%3
Trafik Ceza Hukuku Koray Doğan

Trafik Ceza Hukuku


Basım Tarihi
2023-02
Sayfa Sayısı
352
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750283055
Boyut
16x24
Baskı
3Doç. Dr. Koray DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI

 

İÇİNDEKİLER
 
Üçüncü Basıya Önsöz 
 
7
İkinci Basıya Önsöz 
 
9
Önsöz 
 
11
Kısaltmalar 
 
25
Birinci Bölüm
 
 
GENEL KISIM
 
 
§ I. BİR SOSYOLOJİK OLGU OLARAK TRAFİK 
 
27
§ II. CEZA HUKUKUNUN KARAYOLLARI TRAFİĞİNDEKİ ROLÜ 
 
28
§ III. KRİMİNOLOJİK YÖNDEN TRAFİK SUÇLULUĞU 
 
29
I. Genel Olarak Suçluluğu Açıklayan Teoriler 
 
29
II. Karayolu Trafiğinde İşlenen Suçların Nedenleri 
 
32
A. Kasten İşlenen Suçlar 
 
32
B. Taksirle İşlenen Suçlar ve Kabahatler 
 
34
C. Trafik Güvenliği Sistemi 
 
36
§ IV. TRAFİK CEZA HUKUKUNDA KULLANILAN KAVRAMLAR 
 
38
I. Karayoluna İlişkin Olanlar 
 
38
II. Araçlara İlişkin Olanlar 
 
40
III. Trafiğe Katılan Kişilere İlişkin Olanlar 
 
43
IV. Karayolu Çevresine İlişkin Olanlar 
 
44
V. Karayolundaki Eylemlere İlişkin Olanlar 
 
44
VI. Taşımaya İlişkin Olanlar 
 
45
VII. Trafik İşaretlerine İlişkin Olanlar 
 
46
VIII. Belgelere İlişkin Olanlar 
 
46
§ V. TRAFİK CEZA HUKUKU KAYNAKLARI 
 
46
I. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) 
 
46
II. Karayolları Trafik Yönetmeliği 
 
47
III. Türk Ceza Kanunu 
 
48
IV. Kabahatler Kanunu 
 
48
İkinci Bölüm
 
 
CEZA GENEL HUKUKUNA İLİŞKİN SORUNLAR
 
 
§ I. TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARDA NEDENSELLİK BAĞLANTISI SORUNU 
 
51
I. Nedensellik Bağlantısı 
 
51
A. Genel Olarak 
 
51
B. Şart Teorisi (Şartların Eşitliği Teorisi) 
 
51
C. Uygun Sebep Teorisi 
 
52
D. Değerlendirme 
 
55
II. Objektif İsnadiyet Teorisi 
 
55
A. Genel Olarak 
 
55
B. Objektif İsnadiyet Kriterleri 
 
57
1. Genel Olarak 
 
57
2. Riskin Hukuken Önemli Derecede Yükseltilmiş Olması 
 
57
3. Neticenin Normun Koruma Alanı Dışında Gerçekleşmiş Olması 
 
59
4. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinde Eksiklik Bulunmaması 
 
59
5. Neticeye Failin Hükmedebilir Olması (Hükmedebilirlik) 
 
60
a. Atipik Nedensel Gelişmenin Söz Konusu Olması 
 
61
b. Mağdur veya Üçüncü Kişinin Neticeye Neden Olması 
 
62
aa. Genel Olarak 
 
62
bb. Mağdurun veya Mağdurdaki Hastalıkların Neticeye Neden Olması 
 
63
cc. Üçüncü Kişinin Hareketinin Neticeye Neden Olması 
 
68
aaa. Üçüncü Kişinin Kasıtlı Hareketi 
 
68
bbb. Üçüncü Kişinin Taksirli Hareketi 
 
68
dd. Değerlendirme 
 
70
aaa. Mağdurun Hareketi Bakımından 
 
70
bbb. Üçüncü Kişinin Hareketi Bakımından 
 
72
§ II. SUÇLARIN İÇTİMAI SORUNU 
 
75
I. Giriş 
 
75
II. Yargıtay Uygulaması 
 
75
III. Görüşümüz 
 
77
§ III. TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARDA CEZANIN BELİRLENMESİ SORUNU 
 
81
I. Genel Olarak 
 
81
II. Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Trafik Kazalarında Sürücü Kusurlarının Tespiti ve Asli Kusur Sayılan Haller 
 
85
Üçüncü Bölüm
 
 
CEZA ÖZEL HUKUKU
 
 
TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLAR
 
 
§ I. KORUNAN HUKUKİ DEĞERE ETKİSİNE GÖRE SUÇLAR 
 
89
I. Tehlike Suçu 
 
89
A. Soyut Tehlike Suçu 
 
89
B. Somut Tehlike Suçu 
 
91
II. Zarar Suçu 
 
93
III. Karma Nitelikli Tehlike Suçları 
 
93
§ II. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (m.179) 
 
94
I. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçuna İlişkin Kanuni Düzenleme 
 
94
II. Maddede Yer Alan Suçların Unsurları 
 
95
A. Ulaşımı Düzenleyen İşaretlere ve Teknik İşletim Sistemine Müdahale 
 
95
1. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
95
2. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
95
a. Maddi Unsurlar 
 
95
aa. Fail ve Mağdur 
 
95
bb. Suçun Konusu 
 
95
cc. Eylem 
 
96
aaa. Hareket 
 
96
bbb. Netice 
 
98
ccc. Nedensellik Bağlantısı ve Objektif İsnadiyet 
 
99
b. Manevi Unsur 
 
99
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
99
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
99
a. Teşebbüs 
 
99
b. İştirak 
 
100
c. İçtima 
 
100
5. Yaptırım ve Muhakeme 
 
100
B. Ulaşım Araçlarını Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk Etme 
 
101
1. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
101
2. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
101
a. Maddi Unsurlar 
 
101
aa. Fail ve Mağdur 
 
101
bb. Suçun Konusu 
 
101
cc. Eylem 
 
102
aaa. Hareket 
 
102
bbb. Netice 
 
104
b. Manevi Unsur 
 
105
3. Hukuka Aykırılık 
 
106
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
106
a. Teşebbüs 
 
106
b. İştirak 
 
106
c. İçtima 
 
106
5. Yaptırım ve Muhakeme 
 
107
C. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Sevk Etme Suçu 
 
107
1. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
107
2. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
107
a. Maddi Unsurlar 
 
107
aa. Fail ve Mağdur 
 
107
bb. Suçun Konusu 
 
107
cc. Eylem 
 
108
aaa. Hareket 
 
108
bbb. Netice 
 
110
b. Manevi Unsur 
 
111
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
111
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
111
a. Teşebbüs 
 
111
b. İştirak 
 
111
c. İçtima 
 
111
5. Yaptırım ve Muhakeme 
 
112
§ III. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA SUÇU
 
 
(TCK m. 180) 
 
113
I. Genel Olarak 
 
113
II. Suçun Unsurları 
 
113
A. Fail ve Mağdur 
 
113
B. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
113
1. Maddi Unsurlar 
 
113
a. Taksirli Suçta Hareket: Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali 
 
113
b. Tehlike Neticesi 
 
115
2. Manevi Unsur: Neticenin Sübjektif Olarak Öngörülebilir Olması 
 
115
3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
116
a. Teşebbüs 
 
116
b. İştirak 
 
116
c. İçtima 
 
116
§ IV. KASTEN ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARI 
 
117
§ V. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 85) 
 
118
I. Suçla Korunan Hukukî Değer 
 
118
II. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
118
A. Maddî Unsur 
 
118
1. Fail 
 
118
2. Mağdur 
 
119
3. Suçun Konusu 
 
119
4. Eylem (Hareket– Netice– Nedensellik Bağlantısı) 
 
119
a. Taksirli Suçlarda Hareket: Objektif Özen Yükümlülüğü İhlali 
 
119
aa. Genel Olarak 
 
119
bb. Objektif Özen Yükümlülüğünü Sınırlandıran Bir Unsur Olarak Güven İlkesi 
 
122
b. Netice 
 
124
c. Nedensellik Bağlantısı– Objektif İsnadiyet 
 
125
B. Manevî Unsur 
 
125
1. Manevî Unsur İçerisinde Taksir 
 
125
2. Basit Taksir– Bilinçli Taksir Ayrımı 
 
126
3. Örnek Olaylar Üzerinden Taksirin Tespiti 
 
128
a. Hızlı Araç Kullanımı ve Hız Yarışına İlişkin Örnekler 
 
128
aa. Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin “Berlin’deki Hız Yarışı” Kararı 
 
128
aaa. Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin Bu Olayla İlgili Verdiği İlk Karar (1 Mart 2018) 
 
128
bbb. Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin Bu Olayla İlgili Verdiği İkinci Karar (18 Haziran 2020) 
 
130
bb. İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi’nin “Gelfingen’deki Hız Yarışı” Kararı 
 
132
cc. Yargıtay’ın Hız Yarışı Kararı 
 
134
b. Alkollü Araç Kullanımına İlişkin Örnekler 
 
137
c. Hızlı Alkollü ve Sürücü Belgesi Olmaksızın Araç Kullanımına İlişkin Örnekler 
 
140
d. Hızlı Alkollü ve Makas Atma Olarak Tabir Edilen Şekilde Araç Kullanma Örneği 
 
141
e. Karayolundaki Kontrol Yükümlülüğünü İhlal Eden Personele İlişkin Örnekler 
 
144
f. Yayaların Gerçekleştirdiği Eylemlere İlişkin Örnekler 
 
146
g. Hatalı Sollama Fiiline İlişkin Örnekler 
 
149
h. Geri Manevra ile İlgili Örnekler 
 
151
ı. Hızlı Araç Kullanma Örnekleri 
 
153
i. Diğer Özen Yükümlülüğü İhlallerine İlişkin Örnekler 
 
153
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
155
A. Genel Olarak 
 
155
B. İlgilinin Rızası ve Mağdurun Kendisini Tehlikeye Soktuğu Haller 
 
155
IV. Kusurluluk 
 
157
A. Genel Olarak 
 
157
B. Kusur Yeteneği ve Sebebinde Serbest Hareket Kuramı (ALIC) 
 
157
C. Mazeret Sebepleri 
 
158
D. Geçici Nedenler 
 
159
V. Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep (TCK m. 22/ 6) 
 
160
A. Hukuki Niteliğinin Tespiti Sorunu 
 
160
B. Fail ile Mağdur Arasında Ailevî Bir Bağın Bulunmadığı Durumlar 
 
162
C. Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar 
 
163
VI. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
165
A. Teşebbüs 
 
165
B. İştirak 
 
166
C. İçtima 
 
167
VII. Yaptırım 
 
168
A. Uygulanacak Ceza 
 
168
B. Uygulanacak Güvenlik Tedbiri 
 
169
§ VI. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m. 89) 
 
170
I. Suçla Korunan Hukukî Değer 
 
170
II. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
170
A. Maddî Unsur 
 
170
1. Fail– Mağdur 
 
170
2. Suçun Konusu 
 
170
3. Eylem (Hareket– Netice– Nedensellik Bağlantısı) 
 
171
a. Taksirli Suçlarda Hareket: Objektif Özen Yükümlülüğü İhlali 
 
171
b. Netice 
 
173
c. Nedensellik Bağlantısı– Objektif İsnadiyet 
 
174
d. Nitelikli Haller 
 
174
aa. Genel Olarak 
 
174
bb. TCK m. 89/ 2’deki Nitelikli Haller 
 
175
cc. TCK m. 89/ 3’teki Nitelikli Haller 
 
177
dd. TCK m. 89/ 4’teki Nitelikli Hal 
 
178
B. Manevî Unsur 
 
179
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
183
IV. Kusurluluk 
 
185
V. Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep (TCK m. 22/ 6) 
 
185
VI. İçtima 
 
185
VII. Yaptırım 
 
186
A. Uygulanacak Ceza ve Güvenlik Tedbiri 
 
186
B. Cezanın Belirlenmesi 
 
188
1. Genel Olarak 
 
188
2. Nitelikli Haller Bakımından 
 
189
§ VII. İHMAL SURETİYLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 83) 
 
190
I. Suçla Korunan Hukukî Değer 
 
190
II. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
190
A. Maddî Unsur 
 
190
1. Fail– Mağdur 
 
190
2. Eylem (Hareket– Netice– Nedensellik Bağlantısı) 
 
190
a. Hareket: Kişinin Yükümlü Olduğu İcraî Davranışı Yerine Getirmemiş Olması 
 
190
b. Netice 
 
195
c. Nedensellik Bağlantısı– Objektif İsnadiyet 
 
195
B. Manevî Unsur 
 
195
1. İhmalî Hareketin Ölüm Neticesine Yönelik Kasten Gerçekleştirilmiş Olması Gerekir 
 
195
2. Failin Gerçekleştirmekle Yükümlü Olduğu Yardım Mağdurun Ölümüne Engel Olmaya Elverişli Olmalıdır 
 
197
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
199
IV. Kusurluluk 
 
201
V. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
201
A. Teşebbüs 
 
201
B. İştirak 
 
203
C. İçtima 
 
203
§ VIII. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL SUÇU (TCK m. 98) 
 
204
§ IX. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU
 
 
(TCK m. 206) 
 
207
§ X. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (TCK m. 265) 
 
212
A. Genel Olarak 
 
212
B. Suçla Korunan Hukuki Değer 
 
212
C. Suçun Unsurları 
 
213
1. Tipiklik 
 
213
a. Objektif (Maddi) Unsur 
 
213
aa. Fail– Mağdur 
 
213
bb. Eylem 
 
213
aaa. Cebir Kullanmak veya Tehdit Etmek 
 
213
bbb. Görevin Yapılmasını Engellemek 
 
215
cc. Nitelikli Haller 
 
216
b. Sübjektif (Manevi) Unsur 
 
217
2. Hukuka Aykırılık 
 
217
3. Kusurluluk 
 
218
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
218
1. Teşebbüs 
 
218
2. İçtima 
 
218
3. İştirak 
 
219
E. Muhakemesi 
 
219
§ XI. BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 268) 
 
220
§ XII. İZİNSİZ PARK ÜCRETİ ALMA VEYA TALEP ETME SUÇU (KTK m. 79/ 2) 
 
222
I. Suçla Korunan Hukukî Değer 
 
222
II. Tipe Uygunluk Unsuru 
 
223
A. Maddî Unsur 
 
223
1. Fail–Mağdur 
 
223
2. Eylem (Hareket– Netice– Nedensellik Bağlantısı) 
 
223
a. Genel Olarak 
 
223
c. Yetkili İdare Tarafından Verilen İzin Olmadan Park Ücreti Almak 
 
225
aa. Yetkili İdare Tarafından Verilen İzin 
 
225
bb. Park Ücretinin Alınması 
 
226
cc. Park Ücretinin Mağdur Tarafından Herhangi Bir Zorlama Olmadan Gönüllü Olarak Verilmiş Olmasının Önemsizliği 
 
227
d. Yetkili İdare Tarafından Verilen İzin Olmadan Park Ücreti Almaya Teşebbüs Etmek 
 
227
B. Manevî Unsur 
 
228
III. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
228
IV. Kusurluluk 
 
229
V. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
230
A. Teşebbüs 
 
230
B. İştirak 
 
230
C. İçtima 
 
231
VI. Yaptırım 
 
232
Dördüncü Bölüm
 
 
KABAHATLER HUKUKU
 
 
§ I. GİRİŞ 
 
235
§ II. İDARİ PARA CEZASI 
 
235
I. İdari Para Cezası ve Adli Para Cezası Ayrımı 
 
235
II. Kusur ve Cezaların Şahsiliği Prensiplerinin İdari Para Cezası Sorumluluğuna Etkisi 
 
238
III. Kabahatlerde Manevî Unsur 
 
242
IV. Kabahatlerde Kusuru Etkileyen Haller 
 
244
V. İdari Para Cezalarının Ödenmesi 
 
246
VI. İdari Para Cezalarında Zamanaşımı 
 
247
VII. Şirket Araçlarına Trafik Cezası Uygulanması 
 
247
VIII. Trafik Cezası Uygulanmasında “Kişiye Özgü” Uygulamalar 
 
247
§ III. SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI 
 
251
§ IV. TRAFİKTE İŞLENEN KABAHATLERDEN BAZILARI 
 
255
I. Alkollü ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanma 
 
255
II. Trafik Kazalarına Karışanlar İle İlgili Kabahatler 
 
257
III. Sürücü Belgesi Olmaksızın Araç Kullanımı 
 
259
IV. Hız Sınırının Aşılması 
 
260
V. Elektrikli Skuter (E–Scooter) Kullanımından Kaynaklanan Kabahatler 
 
263
A. KTK’da Düzenlenen Elektrikli Skuter (E–Scooter) Kullanımı Şartları 
 
263
B. Kurallara Aykırı Şekilde Elektrikli Skuter (E–Scooter) Kullanımında Uygulanabilecek Yaptırımlar 
 
265
VI. Motorlu Bisiklet (Moped) Kullanımından Kaynaklanan Kabahatler 
 
265
A. KTK ve KTY’de Düzenlenen Motorlu bisiklet (Moped) Kullanımı Şartları 
 
265
B. Kurallara Aykırı Şekilde Motorlu Bisiklet (Moped) Kullanımında Uygulanabilecek Yaptırımlar 
 
266
§ V. TESCİL PLAKASINA GÖRE TUTANAK DÜZENLENMESİ (KTK m.116) 
 
267
§ VI. CEZA PUANI UYGULAMASI 
 
270
§ VII. TRAFİKTE İŞLENEN KABAHATLERDE İÇTİMA 
 
270
§ VIII. İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI BAŞVURULACAK KANUNYOLLARI 
 
272
I. Adli Yargı Kolunda Başvurulacak Kanunyolları 
 
272
A. Sulh Ceza Hakimliğine Başvuru (Kabahatler Kanunu m. 27) 
 
272
1. Genel Olarak 
 
272
2. Başvurunun İncelenmesi 
 
273
3. Başvuru Üzerine Verilecek Kararlar 
 
274
B. İtiraz (Kabahatler Kanunu m. 29) 
 
276
II. İdarî Yargı Kolunda Başvurulacak Kanunyolu 
 
277
III. Adlî Yargı İle İdarî Yargı Arasında Ortaya Çıkan Görev Uyuşmazlığı 
 
277
IV. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu 
 
278
Beşinci Bölüm
 
 
TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN
 
 
CEZA MUHAKEMESİ
 
 
§ I. SORUŞTURMA EVRESİ 
 
283
I. Delillerin Toplanması 
 
283
A. Olay Yeri İnceleme 
 
283
B. Alkol ve Uyuşturucu Maddenin Tespiti 
 
285
C. Trafikte Önleme Araması 
 
292
D. Tüm Delillerin Eksiksiz Toplanması 
 
295
II. Deliller 
 
296
A. Görüntü Kaydeden Cihazlardan Elde Edilen Kayıtlar 
 
296
1. Hakim Tarafından Görüntülerin İncelenmesi 
 
296
2. Kayıtların Hukuki Dayanağı Sorunu 
 
298
3. Görüntülerin Delil Değeri 
 
299
B. Trafik Kaza Tespit Tutanağı 
 
303
1. Düzenlenmesi 
 
303
2. Delil Değeri 
 
306
3. İtiraz 
 
307
III. Trafik Bilirkişiliği 
 
308
IV. Trafik Suçlarında Tutuklama Tedbiri 
 
311
V. Seri Muhakeme Usulü 
 
312
A. Genel Olarak 
 
312
B. Bilgilendirme ve Teklif aşaması: 
 
313
C. Yaptırımın Belirlenmesi 
 
314
D. Yaptırımın Bireyselleştirilmesi 
 
314
E. Hüküm Aşaması 
 
315
F. Kanun yolu: İtiraz 
 
316
§ II. KOVUŞTURMA EVRESİ 
 
316
I. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi 
 
316
II. İspat Sorunu 
 
317
A. Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi 
 
317
B. Nedensellik Bağlantısının İspatı 
 
320
III. Ceza Mahkemesinin Hükmünün Özel Hukuk Yargılamasına Etkisi 
 
321
IV. Elkoyma ve Müsadere 
 
322
A. Elkoyma 
 
322
B. Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Kullanılan Taşıtlar 
 
323
C. Müsadere 
 
325
D. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Yer Alan Suçlarda Kullanılan Taşıtların Müsaderesi 
 
329
Altıncı Bölüm
 
 
TRAFİK CEZA HUKUKUNUN GELECEĞİ:
 
 
SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR
 
 
§ I. KAVRAM 
 
331
§ II. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR VE CEZAİ SORUMLULUK 
 
334
I. Genel Olarak 
 
334
II. Aracın (Robotun) Kendisinin Cezai Sorumluluğu 
 
336
A. Cezai Sorumluluğun Genel Gereklilikleri 
 
336
B. Kast ve Taksirin Alternatifleri 
 
338
III. Aracın Sahibinin veya İşleticisinin Cezai Sorumluluğu 
 
340
IV. Üretici Firmanın, Sahibinin veya Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu 
 
343
§ III. DEĞERLENDİRME 
 
345
Kaynakça 
 
349
Kavram Dizini 
 
363
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat