%1
Stajyer Avukatın İcra Hukukunda Uygulama El Kitabı Yavuz Süphandağ

Stajyer Avukatın İcra Hukukunda Uygulama El Kitabı


Basım Tarihi
2023-05
Sayfa Sayısı
860
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258128833
Boyut
16x24
Baskı
6815,00 TL 806,85 TL
(Bu ürünü aldığınızda 806 puan kazanacaksınız)
   806

Yavuz SÜPHANDAĞ

 

İÇİNDEKİLER

ALTINCI BASIYA ÖNSÖZ vii

BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ix

İÇİNDEKİLER xiii

İCRA HUKUKU. 1

İCRA TAKİP İŞLEMLERİ

BİRİNCİ KONU

İCRA İŞLEMLERİNDE GÖREV VE YETKİ 2

Görev. 2

İCRA TAKİP ŞEMASI. 6

CEBRİ İCRA ÇEŞİTLERİ 7

1) - Cüz’i (Ferdi) İcra . 7

2) - Külli (Toplu) İcra  7

İCRA ORGANLARI . 7

İcra Dairelerimd.1  8

İflâs Daireleri.md.2  9

İcra İflas Dairelerinin Birleştirilmesi.md.3  9

İcra Daireleri Başkanlığı.md.3/a  9

İcra Mahkemesi .md.4  10

Sorumluluk md.5  11

Zimmet md.6 . 12

Zarar ve ziyan davasının zamanaşımımd.7  12

İcra Tutanakları .md.8  12

Elektronik İşlemler.md.8/a  14

Paranın Ödenmesi ve Değerli Eşyanın Muhafazası.md.9 . 16

İş Görmekten Memnuiyetmd.10  16

İcra Mahkemesi Hâkiminin Reddimd.10/a  16

Gözetim ve Denetimmd.13  17

İcra Harçları.md.15  18

Cezaevi Harcı  26

Damga Vergisi. 27

Katma Değer Vergisi. 29

İçindekiler

xiv

Tescil Harcı . 32

Veraset İntikal Vergisi. 32

İcra Harç ve Giderlerden Sorumluluk . 32

Adli Yardım. 33

Adli Yardım Talebi . 33

Takip Açılırken Alınan Harçlarla İlgili Örnekler 34

Damga Vergisi Oranları  35

Dosya Hesabı Yapılırken Harç Oranları 37

Şikâyet ve Şartlar.md.16  38

İtiraz İle Şikâyet Arasındaki Farklar . 38

Süresiz Şikâyet  45

Şikâyet Üzerine Yapılacak Muamelelermd.17  47

Yargılama Usulleri md.18  48

MÜDDETLER

Başlaması ve Bitmesi md.19  48

Müddetlerin Değiştirilmemesi.md.20  48

İcra Tebliğleri md.21  50

İcranın Durdurulması.md.22  59

Kanundaki Istılahlar md.23  60

İLAMLARIN İCRASI

İKİNCİ KONU

Genel Olarak . 62

1- Para ve Teminattan Başka Borçlar Hakkında İlamların

İcrası . 62

Taşınır Teslimi md.24  62

İlamlı İcra (Madde 24-41). 63

Nafakanın Sona Ermesi. 64

Çocuk Teslimi (Mülga) .md.25  71

Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası

(Mülga).md.25/a  71

Çocuk Teslimine ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına

Dair İlâmların İcrasında Uzman Bulundurulması (Mülga) md.25/b  71

Taşınmazın Tahliye ve Teslimi  71

1 – Borçlunun Elinde ise .md.26  71

2 – Taşınmaz Üçüncü Şahıs Elinde isemd.27  72

İçindekiler

xv

Taşınmaz Davalarında Hükümlerin Tapu Sicil Dairesine

Tebliği .md.28  73

Taşınmaz Hakkındaki Hükümden

Sonra Yedin Tebeddülü.md.29  73

Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına Dair Olan

İlâmlar .md.30  73

İrtifak Haklarına Mütedair İlamlar md.31  75

Gemilere ve Bunlarla İlgili Aynî Haklara İlişkin

İlamların İcrasımd.31/a  75

2- Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası 77

İcra Emri ve Muhtevası .md.32  77

İcranın Geri Bırakılmasımd.33  86

İlamın Zamanaşımına Uğradığı İddiası md.33/a  89

İcranın Nereden İsteneceği md.34  90

Takibin Başlaması .md.35  91

İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre md.36  91

Haciz veya İflas İstemek Yetkisi.md.37  99

İlam Mahiyetini Haiz Belgeler md.38  99

İlâm ve İlâm Niteliğindeki Belgeler 100

Eşin Rızası (Türk Borçlar Kanunu). 102

Zamanaşımı .md.39  107

İcranın İadesi .md.40  109

Umumi Hükümlermd.41  113

İLAMSIZ TAKİP

ÜÇÜNCÜ KONU

I- Takibin Muhtelif Tarzları . 114

Para Borcu ve Teminat İçin Takip.md.42  114

İflasa Tabi Şahıslar Hakkındaki Takip md.43  115

Ticareti Terk Edenler.md.44  116

Rehin ve İpotekle Temin Edilmiş Alacaklar .md.45  118

HACİZ YOLUYLA TAKİP

DÖRDÜNCÜ KONU

1 – Umumiyetle .md.46  123

2 – Hukuku Amme Borçları md.47  123

İçindekiler

xvi

Zabıt ve Müsadere Edilen Eşyanın Paraya Çevrilmesimd.48  123

Rehin Karşılığı Ödünç Verenlermd.49  123

II- Yetki  123

Yetki ve İtirazları.md.50  123

III- Tatiller ve Talikler 131

Tatiller  131

1 – Bütün Borçlular Hakkında.md.51  131

2 – Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü Halinde md.52  132

3 – Terekenin Borçlarında .md.53  132

- Ölü Kişi Hakkinda Yapılan Takip  135

4 – Tutukluluk ve Hükümlülük Halindemd.54  144

5 – Askerlik Halinde.md.54/a  148

6 – Borçlunun Ağır Hastalığı Halinde.md.55  149

Talikin Müddetlerin Cereyanına Tesiri .md.56  149

IV- İcra Tebliğlerimd.57  149

Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki

Türk Vatandaşlarına TebligatTK.md.25/a  154

Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri

Şahıslara Tebligat.TK.md.27  154

V- Takip Talebi  156

Takip Talebi ve Muhtevasımd.58  156

İcra Takibinde Takip ve Taraf Ehliyeti . 156

- Gerçek Kişiler. 157

- Tüzel Kişiler 157

- Tüzel Kişiliği olmayan Topluluklar 157

- Kat Mülkiyeti Kurulu 157

- Adi Ortaklık  157

- Tereke . 158

Kamu Alacakları İçin Öngörülen En Yüksek Faiz Oranı

Tablosu 179

Takip Masrafları md.59  179

Dosya Açılışında Akış Çizelgesi. 181

Tebligat İşlemleri Kesinleşme Süreci 182

Harç Masraf İşlemleri Süreci  183

Takip Talebinde Bulunmanın Sonuçları 184

Takip Hukuku Bakımından  184

Maddi Hukuk Bakımından. 184

İçindekiler

xvii

İlamlı İcra Emri Örneği . 186

Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliği Olmadığından Ortaklığı

Meydana Getiren Tüm Şirketlerin Örnekte Olduğu Gibi

Açılımı Yapılıp Her Birine Ayrı Ayrı Ödeme Emri

Tebliği Yapılması Gerekir. 188

Takip Talebi  189

İlamlı Takip . 189

Para ve Teminattan Başka Borçlar Hakkındaki Takipte

İcra Emri Kesinleşme Süreci. 189

Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki Takipte İcra

Emri Kesinleşme Süreci  191

İlamsız Takip 193

1- Genel Haciz Yoluyla Takip 193

Genel Olarak 193

2- Ödeme Emri ve Muhtevasımd.60  193

3- Ödeme Emrinin Tebliği.md.61  197

İlamsız Takip Talebi Örneği 200

İlamsız Takiplerde Ödeme Emri . 202

Takip Talebi  204

Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri Kesinleşme

Süreci. 204

İtiraz 206

1 – Süresi ve Şekli .md.62  206

İcra ve Ödeme Emirlerinde, İtiraz ve Ödeme Süreleri  207

Ödeme Emrine İtiraz . 208

İmzaya İtiraz 208

Borca İtiraz 208

Tam İtiraz  208

Kısmî İtiraz 208

2 – İtiraz Sebepleri.md.63  216

Ödeme Emrine İtiraz İle Şikâyet Arasındaki Farklar 216

Ödeme Emrine İtiraz . 216

Şikâyet. 216

Gecikmiş İtiraz md.65  217

Gecikmiş İtiraz  218

Süresinde Yapılan İtiraz  218

5 – İtirazın Hükmü.md.66  221

İçindekiler

xviii

İtirazın Hükümden Düşürülmesi 221

İtirazın İptali 67 221

İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması 68 224

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması. 68/a 231

Borçlu Cari Hesap Veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi

Şeklinde İşleyen Kredilerde İtirazın Kesin Olarak

Kaldırılması 68/b  233

İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasının Hükümleri 69  235

Karar ve Müddetmd.70  236

İcra Mahkemesi Kararıyla Takibin Talik veya İptali md.71  236

Zamanaşımının Kesilmesi Sebepleri . 237

Bonolarda Zaman Aşımı (T.Ticaret Kanunun 749 Madde)  242

Sebepleri 243

Hükümleri 243

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları.md.72  243

Hususi Hükümler.md.73  254

HACİZ YOLUYLA TAKİP. 255

Mal Beyanı . 255

Beyanın Muhteviyatı .md.74  255

Beyan Mecburiyeti Müddeti, Başlangıcı.md.75  256

Hapis İle Tazyik md.76  256

Sonradan Kazanılan veya Ziyadeleşen Malların Beyanı .md.77  256

HACİZ

BEŞİNCİ KONU

Genel Olarak. 257

Muvakkat Haciz (Madde 69/1). 257

Kesin Haciz (Madde 78/1) 257

İlave Haciz (Madde 100/2). 257

Tamamlama Haczi (Madde 139) 257

İhtiyati Haciz (Madde 257/1) . 257

Haczin Yapılması . 257

Haciz 259

Talep Müddeti .md.78  259

- İş Yeri Devredilmişse 259

- Borçlu (Mesken ya da İşyerinde) Bulunmazsa . 260

İçindekiler

xix

- Haczedilecek Mal Bedeli Az ise . 261

- Malların Başkasına Ait Olduğu İddia Olunursa 261

- Borçlunun Boşanması Halinde 261

- Şirket Borcunda Şahıs Sorumluluğu . 262

- Borca ve İmzaya İtiraz Halinde  262

- İcraya Yetki İtirazı  263

- Borç Aile Bireylerinden Birinin ise  263

- Haczedilecek Mal Önceden Hacizli ise. 263

Şirketlerde Uygulanan Haciz. 263

- Sermaye ve Şahıs Şirketlerinde Pay Haczi ve Satışı. 263

- Sermaye ve Şahıs Şirketlerinde Hisse Haczi ve Satışı

İçin İzlenecek Yol . 264

Borçlunun Şirketteki Hissesinin Haczi 264

1- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ve

Anonim Şirketlerde . 264

a- Hisse senedi çıkartılmış ise . 264

b- Hisse senedi çıkartılmamış ise  265

2- Limited Şirketlerde . 265

3- Şahıs Şirketlerinde  266

a- Kollektif ve Komandit Şirketlerde  266

b- Kooperatiflerde . 266

c- Adi Ortaklık  267

Uçak Haczi  268

Haciz Şekli  268

Satış Şekli 268

Gemi Haczi 268

Seferden Men Kararları. 268

İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar 269

Marka – Patent Haczi ve Rehin. 269

Araçların Tescilleri 269

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin

Yürütülmesi Hakkında Madde 18 . 270

İş Kanunu  270

Haciz (4857 Sayılı İş Kanunu) 270

Ücretin saklı kısmı Madde 35 . 270

Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hak

edişlerinden ücret kesme yükümlülüğü. Madde 36. 270

İçindekiler

xx

Gemi Sicil Dairesi Bulunan Yerler . 271

4458 Sayılı Gümrük Kanunu. 271

Gümrük Depolarındaki Eşya ve Araç Haczi . 271

Hacze Başlama Müddetimd.79  279

Konutta Haciz md.79/a  283

Haciz Yapan Memurun Salahiyeti.md.80  284

Zabıta Memurlarıyla Muhtarların Vazifeleri.md.81  288

Haczin Konusu . 289

Genel Olarak. 289

Haczedilmeyen Mal, Hak ve Alacaklar 289

- Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar .md.82  289

- Kısmen Haczi Caiz Olan Şeylermd.83  302

Önceden Yapılan Anlaşmalar.md.83/a  309

Yavrulu Hayvanların Haczimd.83/b  310

Taşınmaz Rehini Kapsamındaki Eklentilerin Haczi.md.83/c  310

Yetişmemiş Mahsullerin Haczi .md.84  312

Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi .md.85  312

Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri .md.86  315

Kıymet Takdiri md.87  315

Mahcuz Malları Muhafaza Tedbirleri. 316

1 – Taşınırlar Hakkında .md.88  316

Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiyesi .md.88/a  323

2 – Alacaklar ve Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallar

Hakkında .md.89  325

3 – Diğer Haklar İçin.md.90  341

4 – Taşınmazlar Hakkında.md.91  341

I – Taşınmaz Haczinin Şümulü  343

II – Alacakları Rehinle Sağlanmış Alacaklıların Mahfuz

Hakları 343

III – İdare ve İşletme .md.92  343

Mahsullerin Toplanması, Borçlunun Hakkı md.93  346

İştirak Halinde Tasarruf Edilen Mallarmd.94  346

- Anonim Şirketlerde Hisse Haczi. 352

- Adi Ortaklık  353

Mahcuz Malların Muhafazası Masrafları md.95  356

İçindekiler

xxi

İSTİHKAK İDDİASI . 357

İstihkak İddiasına İtiraz  357

A – Borçlunun Zilyetliği . 357

1 – Hazırlık Safhası md.96  357

Hacizde İstihkak İddiasının Bildirilmesi. 357

Hacizden Sonra İstihkak İddiasının Bildirilmesi. 357

İstihkak İddiasına İtiraz Olursa . 358

İstihkak İddiasına İtiraz Olmazsa  358

İcra Mahkemesince Takibin Ertelenmesine Karar

Verilmesi . 358

İcra Mahkemesince Takibin Devamına Karar Verilmesi 358

Malı Borçlu ile Üçüncü Şahsın Birlikte Elde

Bulundurmaları 358

Üçüncü Kişinin Doğrudan İcra Mahkemesine İstihkak

Davası Açması. 359

İcra Mahkemesince İstihkak Davasının Reddine Karar

Verilmesi . 359

İcra Mahkemesince İstihkak Davasının Kabulüne Karar

Verilmesi . 359

Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mal Hakkında

İstihkak Davası (İİK. 99. Maddesi.) 359

Alacaklının Üçüncü Şahıs Aleyhine Açtığı Davanın

Reddi . 360

Üçüncü Şahıs Aleyhine Açılan Davanın Kabulü  360

Yetkili Mahkeme. 360

Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesi . 360

Alıcının Alacaklılarının Satılan Üzerinde Haciz

Koydurmaları  361

---Bedel Ödenmişse. 361

---Bedel Ödenmemişse İstihkak iddiası. 361

Borçlunun Alacaklısı Tarafından Satıcıya Bakiye

Borcun Ödenmesi 361

Satıcının Alacaklılarının Satılan Üzerinde Haciz

Koydurmaları  361

Satıcının Alacağından Dolayı Satılan Üzerinde Haciz

Koydurması . 361

Satıcının ve Alıcının Birlikte Borçlu Olmasında Satılan

Üzerinde Alacaklının Haciz Koydurmaları. 361

İçindekiler

xxii

2 – Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası .md.97  369

İstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi.md.97/a  376

3 – Çalınmış ve Zayi Olmuş Şeyler.md.98  379

B – Üçüncü Şahsın Zilyetliği md.99  379

Hacze İştirak. 382

Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili .md.100  382

---Takipli İştirak  383

---Takipsiz (İmtiyazlı) İştirak 383

Önce İcrası Lazım Gelen Merasime Lüzum Olmaksızın

İştirak.md.101  388

Haciz Tutanağı Tanzimi md.102  390

Davet .md.103  391

Hacze İştirak Halinde Davetmd.104  393

Borç Ödemeden Aciz Vesikasımd.105  393

PARAYA ÇEVİRME. 395

1 – Satış Talebi . 395

Talep İçin Müddetler ve giderlerin yatırılması:.md.106  395

Talep Hakkı .md.107  402

Muvakkat Haciz Halinde.md.108  403

Satışın Tatili md.109  403

Haczin Kalkması .md.110  403

Taksitle Ödememd.111  406

---Taahhütname Tutanağı Örneği 409

Borçluya Satış Yetkisi Verilmesi .md.111/a  410

Elektronik Ortamda Açık Artırma Suretiyle Satışmd.111/b  414

2 – Taşınırların Satışı 416

Müddetler md.112  416

Hacizli Malların Paraya Çevrilmesi  416

Taşınır Malların Paraya Çevrilmesi (İİK. Madde 112-119) 416

Taşınır Malların Satılması Süreci 417

Taşınır Malların Satılması İle İlgili Talepler. 417

Satışı Yapılacak Taşınır Araç İse  417

Talep Örneği 418

Satış Hazırlıkları 418

Vaktinden Evvel Satış .md.113  419

Arttırma Hazırlık Tedbirleri md.114  420

İçindekiler

xxiii

İhalenin Yapılması.md.115  425

İkinci Artırma md.116  426

Altın ve Gümüş Eşya.md.117  426

İhale Bedelinin Ödenmesi Ve Malın Teslimi md.118  427

Pazarlık Suretiyle Satışmd.119  428

Ödeme Yerine Alacakların Devrimd.120  430

Paraya Çevirmenin Diğer Tarzı 434

İştirak Halinde Mülkiyet Hisseleri md.121  434

Aile Mal Ortaklığı .md.122  438

3 – Taşınmazların Satışı . 438

Satış Müddeti.md.123  438

Taşınmaz Malların Satılması Süreci 439

Taşınmaz Malların Satılması İle İlgili Talepler. 440

Satış Hazırlıkları 440

İpotekli ve Hacizli Taşınmazın Satış İşlemleri 442

Bankalar ve TMSF İle Varlık Yönetim Şirketlerinin

KDV İstisnasına İlişkin Farklar. 443

Satılacak Malın Cinsi Açısından Farklar. 444

Satın Alan Kişi Açısından Farklar. 444

İstisna Tutarı Açısından Farklar 444

İzalei Şuyu Satışlarında Satış Harç ve Masrafları . 445

Satın Alanın Ödemesi Gereken Harçlar  445

Artırma Şartları. 448

1 – Şartnamemd.124  448

2 – Münderecatı.md.125  449

Artırma Hazırlık Tedbirleri .md.126  451

Taşınmaz Mallarda Açık Artırma Satışında Elektronik

Ortamda Teklif Verme  452

Açık Arttırma İlanında Bulunması Gereken Hususlar  453

Ayrıca Tebliğler.md.127  455

Satış İlanı Kimlere Tebliğe Gönderilmelidir. 455

Mükellefiyetlerin Listesi .md.128  459

Mükellefiyetler Nelerdir 460

Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet .md.128/a  464

İhale .md.129  468

Satışın Yapılması. 468

İçindekiler

xxiv

İhale bedelinin Ödenmesimd.130  471

Taşınmaz Satış İşlemleri . 472

Taşınmaz Vergi Borcu Yönünden. 472

Tapu Harcı Yönünden . 472

İhale Alıcıları Yönünden. 472

Banka Alacakları (– Haciz – İpotek-) 3. Şahıs İhale

Alıcısı  473

Ödeme Müddeti İçinde Taşınmazın İdaresi.md.131  474

Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz Mükellefiyetleri ve

İpotekli ve Mahcuz Taşınmazların Kiralanmasında Hüküm.md.132  475

İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili.md.133  477

İhalenin Neticesi ve Feshi .md.134  477

İhalenin Feshi Davası Açıldığında Yapılacak İşlem . 481

İhalenin Feshi Davasının Açılacağı Yer 483

İhalenin Feshi Davasını Kimler Açabilir. 483

İhalenin Feshi Davasının Reddi Halinde Uygulanacak

Para Cezası  483

İhalenin Feshi İstendiğinde Taşınmazın Ne Şekilde

İdare Edileceği. 484

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma .md.135  495

Taşınmazların Satışına İlişkin Hükümlerin Gemilere

Uygulanmasımd.136  500

Aile Yurtları md.137  500

4 – Paranın Paylaştırılması . 501

Paraların Paylaştırılması Zamanı, Masraflar ve Vekâlet

Ücreti.md.138  501

Takip Masrafları 502

- Satış Gideri 502

- Takip Gideri 503

İcra Dairesinin Tamamlama Hacizleri.md.139  505

SIRA CETVELİ md.140  505

Cetvel Suretlerinin Tebliği md.141  508

Cetvele İtiraz .md.142  509

--- Ödeme Emri Usulsüzlüğünün Sıra Cetvellerine

Etkisi 514

Teminat Karşılığı Ödeme .md.142/a  517

İçindekiler

xxv

Borç Ödemeden Aciz Vesikasımd.143  518

--- Aciz Vesikası Alınması İçin Gerekli Şartlar  519

Senedin Geri Verilmesi ve İlamın İcrası Vesikası.md.144  522

Paranın Paylaştırılmasına İlişkin Hükümlerin Gemilere

Uygulanması.md.144/a  522

TAŞINIR REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

ALTINCI KONU

I – Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi . 523

Takip Talebi md.145  523

Rehnin Paraya Çevrilmesi. 523

Ödeme Emri md.146  524

--- Takip Talebi Örneği . 526

--- Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte

Ödeme Emri Örneği  528

--- Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte

Kesinleşme Süreci İlamsız Takip Örneği 530

--- Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Süreci . 532

--- Rehnin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler 533

--- Satış Hazırlıkları. 533

Ödeme Emrine İtiraz .md.147  535

İpoteğin Paraya Çevrilmesi  537

II – İpoteğin Paraya Çevrilmesi 537

Takip Talebi md.148  537

--- Rehnin Paraya Çevrilmesinde İzlenecek Yol. 537

Takipte Taraflar. 537

Takip Açılışında Gereken Belgeler . 537

İpotek. 538

Üst Sınır İpoteği  538

Anapara İpoteği. 539

--- İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Takip Şekli. 540

--- İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Alınması Gereken

Harç Miktarı  542

--- Borçlunun Borcundan Dolayı İpotek Sahibi Üçüncü

Şahsın Sorumluluğu  543

--- İflas Kararının İpoteğe ve Taşınmaza (Takip İle

Satışta) Etkisi. 544

İçindekiler

xxvi

Adres Gösterme Zorunluluğu .md.148/a  552

1 – İcra Emrimd.149  553

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip

Örneği 561

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte İcra Emri

Örneği 563

--- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte

Kesinleşme Süreci Şeması. 565

--- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip

Süreci. 567

İpoteğin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler. 568

İcranın Geri Bırakılması.md.149/a  573

2 – Ödeme Emrimd.149/b  575

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Ödeme

Emri Örneği. 577

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip

Süreci. 579

İpoteğin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler. 580

Ödeme Emrine İtiraz .md.150  585

İtirazın İncelenmesi Usulü ve Hükümleri.md.150/a  588

Kiracılara Haber Verme .md.150/b  590

Tapu İdaresine Haber Vermemd.150/c  592

Satış Hazırlıkları.md.150/d  595

İpotekli Taşınmazın Kıymet Takdiri  596

III – Müşterek Hükümler 597

Paraya Çevirme Müddeti:.md.150/e  597

Güvencenin Kapsamı  598

Anapara İpoteğinde . 598

Taşınır Rehninde . 598

Limit İpoteğinde 598

Muvakkat Rehin Açığı Belgesi  md.150/f 601

Paraya Çevirme Usulümd.150/g  602

Alacağın veya Rehinin İlamla Tespit Edilmiş Olması .md.150/h  603

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı

Takip Talebi Örneği  605

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı

Takipte İcra Emri Örneği  607

İçindekiler

xxvii

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Kesinleşme

Süreci İlamlı Takip 609

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı

Takip Süreci  611

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler . 612

Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi

Şeklinde İşleyen Nakdi Kredileri ve Gayri Nakdi Kredileri

Teminen Alınan İpoteklermd.150/ı 614

Paylaştırma md.151  618

Rehin Açığı Belgesi.md.152  620

İpotekli Alacakta Alacaklının Gaip Bulunması veya Borcu

Almaktan İmtinamd.153  624

Rehnin Paraya Çevrilmesine İlişkin Hükümlerin Gemilere

Uygulanması.md.153/a  636

I – Yetki 638

İflas Takiplerinde Yetkili Mercimd.154  638

İflas 638

Genel İflas Yolu  638

Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu. 638

İflas İşlemleri. 638

İflas Tasfiyesinin Tatili . 640

Basit Tasfiye 640

Adi Tasfiye ve İflasın Açılmasının İlanı . 641

II- İflas Yolu İle Adi Takip  643

Ödeme Emri ve Münderecatı.md.155  643

İflas Talebi ve Müddeti .md.156  643

İflas Masasına Kayıt 643

A- Alacak İcra Takibine Konu ise. 643

B- Alacak İcra Takibine Konu Değil ise . 643

C- Alacak Açılan Bir Davaya Konu ise  644

Talebin Geri Alınması ve Yenilenmesi .md.157  644

Yargılama Usulümd.158  644

Muhafaza Tedbirleri md.159  644

Masrafların Peşin Verilmesi md.160  645

Defter Tutulması. 645

Usulü .md.161 645

Neticeleri .md.162 645

İçindekiler

xxviii

Devam Müddeti.md.163 645

Kanun Yollarına Başvurma .md.164  645

İflâs Tarihi .md.165  646

İflâs Kararının Tebliği ve İlânı md.166  646

III- Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer

Senet) Hakkındaki Hususi Takip Usulleri 647

Takibin Kabulü Şartları .md.167  647

Kambiyo Senetlerinde Şekil Şartları . 647

Bonoda (Emre Muharer Senet) Geçerlilik Şekil Şartları

(TTK. M.776 vd.) 647

A- Zorunlu (Kesin) Şekil Şartları 647

B- Alternatif Zorunlu (Mecburi) Şekil Şartı 647

C- İsteğe Bağlı Şartlar. 647

Bono ve Çekte Taraflar . 648

Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer

Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takip Talebi

Örneği 649

Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer

Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak -Yabancı Para

Borcu Nedeniyle- Takip Talebi Örneği. 651

Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer

Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takipte Ödeme

Emri. 653

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte

Ödeme Emri Kesinleşme Süreci 655

Bonoda Zorunlu Unsurlar 659

A- Zorunlu (Kesin) Şekil Şartları 659

B- Alternatif Zorunlu (Mecburi) Şekil Şartı 660

Bono’nun Zorunlu Şekil Şarlarındaki Eksiklik . 660

Alternatif Zorunlu (Mecburi) Şekil Şartı Eksiklik  662

Bonoda Ciro  662

Tam Ciro . 663

Beyaz Ciro. 663

Cironun Çeşitleri . 663

Bonoda Devir Usulü 664

Nama Yazılı Bono. 664

Emre Yazılı Bono 665

Hamiline Yazılı Bono 665

İçindekiler

xxix

Çekte Geçerlilik Şartları: (Tk. M. 780 vd.) . 668

A- Zorunlu (Kesin) Şekil Şartları 668

B- Alternatif Zorunlu (Mecburi Şekil Şartları) . 668

Çekte Zorunlu Unsurlar. 669

Alternatif Zorunlu (Mecburi Şekil Şartları)  669

Çekte Devir . 670

Çekte Müracaat Borçluları  672

Bonoda Müracaat Borçluları . 672

Müracaat Hakkının Kapsamı. 673

Factoring Kanununda Yapılan Değişiklik. 674

Haciz Yolu İle Takip  679

Ödeme Emri md.168  679

A) Borca İtiraz.md.169 686

İtirazın İncelenmesi md.169/a  688

B) İmzaya İtiraz.md.170 693

Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti.md.170/a  697

Uygulanacak Diğer Hükümlermd.170/b  704

İHTİYATİ HACİZ

YEDİNCİ KONU

İhtiyati Haciz Şartları md.257  705

İhtiyati Haciz Kararımd.258  707

İhtiyati Hacizde Teminat .md.259  710

İhtiyati Haciz Kararının Muhtevası .md.260  711

İhtiyati Haciz Kararının İcrası .md.261  712

Zabıt Tutma ve Haciz Tutanağının Tebliği .md.262  713

Borçlu Tarafından Gösterilecek Teminat md.263  714

İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim md.264  714

İhtiyatî Haciz Kararına İtiraz ve Temyiz .md.265  717

Borçlunun İhtiyati Haciz Kararına Karşı Kararı Veren

Mahkemeye İtirazları 717

İhtiyati Haczin Kaldırılması md.266  719

İhtiyati Hacizde İflas Yolu İle Takip.md.267  720

İcrai Hacizlere İştirak md.268  721

İçindekiler

xxx

KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE

KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

SEKİZİNCİ KONU

Adi Kira ve Hâsılat Kiraları İçin Ödeme Emri ve İtiraz

Müddeti .md.269  722

Kiracının Temerrüdü . 722

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi 722

Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi . 724

Adi Kira ve Hâsılat Kiraları İçin Ödeme Emri

Kesinleşme Süreci Şeması. 724

İtiraz Etmemenin Sonuçlarımd.269/a  733

İtiraz ve Kaldırılması Usulü .md.269/b  734

Kira Akdi Dışındaki İtirazlar ve Tahliyemd.269/c  735

Aile Konutu  738

Kıyasen Uygulanacak Maddeler.md.269/d  739

Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması .md.270  739

Kiraya Verenin Hapis Hakkı (6098 Sayılı Türk Borçlar

Kanunu). 740

Hakkın Kullanılması . 740

Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Borcu  740

Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı .md.271  741

Mukavelename İle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi  742

1 – Tahliye Emri ve Münderecatımd.272  742

Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi . 744

Yazılı Sözleşme İle Kiralanan Taşınmazın Kira Süresi

Bitmesi Durumunda Tahliye Emri Şemalı  744

Tahliye ve Teslimmd.273  745

İtiraz 745

1 – Müddet ve Şekli.md.274  745

2 – İtirazın Kaldırılması.md.275  745

Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunursa.md.276  748

İçindekiler

xxxi

İPTAL DAVASI

DOKUZUNCU KONU

İptal Davası ve Davacılar md.277  751

İvazsız Tasarrufların Butlanı .md.278  754

Acizden Dolayı Butlan md.279  755

Zarar Verme Kastından Dolayı İptal .md.280  756

İptal Davalarında Yargılama Usulü.md.281  757

İptal Davasında Davalı md.282  758

İadenın Şümulümd.283  759

Hak Düşürücü Müddet md.284  759

CEZAİ HÜKÜMLER

ONUNCU KONU

I- Cezai Hükümler 760

Alacaklısını Zarara Sokmak Kastiyle Mevcudunu Eksilten

Borçluların Cezası .md.331  760

Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Veren veya Vaziyetinin

Fenalığını Bilerek Ağırlaştıran Borçlunun Cezası.md.332  761

İflas ve Konkordato İşlerinde Hususi Menfaat Temin

Edenlerin Cezasımd.333  762

Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu md.333/a  762

Konkordatoda veya Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin

Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasında Yetkili

Kimseleri Hataya Düşüren Yada Konkordato veya

Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Koşullarına

Uymayan Borçlunun Cezası md.334  762

Kiracının Cezalandırılacağı Hallermd.335  763

Müflisin Mallarını Vermeyenler Hakkındaki Cezalar.md.336  763

Kendisine Teslim Edilen Malları Vermeyenler Hakkındaki

Cezalarmd.336/a  763

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesimd.337  763

Ticareti Terk Edenlerin Cezası.md.337/a  763

Hakikate Muhalif Beyanda Bulunanların Cezası md.338  764

Beyandan Sonra Mal ve Kazançta Olan Tezayüdü

Bıldırmeyen Borçlunun Cezasımd.339  765

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali Halinde Ceza md.340  765

İçindekiler

xxxii

Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası (Mülga).md.341  770

İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaza veya Gemiye

Tekrar Girenlerın Cezası .md.342  770

30 ve 31 Incı Maddeler Hükmüne Muhalefet Edenlerin

Cezası md.343  770

Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası .md.344  771

Hükmi Şahısların Muamelelerinde Kimlerin Ceza

Göreceği md.345  772

Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek Mecburiyetinde

Olanların Cezası .md.345/a  772

Artırmadan Çekilme md.345//b  772

Görev ve Birleştirilme Yasağı .md.346  772

Şikâyet Süresi md.347  772

Yetki md.348  773

Muhakeme Usulü.md.349  773

Duruşma md.350  774

Tahkikat.md.351  774

Kararmd.352  774

Ceza Kararnamesi md.352/a  774

Ceza Kararnamesi md.352/b  774

İtiraz.md.353  774

Davanın ve Cezanın Düşmesi İle Ceza Verilemeyecek

Hâller.md.354  775

HUSUSİ HÜKÜMLER

ONBİRİNCİ KONU

Maaş ve Ücretlerin Kesilmesinde Usul md.355  776

Yukarıdaki Maddeye Riayet Etmeyenler Hakkında

Hükümler.md.356  777

Cumhuriyet Savcılığınca Takip.md.357  778

Üçüncü Şahsa Bırakılan Mallar.md.358  778

İcra Dairelerinin Muhabereleri md.359  780

Haczedilen Malların İstinabe Suretiyle Satışı .md.360  780

Fazla Verilen Paranın Geri Alınması.md.361  781

Emanetler Hakkında Zamanaşımı .md.362  782

İçindekiler

xxxiii

Özel Okullar İle Özel Öğrenci Yurt ve Benzeri Kurumların

Taşınır ve Taşınmaz Mallarının Haczi .md.362/a  783

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE

SON MADDELER

İstinaf Yoluna Başvurma ve İncelenmesimd.363  783

Temyiz Yoluna Başvurma ve İncelenmesimd.364  784

İstinaf Dilekçesinin Reddi .md.365  786

Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları.md.366  786

Borçlunun Mevcudu Hakkında Malumat Vermek

Mecburiyeti .md.367  787

İlga Edilen Kanunlarmd.368  788

Meriyet Zamanı .md.369  793

Kanunu İcraya Memur Olanlarmd.370  793

PRATİK BİLGİLER

Kesinleşmeden İcra Edilen ve Edilemeyen Kararlar 797

İlamın Alınması, Kesinleşme Kaydı ve Harçlar. 797

Temyizin İcraya Etkisi . 797

Başvurunun İcraya Etkisi . 797

Kesinleşmeden İcra Edilemeyen Kararlar  798

İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Olmayan Kararlar. 804

İnfaz Hukukunda Kısa Bilgiler. 807

Taşınmaz Satışında İzlenecek Yol 814

Alacak Kalemlerine Göre Faiz Türü ve Oranları . 817

Kanuni Faiz Oranları Tablosu  821

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Faiz Oranı  822

İcra ve İflas Kanununda Süreler. 823

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
806,85   
806,85   
2
403,43   
806,85   
3
268,95   
806,85   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
806,85   
806,85   
2
403,43   
806,85   
3
268,95   
806,85   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
806,85   
806,85   
2
403,43   
806,85   
3
268,95   
806,85   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
806,85   
806,85   
2
403,43   
806,85   
3
268,95   
806,85   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
806,85   
806,85   
2
403,43   
806,85   
3
268,95   
806,85   
Kapat