Arabuluculuk Süha Tanrıver

Hukuk Uyuşmazlıkları BağlamındaArabuluculuk


Basım Tarihi
2022-02
Sayfa Sayısı
208
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050511413
Boyut
16x24
Baskı
275,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Prof. Dr. Süha Tanrıver

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
BİBLİYOGRAFYA 15
KISALTMALAR CETVELİ 23
GİRİŞ 25

BİRİNCİ BÖLÜM
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ KAVRAMI,
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİNİN OLUMLU
VE OLUMSUZ YÖNLERİ VE TÜRLERİ

§ 1. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kavramı,  Alternatif Uyuşmazlık Çözüm
Yöntemlerinin  Olumlu ve Olumsuz Yönleri 31
A. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kavramı 31
B.  Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Olumlu ve Olumsuz Yönleri 32
I.  Olumlu Yönleri 32
II.  Olumsuz Yönleri 33
§ 2.  Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Türleri 35
A.  Genel Olarak 35
B.  Türleri 35
I.  Müzakere 35
II.  Tarafsız Ön Değerlendirme 36
III.  Vakıaların Saptanması Yöntemi 37
IV.  Kısa Duruşma Yöntemi 40
V.  Kısa Jüri Yargılaması 41
VI.  Hâkim Kiralama 42
VII. Arabuluculuk-Tahkim Yöntemi 42
VIII. Arabuluculuk ve Uzlaştırma 43
1.  Kuramsal Çerçevede Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kavramları 43
a)  Arabuluculuk 43
b)  Uzlaştırma 46
c)  Arabuluculuk ile Uzlaştırma Arasındaki Temel Farklılıklar 46
ç)  Arabuluculuğun Tasnifi 48
aa)  Arabulucunun Niteliklerine ve Arabuluculuk
Sürecinin Yürütümünde Tabi Olunacak Rejime Göre 48
bb)  Arabuluculuk Faaliyetinin Taşımış Bulunduğu
Özelliklere ya da Arabulucunun Süreç İçerisinde
Üstlenmiş Olduğu İşlevin Niteliğine Göre 49
cc)  Süreç İçerisinde İşlev Üstlenen Arabulucunun
Sayısına Göre 51
çç)  Arabuluculuk Sürecinin İşleyişinde Kurumsal Bir
Yapının Yardımının Alınıp Alınmamasına Göre 52
2. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun
Öngördüğü Arabuluculuk Modelinin Kuramsal Bazda
İrdelenmesi 52

İKİNCİ BÖLÜM
ARABULUCULUK KURUMUNUN UYGULANMA ALANI,
İŞLEYİŞİNE EGEMEN OLAN İLKELER VE ARABULUCU
SIFATIYLA FAALİYET GÖSTEREBİLMEK İÇİN VARLIĞI
ARANAN KOŞULLAR

§ 3. Arabuluculuk Kurumunun Uygulanma Alanı 59
A.  Genel Olarak 59
B.  Belirli Hukukî Uyuşmazlık Tipleri ile İşlerin Arabuluculuk
Kurumunun Uygulanma Alanının Tayini Bağlamında İrdelenmesi 60
§ 4.  Arabuluculuk Kurumunun İşleyişine  Egemen Olan İlkeler 65
A.  İhtiyarîlik (İradîlik) İlkesi 65
B.  Tarafların Eşitliği İlkesi 65
C.  Gizlilik İlkesi 66
§ 5.  Arabulucu Sıfatıyla Faaliyet Gösterebilmek  İçin Varlığı Aranan Koşullar 71
A.  Genel Olarak 71
B.  Varlığı Aranan Koşullar 71
I.  Gerçek Kişi Olmak 71
II.  Türk Vatandaşı Olmak 72
III.  Mesleğinde En Az Beş Yıllık Kıdeme Sahip Hukuk Fakültesi
Mezunu Olmak 72
IV.  Tam Ehliyetli Olmak 73
V.  Kişilik Özellikleri İtibariyle Arabuluculuk Mesleğini İcraya
Elverişli Olmak 73
VI.  Arabuluculuk Eğitimini Tamamlamak ve Adalet Bakanlığı’nca
Yapılacak Olan Yazılı Sınavda Başarılı Olmak 74
1.  Arabuluculuk Eğitimi 74
a)  Genel Olarak 74
b)  Arabuluculuk Eğitiminin Kapsamı 75
c)  Arabuluculuk Eğitimi Verebilecek Olan Kuruluşlar 76
ç)  Eğitim Kuruluşlarına Verilen İznin İptali ve
Denetlenmeleri 77
2.  Arabuluculuk Sınavı 79
VII.  Diğer Koşullar 81

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARABULUCULUK KURUMUNA İŞLERLİK
KAZANDIRILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN
SÖZLEŞMELER, ARABULUCUNUN SAYISI, SEÇİMİ, HAKLARI,
YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE DENETİMİ

§ 6.  Arabuluculuk Kurumuna İşlerlik Kazandırılabilmesi  İçin Yapılması
Gereken Sözleşmeler,  Arabulucunun Sayısı ve Seçimi 89
A.  Arabuluculuk Kurumuna İşlerlik Kazandırılabilmesi İçin Yapılması
Gereken Sözleşmeler 89
I.  Genel Olarak 89
II.  Yapılması Gereken Sözleşmeler 89
1.  Arabuluculuk Sözleşmesi 89
a)  Genel Olarak 89
b)  Hukukî Niteliği 90
2. Arabulucu Sözleşmesi 94
a)  Genel Olarak 94
b)  Hukukî Niteliği 94
B.  Arabulucunun Sayısı ve Seçimi 100
§ 7.  Arabulucunun Hakları 101
A.  Genel Olarak 101
B.  Arabulucunun Hakları 101
I.  Arabulucu Unvanını Kullanma Hakkı 101
II.  Ücret ve Masraf İsteme Hakkı 101
III.  Avans İsteme Hakkı 105
IV.  Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurma Hakkı 106
§ 8.  Arabulucunun Yükümlülükleri 107
A.  Görevini Özenle ve Tarafsız Bir Biçimde Yerine Getirme Yükümlülüğü 107
B.  Taraflara Eşit İşlemde Bulunma Yükümlülüğü 110
C.  Görevini Şahsen Yerine Getirme Yükümlülüğü 111
Ç.  Tarafları Bilgilendirme ve Arabuluculuk Görevini Kabulden Kaçınma
Yükümlülüğü 112
D.  Tarafları Aydınlatma Yükümlülüğü 113
E.  Reklâm Yasağına Uyma Yükümlülüğü 114
F.  Sır Saklama Yükümlülüğü 116
G.  Belgeleri Saklama Yükümlülüğü 117
Ğ.  Aidat Ödeme Yükümlülüğü 117
H.  Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesine Katkı Sağlama
Yükümlülüğü 118
§ 9.  Arabulucunun Denetimi 119
A.  Genel Olarak 119
B.  Denetimin Kapsamı ile Denetim Sürecinin İşleyişi 119
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARABULUCULUĞA BAŞVURU, ARABULUCULUK
SÜRECİNİN BAŞLAMASI, YÜRÜTÜLMESİ, SONA ERMESİ,
DAVA ŞARTI ARABULUCULUK VE ARABULUCULUĞUN
KURUMSAL YAPISI, SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK
AÇILARDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

§ 10.  Arabuluculuk Sürecinin Başlaması,  Yürütülmesi ve Sona Ermesi 125
A.  Arabuluculuğa Başvuru 125
B.  Arabuluculuk Sürecinin Başlaması 126
C.  Arabuluculuk Sürecinin Yürütülmesi 126
Ç.  Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi 133
I.  Genel Olarak 133
II.  Tarafların Anlaşmasıyla Sona Ermesi 134
III.  Tarafların Anlaşması Dışındaki Diğer Nedenlerle Sona Ermesi 140
§ 11.  Dava Şartı Arabuluculuk 143
A.  Genel Olarak 143
B.  Dava Şartı Arabuluculuğun Kapsamı 145
I.  Genel Olarak 145
II.  Kapsamı 147
1.  İş Uyuşmazlıkları 147
2.  Ticarî Uyuşmazlıklar 147
3.  Tüketici Uyuşmazlıkları 148
4. Münferit Bazı Davaların ve İşlerin Durumlarının İrdelenmesi 150
a)  Fikrî Mülkiyet Hukukuna İlişkin Mevzuattan
Kaynaklanan Davalar 150
b)  Sınaî Mülkiyet Hukukuna İlişkin Mevzuattan
Kaynaklanan Davalar 151
c)  İflâsa İlişkin Davalar 152
ç)  Konkordatoya İlişkin Davalar 154
d)  İtirazın İptali Davası 155
e)  Menfi Tespit Davası 156
f)  Borçtan Kurtulma Davası 158
g)  İstirdat Davası 158
ğ)  İhtiyatî Tedbir ve İhtiyatî Haciz 159
C.  Arabulucuya Başvuru Zorunluluğunun Dava Şartı Sayılmasının
Dava Şartlarının Temel Esprisi Bağlamında Değerlendirilmesi 159
Ç.  Dava Şartı Arabuluculuğun Hak Arama Özgürlüğünün Önünde
Bir Engel Oluşturup Oluşturmadığı 161
D.  Dava Şartı Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Arabulucunun
Görevlendirilmesi 166
I.  Arabuluculuk Sürecinin Başlaması 166
II.  Arabulucunun Görevlendirilmesi 167
1.  Genel Olarak 167
2.  Arabulucunun Hukukî Statüsü ve Sorumluluğu 168
III.  Dava Şartı Arabuluculuk Sürecinin İşleyişi ile Sevk ve İdaresi 171
IV.  Dava Şartı Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi 173
V.  Dava Şartı Arabuluculukta Ücret ve Arabuluculuk Bürosu
Tarafından Yapılan Zarurî Giderler 174
VI.  Dava Şartı Arabuluculuğun Dava Tipolojisi Bağlamında
İrdelendiği Bazı Özel Durumlar 176
1.  Kümülâtif Dava Yığılması 176
2.  Terditli Dava 177
3.  Seçimlik Dava 178
4.  Kısmî Dava 179
5.  Belirsiz Alacak Davası 181
6.  Karşı Dava 181
7.  Topluluk Davası 183
§ 12.  Arabuluculuğun Kurumsal Yapısı  (Teşkilatlanması) 185
A.  Genel Olarak 185
B.  Arabuluculuğun Kurumsal Yapısına Dahil Birimler 185
I.  Arabuluculuk Daire Başkanlığı 185
II.  Arabuluculuk Kurulu 187
III.  Adliye Arabuluculuk Büroları 190
§ 13.  Arabuluculuk Kurumuna Duyulan Tepkiler  ya da Oluşturulan
Dirençlerin Sosyolojik ve  Psikolojik Boyutları Gözetilerek İrdelenmesi
ve Değerlendirilmesi 193
A.  İdeolojik Bir Temele Dayanan Kaygılar ve Bunun Aşılması 193
B.  Hukuksal Barışın, Ancak Devlet Mahkemeleri Aracılığıyla
Sağlanabileceği, Bunun Zarurî Olduğu Yönündeki Direnç ve
Bu Direncin Aşılması 197
C.  Uyuşmazlık İçine Düşmüş Olan Tarafların, Sadece Hukukî Bir
Çözümün Bulunmasına İhtiyaç Duydukları Yönündeki Ön Kabul
ve Bunun Aşılması 198
Ç.  Diğer Endişeler Yahut Dirençler ve Bunların Aşılması 198
SONUÇ 205

 
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
Kapat