Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyet Edinme Erhan Günay

Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyet Edinme


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
384
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750270321
Boyut
16x24
Baskı
599,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 99 puan kazanacaksınız)
   99

Konu Başlıkları
- Tapusuz Taşınmazlarda Kazanma (Tescil)
- Tapulu Taşınmazlarda Mülkiyet Aktarılması (İptal – Tescil)
Güncel Yargıtay Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Birinci Bölüm
GENEL (TEORİK) AÇIKLAMALAR
I. İlgili Maddeler 15
– 3402 s. Kadastro Kanunu 17
II. Tescil Davasına Konu Taşınmazlar 23
– Genellikle 23
1. Tapu Kütüğünde Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar (m. 713/1) 27
– Açıklama: Zilyetlikle Kazanma Koşulları 27
A. Taşınmazın Özel Mülkiyete Elverişli Olması 27
B. Zilyetliğin Davasız Sürdürülmesi 28
C. Zilyetliğin Aralıksız Sürdürülmesi 29
D. Malik Sıfatıyla Zilyetliğin Sürmesi 30
E. Zilyetlik Süresinin En Az 20 Yıl Sürmesi 31
2. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar (m. 713/2) 33
– Genellikle: Bağımsız Üç Hukuki Neden 33
A. Malikin Tapu Kütüğünden Anlaşılmaması 33
B. Kayıt Malikinin 20 Yıl Önce Ölmesi 35
C. Kayıt Maliki Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Olması 36
III. Tescil Davasında Taraflar 38
– Genellikle 38
1. Tapusuz Taşınmazlar Yönüyle 40
A. Davacı 40
B. Davalı 42
2. Tapuda Kaydı Bulunan Taşınmazlar Yönüyle 43
A. Davacı 43
B. Davalı 43
IV. Görevli Mahkeme 46
V. Yetkili Mahkeme 51
VI. Zorunlu İlanların Yapılması 53
VII. İtiraz Edilmesi 53
VIII. Davalılar ve İtiraz Edenlerin Tescil İsteğinde Bulunması 54
IX. Zamanaşımını Kesmeyen İşlemler ve Davalar 55
X. Mülkiyetin Kazanıldığı An 57
XI. Davada usul işlemleri 59
1. Gider Avansı 60
2. Taraf Teşkili 60
3. Talep Konusu 65
4. Delil Sunma 66
5. Araştırılacak Hususlar 67
6. Varsa Vergi Kaydının Getirtilmesi 67
7. Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Dinlenmesi 68
8. Muvazaa Savunması 70
9. Davalının Kabulü 71
10. Davaların Birleştirilmesi 73
11. HMK Kapsamında Davanın Açılmamış Sayılması Sonucunu Doğuran Halleri 74
XII. Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Eldeki Davalara Etkisi 76
XIII. Tescil İsteğinin Kapsamı 77
XIV. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 83
XV. Örnek Hüküm Fıkrası 84
XVI. Temyiz Mercii 85
XVII. Kazanmaya Konu Taşınmazlar (Bağlantılı Yargıtay Kararları Eşliğinde) 88
1. Tapulama Tespiti Dışında Bırakılmış İmar Planı İçine Alınmış Taşınmazlar 88
2. İmar İhya Yoluyla Kültür Arazisi Haline Getirilmiş Yerler 89
3. Tespit Dışı Bırakılmış İmar Planı Dışında Kalan Yerler 89
4. Sit Alanındaki Taşınmazlar 90
5. Yolların Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Konu Edilmesi 90
6. Haritasında Yol, Meydan, Köprü Gibi Gösterilen Orta Mallar 91
7. Kamulaştırma Kapsamında Kalan Taşınmazlar 92
8. Mera Vasfındaki Taşınmazlar 92
9. Mera Niteliği Kaldırılmış Yerler 93
10. Denizin Uzantısı Kapsamında Kalan Taşınmazlar 93
11. Denizden Doldurulan Yerler 93
12. Ekonomik Amacına Uygun Olarak Kullanılmayan Yerler 94
13. Aktif Dere Yatağı İle Derenin Etki Alanındaki Tespit Dışı Bırakılmış Yerler 95
14. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesi 95
15. Ham Toprak Nitelikli Yerler 96
16. Toprak Komisyonunca Hazine Adına Belirtilmiş, Ancak Sicil Oluşturulmamış Yerler 96
17. Mirasçısı Bulunmayan Gaipten Devlete Geçen Malları 96
18. Aynı Kadastro Çalışma Alanı İçinde Sulu Toprakta 40, Kuru Toprakta 100 Dönüm Edinebilme 96
19. Hazineye Ait Yerin Zilyetliğe Konu Edilmesi 97
20. Hukuki Değerini Yitiren Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Zilyetliğe Konu Edilmesi 97
21. Taşınmazın Bir Bölümünün Zilyetlikle Kazanılması 98
22. Kadastroca Tespit Dışı Bırakılmış Yerler 99
23. Kesinleşmemiş Kadastro Tutanağına Göre Tapuya Her Nasılsa Tescil Edilmiş Yerler 99
24. Paftasında Orman Olup, Tespit Dışı Bırakılmış Yerler 100
25. Ekilemez Arazi Niteliğiyle Tescil Dışı Bırakılmış Yerler 100
26. Tapu Kaydında Emvali Metruke Olduğu Yazılı Yerler 101
27. İbadethane (Cami) Gibi Yerler 101
28. Taşlık Niteliği İle Tespit Dışı Bırakılmış Yerler 101
29. Vakıfla Bağlantısı Kesilmiş veya Mahlulen Vakfına Dönmüş Yerler 102
30. Hazine Yönünden İmar İhyanın Aranmadığı Yerler 102
31. Hükmen Orman Sayılan Ancak Kadastrosca Orman Sınırı Dışında Bırakılmış Yerler 103
32. Harman Yeri Olarak Kullanılan Yerler 105
33. Haricen Satışa Konu Olan Tapulu Taşınmazlar 106
34. Yabancı Kişiler Üzerinde Tespit Gören Yerler 106
35. Kadastrodan Önce Bir Süre Terkedilmiş Yerler 106
36. Eski Dere Yatakları 106
37. Tapuda Kayıtlı Taşınmaz veya Payların Bir Bölümünün Zilyetliğe Konu Edilmesi 106
38. İmar–İhyası Tamamlanmayan Yerler 107
39. Su Altında Kaldığı İçin Kamu Emlakine Dönüşmüş Yerler 107
40. Fiilen Kamu Emlakine Dönüşmüş Yerler 107
41. 4753 s. ÇTK Hükümlerine Göre Dağıtılan Yerler 107
42. Kamu Hizmetine Tahsisli Köy Boşluğu 108
43. Uygulamada ve Öğretide Zamanaşımı İle Kazanılması Mümkün Olmayan Yerler 108
XVIII. Tapulu Taşınmazlarda Sicil Dışı Sözleşmeye Dayanan Kazandırıcı Zamanaşımı İle Olağanüstü Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Kazanma Arasındaki Farklar 110
XIX. AİHS Kapsamında Ek 1 Protokolünü Mülkiyet Edinme Yönüyle Değerlendirme 113
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ EDİNMEYE İLİŞKİN UYGULAMA (OLAY/SORUN/ÇÖZÜM)
1. Zilyetlik Süresinin Yeniden Gerçekleşmesinin Aranması Zorunluluğu 117
2. Mirasçılar Arasında Zamanaşımının İşlemeyeceği 118
3. Kadastro Harici Bırakılan Daha Sonra İmar Planı İçine Alınan Tapusuz Taşınmazın Tescili 118
4. Ecrimisil Ödeyen Zilyedin Tescil Davası Açma Olanağı 119
5. Malikin Tapu Kütüğünden Kim Olduğunun Anlaşılamamasının Anlamı 120
6. Muristen Kalan Tapusuz Taşınmazın Tescilin Mirasçı Tarafından İstenmesi 120
7. Çayır Vasfındaki Taşınmazın Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanılması 121
8. Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda Zilyetliğe Dayalı Kazanma 121
9. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Açılmış veya Açılacak Tescil Davalarına Etkisi 122
10. Mirasçısız Bir Kimseden Kalan Taşınmazda Zilyetlik ve Zamanaşımı 123
11. Harici Satışla Satın Alınan Tapulu Taşınmazda Zilyetlik İddiasına Bulunma 123
12. Zilyetliğin Ekonomik Amaca Uygun Olmaması 124
13. İlan Zorunluluğu–İlan Süresinin Geçmesi Beklenmeden Karar Verilmesi 125
14. Tapu Siciline Şerhi Gerekmeyen Kadastro Tespit Tutanağında Yer Alan Açıklamalar 126
15. Kadastro Tespiti Öncesi Nedenlere Dayalı Tescil Davasının Ne Zaman Açılabileceği 128
16. Taşınmazın Bulunduğu Köyün Tüzel Kişiliğinin Kaldırılmış Olması Halinde Büyük Şehir Belediyesinin Davaya Katılması Sağlanarak Taraf Teşkili Tamamlanmalı 128
17. TMK m.713/2 ye Göre Açılan Tapu İptal ve Tescil Davasında Kayıt Malikinin Mirasçıları Varsa Hazinenin Davaya Dahil Edilip Edilmeyeceği 130
18. Hazinenin Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası Açma Olanağının Bulunup Bulunmadığı 131
19. Zilyetlik koşullarının oluşmadığı yönünde açılacak itiraz davası 132
20. Mirasçıların İntikal Sağlamalarının Hangi Durumda Hukuki Sonuç Doğurmayacağı 133
21. Keşif Sırasında Yerel, Ziraatçı, Fen Bilirkişisinden Sorulacak Hususlar 134
22. Tespit Dışı Bırakılan Yerlere Dair Zilyetliğe Dayalı Tescil Davasında Süre Bulunmadığı 135
23. Uygulamada Ekonomik Amaca Uygun Zilyetlik Kavramına Dair Yargı Kararlarından Özet Alıntı– 136
24. Köy Dışında Belediyelerin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Edinme Sorunu 141
25. Taşınmazın Zilyetlikle İktisabının Koşulları 142
26. Taraf Teşkili (Köy–Belediye ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına Husumet Yöneltilmesi 143
27. Kadastro Tespiti Öncesi Muris Bağışı İle Oluşturulan Kaydın İptali İstemi 143
28. Tapu Kaydındaki Bağış İle Muris İradesi Arasında Uyum Bulunması 144
29. Tapusuz Taşınmaza Satıcı Tarafından Kazandırıcı Zilyetliğine Dayalı Tapu Alması 145
30. Zilyetliğin Korunması ve Hak Davasının Farklılığı 146
31. Mülkiyet Edinme Yönüyle Kadastro Kanunundaki Hükümler 147
32. Yargılamada Araştırma Nasıl Yapılacak ve Kimden Ne Sorulacak? 148
33. Orman Vasfının Belirlenmesinde Yapılacak İşlemler 149
34. Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyeti Edinme Koşulları 150
35. Mülkiyetin aktarılması Davasında dayanak hukuksal nedenlerin açıklanması 150
Üçüncü Bölüm OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ EDİNMEYE İLİŞKİN
YARGITAY KARARLARI 153
Kaynakça 371
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 371
Makaleler 377
Kavramlar Dizini 381

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
   
   
Kapat