İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Erhan Günay

Usul Hukukundaİhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz


Basım Tarihi
2021-02
Sayfa Sayısı
352
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750266812
Boyut
16x24
Baskı
292,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 92 puan kazanacaksınız)
   92

Konu Başlıkları
- İhtiyati Tedbir
İhtiyati Haciz

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz 5
Önsöz 7
Birinci Bölüm
İHTİYATİ TEDBİR
&1) İHTİYATİ TEDBİRİN ŞARTLARI 17
Madde HMK 389 17
Gerekçe 17
HMK Kapsamında İhtiyati Tedbir Yönüyle Diğer Hangi Maddelerde Düzenleme Vardır? 20
İhtiyati Tedbirin Genel Yasal Şartları Nedir? Talep Dilekçesinde Ne Belirtilmeli Ne İspatlanmalıdır? 22
Özel Yasalardaki Geçici Önlemler HMK Kabul Ettiği Genel Şartlara Göre mi Değerlendirilecektir? 23
İhtiyati Tedbir Kararının Taşınmaz Üzerindeki Şerhe Etkisi Var mıdır? 24
İhtiyati Tedbir, İhtiyati Hacizden Farklı mıdır? 25
Para Alacağına İlişkin Davada Özel ve İstisnai Durumlar Dışında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir mi? 28
İhtiyati Tedbir Hangi Eşya Hakkında Verilebilir? 29
İhtiyati Tedbire Karar Verirken Hakim Neleri Göz Önünde Bulundurmalıdır? 29
İhtiyati Tedbir Talebi Hangi Hallerde Reddedilmelidir? 31
Hangi Halde Davanın Her Aşamasında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir? 31
Yargıtay ve BAM Kararları 31
&2) İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ 104
Madde HMK 390 104
Gerekçe 104
İhtiyati Tedbir Genel veya Özel Yetkili Mahkemeden mi Talep Edilir? 107
İhtiyati Tedbir Talebi Olmadan Re’sen İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir mi? 107
İhtiyati Tedbir Talebinin İçeriği Uyuşmazlığı Esastan Çözer Şekilde Olabilir mi? 108
İhtiyati Tedbir Talep Etme İçin Herhangi Bir Süre Var mıdır? 108
İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunanın Kendi Haklılığını Yaklaşık Olarak İspat Etmesinden Amaç Nedir? 109
İhtiyati Tedbir Taleplerinin Mahkemece Değerlendirilmesi Hangi Yargılama Şekline Tabidir? 110
Yargıtay ve BAM Kararları 110
&3) İHTİYATİ TEDBİR KARARI 118
Madde HMK 391 118
Gerekçe 119
İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Halinde Kanun Yoluna Başvurulabilir İbaresinin Anlamı Nedir? 120
Gerekçesiz (Ara Kararı) İhtiyati Tedbir Kararının Reddine Karşı İstinaf Başvurusu Üzerine İstinaf Mahkemesince Ne Gibi Karar Verilebilir? 121
Yargıtay ve BAM Kararları 122
&4) İHTİYATİ TEDBİRDE TEMİNAT GÖSTERİLMESİ 128
Madde HMK 392 128
Gerekçe 129
İhtiyati Tedbir Kararında Gösterilmesi İstenen “Banka Teminat Mektubundan” Amaç Nedir? 130
İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunan Niçin Teminat Göstermek Zorundadır? 130
Yargıtay ve BAM Kararları 131
&5) İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMASI 142
Madde HMK 393 142
Gerekçe 143
İhtiyati Tedbirin Uygulanmasını Talep Etme Süresinin Usul Hukuku Yönüyle Niteliği Nedir? 144
İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması Talep Edilmeden Süresinde Dava Açılması Tedbir Kararını Etkiler mi? 145
İhtiyati Tedbir Kararını Uygulayan İcra Memurunun İşlemine Karşı Şikayette Mahkeme mi Görevlidir? 146
Yargıtay ve BAM Kararları 147
&6) İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ 151
Madde HMK 394 151
Gerekçe 151
İstinaf (BAM) Mahkemelerinin Görevi Hangi Tarihte Başlatılmıştır? 153
İhtiyati Tedbire Konu Hangi Karara Kim İtiraz Edebilir ve İstinafa Başvurabilir? 153
İhtiyati Tedbirler Yönüyle HMK Kapsamında İstinafa Tabi Olduğu Belirtilen Hükümler Hangileridir? 154
Davada Feri Müdahil Olan 3. Kişinin İhtiyati Tedbir Kararına Yapılan İtirazın Reddine Karşı İstinafa Başvuru Hakkı Hangi Halde Vardır? 155
İhtiyati Tedbir Kararının Cebri İcra Satışına Engelleyebileceği Gerekçesiyle İstinafa Başvurmakta İsabet Var mıdır? 157
İhtiyati Tedbire Yönelik Verilen İstinaf Dilekçesi Hangi Durumda İtiraz Dilekçesi Olarak Kabul Edilip İlk Derece Mahkemesine Geri Çevrilebilir? 157
İstinaf Dilekçesi Hangi Mahkemeye Verilebilir? 158
İstinaf Yoluna Başvuranın Dilekçesinde Gerekçelerini Göstermek Zorunda mıdır? 159
İlk Dereceli Mahkeme Kararı Gerekçesiz İse İstinaf Mahkemesince Ne Yönde Karar Verilir? 161
İstinafta Başvurusu Süresi Nedir? Süre Geçirilse Katılma Yoluyla İstinafa Başvurulabilir mi? 162
İstinaf Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edildikten Sonra Karşı Tarafın Buna Yanıt Verme Zorunluluğu Var mıdır? 164
İstinaf Başvurusu Herhangi Bir Harca Tabi midir? 164
İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Halinde İstinaf Kararıyla Ayrıca Harç Hükmedilir mi? 166
Hangi İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Kanun Yolu Açık ya da Kapalıdır? 167
Hukukta “Kanun Yolu Kavramı”nın Anlamı ve Özelliği Nedir ve İhtiyati Tedbirde Yasal Kanun Yolu Ne Şekilde Düzenlenmiştir? 168
İhtiyati Tedbir İsteminin Kabulü Halinde Doğrudan İstinafa Başvurulabilir mi? 170
İhtiyati Tedbir Kararına Hangi Sürede Ne Sebeple İtiraz Edilebilir? 170
İstinaf Başvurusundan Feragat Hangi Durumda Mümkündür? 171
İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yolunun Anlamı Nedir? 172
İstinaf Mahkemesinin Geçici Hukuki Tedbirler Yönüyle Verdiği Kararlara Karşı “Temyiz” Kanun Yoluna Başvurulabilir mi? 173
İstinaf Yolu Tüm Geçici Hukuki Korumalara Karşıda Açık mıdır? 173
İhtiyati Tedbir Talebinin Kabulü Halinde İtiraz Nasıl Yapılacaktır? 174
İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Halinde İtiraz Nasıl Yapılacaktır? 175
İhtiyati Tedbir Kararının Uzatılmasına İlişkin Karara Karşı Doğrudan İstinafa Başvurulabilir mi? 176
Taşınmaz Devrinin Önlenmesi Şeklindeki İhtiyati Tedbir Kararının Takibe Konu Bu Taşınmazın Haczine ve Satışını Engeller mi? 177
Davalının Huzurunda Yapılmayan Tedbir Kararının Uygulanmasında İtiraz İçin Öğrenme Yeterli midir? 178
Genel Olarak İstinaf Yargılamasının Kapsamı ve Amacı Nedir? 179
Kesinlik Sınırı İçinde Kalan İhtiyati Tedbir Taleplerine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf Başvurusu Yapıldığında Yerel Mahkeme veya İstinaf Mahkemesi Dilekçeyi Reddeder mi? 180
İstinaf İlk Derece Mahkemesi Kararının Bozulması ya da Onanması Şeklinde Karar Verir mi? 181
Yargıtay ve BAM Kararları 181
&7) TEMİNAT KARŞILIĞI TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI 208
Madde HMK 395 208
Gerekçe 208
İhtiyati Tedbir Kararının Değiştirilmesi veya Kaldırılması İçin Hangi Yollar Vardır? 209
Yargıtay ve BAM Kararları 209
&8) DURUM VE KOŞULLARIN DEĞİŞMESİ SEBEBİYLE TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI 210
Madde HMK 396 210
Gerekçe 210
Koşulların Değişmesi Talebi Üzerine Mahkeme İhtiyati Tedbir ya da İhtiyati Haczin Değiştirilmesine veya Kaldırılmasına Karar Verebilir mi? 211
Yargıtay ve BAM Kararları 212
&9) İHTİYATİ TEDBİRİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER 214
Madde HMK 397 214
Gerekçe 214
İhtiyati Tedbirin Etki Süresi Yönünde Özel Hüküm Varsa HMK Hükümleri Uygulanır mı? 215
Yargıtay ve BAM Kararları 216
&10) TEDBİRE MUHALEFETİN CEZASI 224
Madde HMK 398 224
Gerekçe 225
Yargıtay ve BAM Kararları 226
&11) TAZMİNAT 232
Madde HMK 399 232
Gerekçe 233
Yargıtay Kararları 233
İkinci Bölüm
İHTİYATİ HACİZ
&1) İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI 249
Madde İİK 257 249
İhtiyati Haczin Genel Nitelikli Şartları Öğretide ve Uygulamada Nasıl İfade Edilmiştir? 249
Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacakları Yönüyle İhtiyati Haciz Talep Edilebilir mi? 250
İhtiyati Hacze İlişkin Yasal Hükümlerin Genel Olarak Açıklanması 251
1. Amaç 251
2. İhtiyati Haciz İsteme Zamanı ve Talep Hakkı 252
3. Yetki 253
4. İtiraz 253
5. Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İstemesi veya Dava Açması 256
6. İhtiyati Haciz Kararının İcrası 256
7. Kambiyo Senetlerine Dayalı İhtiyati Haciz Taleplerinde Değerlendirme 259
8. Soru ve Yanıtlı Kambiyo Senetlerinden Çek ve İhtiyati Haciz Uygulaması 260
İhtiyati Haciz Kararı, Çekin Zamanaşımına Uğradığı Nedeniyle Kaldırılır mı? 260
İhtiyati Tedbir İstemli Ödemeden Men Taleplerinde Teminat Aranır mı? 260
Çekin Ödemesinin Men Edilmesi Alacaklının İhtiyati Haciz İsteminin Reddini Sağlar mı? 261
İbrazında Ödeme Yasağı Nedeniyle Ödenmeyen Çek, Takibe Konu Edilebilir mi? 263
İbrazdan Sonra Çeki Edinen Lehtar Hamil, Keşideci Borçlu Aleyhine İhtiyati Haciz İsteminde Bulunabilir mi? 263
İhtiyati Haciz Talebi, Çekte Hangi Yerde Kimler Hakkında Bulunulabilir? 264
Tedbir Kararında Taraf Olmayan Ciranta Hamil, Bankaca Ödenmeyen Çeki Takibe Koyabilir mi? 265
Takibin Geçici Durdurulması Kararı Hangi Halde İhtiyati Haczin İnfazını Engeller? 265
Süresinde İbraz Edilmeyen Çeke Dayalı Olarak İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir mi? 266
Hangi İşlemle Senet Vadesi Gelmeden Muaccel Hale Gelir? 266
9. İhtiyati Haczin Vadesi Gelmemiş Kambiyo Senedini Borçlu Yönüyle Muaccel Kılması 266
10. İhtiyati Haciz Talebinin İcra Takibinin Kesinleşmemesi Nedeniyle Reddedilmesi 266
11. Borçlunun Malı Bulunmadığı Yazılı İhtiyati Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Sayılma Koşulu 267
12. Tasarruf Konusu Mala Konulan İhtiyati Tedbir, İcrada Sıra Cetvelinde Dikkate Alınmaz 268
13. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haciz İle İİK 257’ye Göre Verilen İhtiyati Haciz Farklıdır 269
14. Kimler, Hangi Alacaklar İçin Kimlere Karşı İhtiyati Haciz İsteyebileceği Konusunda Uygulamada Yerleşmiş Yargıtay Kararlarından Özet Örnekler 270
Yargıtay ve BAM Kararları 275
&2) İHTİYATİ HACİZ KARARI 294
Madde İİK 258 294
Yargıtay ve BAM Kararları 294
&3) İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT 301
Madde İİK 259 301
Uygulamada Mahkemeler Genellikle Hangi Oranda Teminat Yatırılmasını İstemektedir? 301
Hangi Alacaklar Yönüyle İhtiyati Haciz İsteminde Teminat Alınır ya da Alınmaz? 302
Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davasının Usul Hukuku Yönüyle İncelenmesi 303
1. Koşulları 303
2. Tarafları 304
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 304
4. Zararın Teminattan Karşılanması 304
5. Dava Zamanaşımı 305
6. Devlet Aleyhine Tazminat Davası 305
7. Sorumluluk Türü 305
Yargıtay ve BAM Kararları 305
&4) İHTİYATİ HACİZ KARARININ MUHTEVASI 310
Madde İİK 260 310
Yargıtay ve BAM Kararları 310
&5) İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI 311
Madde İİK 261 311
İcra Takibinin Geçici Durdurulması Kararı Hangi Durumda İhtiyati Haczin İnfazını Engeller? 312
Yargıtay ve BAM Kararları 313
&6) ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ 317
Madde İİK 262 317
&7) BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT 317
Madde İİK 263 317
&8) İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM 317
Madde İİK 264 317
Yargıtay ve BAM Kararları 318
&9) İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ 321
Madde İİK 265 321
Temyiz Özel Dairesince Verilen Bozma Kararı Hangi Durumda Kesindir? 322
Yargıtay ve BAM Kararları 322
&10) İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI 333
Madde İİK 266 333
Yargıtay ve BAM Kararları 333
&11) İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLU İLE TAKİP 339
Madde İİK 267 339
&12) İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK 339
Madde İİK 268 339
Kaynakça 341
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 343
Kavramlar Dizini 351

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,00   
92,00   
2
46,00   
92,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,00   
92,00   
2
46,00   
92,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,00   
92,00   
2
46,00   
92,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,00   
92,00   
2
46,00   
92,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,00   
92,00   
2
   
   
Kapat