DAVALARINDA İİK M. 283/1’İN KIYASEN UYGULANMASI 293
§14. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ CEZAÎ SONUÇLARI 303
Sonuç 311
Kaynakça 339
Kavramlar Dizini 353

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
   
   
Kapat