Muvazaa ve İnançlı İşlem Davaları Süleyman Sapanoğlu

Muvazaa ve İnançlı İşlem Davaları


Basım Tarihi
2022-03
Sayfa Sayısı
775
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750276170
Boyut
16x24
Baskı
3350,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 350 puan kazanacaksınız)
   350
KARGO BEDAVA

Süleyman Sapanoğlu

 

Konu Başlıkları
- Muvazaa
- Taraf ve Dava Ehliyeti
- Görev ve Yetki
- Muvazaanın Benzer Bazı Hukuki İşlemlerle Karşılaştırılması
- İnançlı İşlemler
- Dava ve Taraf Ehliyeti
Görev ve Yetki

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz 7
İkinci Baskıya Önsöz 8
Önsöz 9
Kısaltmalar 17
BİRİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
MUVAZAA
1. Giriş 21
2. Muvazaanın Tanımı 25
3. Muvazaanın Hukukî Niteliği 28
4. Muvazaanın Unsurları 31
4/a. Görünürdeki İşlem 31
4/b. Muvazaa Anlaşması 35
4/c. Gizli İşlem 37
4/d. Üçüncü Kişileri Aldatma Kastı 41
5. Muvazaanın Çeşitleri 48
5/a. Basit Muvazaa 49
5/b. Nispi/Mevsuf/Vasıflı Muvazaa 50
6. Nispi Muvazaanın Çeşitleri 53
6/a. Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaa 54
6/b. Sözleşmenin Koşullarında Yapılan Muvazaa 56
6/c. Tarafların Kimliğinde/Şahsında Yapılan Muvazaa 58
7. Muris Muvazaası 59
7/a. Genel Olarak 59
7/b. Çıkarıldıkları Tarihler İtibariyle Muris Muvazaasına İlişkin Yargıtay İnançları Birleştirme Kararları 75
7/c. Muris Muvazaasına İlişkin Yargıtay Kararları 84
8. Satıştan Başka Nedenlerle Yapılan Muris Muvazaasının Şekilleri 111
8/a. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Uyarınca Yapılan Temlikler 112
8/b. Mal Değişimi (Trampa) Şeklinde Yapılan Temlikler 128
9. Sınırlı Ayni Haklar Üzerinde Yapılan Muvazaalı İşlemler 130
10. Muvazaalı Temliklerin Yapılış Nedenlerine Göre Örnekleri 136
10/a. Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan Muvazaalı Temlikler 136
10/b. Paydaşın Payı Üzerinde İntifa Hakkı Kurması 137
10/c. Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Şahsi Hakkı Bertaraf Etmek Amacıyla Yapılan Muvazaalı Temlikler 139
10/d. Tahliye Amacıyla Taşınmazın Muvazaalı Olarak Temliki 168
10/e. Önalım Hakkını Önlenmek Amacıyla Yapılan Muvazaalı Temlikler 169
11. Muvazaalı Sayılmayan İşlemler 179
11/a. Gerçek Bedeli Alınmak Suretiyle Yapılan Satışlar 179
11/b. Tapulu Taşınmazın Haricen Satışında Muvazaa Olmaz 191
11/c. Tapusuz Taşınmazların Devri 191
11/d. Taşınır Malların Satışında Muvazaa Olmaz 196
11/e. Mal Değişiminde (Trampa) Muvazaa 201
11/f. Bağışlama Yolu İle Yapılan Temlikler 203
11/g. Gizli Bağış 212
11/h. Karma Sözleşmeler 224
11/i. Kadastro Tespit Sırasındaki Muvafakat 225
11/j. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Uyarınca Yapılan Temlikler 231
11/k. Mirasbırakanın Sağlığında Yaptığı Paylaştırmalar 234
11/l. İcra Aracılığıyla Yapılan Satışlar 253
11/m. Muvazaalı Olarak Yapılması Mümkün Olmayan Sözleşmeler 254
12. Muvazaalı İşlemlerin Hüküm ve Sonuçları 255
12/a. Genel Olarak 255
12/b. Görünürdeki İşlemin Hükümsüzlüğü 257
12/aa. Kural 257
12/bb. Muvazaalı İşlemlerin Geçersizliğinin İstisnaları 258
12/c. Gizli İşlemin Hüküm ve Sonuçları 259
12/aa. Gizli Sözleşmenin Geçerliliği 259
12/bb. Gizli Sözleşmenin Geçersiz Olması Hali 261
12/d. Muvazaalı İşleme Bağlanan Hukukî Sonuçlar 262
13. Muvazaalı İşlemlerin Geçersizliğinin İstisnaları 266
13/a. Alacak Hakkını İyiniyetle Kazanan Kişinin, Kazanımı Korunur 266
13/b. Tapu Sicilindeki Kayda İyiniyetle Güvenerek Ayni Hak Kazanma 266
13/aa. Genel Olarak 266
13/bb. İyiniyetle Ayni Hak Kazanma Koşulları 274
13/cc. İyiniyetle Kazanmanın Sonuçları 277
13/dd. Kötüniyetin Kanıtlanması 305
13/ee. İyiniyetle Ayni Hak Kazanmanın Sonuçları 308
13/c. Dürüstlük Kuralı 312
13/d. Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi 313
14. Muvazaanın İleri Sürülmesi 313
14/a. Genel Olarak 313
14/b. Muvazaa İddiasının Üçüncü Kişiler Tarafından İleri Sürülmesi 317
14/c. Muvazaa İddiasının, Taraflarınca İleri Sürülmesi 318
14/d. Muris Muvazaasında, Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesi 318
15. Muvazaanın İspatı ve İspat Vasıtaları/Delilleri 330
15/a. İspat Yükü 330
15/b. Deliller 334
15/aa. Yazılı Delil 337
15/bb. Yazılı Delil Başlangıcı 343
15/cc. İkrar 345
15/dd. Yemin 346
15/ee. Kesin Hüküm 348
15/ff. Taktiri Deliller 349
15/c. Üçüncü Kişilerin Muvazaa İddiasını İspat Etmeleri 351
15/d. Tarafların Muvazaa İddialarını İspat Etmeleri 353
15/e. Feragat ve Kabul 353
16. Muris Muvazaasının Belirlenmesinde Göz Önünde Tutulacak Kurallar 370
17. Muvazaanın Başka Hukuksal Nedenlerle Birlikte İleri Sürülmesi 389
17/a. Muvazaa ile Ehliyetsizliğin Birlikte İleri Sürülmesi 391
17/b. Muvazaa ile Tenkisin Birlikte Dava Konusu Edilmesi 400
17/c. Muvazaanın, İrade Bozuklukları ile Birlikte İleri Sürülmesi 409
İkinci Bölüm
TARAF VE DAVA EHLİYETİ
1. Genel Olarak 415
2. Davacı 417
2/a. Gerçek Kişilerin Dava ve Taraf Ehliyeti 417
2/b. Muris Muvazaasında, Mirasçıların Dava Hakkının Doğması 436
2/c. Muvazaalı Temlik İşleminin Yapılmasından Sonra Mirasçılık Sıfatını Kazanan Kişinin Dava Hakkı 439
2/d. Muvazaaya Dayalı Olarak Açılan Davanın Islahı 447
3. Davalı 449
3/a. Paylı Mülkiyette 450
3/b. Elbirliği Mülkiyette 451
4. Taraf Değişikliği 461
5. Muvazaadan Kaynaklanan Davalar 472
6. Kanun Yollarına İlişkin Bir Hatırlatma 478
Üçüncü Bölüm
GÖREV VE YETKİ
1. Görev 489
2. Yetki 493
Dördüncü Bölüm
MUVAZAANIN BENZER BAZI HUKUKİ İŞLEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
1. Muvazaa ve İnançlı İşlemin 501
2. Muvazaa ve Nam–ı Müstear 505
3. Muvazaa ve Kanuna Karşı Hile 509
4. Muvazaalı İşlemler ile Borçlunun İİK’nın 278–280. Maddelerinde Düzenlenen İptale Tabi Tasarrufları 512
İKİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
İNANÇLI İŞLEMLER
1. Genel Olarak 523
2. Tanımı 527
3. Hukukî Niteliği 529
4. İnançlı İşlemin Tarafları 531
5. İnançlı İşlemin Unsurları 534
5/a. İnanç/Güven Anlaşması 534
5/a–aa. Taşınır Malların Hukukî Sebep 538
5/a–bb. Alacak Haklarında Hukukî Sebep 538
5/a–cc. Tapusuz Taşınmazlarda Hukukî Sebep 539
5/a–dd. Tapulu Taşınmazlarda Hukukî Sebep 539
5/b. Kazandırıcı İşlem 540
6. İnançlı İşlemlerin Şekli 547
6/a. Genel Olarak 547
6/b. Taşınır Mallar 549
6/c. Alacak Hakları 549
6/d. Tapusuz Taşınmazlar 551
6/e. Tapulu Taşınmazlar 551
7. İnançlı İşlemin Çeşitleri 553
7/a. Tek Taraflı–Çift Taraflı İnançlı İşlemler 553
7/b. Açık İnançlı İşlemler–Örtülü İnanç İşlemleri 554
7/c. Saf İnançlı İşlem–Karma İnançlı İşlemler 554
7/d. Tarafların Yararına– Başkası Yararına Yapılan İnançlı İşlemler 555
7/e. Sözleşmeden Doğan–Kanundan Doğan İnançlı İşlemler 555
8. İnançlı İşlemin Konusu Mal ve Haklar 571
8/a. İnançlı İşlemle Devredilen Haklar 571
8/b. İnançlı İşlemle Devredilmeyen Haklar 574
9. İnançlı İşlemin Yapılış Nedenleri 574
9/a. Teminat İçin Temlik 576
9/b. Tahsil İçin Temlik veya Alacağın İnançlı Temliki 599
10. İnançlı İşlemlerin Kanıtlanması 610
10/a. Genel Olarak 610
10/b. Deliller 614
10/aa. Yazılı Deliller 615
10/bb. Yazılı Delil Başlangıcı 632
10/cc. İkrar 652
10/dd. Yemin 658
10/ee. Kesin Hüküm 665
10/ff. Takdiri Deliller 667
11. İnançlı İşleme Dayalı İsteklerde Dava Süresi 704
11/a. Kadastrosu Yapılmamış Taşınmazlar 711
11/b. Kadastrosu Yapılmış Taşınmazlar 713
12. İnançlı İşlemin Hüküm ve Sonuçları 716
12/a. İç Münasebetler 717
12/aa. İnanılanın Hak ve Borçları 718
12/bb. İnananın Hakları ve Borçları 721
12/b. İnançlı İşlemlerde Dış Münasebet 734
13. İnançlı İşlemin Sona Erme Sebepleri 750
İkinci Bölüm
DAVA VE TARAF EHLİYETİ
1. Davacı 753
2. Davalı 753
Üçüncü Bölüm
GÖREV VE YETKİ
1. Görev 763
2. Yetki 766
Kaynakça 769
Kavramlar Dizini 771

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
   
   
Kapat