Davaya Cevap Orhan Eroğlu

Medeni Usul HukukundaDavaya Cevap


Basım Tarihi
2018-08
Sayfa Sayısı
360
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750249860
Boyut
16x24
Baskı
183,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 83 puan kazanacaksınız)
   83

Dr. Orhan EROĞLU

 

Konu Başlıkları
- Savunma Hakkı
- Hukuki Dinlenilme Hakkı
- Davanın Kabulü
- İkrar
- Davaya Cevap Dilekçesi
- Dava Şartları
- İlk İtirazlar
Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Giriş 19
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK SAVUNMA HAKKI VE MEDENİ USUL HUKUKUNDA SAVUNMA HAKKININ KULLANILMASI
§ 1. GENEL OLARAK SAVUNMA HAKKI 23
A. Savunma Hakkının Tarihçesi 23
B. Genel Olarak Savunma Hakkı 25
C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Savunma Hakkının Kullanılması ve Silahların Eşitliği İlkesi 31
§ 2. MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA SAVUNMA HAKKININ KULLANILMASI 33
A. Hukuki Dinlenilme Hakkının Anlamı ve Tanımı 33
I. Hukuki Dinlenilme Hakkının Anlamı 33
II. Hukuki Dinlenilme Hakkının Tanımı 36
B. Hukuki Dinlenilme Hakkının Anayasa Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Temelleri 38
C. Hukuki Dinlenilme Hakkının Unsurları 42
I. Bilgilenme Hakkı 42
a. Bilgilenme Hakkının Anlamı ve Konusu 42
b. Bilgilendirmenin Şekli 49
II. Açıklama Hakkı 63
a. Açıklama Hakkının İçeriği 63
b. Açıklama Hakkının Sınırları 65
c. Teksif İlkesinin Açıklama Hakkı Açısından Değerlendirilmesi 69
d. Açıklama Hakkının Konusu 79
i. Genel Olarak Açıklama Hakkının Konusu 79
ii. Sürpriz Karar Verme Yasağı 88
e. Açıklama Hakkının Şekli 91
III. Dikkate Alma ve Değerlendirme Yükümlülüğü 96
a. Genel Olarak Dikkate Alma ve Değerlendirme Yükümlülüğü 96
b. Yargılama Sonunda Verilecek Kararın Gerekçeli Olması 99
D. Hukuki Dinlenilme Hakkının Uygulanma Alanı 104
I. Genel Olarak Hukuki Dinlenilme Hakkının Uygulanma Alanı ve İlk Derece Mahkemeleri Açısından Değerlendirilmesi 104
II. Kanun Yolları Bakımından Uygulanma Alanı 109
III. Tahkim Bakımından Uygulanma Alanı 112
IV. Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Açısından Uygulanma Alanı 113
E. Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlali ve Sonuçları 116
I. Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlali Sayılan Haller 116
II. Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlalinin Denetlenmesi ve Düzeltilmesi 118
III. Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlalinin Sonuçları 121
İkinci Bölüm
MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVALININ SAVUNMA HAKKINI KULLANMA ŞEKİLLERİ, DAVAYA CEVAP DİLEKÇESİNİN UNSURLARI VE DAVAYA CEVAP VERME SÜRESİ
§ 3. MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA DAVALININ SAVUNMA HAKKINI KULLANMA ŞEKİLLERİ 123
A. Davalının Davayı Kabul Etmesi ve Davalının İkrarı 123
I. Davalının Vakıaları İkrarı 123
a. Kavram Olarak İkrar ve İkrarın Konusu 123
b. İkrarın Hukuki Niteliği 128
c. İkrar Beyanı, İkrar Beyanında Bulunacak Kişiler ve İkrarın Yapılacağı Yer 131
i. İkrar beyanı 131
ii. Yer Bakımından İkrar ve İkrar Beyanında Bulunabilecek Kişiler 132
d. İkrarın Çeşitleri 132
i. Yapıldığı Yere Göre İkrar 132
ii. Yapılma Şekline Göre İkrar 137
iii. Beyanın Açık Olup Olmamasına Göre İkrar 140
iiii. Kapsamına Göre İkrar 143
iiiii. Beyanın İçeriğine Göre İkrar 144
aa. İkrarın Bölünebilip Bölünemeyeceği Sorunu 148
e. İkrarın Bağlayıcılığı 152
II. Davalının Davayı (Talep Sonucunu) Kabulü 152
a. Davayı Kabul Kavramı 152
b. Davayı Kabulün Unsurları 157
c. Zaman Bakımından Davayı Kabul 160
d. Davayı Kabulün Şekil Şartları 166
e. Davayı Kabulün Geri Alınabilip Alınamayacağı Sorunu 168
f. Davayı Kabul Halinde Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi Hususu 170
III. İkrarın Davayı Kabul ile Karşılaştırılması ve Davalının Tüm Vakıaları İkrar Etmesinin Davayı Kabul Teşkil Edip Etmeyeceği Sorunu 173
a. İkrarın Davayı Kabul ile Karşılaştırılması 173
b. Davalının Tüm Vakıaları İkrar Etmesinin Davayı Kabul Teşkil Edip Etmeyeceği Hususu 177
B. Davalının Dava Dilekçesinde Yer Alan Vakıalara Karşı Koyması 179
I. Davalının Dava Dilekçesindeki Vakıaları Tamamen İnkâr Etmesi 179
II. Davalının Dava Dilekçesindeki Vakıaların Davayı Yeteri Derecede Haklı Gösterecek Nitelikte Olmadığını Bildirmesi 181
C. Davalının Yeni Vakıalar ve Savunma Vasıtaları İleri Sürmesi (Savunma Vasıtaları) 181
I. Maddi Hukuka (Esasa) İlişkin Savunma Vasıtaları 182
a. İtirazlar 182
i. Genel Olarak İtiraz Kavramı 182
ii. Hakkın Doğumuna Engel Olan İtiraz Sebeplerinin İleri Sürülmesi 187
iii. Hakkı Sona Erdiren İtiraz Sebeplerinin İleri Sürülmesi 187
b. Def’iler 188
i. Genel Olarak Def’i Kavramı 188
aa. Maddi Hukuk Açısından Def’i Kavramı 188
bb. Usul Hukuku Açısından Def’i Kavramı 191
ii. Def’ilerin Çeşitleri 191
iii. Def’ilerin İleri Sürülmesi 195
c. İtirazların İleri Sürülmesiyle Def’ilerin İleri Sürülmesinin Karşılaştırılması 196
II. Usul Hukukuna (Usule) İlişkin Savunma Vasıtaları 197
a. Dava Şartlarının Bulunmadığına İlişkin Usuli İtirazlar 197
i. Genel Olarak Dava Şartları 197
ii. Dava Şartlarının Çeşitleri 198
aa. Genel Dava Şartları 198
aaa. Mahkemeye İlişkin Dava Şartları 199
aaaa. Yargı Yetkisi (HMK m. 114/1–a) 199
bbbb. Yargı Yolu (HMK m. 114/1–b) 201
cccc. Görev (HMK m. 114/1–c) 202
dddd. Kesin Yetki (HMK m. 114/1–ç) 203
bbb. Taraflara İlişkin Dava Şartları 206
aaaa. İki Tarafın Bulunması 206
bbbb. Taraf Ehliyeti (HMK m. 114/1–d) 206
cccc. Dava Ehliyeti (HMK m. 114/1–d) 207
dddd. Davayı Takip Yetkisi (HMK m. 114/1–e) 207
eeee. Davaya Vekâlet Ehliyeti ve Geçerli Bir Vekâletname (HMK m. 114/1–f) 208
ccc. Dava Konusuna İlişkin Dava Şartları 208
aaaa. Gider Avansının Yatırılması (HMK m. 114/1–g) 208
bbbb. Teminat Gösterilmesi (HMK m. 114/1–ğ) 210
cccc. Hukuki Yarar (HMK m. 114/1–h) 212
dddd. Derdestlik (HMK m. 114/1–ı) 213
eeee. Kesin Hüküm (HMK m. 114/1–i) 215
bb. Özel Dava Şartları 216
iii. Dava Şartlarının Bulunmadığına İlişkin Usuli İtirazların İleri Sürülmesi ve Dava Şartlarının İncelenmesi 217
b. İlk İtirazlar 221
i. Genel Olarak İlk İtirazlar 221
ii. İlk İtiraz ve Maddi Hukuka İlişkin Savunma Sebepleri ile Diğer Usul Hukukuna İlişkin Savunma Sebepleri Arasındaki Farklar ve Benzerlikler 222
aa. Maddi Hukuka İlişkin Savunma Sebepleri ile İlk İtirazlar Arasındaki Farklar ve Benzerlikler 222
bb. Usul Hukukuna İlişkin Savunma Sebepleri ile İlk İtirazlar Arasındaki Farklar ve Benzerlikler 224
iii. İlk İtiraz Halleri 225
aa. Genel Olarak Yetki Kuralları ve Yetki İtirazı 225
aaa. Genel Yetki Kuralları 225
bbb. Özel Yetki Kuralları 227
ccc. Kesin Yetkinin Geçerli Olduğu Haller ve Yetki Sözleşmesi 231
ddd. Yetki İlk İtirazı 235
bb. Tahkim İtirazı 237
cc. İş Bölümü İtirazı 240
iiii. Davalının İlk İtirazları İleri Sürmesi ve İlk İtirazların İleri Sürülme Zamanı İncelenmesi ve Karara Bağlanması 240
iiiii. Davaya Cevap Verme Süresini Geçiren Davalının Eski Hale Getirme Müessesesi veya Islah Yoluyla İlk İtirazları İleri Sürüp Süremeyeceği Sorunu 242
D. Davalının Karşı Dava Açması 246
I. Genel Olarak Karşı Dava 246
II. Karşı Davanın Şartları 247
III. Süresinde Karşı Dava Açılmaması ve Karşı Dava Açma Süresini Kaçıran Davalının Müstakil Bir Dava Açarak Açılmış Olan Davayla Birleştirmesi 250
§ 4. CEVAP DİLEKÇESİNİN UNSURLARI 252
A. Cevap Dilekçesinin Unsurları 252
I. Mahkemenin Adı 253
II. Davanın Esas Numarası 254
III. Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri 255
a. Davalının Adı Soyadı ile Adresi 255
i. Davalının Adı Soyadı ve Adresi 255
ii. Davalının Kanuni Temsilcisinin Adı ve Soyadı ile Adresi 256
iii. Davalının Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresi 258
b. Davacının Ad ve Soyadı ile Adresi 259
i. Davacının Adı Soyadı ve Adresi 259
ii. Davacının Kanuni Temsilcisinin Adı, Soyadı ve Adresi 259
iii. Davacının Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresi 260
IV. Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 260
V. Davalının Cevapları 262
VI. Hukuki Sebepler 262
VII. Deliller 263
VIII. Talep Sonucu 265
IX. İmza 266
B. Cevap Dilekçesinin Unsurlarının Niteliği Açısından İncelenmesi 267
I. Cevap Dilekçesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar ve Zorunlu Unsurların Bulunmaması Halinde Uygulanacak Müeyyide 267
a. Cevap Dilekçesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar 267
b. Zorunlu Unsurların Bulunmaması Halinde Uygulanacak Müeyyide 268
II. Cevap Dilekçesinde Bulunması Zorunlu Olmayan Unsurlar 270
C. Cevap Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi 270
§ 5. CEVAP SÜRESİ 273
A. Kanuni Cevap Süresi ve Cevap Süresinin Niteliği 273
B. Cevap Süresinin Uzatılması 274
I. Genel Hatları ile HUMK Döneminde Cevap Süresinin Uzatılması 274
II. HMK Döneminde Cevap Süresinin Davalının Talebi Üzerine Uzatılması 277
a. Cevap Süresinin Davalının Talebi İle Uzatılmasının Şartları 277
i. Cevap Süresi İçinde Cevap Dilekçesi Düzenlenmesinin Zor Olması veya Mümkün Olmaması 277
ii. Cevap Süresi İçinde Talepte Bulunulması 278
b. Mahkemenin Cevap Süresini Uzatması 280
c. Mahkemenin Cevap Süresinin Uzatılması Talebini Reddetmesi 281
d. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesinin Verilmesi Açısından Ek Süre Talep Edilip Edilemeyeceği Hususu 282
C. Süresinde Cevap Verilmemesinin Sonuçları 285
I. Davalı Davayı İnkâr Etmiş Sayılır 285
II. Davalının Karşı Delil Göstermesi 288
III. Cevap Dilekçesi Sunulmaması Halinde Islah Yolu ile İtiraz ve Def’i Sunulabilip Sunulamayacağı Sorunu 293
Üçüncü Bölüm
SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ YASAĞI
§ 6. SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ YASAĞI VE YASAĞIN İSTİSNALARI 297
A. Genel Olarak İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı 297
B. Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı 298
Sonuç 311
Kaynakça 327
Kavram Dizini 357

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
83,00   
83,00   
2
41,50   
83,00   
3
27,67   
83,00   
4
20,75   
83,00   
5
17,43   
87,15   
6
14,66   
87,98   
7
12,69   
88,81   
8
11,21   
89,64   
9
10,05   
90,47   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
83,00   
83,00   
2
41,50   
83,00   
3
27,67   
83,00   
4
20,75   
83,00   
5
17,43   
87,15   
6
14,66   
87,98   
7
12,69   
88,81   
8
11,21   
89,64   
9
10,05   
90,47   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
83,00   
83,00   
2
41,50   
83,00   
3
27,67   
83,00   
4
20,75   
83,00   
5
17,43   
87,15   
6
14,66   
87,98   
7
12,69   
88,81   
8
11,21   
89,64   
9
10,05   
90,47   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
83,00   
83,00   
2
41,50   
83,00   
3
27,67   
83,00   
4
20,75   
83,00   
5
17,43   
87,15   
6
14,66   
87,98   
7
12,69   
88,81   
8
11,21   
89,64   
9
10,05   
90,47   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
83,00   
83,00   
2
41,50   
83,00   
3
27,67   
83,00   
4
20,75   
83,00   
5
17,43   
87,15   
6
14,66   
87,98   
7
12,69   
88,81   
8
11,21   
89,64   
9
10,05   
90,47   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
83,00   
83,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat