%1
İcra El Kitabı Yavuz Süphandağ

İcra El Kitabı


Basım Tarihi
2023-05
Sayfa Sayısı
1036
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258128819
Boyut
13,5x19,5
Baskı
13995,00 TL 985,05 TL
(Bu ürünü aldığınızda 985 puan kazanacaksınız)
   985

Av. Yavuz SÜPHANDAĞ

 

İÇİNDEKİLER

İCRA VE İFLÂS KANUNU

BİRİNCİ KONU

TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER

 Madde Sayfa

 No No

İcra daireleri  1 . 7

İflâs daireleri . 2 . 9

İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi  3 . 9

İcra daireleri başkanlığı  3/a . 9

İcra mahkemesi . 4 . 10

Sorumluluk  5 . 12

Zimmet  6 . 14

Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı  7 . 14

Tutanaklar . 8 . 14

Elektronik işlemler . 8/a . 16

Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası . 9 . 19

İş görmekten memnuiyet . 10 . 19

İcra hâkimi ve yardımcılarının reddi  10/a . 20

Memnu işler. 11 . 20

İcra dairesine ödeme  12 . 20

Gözetim ve denetim  13 . 20

Birinci teftiş  13/a . 21

Yönetmelik ve yargıtay kararları . 14 . 21

Harçlar . 15 . 21

Şikâyet ve şartlar . 16 . 58

Şikâyet üzerine yapılacak muameleler  17 . 71

Yargılama usulleri . 18 . 72

İçindekiler

viii

MÜDDETLER

Başlaması ve bitmesi . 19 . 73

Müddetlerin değiştirilmemesi  20 . 73

İcra tebliğleri . 21 . 74

İcranın durdurulması . 22 . 85

Kanundaki ıstılahlar  23 . 86

İKİNCİ KONU

İLÂMLARIN İCRASI

 1. Para ve Teminattan Başka Borçlar

Hakkında İlâmların İcrası

Taşınır teslimi  24 . 88

Çocuk teslimi (Mülga)  25 . 98

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın

icrası (Mülga) . 25/a . 99

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki

kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman

bulundurulması (Mülga) . 25/b . 99

Taşınmaz tahliye ve teslimi

 1. Borçlunun elinde ise 26 . 99

2.Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise . 27 . 101

Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil

dairesine tebliği . 28 . 102

Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin

tebeddülü . 29 . 103

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair

olan ilâmlar  30 . 103

İrtifak haklarına mütedair ilamlar  31 . 106

Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin

ilamların icrası  31/a . 106

 1. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki

İlâmların İcrası

İcra emri ve muhtevası  32 . 108

İcranın geri bırakılması . 33 . 121

İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası  33/a . 124

İçindekiler

ix

III. Müşterek Hükümler

İcranın nereden isteneceği . 34 . 126

Takibin başlaması  35 . 126

İcranın geri bırakılması için verilecek süre . 36 . 126

Haciz veya iflâs istemek yetkisi  37 . 134

İlâm mahiyetini haiz belgeler  38 . 134

Zamanaşımı . 39 . 143

İcranın iadesi . 40 . 145

Umumi hükümler  41 . 152

ÜÇÜNCÜ KONU

İLAMSIZ TAKİP

 1. Takibin Muhtelif Tarzları

Para borcu ve teminat için takip  42 . 153

İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip  43 . 154

Ticareti terk edenler  44 . 155

Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar . 45 . 159

Haciz yoliyle takip

 1. Umumiyetle 46 . 167
 2. Hukuku amme borçları . 47 . 167

Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya

çevrilmesi  48 . 167

Rehin karşılığı ödünç verenler  49 . 167

 1. Yetki

Yetki ve itirazları . 50 . 167

III. Tatiller ve Talikler

Tatiller

 1. Bütün borçlular hakkında 51 . 179
 2. Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde . 52 . 181
 3. Terekenin borçlarında 53 . 181
 4. Tutukluluk ve hükümlülük halinde . 54 . 192
 5. Askerlik halinde . 54/a . 194
 6. Borçlunun ağır hastalığı halinde 55 . 194

Talikin müddetlerin cereyanına tesiri  56 . 194

İçindekiler

x

 1. İcra Tebliğleri

İcra tebliğleri . 57 . 194

 1. Takip Talebi

Takip talebi ve muhtevası 58 . 200

Takip masrafları  59 . 231

 1. Ödeme Emri ve İtiraz
 2. Ödeme emri ve muhtevası . 60 . 233
 3. Ödeme emrinin tebliği 61 . 238

İtiraz

 1. Süresi ve şekli . 62 . 240
 2. İtiraz sebepleri . 63 . 254
 3. Alacaklıya verilecek nüsha . 64 . 254
 4. Gecikmiş itiraz 65 . 254
 5. İtirazın hükmü . 66 . 259
 6. İtirazın hükümden düşürülmesi
 7. İtirazın iptali 67 . 260
 8. İtirazın kesin olarak kaldırılması . 68 . 264
 9. İtirazın geçici olarak kaldırılması . 68/a . 271

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli

kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin

olarak kaldırılması  68/b . 273

İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri  69 . 276

Karar ve müddet  70 . 277

İcra mahkemesinin kararıyla takibin talik veya

iptali . 71 . 277

Menfi tespit ve istirdat davaları . 72 . 286

Hususi hükümler.  73 . 294

DÖRDÜNCÜ KONU

HACİZ YOLUYLA TAKİP

 1. Mal Beyanı

Beyanın muhteviyatı . 74 . 295

Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı  75 . 295

Hapis ile tazyik  76 . 295

İçindekiler

xi

Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların

beyanı  77 . 295

 1. Haciz

Haciz

 1. Talep müddeti 78 . 296
 2. Hacze başlama müddeti . 79 . 314

Konutta haciz 79/a . 318

Haciz yapan memurun salahiyeti  80 . 319

Zabıta memurlarıyla muhtarların vazifeleri . 81 . 320

Haczi caiz olmayan mallar ve haklar . 82 . 321

Kısmen haczi caiz olan şeyler . 83 . 335

Önceden yapılan anlaşmalar . 83/a . 344

Yavrulu hayvanların haczi  83/b . 345

Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi  83/c . 345

Yetişmemiş mahsullerin haczi . 84 . 346

Taşınır ve taşınmaz malların haczi  85 . 346

Taşınır mallarda haczin neticeleri . 86 . 352

Kıymet takdiri . 87 . 352

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri

 1. Taşınırlar hakkında . 88 . 353

Muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi . 88/a . 360

 1. Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen

mallar hakkında . 89 . 363

 1. Diğer haklar için . 90 . 387
 2. Taşınmazlar hakkında . 91 . 387
 3. Taşınmaz haczinin şümulü
 4. Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların

mahfuz hakları

III. İdare ve işletme . 92 . 389

Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı . 93 . 395

İştirak halinde tasarruf edilen mallar . 94 . 395

Mahcuz malların muhafazası masrafları . 95 . 406

İçindekiler

xii

İstihkak iddiasına itiraz

 1. Borçlunun zilyedliği
 2. Hazırlık safhası . 96 . 407
 3. Üçüncü şahsın istihkak iddiası 97 . 424

İstihkak davalarında mülkiyet karinesi . 97/a . 431

 1. Çalınmış ve zayi olmuş şeyler . 98 . 434
 2. Üçüncü şahsın zilyetliği 99 . 434

Hacze iştirak derecelerinin teşkili . 100 . 438

Önce icrası lazım gelen merasime lüzum

olmaksızın iştirak  101 . 443

Haciz tutanağı tanzimi . 102 . 446

Davet . 103 . 446

Hacze iştirak halinde davet  104 . 449

Borç ödemeden aciz vesikası  105 . 449

III. Paraya Çevirme

 1. Satış talebi

Talep için müddetler ve giderlerin yatırılması  106 . 452

Talep hakkı  107 . 458

Muvakkat haciz halinde. 108 . 459

Satışın tatili  109 . 459

Haczin kalkması  110 . 459

Taksitle ödeme  111 . 464

Borçluya satış yetkisi verilmesi  111/a . 467

Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış  111/b . 472

 1. Taşınırların satışı

Müddetler  112 . 473

Vaktinden evvel satış  113 . 473

Artırma hazırlık tedbirleri . 114 . 474

İhalenin yapılması . 115 . 481

İkinci artırma . 116 . 483

Altın ve gümüş eşya  117 . 483

İhale bedelinin ödenmesi ve malın teslimi  118 . 483

Pazarlık suretiyle satış . 119 . 486

Ödeme yerine alacakların devri . 120 . 487

İçindekiler

xiii

Paraya çevirmenin diğer tarzı İştirak halinde

mülkiyet hisseleri  121 . 492

Aile mal ortaklığı  122 . 497

 1. Taşınmazların satışı

Satış müddeti . 123 . 497

Artırma şartları

 1. Şartname . 124 . 511
 2. Münderecatı 125 . 512

Artırma hazırlık tedbirleri . 126 . 515

Ayrıca tebliğler  127 . 519

Mükellefiyetlerin listesi . 128 . 530

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet . 128/a . 540

İhale . 129 . 547

İhale bedelinin ödenmesi . 130 . 552

Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi . 131 . 556

Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve

ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında

hüküm  132 . 557

İhalenin feshi ve farkının tahsili (Mülga)  133 . 559

İhalenin neticesi ve feshi . 134 . 560

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma . 135 . 576

Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması . 136 . 586

Aile yurtları . 137 . 586

 1. Paranın paylaştırılması

Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve

vekalet ücreti . 138 . 587

İcra dairesinin tamamlama hacizleri  139 . 592

Sıra cetveli . 140 . 592

Cetvel suretlerinin tebliği  141 . 604

Cetvele itiraz . 142 . 606

Teminat karşılığı ödeme . 142/a . 616

Borç ödemeden aciz vesikası  143 . 618

Senedin geri verilmesi ve ilâmın icrası vesikası  144 . 624

İçindekiler

xiv

Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması  144/a . 625

BEŞİNCİ KONU

 1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi

Takip talebi  145 . 626

Ödeme emri . 146 . 628

Ödeme emrine itiraz  147 . 629

 1. İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Takip talebi  148 . 632

Adres gösterme zorunluluğu  148/a . 645

 1. İcra emri 149 . 646

İcranın geri bırakılması  149/a . 662

 1. Ödeme emri 149/b . 665

Ödeme emrine itiraz  150 . 666

İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri . 150/a . 670

Kiracılara haber verme . 150/b . 672

Tapu idaresine haber verme . 150/c . 677

Satış hazırlıkları  150/d . 681

III. Müşterek Hükümler

Paraya çevirme müddeti . 150/e . 683

Muvakkat rehin açığı belgesi . 150/f . 688

Paraya çevirme usulü . 150/g . 690

Alacağın veya rehnin ilâmla tespit edilmiş olması . 150/h . 692

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli

kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri

nakdi kredileri teminen alınan ipotekler . 150/ı . 694

Paylaştırma  151 . 698

Rehin açığı belgesi  152 . 700

İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya

borcu almaktan imtina . 153 . 702

Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması  153/a  711

İçindekiler

xv

ALTINCI KONU

İFLAS YOLUYLA TAKİP

 1. Yetki

İflas takiplerinde yetkili merci  154 . 714

 1. İflas Yoliyle Adi Takip

Ödeme emri ve münderecatı  155 . 718

İflâs talebi ve müddeti . 156 . 719

Talebin geri alınması ve yenilenmesi  157 . 719

Yargılama usulü  158 . 719

Muhafaza tedbirleri . 159 . 720

Masrafların peşin verilmesi . 160 . 721

Defter tutulması

 1. Usulü . 161 . 721
 2. Neticeleri . 162 . 721
 3. Devam müddeti . 163 . 721

Kanun yollarına başvurma . 164 . 722

İflâs tarihi  165 . 722

İflâs kararının tebliği ve ilânı  166 . 722

III. Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre

Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip

Usulleri

Takibin kabulü şartları  167 . 723

 1. Haciz yolu ile takip

Ödeme emri . 168 . 732

 1. Borca itiraz 169 . 738

İtirazın incelenmesi  169/a . 742

 1. İmzaya itiraz 170 . 749

Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikâyeti  170/a . 754

Uygulanacak diğer hükümler . 170/b . 767

 1. İflâs yolu ile takip

Ödeme emri . 171 . 768

İtiraz veya şikâyet  172 . 769

İflâs davası

 1. İtiraz veya şikâyet olunmaması . 173 . 769

İçindekiler

xvi

 1. İtiraz veya şikâyet olunması 174 . 770
 2. İstirdat davası . 175 . 770
 3. Uygulanacak hükümler 176 . 770
 4. Müşterek hükümler

Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler . 176/a . 770

Birden fazla borçlu bulunması . 176/b . 771

 1. Doğrudan Doğruya İflâs Halleri Evvelce

Takibe Hacet Kalmaksızın İflâs

 1. Alacaklının talebi . 177 . 771

B .Borçlunun müracaatıyla  178 . 772

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası . 179 . 772

Erteleme yargılaması (Mülga)  179/a . 773

Erteleme kararı ve sonuçları (Mülga) . 179/b . 773

Kanun yolları (Mülga)  179/c . 773

Reddolunan miraslar . 180 . 773

Usul . 181 . 773

 1. İflâsın Kaldırılması

İflâsın kaldırılması . 182 . 773

Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması  183 . 774

YEDİNCİ KONU

İFLÂSIN HUKUKİ NETİCELERİ

 1. Borçlunun Malları Hakkında İflâsın

Neticeleri

İflâs masası  184 . 775

Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler . 185 . 776

İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler . 186 . 777

İptal davasına tabi haklar . 187 . 777

Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline

muharrer senetler . 188 . 778

Başkasına ait malın satış bedeli . 189 . 778

Satıcının geri alma hakkı . 190 . 778

Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe

ödenmesi hükümleri  191 . 778

İçindekiler

xvii

Müflise ödeme . 192 . 779

Takibin durması ve düşmesi  193 . 779

Hukuk davalarının tatili . 194 . 780

 1. Alacaklıların Hakları Üzerine İflâsın

Tesirleri

Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi  195 . 781

Faiz  196 . 781

Şarta muallak alacaklar . 197 . 782

Mevzu para olmayan alacakların paraya

çevrilmesi  198 . 782

Tamam olmuş satışların ifası . 199 . 782

Takas . 200 . 782

Takasa itiraz  201 . 783

Müflisin kefil olduğu borçlar  202 . 783

Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı  203 . 783

Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen

ödenmesi . 204 . 784

Kolektif şirketin ve gayri mahdut mesuliyetli

şeriklerin iflası . 205 . 784

Adi ve rehinli alacakların sırası . 206 . 784

Sıralar arasındaki münasebet . 207 . 788

SEKİZİNCİ KONU

İFLÂSIN TASFİYESİ

 1. Masanın Teşkili

Defter tanzimi  208 . 789

Müflisin vazifeleri . 209 . 789

Teminat tedbirleri  210 . 789

Haczi caiz olmayan eşya hakkında  211 . 790

Üçüncü şahıslara ait mallar . 212 . 790

Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları  213 . 790

Kıymet takdiri . 214 . 790

Defterin müflis tarafından tanınması . 215 . 790

Müflisin mükellefiyetleri . 216 . 790

İçindekiler

xviii

Tasfiyenin tatili . 217 . 790

 1. Alacaklıları Davet

Basit tasfiye . 218 . 791

Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı  219 . 791

Reddedilen miraslarda alacaklıları davet . 220 . 792

III. Masanın İdaresi

İlk alacaklılar toplanması  221 . 792

Toplantı veya karar nisabının oluşmaması  222 . 793

İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri . 223 . 793

Toplanmada verilen kararlar . 224 . 795

Kararlar aleyhine müracaat . 225 . 795

İflâs idaresinin vazifesi  226 . 795

İflâs idaresinin vazife ve mesuliyeti  227 . 795

Üçüncü şahısların istihkak iddiaları  228 . 796

Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış  229 . 796

 1. Alacakların Tahkiki ve Sıraların Tayini

İddia edilen alacakların tetkiki  230 . 796

Tapu siciline yazılı alacaklar . 231 . 797

Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli . 232 . 797

Reddedilen alacaklar . 233 . 797

Alacaklılar sıra cetveli, ilân ve ihbar . 234 . 798

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri . 235 . 798

Geç kalan müracaatlar . 236 . 800

 1. Masanın Tasfiyesi

İkinci alacaklılar toplanması . 237 . 800

İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi . 238 . 801

Toplantı ve karar nisabının oluşmaması  239 . 801

Yeniden alacaklılar toplanması . 240 . 801

Malların paraya çevrilmesi usulü  241 . 801

Artırmanın ilânı . 242 . 802

Artırma ve ihale . 243 . 802

Artırma suretiyle satışın şartları  244 . 802

Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki . 245 . 803

Aile yurtları . 246 . 803

İçindekiler

xix

 1. Paraların Paylaştırılması

Pay cetveli ve son hesap  247 . 803

İflas masrafları ve masanın borçları  248 . 803

Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması  249 . 803

Dağıtma . 250 . 803

Borç ödemeden aciz vesikası  251 . 804

Muvakkat dağıtmalar . 252 . 804

Kaydettirilmemiş alacaklar  253 . 804

VII. İflâsın Kapanması

Nihai rapor ve kapanma kararı  254 . 805

İflâs kapandıktan sonra  255 . 805

İflâsın tasfiyesi müddeti  256 . 805

DOKUZUNCU KONU

İHTİYATİ HACİZ

İhtiyati haciz şartları  257 . 806

İhtiyati haciz kararı  258 . 815

İhtiyati hacizde teminat . 259 . 817

İhtiyati haciz kararının muhtevası . 260 . 818

İhtiyati haciz kararının icrası . 261 . 819

Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği  262 . 821

Borçlu tarafından gösterilecek teminat  263 . 822

İhtiyati haczi tamamlayan merasim . 264 . 823

İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz  265 . 826

İhtiyati haczin kaldırılması  266 . 830

İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip  267 . 831

İcrai hacizlere iştirak . 268 . 832

ONUNCU KONU

KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE

KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve

İtiraz müddeti  269 . 834

İtiraz etmemenin sonuçları . 269/a . 850

İçindekiler

xx

İtiraz ve kaldırılması usulü . 269/b . 851

Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye . 269/c . 852

Kıyasen uygulanacak maddeler  269/d . 860

Hapis hakkı için defter yapılması  270 . 860

Kaçırılan eşyayı takip hakkı  271 . 862

Mukavelename ile kiralanan taşınmazların

tahliyesi

 1. Tahliye emri ve münderecatı . 272 . 862
 2. Tahliye ve teslim . 273 . 865

İtiraz

 1. Müddet ve şekli . 274 . 866
 2. İtirazın kaldırılması . 275 . 867

Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa  276 . 871

ONBİRİNCİ KONU

İPTAL DAVASI

İptal davası ve davacılar  277 . 877

İvazsız tasarrufların butlanı . 278 . 880

Acizden dolayı butlan  279 . 881

Zarar verme kastından dolayı iptal  280 . 881

İptal davalarında yargılama usulü . 281 . 883

İptal davasında davalı  282 . 885

İadenin şümulü  283 . 886

Hak düşürücü müddet  284 . 886

ONİKİNCİ KONU

KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ

VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA

YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 1. Adi Konkordato

Konkordato talebi  285 . 887

Konkordato talebine eklenecek belgeler . 286 . 890

Geçici mühlet  287 . 891

Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi . 288 . 892

İçindekiler

xxi

Kesin mühlet . 289 . 893

Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile

bunların görevleri  290 . 894

Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle

kesin mühletin kaldırılması . 291 . 896

Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile

iflasın açılması. 292 . 896

Kanun yolları . 293 . 897

Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları . 294 . 897

Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından

sonuçları  295 . 898

Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları . 296 . 898

Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları  297 . 899

Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin

takdiri  298 . 900

Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya

çevrilmesinin ertelenmesi (Mülga) . 298/a . 900

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet . 299 . 900

Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti  300 . 901

Alacaklılar toplantısına davet  301 . 901

Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için

gerekli çoğunluk  302 . 901

Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar  303 . 902

Konkordatonun mahkemede incelenmesi  304 . 903

Konkordatonun tasdiki şartları  305 . 903

Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı  306 . 904

Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal

kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi . 307 . 904

Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun

iflâsı . 308 . 906

Kanun yolları  308/a . 906

Çekişmeli alacaklar hakkında dava  308/b . 907

Konkordatonun hükümleri . 308/c . 907

Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi. 308/ç . 908

İçindekiler

xxii

Konkordato haricinde yapılan vaatler  308/d . 908

Konkordatonun kısmen feshi  308/e . 908

Konkordatonun tamamen feshi  308/f . 908

Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik

belgeleri  308/g . 909

 1. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve

Borçların Yapılandırılması

Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve

yapılandırmanın hükümleri  308/h . 909

III. İflâstan Sonra Konkordato

Şartları ve hükümleri . 309 . 911

 1. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

Genel olarak . 309/a . 912

Zorunlu içeriği  309/b . 912

Tasdikin sonuçları  309/c . 913

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu . 309/ç . 913

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi . 309/d . 913

Paraya çevirme.  309/e . 914

Rehinli taşınmazlar . 309/f . 914

Taşınır rehinleri  309/g . 914

Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri  309/ğ . 915

Paraların paylaştırılması . 309/h . 915

Rehin açığı . 309/ı . 915

Tevdi  309/i . 916

Faaliyet raporu  309/j . 916

Hukukî işlemlerin iptali  309/k . 916

Uygulanacak ortak hükümler . 309/1 . 917

 1. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin

Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma . 309/m . 917

Yeniden yapılandırma projesi  309/n . 918

Başvuruya eklenecek belgeler  309/o . 918

Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece

yapılacak işlem ve alınacak tedbirler . 309/ö . 919

İçindekiler

xxiii

Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun

yolları . 309/p . 921

Kararın sonuçları  309/r . 921

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi 309/s . 922

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin

tadili  309/ş . 922

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin

ihlâli ve muhtelif hükümler  309/t . 923

Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri . 309/u . 924

Yönetmelik . 309/ü . 925

ONÜÇÜNCÜ KONU

TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLÂS

 1. Taksirattı İflas

Taksiratlı iflâs halleri  310 . 926

 1. Hileli İflâs

Hileli iflâs halleri . 311 . 926

ONDÖRDÜNCÜ KONU

İTİBARIN YERİNE GELMESİ

 1. Hileli müflis 312 . 928
 2. Taksiratlı müflis 313 . 928
 3. Adi müflis . 314 . 928

İlân . 315 . 928

Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi  316 . 928

ONBEŞİNCİ KONU

FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL

 1. Fevkalade Mühlet

Bu babın tatbiki şartları . 317 . 929

Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi  318 . 929

İcra mahkemesince yapılacak tetkikler . 319 . 929

İstinaf yoluna başvurma  320 . 930

İçindekiler

xxiv

Defter tanzimi, komiser . 321 . 930

Kararın tebliği . 322 . 930

Neticeler, takipler ve müddetler  323 . 930

Borçlunun tasarruf hakları

 1. Umumiyetle 324 . 931
 2. Yetkili makam tarafından alınan hususi

tedbirler hakkında  325 . 931

Fevkalade mühlete tabi olmayan alacaklar  326 . 931

Uzatma  327 . 932

Refi  328 . 932

Fevkalade mühlet izinde konkordato ve yeniden

mühlet verilmemesi . 329 . 933

İflâsın ertelenmesi ile ilişki (Mülga)  329/a . 933

 1. Fevkalade Hallerde Tatil

İcra takiplerinin durdurulması halleri  330 . 933

ONALTINCI KONU

 1. Cezai Hükümler

Alacaklısını zarara sokmak kastiyle mevcudunu

Eksilten borçluların cezası . 331 . 934

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya

vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran

borçlunun cezası  332 . 936

İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat

temin edenlerin cezası . 333 . 937

Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu  333/a . 937

Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile

kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden

yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya

düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla

yeniden yapılandırma koşullarına uymayan

borçlunun cezası  334 . 938

Kiracının cezalandırılacağı haller  335 . 938

Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki

cezalar . 336 . 938

İçindekiler

xxv

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 337 . 939

Ticareti terk edenlerin cezası  337/a . 939

Hakikate muhalif beyanda bulunanların cezası . 338 . 941

Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü

bildirmeyen borçlunun cezası  339 . 943

Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza . 340 . 943

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (Mülga)  341 . 948

İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya

gemiye tekrar girenlerin cezası  342 . 949

30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet

edenlerin cezası . 343 . 949

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası  344 . 949

Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza

göreceği . 345 . 951

Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek

mecburiyetinde olanların cezası . 345/a . 951

Artırmadan çekilme  345/b . 952

Görev ve birleştirilme yasağı  346 . 952

Şikâyet süresi. 347 . 952

Yetki  348 . 952

Yargılama usulü  349 . 952

Duruşma  350 . 953

Tahkikat . 351 . 953

Karar  352 . 953

Ceza kararnamesi (Mülga) . 352/a . 953

(Mülga) . 352/b . 954

İtiraz  353 . 954

Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza

verilemeyecek hâller . 354 . 954

ONYEDİNCİ KONU

HUSUSİ HÜKÜMLER

Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul  355 . 955

Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında

hükümler . 356 . 958

İçindekiler

xxvi

Cumhuriyet savcılığınca takip . 357 . 959

Üçüncü şahsa bırakılan mallar  358 . 959

İcra dairelerinin muhabereleri  359 . 960

Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı . 360 . 960

Fazla verilen paranın geri alınması . 361 . 962

Emanetler hakkında zamanaşımı . 362 . 964

Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri

kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi. 362/a . 964

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE

SON MADDELER

İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi  363 . 964

Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi  364 . 966

İstinaf dilekçesinin reddi . 365 . 969

Bölge adliye mahkemesi ve yargıtay kararları  366 . 970

Borçlunun mevcudu hakkında malûmat vermek

mecburiyeti  367 . 971

İlga edilen kanunlar . 368 . 972

Meriyet zamanı  369 . 972

Kanunu icraya memur olanlar . 370 . 972

PRATİK BİLGİLER

KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEN VE EDİLEMEYEN

KARARLAR . 973

İNFAZ HUKUKUNDA KISA BİLGİLER . 983

KATMA DEĞER VERGİSİ . 991

FAİZ  993

ALACAK KALEMLERİNE GÖRE FAİZ TÜRÜ VE

ORANLARI  995

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
985,05   
985,05   
2
492,53   
985,05   
3
328,35   
985,05   
Kapat