%3
İflas İdaresi El Kitabı Orhan Eroğlu

İflas İdaresi El Kitabı


Basım Tarihi
2023-11
Sayfa Sayısı
232
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750288999
Boyut
16x24
Baskı
1345,00 TL 334,65 TL
(Bu ürünü aldığınızda 334 puan kazanacaksınız)
   334

Doç. Dr. Orhan EROĞLU

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
13
I. BÖLÜM
 
 
İFLAS HUKUKU
 
 
I. GENEL OLARAK İFLAS HUKUKU 
 
17
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği 
 
17
1. İflasın Tanımı 
 
17
2. İflasın Hukuki Niteliği 
 
20
B. İflasın Organları 
 
21
1. İflasın Resmi Organları 
 
21
2. İflasın Özel Organları 
 
23
C. Genel İflas Sebepleri 
 
26
1. Genel Olarak İflas Sebepleri 
 
26
a. Takipli İflas Yolunun Sebepleri 
 
26
b. Doğrudan Doğruya İflasın Sebepleri 
 
28
2. Konkordato Mühletinde ve Konkordatonun Tasdiki Aşamasında Borçlunun İflasına Karar Verilebilecek Haller 
 
33
D. İflasa Tabi Kişiler 
 
37
E. İflas Davalarında Görev ve Yetki 
 
42
II. İFLAS YOLLARI 
 
43
A. Genel İflas Yolu 
 
43
B. Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu 
 
47
1. Genel Olarak Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu ve Borca İtiraz 
 
47
2. Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolunda Şikayet 
 
51
C. Doğrudan Doğruya İflas Yolu 
 
56
D. Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi 
 
58
III. İFLAS MASASININ OLUŞMASI 
 
59
A. Genel Olarak İflas Masasının Oluşması 
 
59
B. İflas Masasının Yönetimi 
 
61
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı 
 
61
2. İflas İdaresinin Seçimi ve Göreve Başlaması 
 
63
IV. İFLAS TASFİYE USULÜ 
 
64
A. İflasta Alacakların Bildirilmesi ve Alacakların İncelenmesi 
 
64
1. Süresinde Bildirilen Alacaklara Karşı Yapılacak İşlemler 
 
64
2. Alacağın Geç Bildirilmesi Halinde Yapılacak İşlemler 
 
67
B. İflasta Sıra Cetveli Düzenlenmesi 
 
76
1. Genel Olarak Sıra Cetveli Düzenlenmesi 
 
76
2. Sıra Cetveline Şikayet ve İtiraz 
 
79
a. Sıra Cetveline Karşı Şikayet 
 
79
b. Sıra Cetveline Karşı İtiraz 
 
81
C. İflasta İstihkak İddiası ve İstihkak Davası 
 
90
D. İflasta Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Satışlar 
 
92
E. İkinci Alacaklılar Toplantısı 
 
93
V. İFLASTA MALLARIN SATIŞI VE PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 
 
97
A. İflasta Malların Satışı 
 
97
1. Pazarlık Yoluyla Satış 
 
99
2. Açık Artırma Yoluyla Satış 
 
100
3. İflasta Alacakların Paraya Çevrilmesi 
 
101
B. İflasta Paraların Paylaştırılması 
 
104
1. Genel Olarak Paraların Paylaştırılması 
 
104
2. Paraların Dağıtılması 
 
106
VI. İFLASIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI 
 
108
A. Müflisin Borçları ve Borçlara Faiz Yürütülmesi 
 
108
1. Müflisin Borçları ve Hukuki Niteliği 
 
108
2. Müflisin Konusu Para Olmayan Alacakları ile Yabancı Para Cinsinden Borçları 
 
110
3. Müflisin Borçlarına Yürütülecek Faiz 
 
110
4. İflasın Açılmasından Önce Müflis Aleyhine veya Lehine Açılmış Hukuk Davaları 
 
111
B. İflasın Sözleşmelere Etkisi 
 
112
C. İflasta Takas 
 
112
D. Müflisin Kefil Olduğu Borçlar ve Müşterek Borçluların Aynı Anda İflası 
 
113
VII. BASİT TASFİYE USULÜ VE TASFİYENİN TATİLİ 
 
114
VIII. İFLASIN KAPANMASI VE KALDIRILMASI 
 
116
A. İflasın Kapanması 
 
116
1. Genel Olarak İflasın Kapanması 
 
116
2. İflasın Kapanmasından Sonra Müflise Ait bir Malın Ortaya Çıkması 
 
120
3. İflasta Süreye veya Belirsiz Vadeye, Koşula ve Bozucu Koşula Bağlı Borçlar 
 
121
4. İflasta Borç Ödemeden Aciz Belgesi 
 
124
B. İflasın Kaldırılması 
 
125
C. İflasın Kamu Hukuku Bakımından Sonuçları 
 
127
1. Adi İflas 
 
127
2. Taksirli İflas 
 
128
3. Hileli İflas 
 
129
4. Hileli ve Taksirli İflasta Şikayet ve Yargılama 
 
129
5. Müflisin İtibarının İadesi 
 
130
II. BÖLÜM
 
 
ŞEMATİK OLARAK İFLAS HUKUKU
 
 
I. İFLAS 
 
135
II. İFLAS ORGANLARI 
 
135
A. İflas Sebebi Olabilecek Hususlar 
 
135
B. İflasına Karar Verilebilecek Kişiler 
 
136
III. İFLAS DAVASI 
 
136
A. İflasta Özel Dava Şartı 
 
136
B. İflasta Görev ve Yetki 
 
136
IV. İFLAS YOLLARI 
 
137
V. GENEL İFLAS YOLU 
 
137
A. Genel İflas Yoluna Başvurmanın Şartları 
 
137
B. Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Borçlunun Hakları 
 
138
C. İflas Davası 
 
138
D. İflas Kararı 
 
139
E. İflas Davasında Alınabilecek Muhafaza Tedbirleri 
 
139
VI. ÖZEL İFLAS YOLLARI 
 
140
A. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu 
 
140
1. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluna Başvurabilmenin Şartları 
 
140
2. Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Borçlunun Yapabilecekleri 
 
140
3. İflas Davası 
 
140
B. Doğrudan Doğruya İflas Yolu 
 
141
1. Alacaklının Talebiyle Doğrudan Doğruya İflas 
 
141
a. Doğrudan Doğruya İflas Sebepleri 
 
141
2. Borçlunun Doğrudan Doğruya Kendi İflasını Talep Etmesi 
 
141
VII. İFLASIN HUKUKİ SONUÇLARI 
 
142
A. İflasın Müflis Bakımından Doğurduğu Hukuki Sonuçlar 
 
142
1. İflasın Müflisin Malları, Hakları ve Alacakları Açısından Doğurduğu Hukuki Sonuçlar 
 
142
a. İflas Masasının Nitelikleri 
 
142
b. İflas Masasından Çıkabilecek Mallar, Haklar ve Alacaklar 
 
143
3. İflasın Açılmasıyla Durmayacak Davalar 
 
144
B. İflasın Alacaklılar Bakımından Doğurduğu Hukuki Sonuçlar 
 
144
1. İflasta Takas Yapılamayacak Haller 
 
145
2. İflasta Alacaklıların Alacaklarının Ödenme Sırası 
 
145
3. İflas Masasının Oluşması 
 
146
4. İflasta Tasfiye Şekilleri ve Belirlenmesi 
 
146
VIII. İFLAS MASASININ YÖNETİMİ 
 
147
A. Birinci Alacaklılar Toplantısında Yapılması Gerekenler 
 
147
B. İflas İdaresi 
 
148
IX. İFLAS MASASI İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR 
 
149
A. İflasta İstihkak Davaları 
 
149
B. İflasta Alacakların İncelenmesi 
 
150
C. Sıra Cetveline İtiraz Davası 
 
150
1. İflas Masasına Karşı Açılan Sıra Cetveline İtiraz Davası –Kayıt Kabul Davası 
 
150
2. Bir Alacaklının Diğer Bir Alacaklıya Karşı Açtığı Sıra Cetveline İtiraz Davası – Kayıt Silme Davası 
 
151
D. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi 
 
151
E. İkinci Alacaklılar Toplantısı ve Alınması Gereken Kararlar 
 
151
F. İflas Masasına Ait Mallarının Satışı 
 
152
G. Paraların Paylaştırılması 
 
153
H. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 
 
153
X. İFLASIN KAPANMASI 
 
154
XI. İFLASIN KALDIRILMASI 
 
154
A. Basit Tasfiye Usulü ile Adi Tasfiye Usulünün Karşılaştırılması 
 
155
XII. İFLASIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI 
 
155
A. Adi İflas 
 
155
B. Taksiratlı İflas 
 
156
C. Hileli İflas 
 
156
D. Müflisin İtibarının İadesi 
 
156
III. BÖLÜM
 
 
İFLAS İDARESİ
 
 
I. İFLAS İDARESİNİN OLUŞTURULMASI 
 
159
A. İflas İdare Memurlarının Nitelikleri, Atanmaları ve Görevlerinin Son Bulması, İflas İdaresinin Hukuki Niteliği 
 
159
1. İflas İdare Memurlarının Nitelikleri ve Atanmaları 
 
159
a. İflas İdare Memurlarının Nitelikleri 
 
159
b. İflas İdare Memurlarının Atanmaları 
 
162
2. İflas İdare Memurlarının Görevlerinin Son Bulması 
 
164
3. İflas İdaresinin Hukuki Durumu 
 
165
B. İflas İdaresinin Denetimi ve Gözetimi 
 
166
1. İflas İdaresinin Denetimi 
 
166
2. İflas İdaresinin Gözetimi 
 
167
II. İFLAS İDARESİNİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 
168
A. İflas İdaresinin Görev ve Yetkileri 
 
168
1. İflas İdaresinin Göreve Başlar Başlamaz Yapacağı İşlemler 
 
168
2. İflas İdaresinin Alacaklar ve İstihkak İddiaları Hakkında Karar Vermesi 
 
170
a. İflas İdaresinin Alacaklar Hakkında Karar Vermesi ve Alınan Kararlar Üzerine Alacaklıların Hakları 
 
170
b. İflas İdaresinin İstihkak İddiaları Hakkında Karar Vermesi 
 
171
3. İflas İdaresinin Masa Adına İcra Takibi Yapması ve Dava Açması 
 
174
4. İflas İdaresinin Masa Mallarını Paraya Çevirmesi 
 
175
5. İflas İdaresinin Sıra Cetveli Hazırlaması 
 
176
6. İflas İdaresinin Düzenlediği ve Kesinleşen Sıra Cetveline İstinaden Paraları Paylaştırması, Aciz Belgesi Hazırlaması ve İflasın Kapatılmasını Talep Etmesi 
 
177
7. İflas İdaresinin Toplantı Düzenlemesi ve Alacaklılara Bilgi Vermesi 
 
178
B. İflas İdare Memurlarının Sorumlulukları 
 
179
1. Özel Hukuk Açısından 
 
179
2. Kamu Hukuku Açısından 
 
181
III. İFLAS İDARESİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER 
 
182
A. İflas İdaresinin Atanması ve Göreve Başlaması 
 
182
1. Konkordato Sürecinden Sonra İflasın Açılmasına Karar Verilen Haller Dışındaki İflas Yollarında İflasın Açılmasına Karar Verilen Hallerde 
 
182
2. Konkordatodan Sonra İflasa Karar Verilen Hallerde 
 
183
B. Alacaklıların Alacak Miktarlarını Bildirmeleri İçin Davet Edilmeleri ve Alacakların İncelenmesi 
 
183
1. Alacaklıların Alacaklarını Bildirmeleri İçin Davet Edilmeleri 
 
183
2. Alacaklıların Bildirdiği Alacakların İncelenmesi 
 
184
C. Sıra Cetvelinin Hazırlanması 
 
186
1. Rehinli Alacaklar ve Rehinli Alacaklar İçin Hazırlanacak Sıra Cetveli 
 
186
2. Adi Alacaklar ve Adi Alacakların Sırası 
 
188
3. Sıra Cetvelinin Hazırlanması 
 
194
D. İflas İdaresinin İkinci Alacaklılar Toplantısına Kadar Yapması Gereken Diğer İşlemler 
 
195
E. Müflisin Mallarının Satışı 
 
196
1. Pazarlık Yoluyla Satış 
 
196
2. Açık Artırma Yoluyla Satış 
 
197
3. Artırma Şartnamesinin Hazırlanması 
 
199
4. Mükellefiyetler Listesinin Hazırlanması 
 
200
5. Pay Cetvelinin Hazırlanması ve İflas İdaresinin Yapacağı Son Hesap 
 
201
F. Paraların Dağıtılması 
 
203
G. Tasfiyenin Sona Ermesi Üzerine Dosyanın Ticaret Mahkemesine Sunulması 
 
205
IV. İFLAS İDARESİNİN DİĞER GÖREVLERİ 
 
205
A. İflas İçi Konkordato Talep Edilmesi Halinde İflas İdaresinin Yapacağı İşlemler 
 
205
B. İflasın Kaldırılması Talep Edildiğinde İflas İdaresinin Yapacağı İşlemler 
 
209
C. İflas İdaresinin Alacağı Ücret 
 
211
IV. BÖLÜM
 
 
ŞEMATİK OLARAK İFLAS İDARESİNİN
 
 
YAPACAĞI İŞLEMLER
 
 
I. İFLAS İDARESİNİN GÖREVE BAŞLAR BAŞLAMAZ YAPACAĞI İŞLEMLER 
 
215
II. İFLAS İDARESİNİN DEVAM EDEN SÜREÇTE YAPACAĞI İŞLEMLER 
 
215
III. SIRA CETVELİ HAZIRLANIRKEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 
 
217
IV. AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞTA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 
 
218
V. İFLAS İDARESİNİN MALLARIN SATIŞINDAN SONRA YAPACAĞI İŞLEMLER 
 
219
Kaynakça 
 
221
Kavram Dizini 
 
227
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
334,65   
334,65   
2
167,33   
334,65   
3
111,55   
334,65   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
334,65   
334,65   
2
167,33   
334,65   
3
111,55   
334,65   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
334,65   
334,65   
2
167,33   
334,65   
3
111,55   
334,65   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
334,65   
334,65   
2
167,33   
334,65   
3
111,55   
334,65   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
334,65   
334,65   
2
167,33   
334,65   
3
111,55   
334,65   
Kapat