%1
Adım Adım İcra Takibi Uygulamaları Yavuz Süphandağ

Adım Adım İcra Takibi Uygulamaları


Basım Tarihi
2023-05
Sayfa Sayısı
1002
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258128864
Boyut
13,5x19,5
Baskı
2995,00 TL 985,05 TL
(Bu ürünü aldığınızda 985 puan kazanacaksınız)
   985

Yavuz SÜPHANDAĞ

 

İÇİNDEKİLER

HUKUKÇULAR İÇİN İCRA VE İFLAS’TA

TAKİP HUKUKU

BİRİNCİ KONU

TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER

Madde Sayfa

No No

İcra daireleri 1 .1

İflâs daireleri .2 .2

İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi 3 .2

İcra daireleri başkanlığı3/a .3

İcra mahkemesi .4 .3

Sorumluluk5 .5

Zimmet 6 6

Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı7 .6

Tutanaklar .8 .6

Elektronik işlemler.8/a .8

Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası .9 .10

İş görmekten memnuiyet.10 .10

İcra mahkemesi hâkiminin reddi 10/a .11

Memnu işler.11 .11

İcra dairesine ödeme12 .11

Gözetim ve denetim 13 .11

Birinci teftiş13/a .12

Yönetmelik ve yargıtay kararları.14 .12

Harçlar.15 .12

Şikâyet ve şartlar.16 .44

Şikâyet üzerine yapılacak muameleler17 .52

Yargılama usulleri.18 .53

MÜDDETLER

Başlaması ve bitmesi.19 .54

Müddetlerin değiştirilmemesi20 .54

İcra tebliğleri .21 .55

İçindekiler

x

İcranın durdurulması .22 .66

Kanundaki ıstılahlar 23 .66

İKİNCİ KONU

İLÂMLARIN İCRASI

 1. Para ve Teminattan Başka Borçlar

Hakkında İlâmların İcrası

Taşınır teslimi24 .68

Çocuk teslimi (Mülga) 25 .78

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın

icrası (Mülga).25/a .78

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki

kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman

bulundurulması (Mülga).25/b .78

Taşınmazın tahliye ve teslimi

 1. Borçlunun elinde ise26 .78
 2. Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise27 .80

Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil

dairesine tebliği .28 .80

Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin

tebeddülü .29 .80

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair

olan ilâmlar30 .81

İrtifak haklarına mütedair ilamlar31 .82

Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin

ilamların icrası31/a .83

 1. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki

İlâmların İcrası

İcra emri ve muhtevası 32 .84

İcranın geri bırakılması .33 .93

İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası33/a .96

III. Müşterek Hükümler

İcranın nereden isteneceği.34 .97

Takibin başlaması35 .97

İcranın geri bırakılması için verilecek süre .36 .98

Haciz veya iflâs istemek yetkisi 37 .107

İçindekiler

xi

İlâm mahiyetini haiz belgeler38 .107

Zamanaşımı.39 .115

İcranın iadesi .40 .117

Umumi hükümler 41 .121

ÜÇÜNCÜ KONU

İLAMSIZ TAKİP

 1. Takibin Muhtelif Tarzları

Para borcu ve teminat için takip 42 .122

İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip 43 .123

Ticareti terk edenler 44 .124

Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar.45 .125

Haciz yoliyle takip

 1. Umumiyetle 46 .130
 2. Hukuku amme borçlan47 .131

Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya

çevrilmesi 48 .131

Rehin karşılığı ödünç verenler 49 .131

 1. Yetki

Yetki ve itirazları.50 .131

III. Tatiller ve Talikler

Tatiller

 1. Bütün borçlular hakkında 51 .139
 2. Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde .52 .140
 3. Terekenin borçlarında53 .140
 4. Tutukluluk ve hükümlülük halinde .54 .152
 5. Askerlik halinde .54/a .155
 6. Borçlunun ağır hastalığı halinde55 .156

Talikin müddetlerin cereyanına tesiri56 .156

 1. İcra Tebliğleri

İcra tebliğleri .57 .157

 1. Takip Talebi

Takip talebi ve muhtevası58 .164

Takip masrafları 59 .186

 1. Ödeme Emri ve İtiraz
 2. Ödeme emri ve muhtevası.60 .200

İçindekiler

xii

 1. Ödeme emrinin tebliği 61 .204

İtiraz

 1. Süresi ve şekli .62 .213
 2. İtiraz sebepleri.63 .224
 3. Alacaklıya verilecek nüsha .64 .226
 4. Gecikmiş itiraz 65 .226
 5. İtirazın hükmü.66 .230
 6. İtirazın hükümden düşürülmesi
 7. İtirazın iptali 67 .231
 8. İtirazın kesin olarak kaldırılması.68 .234
 9. İtirazın geçici olarak kaldırılması .68/a .241

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli

kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin

olarak kaldırılması68/b .243

İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri 69 .245

Karar ve müddet70 .246

İcra mahkemesinin kararıyla takibin talik veya

iptali.71 .246

Menfi tespit ve istirdat davaları.72 .254

Hususi hükümler. 73 .264

DÖRDÜNCÜ KONU

HACİZ YOLUYLA TAKİP

 1. Mal Beyanı

Beyanın muhteviyatı .74 .265

Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı 75 .266

Hapis ile tazyik76 .266

Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların

beyanı 77 .266

 1. Haciz

Haciz

 1. Talep müddeti78 .267
 2. Hacze başlama müddeti.79 .292

Konutta Haciz.79/a .296

Haciz yapan memurun salahiyeti 80 .296

Zabıta memurlarıyla muhtarların vazifeleri.81 .299

İçindekiler

xiii

Haczi caiz olmayan mallar ve haklar.82 .300

Kısmen haczi caiz olan şeyler .83 .311

Önceden yapılan anlaşmalar.83/a .317

Yavrulu hayvanların haczi83/b .318

Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi83/c .318

Yetişmemiş mahsullerin haczi.84 .319

Taşınır ve taşınmaz malların haczi85 .320

Taşınır mallarda haczin neticeleri .86 .322

Kıymet takdiri .87 .323

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri

 1. Taşınırlar hakkında .88 .324

Muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi.88/a .332

 1. Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde

haczedilen mallar hakkında .89 .334

 1. Diğer haklar için .90 .351
 2. Taşınmazlar hakkında .91 .351
 3. Taşınmaz haczinin şümulü
 4. Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların

mahfuz hakları

III. İdare ve işletme .92 .353

Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı .93 .357

İştirak halinde tasarruf edilen mallar.94 .357

Mahcuz malların muhafazası masrafları .95 .366

İstihkak iddiasına itiraz

 1. Borçlunun zilyedliği
 2. Hazırlık safhası .96 .367
 3. Üçüncü şahsın istihkak iddiası97 .380

İstihkak davalarında mülkiyet karinesi 97/a .388

 1. Çalınmış ve zayi olmuş şeyler.98 .390
 2. Üçüncü şahsın zilyetliği 99 .391

Hacze iştirak derecelerinin teşkili .100 .394

Önce icrası lazım gelen merasime lüzum

olmaksızın iştirak .101 .400

Haciz tutanağı tanzimi.102 .402

Davet .103 .403

Hacze iştirak halinde davet104 .405

İçindekiler

xiv

Borç ödemeden aciz vesikası 105 .405

III. Paraya Çevirme

 1. Satış talebi

Talep için müddetler ve giderlerin yatırılması 106 .406

Talep hakkı107 .413

Muvakkat haciz halinde.108 .414

Satışın tatili109 .414

Haczin kalkması 110 .414

Taksitle ödeme 111 .417

Borçluya satış yetkisi verilmesi111/a .422

Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış111/b .428

 1. Taşınırların satışı

Müddetler112 .428

Vaktinden evvel satış 113 .433

Artırma hazırlık tedbirleri .114 .433

İhalenin yapılması .115 .438

İkinci artırma .116 .440

Altın ve gümüş eşya 117 .440

İhale bedelinin ödenmesi ve malın teslimi 118 .441

Pazarlık suretiyle satış.119 .442

Ödeme yerine alacakların devri.120 .444

Paraya çevirmenin diğer tarzı İştirak halinde

mülkiyet hisseleri 121 .447

Aile mal ortaklığı 122 .451

 1. Taşınmazların satışı

Satış müddeti.123 .451

Artırma şartları

 1. Şartname .124 .462
 2. Münderecatı 125 .463

Artırma hazırlık tedbirleri .126 .465

Ayrıca tebliğler127 .469

Mükellefiyetlerin listesi.128 .474

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet .128/a .479

İhale.129 .482

İhale bedelinin ödenmesi.130 .486

Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi.131 .489

İçindekiler

xv

Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve

ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında

hüküm132 .490

İhalenin feshi ve farkının tahsili (Mülga)133 .493

İhalenin neticesi ve feshi .134 .493

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma.135 .514

Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması .136 .520

Aile yurtları .137 .520

 1. Paranın paylaştırılması

Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve

vekalet ücreti .138 .521

İcra dairesinin tamamlama hacizleri .139 .525

Sıra cetveli.140 .526

Cetvel suretlerinin tebliği 141 .537

Cetvele itiraz .142 .539

Teminat karşılığı ödeme.142/a .547

Borç ödemeden aciz vesikası 143 .548

Senedin geri verilmesi ve ilâmın icrası vesikası144 .551

Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması 144/a 552

BEŞİNCİ KONU

TAŞINIR REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

 1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi

Takip talebi145 .553

Ödeme emri.146 .554

Ödeme emrine itiraz 147 .564

 1. İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Takip talebi148 .566

Adres gösterme zorunluluğu 148/a .581

 1. İcra emri 149 .582

İcranın geri bırakılması 149/a .603

2 .Ödeme emri149/b .606

Ödeme emrine itiraz 150 .618

İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri.150/a .621

Kiracılara haber verme .150/b .623

İçindekiler

xvi

Tapu idaresine haber verme .150/c .626

Satış hazırlıkları150/d .629

III. Müşterek Hükümler

Paraya çevirme müddeti .150/e .631

Muvakkat rehin açığı belgesi . 150/f .635

Paraya çevirme usulü .150/g .637

Alacağın veya rehnin ilâmla tespit edilmiş olması.150/h .638

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli

kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri

nakdi kredileri teminen alınan ipotekler. 150/ı .649

Paylaştırma151 .653

Rehin açığı belgesi 152 .655

İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya

borcu almaktan İmtina.153 .660

Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması 153/a 670

ALTINCI KONU

İFLAS YOLUYLA TAKİP

 1. Yetki

İflas takiplerinde yetkili merci 154 .673

 1. İflas Yoliyle Adi Takip

Ödeme emri ve münderecatı155 .679

İflâs talebi ve müddeti.156 .679

Talebin geri alınması ve yenilenmesi157 .680

Yargılama usulü 158 .680

Muhafaza tedbirleri .159 .681

Masrafların peşin verilmesi.160 .681

Defter tutulması

 1. Usulü.161 .681
 2. Neticeleri.162 .681
 3. Devam müddeti.163 .681

Kanun yollarına başvurma.164 .682

İflâs tarihi 165 .682

iflâs kararının tebliği ve ilânı.166 .682

İçindekiler

xvii

III. Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre

Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip

Usulleri

Takibin kabulü şartları 167 .683

 1. Haciz yolu ile takip

Ödeme emri.168 .719

 1. Borca itiraz 169 .726

İtirazın incelenmesi 169/a .728

 1. İmzaya itiraz170 .733

Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikâyeti170/a .738

Uygulanacak diğer hükümler .170/b .744

 1. İflâs yolu ile takip

Ödeme emri.171 .745

İtiraz veya şikayet172 .746

İflâs davası

 1. İtiraz veya şikâyet olunmaması .173 .746
 2. İtiraz veya şikâyet olunması174 .747
 3. İstirdat davası.175 .747
 4. Uygulanacak hükümler176 .747
 5. Müşterek hükümler

Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler .176/a .747

Birden fazla borçlu bulunması .176/b .747

 1. Doğrudan Doğruya İflâs Halleri Evvelce

Takibe Hacet Kalmaksızın İflâs

 1. Alacaklının talebi .177 .748
 2. Borçlunun müracaatıyla178 .748

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası .179 .748

Erteleme yargılaması (Mülga)179/a .749

Erteleme kararı ve sonuçları (Mülga).179/b .749

Kanun yolları (Mülga)179/c .749

Reddolunan miraslar .180 .749

Usul .181 .749

 1. İflâsın Kaldırılması

İflâsın kaldırılması.182 .749

Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması183 .750

İçindekiler

xviii

YEDİNCİ KONU

İFLÂSIN HUKUKİ NETİCELERİ

 1. Borçlunun Malları Hakkında İflâsın

Neticeleri

İflâs masası184 .751

Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler.185 .751

İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler.186 .751

İptal davasına tabi haklar.187 .752

Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline

muharrer senetler.188 .752

Başkasına ait malın satış bedeli.189 .752

Satıcının geri alma hakkı.190 .752

Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe

ödenmesi hükümleri 191 .752

Müflise ödeme.192 .753

Takibin durması ve düşmesi193 .753

Hukuk davalarının tatili.194 .753

 1. Alacaklıların Hakları Üzerine İflâsın

Tesirleri

Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi195 .753

Faiz196 .754

Şarta muallak alacaklar .197 .754

Mevzu para olmayan alacakların paraya

çevrilmesi 198 .754

Tamam olmuş satışların ifası.199 .754

Takas.200 .754

Takasa itiraz 201 .755

Müflisin kefil olduğu borçlar 202 .755

Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı203 .755

Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen

ödenmesi .204 .755

Kolektif şirketin ve gayri mahdut mesuliyetli

şeriklerin iflası.205 .756

Adi ve rehinli alacakların sırası.206 .756

Sıralar arasındaki münasebet.207 .757

İçindekiler

xix

SEKİZİNCİ KONU

İFLÂSIN TASFİYESİ

 1. Masanın Teşkili

Defter tanzimi208 .758

Müflisin vazifeleri.209 .758

Teminat tedbirleri210 .758

Haczi caiz olmayan eşya hakkında211 .758

Üçüncü şahıslara ait mallar .212 .759

Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları213 .759

Kıymet takdiri .214 .759

Defterin müflis tarafından tanınması.215 .759

Müflisin mükellefiyetleri.216 .759

Tasfiyenin tatili .217 .759

 1. Alacaklıları Davet

Basit tasfiye.218 .759

Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı 219 .760

Reddedilen miraslarda alacaklıları davet.220 .760

III. Masanın İdaresi

İlk alacaklılar toplanması 221 .761

Toplantı veya karar nisabının oluşmaması222 .761

İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri.223 .761

Toplanmada verilen kararlar .224 .763

Kararlar aleyhine müracaat .225 .763

İflâs idaresinin vazifesi226 .763

İflâs idaresinin vazife ve mesuliyeti227 .763

Üçüncü şahısların istihkak iddiaları 228 .764

Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış229 .764

 1. Alacakların Tahkiki ve Sıraların Tayini

İddia edilen alacakların tetkiki 230 .764

Tapu siciline yazılı alacaklar.231 .764

Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli .232 .764

Reddedilen alacaklar .233 .765

Alacaklılar sıra cetveli, ilân ve ihbar.234 .765

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri .235 .765

Geç kalan müracaatlar.236 .766

İçindekiler

xx

 1. Masanın Tasfiyesi

İkinci alacaklılar toplanması .237 .766

İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi.238 .766

Toplantı ve karar nisabının oluşmaması239 .767

Yeniden alacaklılar toplanması .240 .767

Malların paraya çevrilmesi usulü 241 .767

Artırmanın ilânı.242 .767

Artırma ve ihale.243 .767

Artırma suretiyle satışın şartları 244 .768

Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki .245 .768

Aile yurtları .246 .768

 1. Paraların Paylaştırılması

Pay cetveli ve son hesap247 .768

İflas masrafları ve masanın borçları 248 .768

Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması249 .768

Dağıtma .250 .768

Borç ödemeden aciz vesikası 251 .769

Muvakkat dağıtmalar.252 .769

Kaydettirilmemiş alacaklar253 .769

VII. İflâsın Kapanması

Nihai rapor ve kapanma kararı 254 .769

İflâs kapandıktan sonra255 .770

İflâsın tasfiyesi müddeti 256 .770

DOKUZUNCU KONU

İHTİYATİ HACİZ

İhtiyati haciz şartları257 .771

İhtiyati haciz kararı. 258 .774

İhtiyati hacizde teminat  259 .776

İhtiyati haciz kararının muhtevası  260 .777

İhtiyati haciz kararının icrası 261 .778

Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği  262 .780

Borçlu tarafından gösterilecek teminat. 263 .780

İhtiyati haczi tamamlayan merasim 264 .780

İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz . 265 .783

İçindekiler

xxi

İhtiyati haczin kaldırılması. 266 .786

İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip . 267 .787

İcrai hacizlere iştirak .268 .787

ONUNCU KONU

KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE

KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve

itiraz müddeti.269 .789

İtiraz etmemenin sonuçları .269/a .801

İtiraz ve kaldırılması usulü.269/b .801

Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye .269/c .802

Kıyasen uygulanacak maddeler269/d .807

Hapis hakkı için defter yapılması270 .807

Kaçırılan eşyayı takip hakkı271 .809

Mukavelename ile kiralanan taşınmazların

tahliyesi

 1. Tahliye emri ve münderecatı.272 .809
 2. Tahliye ve teslim.273 .813

İtiraz

 1. Müddet ve şekli.274 .813
 2. İtirazın kaldırılması .275 .814

Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa 276 .816

ONBİRİNCİ KONU

İPTAL DAVASI

İptal davası ve davacılar277 .819

İvazsız tasarrufların butlanı.278 .822

Acizden dolayı butlan279 .823

Zarar verme kastından dolayı iptal280 .824

İptal davalarında yargılama usulü .281 .825

İptal davasında davalı282 .826

İadenin şümulü 283 .827

Hak düşürücü müddet284 .828

İçindekiler

xxii

ONİKİNCİ KONU

KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ

VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA

YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 1. Adi Konkordato

Konkordato talebi285 .829

Konkordato talebine eklenecek belgeler .286 .830

Geçici mühlet 287 .831

Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi.288 .832

Kesin mühlet .289 .832

Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile

bunların görevleri .290 .833

Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle

kesin mühletin kaldırılması .291 .834

Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile

iflasın açılması.292 .835

Kanun yolları.293 .835

Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları .294 .836

Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından

sonuçları 295 .836

Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları .296 .836

Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları297 .837

Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin

takdiri 298 .837

Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya

çevrilmesinin ertelenmesi (Mülga).298/a .838

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet.299 .838

Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti300 .838

Alacaklılar toplantısına davet301 .838

Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için

gerekli çoğunluk302 .839

Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar 303 .839

Konkordatonun mahkemede incelenmesi304 .840

Konkordatonun tasdiki şartları 305 .840

Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı306 .841

İçindekiler

xxiii

Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal

kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi .307 .841

Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun

iflâsı.308 .842

Kanun yolları308/a .843

Çekişmeli alacaklar hakkında dava 308/b .843

Konkordatonun hükümleri .308/c .843

Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi.308/ç .844

Konkordato haricinde yapılan vaatler 308/d .844

Konkordatonun kısmen feshi308/e .844

Konkordatonun tamamen feshi  308/f .844

Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik

belgeleri308/g .845

 1. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve

Borçların Yapılandırılması

Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve

yapılandırmanın Hükümleri .308/h .845

III. İflâstan Sonra Konkordato

Şartları ve hükümleri.309 .846

 1. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

Genel olarak .309/a .847

Zorunlu içeriği309/b .847

Tasdikin sonuçları 309/c .848

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu .309/ç .848

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi.309/d .848

Paraya çevirme .309/e .848

Rehinli taşınmazlar. 309/f .849

Taşınır rehinleri309/g .849

Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri309/ğ .849

Paraların paylaştırılması.309/h .850

Rehin açığı . 309/ı .850

Tevdi  309/i .850

Faaliyet raporu 309/j .850

Hukukî işlemlerin iptali309/k .851

Uygulanacak ortak hükümler .309/1 .851

İçindekiler

xxiv

 1. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin

Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma 309/m .851

Yeniden yapılandırma projesi 309/n .852

Başvuruya eklenecek belgeler309/o .852

Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece

yapılacak işlem ve alınacak tedbirler .309/ö .853

Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun

yolları .309/p .854

Kararın sonuçları 309/r .855

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi309/s .855

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin

tadili. 309/ş .856

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma

projesinin ihlâli ve muhtelif hükümler . 309/t .856

Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri .309/u .857

Yönetmelik.309/ü .857

ONÜÇÜNCÜ KONU

TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLÂS

 1. Taksirattı İflas

Taksiratlı iflâs halleri 310 .858

 1. Hileli İflâs

Hileli iflâs halleri.311 .858

ONDÖRDÜNCÜ KONU

İTİBARIN YERİNE GELMESİ

 1. Hileli müflis312 .860
 2. Taksiratlı müflis313 .860
 3. Adi müflis.314 .860

İlân.315 .860

Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi316 .860

İçindekiler

xxv

ONBEŞİNCİ KONU

FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL

 1. Fevkalade Mühlet

Bu babın tatbiki şartları.317 .861

Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi 318 .861

İcra mahkemesince yapılacak tetkikler .319 .861

İstinaf yoluna başvurma 320 .862

Defter tanzimi, komiser.321 .862

Kararın tebliği .322 .862

Neticeler, takipler ve müddetler323 .862

Borçlunun tasarruf hakları

 1. Umumiyetle 324 .862
 2. Yetkili makam tarafından alınan hususi

tedbirler hakkında325 .863

Fevkalade mühlete tabi olmayan alacaklar326 .863

Uzatma 327 .863

Refi328 .864

Fevkalade mühlet izinde konkordato ve yeniden

mühlet verilmemesi.329 .864

İflâsın ertelenmesi ile ilişki (Mülga) 329/a .864

 1. Fevkalade Hallerde Tatil

İcra takiplerinin durdurulması halleri330 .864

ONALTINCI KONU

 1. Cezai Hükümler

Alacaklısını zarara sokmak kastiyle mevcudunu

Eksilten borçluların cezası.331 .865

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya

vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran

borçlunun cezası332 .866

İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat

temin edenlerin cezası .333 .867

Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu 333/a 867

İçindekiler

xxvi

Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile

kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden

yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya

düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla

yeniden yapılandırma koşullarına uymayan

borçlunun cezası334 .867

Konkordato komiserinin sorumluluğu (Mülga)334/a .868

Kiracının cezalandırılacağı haller335 .868

Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar336 .868

Kendisine teslim edilen malları vermeyenler

hakkındaki cezalar (Mülga)336/a .868

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi337 .868

Ticareti terk edenlerin cezası337/a .868

Hakikate muhalif beyanda bulunanların cezası.338 .869

Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü

bildirmeyen borçlunun cezası339 .870

Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza .340 .871

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (Mülga)341 .876

İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya

gemiye tekrar girenlerin cezası342 .876

30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet

edenlerin cezası .343 .877

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası344 .877

Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza

göreceği.345 .878

Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek

mecburiyetinde olanların cezası .345/a .878

Artırmadan çekilme345/b .878

Görev ve birleştirilme yasağı 346 .879

Şikâyet süresi.347 .879

Yetki348 .879

Yargılama usulü 349 .879

Duruşma 350 .880

Tahkikat.351 .880

Karar352 .880

Ceza kararnamesi (Mülga) .352/a .880

(Mülga).352/b .880

İçindekiler

xxvii

İtiraz 353 .880

Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza

verilemeyecek hâller .354 .881

ONYEDİNCİ KONU

HUSUSİ HÜKÜMLER

Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul355 .882

Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında

hükümler .356 .884

Cumhuriyet savcılığınca takip.357 .885

Üçüncü şahsa bırakılan mallar 358 .885

İcra dairelerinin muhabereleri 359 .886

Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı .360 .887

Fazla verilen paranın geri alınması .361 .887

Emanetler hakkında zamanaşımı.362 .889

Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri

kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi.362/a .889

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE

SON MADDELER

İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi363 .890

Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi364 .891

İstinaf dilekçesinin reddi .365 .892

Bölge adliye mahkemesi ve yargıtay kararları 366 .893

Borçlunun mevcudu hakkında malûmat vermek

mecburiyeti367 .894

İlga edilen kanunlar.368 .894

Meriyet zamanı369 .898

Kanunu icraya memur olanlar.370 .898

PRATİK BİLGİLER

İcra İşlemlerinde Görev ve Yetki 899

İcra Takip Şeması903

Kesinleşmeden İcra Edilen ve Edilemeyen Kararlar.905

Taşınmaz Satışında İzlenecek Yol 923

İçindekiler

xxviii

Alacak Kalemlerine Göre Faiz Türü ve Oranları 927

Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim

Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik 936

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda

Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik942

Satış Giderleri Tarifesi 971

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik.973

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Kapat